پایان نامه سیستم مدیریت خودروهای فرسوده

پایان نامه سیستم مدیریت خودروهای فرسوده,پروژه سیستم مدیریت خودروهای فرسوده,دانلود سیستم مدیریت خودروهای فرسوده,سیستم مدیریت خودروهای فرسوده,مقاله سیستم مدیریت خودروهای فرسوده

دانلود فایل

پایان نامه سیستم مدیریت خودروهای فرسوده قسمتی از متن: سیستم مدیریت خودروهای فرسوده  مطالعه بر روی روش های یك سیستم خودروهای فرسوده مانند چگونگی طراحی، چگونگی اجرا، نوع ابزار استفاده شده و تأثیر عوامل و رفتارشان در كارهای مختلف در مرحله بعدی قرار می‎گیرد. نه تنها مسائل زیست محیطی از اهداف یك سیستم می‎باشد، همچنین اقتصاد یك سیستم نیز یك جنبة مهم می‎باشد. بنابراین، این تحقیق به جنبه های مالی و اقتصادی سیستم ها نیز می­پردازد. كلیه موارد به ما كمك می‌كند تا درك بهتر و عمیق تری از سیستم داشته باشیم. سایر جنبه ها. مانند رقابت، بازار فروش و مباحث بازرگانی تحت بررسی و مطالعه می‎باشد. ولی به علت محدودیتهای موجود، در این تحقیق از این جنبه ها صرفنظر می‎شود تا به سایر جنبه ها رسیدگی بهتری گردد. انتخاب معیار برای گزینش كشورها: انتخاب كشورهای برای بررسی سیستم های مدیریت خودروهای فرسودة آنها، بر اساس چند معیار می‎باشد یكی از مهمترین این معیارها عبارت است از: واردات خودروها می‎باشد. سعی بر آن است تا كشورهایی انتخاب گردند كه واردات تقریباً شبیه به یكدیگر دارند و طول و مدت اجرای مدیریت خودروهای فرسوده در آنها طولانی باشد تا دارای خروجی زیادی باشیم و همچنین این سیستم ها دارای تنوع زیادی باشند تا بتوان ابزارهای زیادی را برای آنها آزمایش كرد و معیارهایی از این قبیل. بر این اساس كشورهای زیر انتخاب گردیدند: 1-    سوئد: كه دارای سابقه زیاد در زمینه سیستم مدیریت خودروهای فرسوده دارد كه این سابقه به سال 1975 برمی گردد. سیستم اولیه به صورت دستمزد و پاداش بود و از زمانیكه مسئولیت خودروهای فرسوده به دوش سازندگان افتاد یك سیستم جدید نیز به موازات آن شروع به كار كرد. 2-  هلند: از سال 1995 شروع به سازماندهی دوباره خودروهای فرسوده خودكرد كه اساس آن بر مبنای توافق بین دولت و یك شركت خصوصی، ARN، كه مسئولیت سازماندهی و مدیریت خودروهای فرسوده را دارد، می‎باشد. 3-   آلمان: سیستم مدیریت خودروهای فرسوده این كشور به صورت اختیاری بود كه از سال 1997 اجباری شد. در این سیستم مسئولیت تولید كنندگان پائین می‎باشد بنابراین كلیه هزینه ها به عهدة آخرین مالك می‎باشد. قابل ذكر است كه آلمان با توجه به دستور اتحادیه اروپا مبنی بر اینكه مسئولیت تولید كننده، سیستم خود را عوض كرده ولی از آنجا كه این دستور از سال 2001 فعال شده، امكان بررسی خروجی های آن در این مدت كوتاه نمی باشد، بنابراین تمركز بیشتر بر روی روش سابق می‎باشد. 4-  فرانسه: سیستم مدیریت خودروهای فرسوده این كشور به صورت توافقات اختیاری می‎باشد كه از تاریخ 1993 شروع به كار كرد. یك واحد به نام مدیریت انتشار (MD) به منظور گسترش صحیح، سلسله مراتب تصفیه خودروهای فرسوده دایر شده است. این واحد بر روی قسمتهای مختلف تصفیه خودرو از جمله اوراق كردن، بازیافت و بخصوص تكه كردن و پرس كردن نظارت دارد و جریان فیزیكی خودروهای فرسوده از خودروهای جمع شده توسط معامله گران تا سلسله مراتب دیگر را كنترل می‌كند. 5-  انگلستان: سیاست این كشور بر اساس توافق بین صنایع مختلف بازیافت كننده می‎باشد. بعلاوه یك تعهد در همة قسمتهای مدیریت سیستم های فرسوده را هدایت می‌كند و سیستم مدیریت مشخصی وجود ندارد. 4-1- محدودیتها: در طول انجام پروژه به چندین محدودیت برخورد كردیم كه بطور مختصر عبارت است از دسترسی به اطلاعات، اعتبار اطلاعات، محدودیت زبانی، محدودیت زمانی. 1-  دسترسی به اطلاعات: در پاره ای از موارد جمع آوری و دسترسی به اطلاعات سخت و غیرممكن می‎باشد بخصوص وقتی كه این اطلاعات محرمانه باشند. 2-  اعتبار اطلاعات: در بعضی موارد ممكن است اطلاعات جمع آوری شده دارای اعتبار نباشند مخصوصاً زمانیكه در بعضی از موارد با تناقض برخورد می كنیم. در نتیجه قضاوت برای اینكه بدانیم اطلاعات درست است یا نه سخت می‎باشد. 3-  زبان: بعضی از اطلاعات موردنظر به زبان اصلی بعضی از كشورها می‎باشد و دستیابی به آن سخت است مانند بعضی از كارخانجات ژاپنی كه اكثراً با این مشكل مواجه می شویم. 4-    زمان: مهمترین محدودیت از نظر زمانی می‎باشد كه باعث می‎شود اهداف پروژه محدودتر گردد. 5-1- متدولوژی در این تحقیق از متد زیر استفده گردیده است: (1) مرور ادبیات سیاست پایدار مواد زائد و مشكلات زیست محیطی مربوط به موضوع خودروهای فرسوده به منظور گسترش معیارهای ارزیابی سیستم (2)   مطالعه سیستم های خودروهای فرسوده در چندین كشور مختلف از جمله ایران (3)   ارتباط با قسمتهای مختلف كه نقش هایی را در این سیستم ایفا می‌كنند. (4)   آنالیز اطلاعات جمع آوری شده مرور بر ادبیات سیاست پایدار مواد زائد: مطالعات تئوریك بر روی مفهوم سیاست پایدار مواد زائد و ضرورت آن، در طبقه بندی مدیریت مواد زائد، ضروری می‎باشد. در این تحقیق سیاست های بكار گرفته شده در زمینه مواد زائد كشورهای مختلف بررسی می گردد. همچنین در این تحقیق ابزار و وسایل اجرای این سیاستها بررسی می گردد. مطالعه بر روی این ابزار این امكان را به ما می‎دهد تا درك بهتر و بیشتری از خروجی های آن در زمینه خودروهای فرسوده داشته باشیم. چندین خصوصیت از سیاست پایدار مواد زائد، اهمیت زیادی دارند و اطلاع از آنها جهت انتخاب ابزارهای موجود ضروری می‎باشد. بنابراین مطالعه این خصوصیات كه در تحقیقات گذشته مورد بررسی قرار گرفته اند امری ضروری به نظر می رسد. در زمینه معیارهای زیست محیطی نیز باید مطالعاتی صورت بگیرد تا به معیارهای سیاست پایدار مواد زائد، معیارهای زیست محیطی نیز اضافه گردد و باعث بهبود معیارها در زمینه خودروهای فرسوده گردد. سرانجام، معیارهای انتخاب شده معیارهایی هستند كه از همه مناسب تر به نظر می رسند. مطالعه بر روی سیستم های خودروهای فرسوده كشورهای مختلف بعد از انتخاب كشورها، انواع اطلاعات مختلف جمع آوری می‎شود. منابع اصلی اطلاعات و داده ها شامل موارد زیر می‎باشد. مقالات و مدارك منتشره توسط سایرین، اطلاعات اینترنتی از سازمانهای مختلف، شركت ها و منابع دولتی، اطلاعات آماری از اینترنت كه از منابع و سازمانهای آماری بدست آمده، گزارشات سالیانه از سازمانها و تولید كنندگان خودرو در سراسر جهان و غیره. سیستم ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق وضعیت كنونی ایران و راهكارهایی جهت بهبود آن مورد بررسی قرار گرفته است. ارتباط با اشخاصی مرتبط با موضوع خودروهای فرسوده از این قسمت می‎توان به عنوان یكی از قسمتهای اصلی نام برد. در زمانیكه تحقیقات انجام می‎گیرد با اشخاص مرتبط با موضوع تحقیق نیز ارتباط برقرار می‎شود. این قسمت می‎تواند در چند زمینه كمك ساز باشد؛ واضح سازی اطلاعات، بدست آوردن اطلاعات مهم، جستجو در زمینه اطلاعات مهم و سری مانند خودروهای ترك شده و متروك، برخوردار شدن از نظرات این اشخاص و غیره از جمله سودهای این ارتباط می‎باشد. جمع آوری و ارتباطات با این اشخاص می‎تواند به طرق مختلف صورت گیرد از جمله تماس با Email ، تماس تلفنی، شركت در همایش ها و انجمن ها و … را می‎توان نام برد. آنالیز اطلاعات گردآوری شده: چندین روش برای آنالیز اطلاعات بدست آمده وجود دارد كه از آنان در این تحقیق استفاده شده است. (1)    بحث آنالیزی بر روی یافته های سیستم های كشورهای مختلف و مكانیزمهای اقتصادی و مالی آنها (2)    آنالیز سیستم ها براساس معیارهای انتخابی از قبیل تاثیرات زیست محیطی- تاثیرات اقتصادی- پایش- تحریك نوآروی و ابداع (3)    بحث در تعیین فاكتورهای مؤثر برای داشتن یك سیاست پایدار و مؤثر در زمینه خودروهای فرسوده 6-1 – ساختار تحقیق این تحقیق از چندین قسمت تشكیل شده است. بخش اول به معرفی می پردازد. در بخش دوم دربارة مفاهیم سیاست پایدار مواد زائد و ابزارهای دسترسی به آن می‎پردازیم در این بخش همچنین خصوصیات یك سیاست پایدار در زمینه خودروهای فرسوده بررسی قرار می‎گیرد. در بخش سوم به ارزیابی و چگونگی كاركرد سیستم خودرو فرسوده و چارچوب كاركرد آن می‎پردازیم و با سلسله مراتب بازیافت خودروهای فرسوده، خصوصیات بخش های مختلف آن و بعضی از مشكلات و زحماتی كه این سیستم دربردارد و غیره آشنا می شویم. در این بخش با قوانین موجود نیز آشنا می شویم در بخش های بعدی به بررسی سیستم های كشورهای مختلف می‎پردازیم. در هر مورد به مطالعه و بررسی قانونهای موجود، سیستم های مورد استفاده در زمینه خودروهای فرسوده و مكانیزم مالی هر كشور در این زمینه می‎پردازیم. در بخش بعدی به فاكتورهای مؤثر در زمینه مدیریت خودروهای فرسوده می‎پردازیم و در آخر به سیستم موجود در كشور و پیشنهادهای مربوطه می‎پردازیم.

 • پایان نامه هنر تحقیقی پیرامون استندهای گرافیكی

  پایان نامه هنر تحقیقی پیرامون استندهای گرافیكی دانلود فایل

 • مبانی نظری و پیشینه شخصیت و تیپ شخصیتی D

  مبانی نظری و پیشینه شخصیت و تیپ شخصیتی D دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه شخصیت و تیپ شخصیتی D در 38 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری…

 • مقاله بررسی رژیم درمانی و تغذیه مناسب در كنترل بیماری اسكیزوفرنی و نحوه برخورد با این افراد

  پروژه بررسی رژیم درمانی و تغذیه مناسب در كنترل بیماری اسكیزوفرنی و نحوه برخورد با این افراد,تحقیق بررسی رژیم درمانی و تغذیه مناسب در كنترل بیماری اسكیزوفرنی و نحوه برخورد با این افراد,دانلود تحقیق بررسی رژیم درمانی و تغذیه مناسب…

 • مسئولیت مدنی

  مسئولیت مدنی دانلود فایل 1

 • کاراموزی کار وکالت

  کاراموزی کار وکالت دانلود فایل کاراموزی کار وکالت گزارش شماره 1         «ماه اول کارآموزی»        مورخ 10/4/ 1- خواهان ها: فخری – – مهرداد – فرهاد – بهرام با وکالت خانم .. 2- خواندگان: آقای – خانم  3- خواسته: صدور حکم…

 • راه حل رفع مشکل Phone Number Flood

  phone number flood,راه حل,راه حل رفع مشکل,راه حل رفع مشکل Phone Number Flood,رفع مشکل دانلود فایل راه حل رفع مشکل Phone Number Flood در نرم افزار تلگرام که این روزها محبوبیت بسیاری پیدا کرده است. اخیرا تعدادی از کاربران تلگرام…

 • پاورپوینت نقش آب بر محیط شهری

  پاورپوینت نقش آب بر محیط شهری دانلود فایل پاورپوینت نقش آب بر محیط شهری  پاورپوینت نقش آب بر محیط شهریاین پاورپوینت در 42 اسلاید می باشد. فهرست مطالب اسلاید ها : تحلیل فضای شهری بعد دیداری بعد عملکردی اسایش حالت…

 • پاورپوینت فصل ششم بررسی تجارب برنامه ریزی ساختاری-راهبردی در انگلستان

  پاورپوینت فصل ششم بررسی تجارب برنامه ریزی ساختاری-راهبردی در انگلستان دانلود فایل پاورپوینت فصل ششم بررسی تجارب برنامه ریزی ساختاری-راهبردی در انگلستان مقدمه  کشور انگلستان به عنوان خاستگاه انقلاب صنعتی پیشینهای طولانی در شهرسازی جدید دارد که ریشه های آن…

 • پایان نامه بررسی تاثیر رسانه های خارج از كشور بر علاقه جوانان 20 الی 30 سال به پان تركیسم در شهرستان اردبیل ، پارس آباد

  پایان نامه بررسی تاثیر رسانه های خارج از كشور بر علاقه جوانان 20 الی 30 سال به پان تركیسم دانلود فایل پایان نامه بررسی تاثیر رسانه های خارج از كشور بر علاقه جوانان 20 الی 30 سال به پان تركیسم…

 • نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی علوم پزشکی و بهداشت

  آزمون استخدامی,آزمون استخدامی آموزش و پرورش,نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی با جواب,نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی با پاسخ,نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی با جواب,نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی بهورزی بهداشت با جواب,نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی پرستاری بهیاری با پاسخ,نمونه…

 • مقاله رابطه ورزش با جامعه پذیری و تغییرات اجتماعی

  پاورپوینت ورزش و جامعه پذیری,مقاله رابطه ورزش با جامعه پذیری و تغییرات اجتماعی دانلود فایل قسمتی از متن: اسلاید یک و دو) چكیده‌ تقریباً‌ در هر جامعه‌ای، ورزش‌ یك‌ نهاد اجتماعی‌ بسیار برجسته‌ محسوب‌ می‌شود، زیرا ورزش‌ ویژگی‌های‌ موجد در…

 • شاخص روابط باهمسالان هادسون 1992 (IPR)

  شاخص روابط با همسالان (IPR) توسط والتر دبیلو هادسون (1992) ساخته شده است که از 25 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش روابط و مشکلات با همسالان بکار می رود,شاخص روابط باهمسالان هادسون 1992 (IPR),نمره گذاری پرسشنامه به…

 • دانلود پاورپوینت مدیریت کارراهه

  ارکان کارراهه,اهمیت توسعه موثر زندگی شغلی,برنامه ریزی و توسعه و پرورش کارراهه,تبیین کارراهه,دانلود پاورپوینت مدیریت کارراهه,دیدگاه سازمانی برنامه ریزی و توسعه و پرورش کارراهه,دیدگاه مدیریت کارراهه سازمانی,دیدگاه مدیریت کارراهه فردی,عوامل موثر بر مدیریت کارراهه,فرآیند برنامه ریزی و توسعه,مدل مدیریت کارراهه,مدیریت…

 • پایان نامه بررسی تطبیقی شعر شاملو و احمدی

  بررسی تطبیقی شعر شاملو و احمدی,پایان نامه بررسی تطبیقی شعر شاملو و احمدی,شعر شاملو و احمدی دانلود فایل پایان نامه بررسی تطبیقی شعر شاملو و احمدی هدف واهمیت تحقیق:                                                                                                                                                                                                        رساله حاضرباعنوان بررسی تطبیقی ساختارشعر احمد شاملو و احمدرضااحمدی شامل دوبخش…

 • پژوهش تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

  آلودگیهای ناشی از مصرف آب در فرآیندهای صنعتی,اثرات دفع فاضلاب صنایع غذایی به آبهای پذیرنده,ازچرخش یا ریسایكلینگ,استراتژی تصفیه ودفع فضولات صنعتی,انواع فاضلاب صنایع غذایی,پژوهش تصفیه فاضلاب صنایع غذایی,تحقیق تصفیه فاضلاب صنایع غذایی,تحقیق مصرف آب در صنایع غذایی,روشهای تصفیه فاضلاب صنایع…

 • ارائه یک الگوریتم کنترل همروندی با مصرف انرژی بهینه در پایگاه داده های شبکه موردی سیار مبتنی بر الگوریتم رقابت استعماری

  ارائه یک الگوریتم کنترل همروندی با مصرف انرژی بهینه در پایگاه داده های شبکه موردی سیار مبتنی بر الگوریتم رقابت استعماری,دان,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود مقاله,دانلود مقاله ارائه یک الگوریتم کنترل همروندی با مصرف انرژی…

 • پایان نامه بررسی و شبیه سازی عملكرد كنترلر CAN

  پایان نامه بررسی و شبیه سازی عملكرد كنترلر CAN دانلود فایل پایان نامه  بررسی و شبیه سازی عملكرد كنترلر CAN چكیده یكی از موضوعات مطرح در اتوماسیون صنعتی و روباتیك تبادل اطلاعات بین اجزاء شبكه مانند CPU و فرستنده و…

 • پایان نامه بررسی انواع متدولوژی های نرم افزار

  انواع متدولوژی های نرم افزار,پایان نامه بررسی انواع متدولوژی های نرم افزار,متدولوژی های نرم افزار دانلود فایل پایان نامه بررسی انواع متدولوژی های نرم افزار در 111 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc چکیده: فرایند تولید نرم‌افزار که با…

 • تحقیق اقتصاد روستا

  اقتصاد روستا,بررسی اقتصاد روستا,پروژه اقتصاد روستا,تحقیق اقتصاد روستا,دانلود اقتصاد روستا,درباره اقتصاد روستا دانلود فایل تحقیق اقتصاد روستا مقدمه اقتصاد روستایی شامل تمام فعالیتهای اقتصاد کشاورزی و غیر کشاورزی در مناطق روستایی است. از آنجایی که هدف غایی علم اقتصاد تامین…

 • پایان نامه احداث شبكه فشار متوسط و برق رسانی به شهرك باغچق

  احداث شبكه فشار متوسط و برق رسانی به شهرك باغچق,برق رسانی به شهرك باغچق,پایان نامه احداث شبكه فشار متوسط,پایان نامه احداث شبكه فشار متوسط و برق رسانی به شهرك باغچق,شبكه فشار متوسط و برق رسانی به شهرك باغچق دانلود فایل…

 • مقاله قوه قضائیه ،‌ وظایف و اختیارات

  مقاله قوه قضائیه ،‌ وظایف و اختیارات دانلود فایل قوه قضائیه فهرست: مقدمه 1 قوه قضاییه در یک نگاه 2 مطالعه‏ ی مقررات مربوط به قوه‏ ی‏ قضائیه درقانون اساسی. 2 مبحث اول : وظایف قوه ‏ی قضائیه 2 مبحث…

 • پایان نامه بررسی رابطه TQMو عملكرد بازاریابی اداره كل پست استان كردستان همراه با پرسش نامه

  بررسی رابطه TQMو عملكرد بازاریابی اداره كل پست استان كردستان,پایان نامه بررسی رابطه TQMو عملكرد بازاریابی اداره كل پست استان كردستان همراه با پرسش نامه,رابطه TQMو عملكرد بازاریابی اداره كل پست استان كردستان دانلود فایل پایان نامه بررسی رابطه TQMو…

 • پایان نامه بررسی و آموزش تحلیلی و شرح دستگاه آنالایزر

  پایان نامه بررسی و آموزش تحلیلی و شرح دستگاه آنالایزر دانلود فایل فهرست مطا لب 1- مقدمه 2- بلوك و دیاگرام دستگاه 3- توضیح عملیات قطعات رسم شده در بلوك دیاگرام      الف – 89C51(1)      ب – 89C51(2)     …

 • عناصر شبکه برق

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله وپروژه عناصر شبکه برق,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,عناصر شبکه برق,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود مقاله وپروژه عناصر شبکه برق بصورت فایل ورد قابل ویرایش…

 • پایان نامه جریانهای اصلی تاریخنگاری در دوره پهلوی

  اصلی,پایان نامه جریانهای اصلی تاریخنگاری در دوره پهلوی,پروژه جریانهای اصلی تاریخنگاری در دوره پهلوی,تاریخنگاری,تحقیق جریانهای اصلی تاریخنگاری در دوره پهلوی,جریان,دانلود پایان نامه جریانهای اصلی تاریخنگاری در دوره پهلوی,دوره پهلوی,مقاله جریانهای اصلی تاریخنگاری در دوره پهلوی دانلود فایل [4]

 • مبانی و پیشینه پژوهش انزوای اجتماعی

  مبانی و پیشینه پژوهش انزوای اجتماعی دانلود فایل مبانی و پیشینه پژوهش انزوای اجتماعی در 63 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون…

 • اشنایی با شركت سهامی كشت و صنعت و دامپروری مغان

  اشنایی با شركت سهامی كشت و صنعت و دامپروری مغان دانلود فایل اشنایی باشركت سهامی كشت و صنعت و دامپروری مغان  شركت كشت و صنعت فعالیت خود را در مقیاس 48400 هكتار از اراضی دشت مغان با عنوان كردن بهره…

 • پایان نامه اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیراز

  پایان نامه اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیراز دانلود فایل [1]

 • پایان نامه استفاده از اینترنت و تاثیر آن بر فعالیت علمی و پژوهشی دانشجویان

  استفاده از اینترنت,پایان نامه استفاده از اینترنت و تاثیر آن بر فعالیت علمی و پژوهشی دانشجویان,فعالیت علمی و پژوهشی دانشجویان دانلود فایل یان نامه استفاده از اینترنت و تاثیر آن بر فعالیت علمی و پژوهشی دانشجویان چکیده از آنجا که…

 • پاورپوینت مدیریت نسبتها (فصل هفتم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها تألیف شهنام طاهری)

  اصول انتخاب نسبتها و شاخصها,پاورپوینت مدیریت نسبتها (فصل هفتم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها تألیف شهنام طاهری),دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی فصل هفتم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان با عنوان تحلیل مراوده ای,دانلود پاورپوینتمدیریت…

 • مقاله بررسی افت تحصیلی دانش آموزان

  پروژه بررسی افت تحصیلی دانش آموزان,تحقیق بررسی افت تحصیلی دانش آموزان,دانلود تحقیق بررسی افت تحصیلی دانش آموزان,مقاله بررسی افت تحصیلی دانش آموزان دانلود فایل مقاله بررسی افت تحصیلی دانش آموزان در 43 صفحه ورد قابل ویرایش  افت تحصیلی یكی از…

 • پایان نامه - ماهواره ها

  پایان نامه - ماهواره ها دانلود فایل پایان نامه - ماهواره ها   مقدمه ماهواره‌ها امروز جایگاه ویژه ای نزد دولتها و نیز زندگی انسان ها دارند همه ساله، صدها ماهواره به فضا فرستاده شده و نقشهای فراوانی را ایفا می…

 • مبانی و پیشینه نظری هوش معنوی

  پیشینه پژوهش هوش معنوی,فصل دوم پایان نامه,مبانی و پیشینه نظری هوش معنوی دانلود فایل مبانی و پیشینه نظری هوش معنوی در 32 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری…

 • پروپوزال شناسایی وب سایت فیشینگ در بانکداری الکترونیکی با منطق فازی

  پروپوزال شناسایی وب سایت فیشینگ در بانکداری الکترونیکی با منطق فازی دانلود فایل پروپوزال شناسایی وب سایت فیشینگ در بانکداری الکترونیکی با منطق فازی ظهور بانکداری الکترونیکی موجب تغییر در انجام ارتباطات ، عملیات و تراکنش های بانکی شده است…

 • پاورپوینت رشد ، تکامل و عوامل موثر بر آن(2)

  پاورپوینت رشد ، تکامل و عوامل موثر بر آن(2),دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت رشد ، تکامل و عوامل موثر بر آن(2),دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود…