پایان نامه طراحی میان افزار محیط زمان اجرای بی درنگ برای فراخوانی متد از راه دور (RT2RMI)

پایان نامه طراحی میان افزار محیط زمان اجرای بی درنگ برای فراخوانی متد از راه دور (RT2RMI)

دانلود فایل

پایان نامه طراحی میان افزار محیط زمان اجرای بی درنگ برای فراخوانی متد از راه دور (RT2RMI) فهرست مطالب  فصل 1- مفاهیم و دامنه نرم افزارهای توزیع شده بی درنگ توكار  ………………………………………………………………  1 1 -1- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..  2  1 -2- طرح مساله  ……………………………………………………………………………………………………………………………………  5  1 -3- محدوده و اهداف پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………….  8  1 -4- كارهای مرتبط  ……………………………………………………………………………………………………………………………..  01  1 -5- ساختار پایان نامه  ………………………………………………………………………………………………………………………….  11  فصل 2- میان افزار های بی درنگ توكار: معماری و ویژگ یها  …………………………………………………………………..  13 2 -1- بازبینی RMI و مفاهیم دستیابی به قابلیت پیش بینی …………………………………………………………………………..  41  2 -1-1 – كلاس های توسعه در Java RMI  …………………………………………………………………………………………  14  2 -1-2 – سازوكارهای اولیه  ……………………………………………………………………………………………………………..  15  2 -2- مشخصات توزیع شده بی درنگ برای جاوا(DRTSJ)  ………………………………………………………………………..  81  2 -2-1 – ن خهای قابلتوزیعشدن  ………………………………………………………………………………………………………  22  2 -2-2 – از كارافتادگی های جزیی  ……………………………………………………………………………………………………..  23  2 -2-3 – ملزومات پیاده سازی  ……………………………………………………………………………………………………………  24  2 -2-4 – RMI بیدرنگ  …………………………………………………………………………………………………………………..  24  2 -3- فراخوانی متد از راه دور- بی درنگ سخت(RMI-HRT)  …………………………………………………………………..  52  2 -3-1 – مدل محاسباتی RMI-HRT  ………………………………………………………………………………………………….  26  2 -3-2 – نمایه جاوای بیدرنگ سخت(HRTJ)  …………………………………………………………………………………..  28  2 -3-3 – مدیریت حافظه  …………………………………………………………………………………………………………………..  29  2 -3-4 – نیازمندی های وظیف همندی…………………………………………………………………………………………………….  29  30  ……………………………………………………………………………………………………………  در عمل RMI-HRT – 5-3- 2 2 -3-6 – فاز مقداردهی اولیه  ………………………………………………………………………………………………………………  33  2 -3-7 – فاز ماموریت ………………………………………………………………………………………………………………………  35  2 -3-8 – مسایل مربوط به حافظه  ……………………………………………………………………………………………………….  36  38  …………………………………………………………………………………………………………………..  REALTIME CORBA -4- 2 2 -4-1 – مدیریت منابع حافظه…………………………………………………………………………………………………………..  41  2-4- 1-1-  ساز و كارهای اولویتی 46 2-4- 1-2-  استخرهای نخ 49 2-4- 1-3-  همگام كننده های استاندارد 52 2-4- 1-4-  سرویس زمان بندی سراسری 52 2 -4-2 – مدیریت ارتباط میان واسط های درخواست شی  ………………………………………………………………………  46  2 -4-2 -1 – انتخاب و پیكربندی ویژگی های پروتكلی  ………………………………………………………………………  64  2 -4-2 -2 – به هم بستن صریح  ……………………………………………………………………………………………………..  74  49  …………………………………………………………………………………………………………………….  RT-RMI چارچوب -5- 2 2 -6- مشخصات بی درنگ برای جاوا  ………………………………………………………………………………………………………  05  2 -6-1 – نقش متقابل ماشین مجازی جاوا و RTSJ  ……………………………………………………………………………….  50  2 -6-1 -1 – جلوگیری از معكوس شدن ها ………………………………………………………………………………………  25  2 -6-1 -2 – وظایف گاه به گاه  ………………………………………………………………………………………………………  35  2 -6-2 – مفاهیم عمده توسعه روی سكوی RTSJ  ………………………………………………………………………………..  55  2 -7- جم عبندی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………  06  فصل 3- معماری و طراحی محیط زمان اجرای RT2RMI ………………………………………………………………………  63 3 -1- سناری وهای نیازمندی های كیفی و تاكتی كهای معماری  ……………………………………………………………………….  46  3 -2- ساختارهای معماری  ……………………………………………………………………………………………………………………..  86  3 -3- تصویر كامل ………………………………………………………………………………………………………………………………..  27  3 -4- جم عبندی و ادامه كار  ……………………………………………………………………………………………………………………  67  فصل 4- طراحی ساز و كا رهای چارچوب RT2RMI…………………………………………………………………………  77 4 -1- راهنما ها و اهداف طراحی ……………………………………………………………………………………………………………..  87  4 -2- RT2RMI : محیط زمان اجرای بی درنگ برای RMI  ……………………………………………………………………..  97  4 -3- مولفه های سمت سرویس گیرنده  …………………………………………………………………………………………………….  08  4 -3-1 – یافتن مكان شی راهدور  ……………………………………………………………………………………………………….  80  4 -2-2 – بازنمایی داده ها و اداره پروتكل رویخط  ………………………………………………………………………………  82  4 -3-3 – طراحی مدیریت اتصال ها  ……………………………………………………………………………………………………..  84  4 -3-4 – بارگذاری كلاس ها  ………………………………………………………………………………………………………………  87  4 -3-5 – انتشار پارامترهای زمان بندی از سمت سرویسگیرنده به سرویسدهنده  ……………………………………  88  4 4- مولفه های سمت سرویس دهنده  ……………………………………………………………………………………………………….  98  4 -4-1 – مدیریت اتصال ها  ………………………………………………………………………………………………………………..  89  4 -4-2 – كنترل همروندی  ………………………………………………………………………………………………………………….  92  4 -4-3 – پیمانه بازنمایی داده ها و اداره پروتكل رویخط  ……………………………………………………………………..  95  4 -4-4 – پیمانه صدور و اجرای متد راهدور  ………………………………………………………………………………………..  95  4 -5- حفظ سادگی و انطباق با مدل برنامه نویسی RMI  ……………………………………………………………………………..  69  4 -5-1 – توسعه نر مافزار سمت سرویسگیرنده و واسط برنامه نویسی مربوطه  ………………………………………..  96  4 -5-2 – توسعه نر مافزار سمت سرویسدهنده و API مربوطه………………………………………………………………  97   4-3 – جایگاه چارچوب RT2RMI از دید توسعه دهنده  ……………………………………………………………………..  99  علاوه بر این توسعه دهنده یك كاربرد توزیع شده بی درنگ با استفاده از چارچوب RT2RMI هیچ كار دیگری علاوه بر آنچه در توسعه نرم افزار های معمولی بر پایه سكوی جاوا انجام می داده است نیاز نیست انجام دهد و نحوه كامپایل و اجرای نرم افزار درست مانند سایر نرم افزار های توسعه داده شده روی سكوی جاواست.  ………………………………  99  4 -6- جم عبندی ویژگی های پشتیبانی شده و مقایسه  …………………………………………………………………………………..  99  فصل 5- ارزیابی معماری پیشنهادی از طریق بررسی مطالعات موردی  …………………………………………………….  102 5 -1- سناریوهای بررسی دستیابی به قابلیت پیشبینی و كارآیی  ………………………………………………………………….  103  5 -2- سناریوهای بررسی دستیابی به قابلیت تغییرپذیری  ……………………………………………………………………………  109  5 -3- جمعبندی  ………………………………………………………………………………………………………………………………….  112  فصل 6- نتیجه گیری و كا رهای آینده  …………………………………………………………………………………………………  114 6 -1- مرور كارهای انجام شده و كاربردهای مورد انتظار  ……………………………………………………………………………  115  6 -2- كارهای آینده  ……………………………………………………………………………………………………………………………..  117  منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . 120

 • مقاله رابطه امکانات آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

  دانلود مقاله تاثیر امکانات آموزشی بر دانش آموزان,مقاله رابطه امکانات آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان,مقاله رابطه متغیرهای فیزیکی کلاس درس با پیشرفت تحصیلی دانلود فایل تاثیر امکانات آموزشی بر دانش آموزان قسمتهایی از متن: ● چکیده: این مقاله به…

 • پژوهش بررسی شرکت داروسازی الحاوی

  پژوهش بررسی شرکت داروسازی الحاوی,تقسیم بندی واكنشهای بیوترانسفورماسیون,داروهای آرام بخش خواب آور,ضدعفونی كننده های موضعی,مكانیسم اثر ویتامینهای محلول در آب دانلود فایل پژوهش بررسی شرکت داروسازی الحاوی مقدمه: در ابتد لازم می‌دانم در مورد شیمی داروئی و تعریفاتی كه در…

 • نقش پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در برنامه ریزی شهری

  برنامه ریزی شهری,پدافند غیرعامل,مدیریت بحران,نقش پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در برنامه ریزی شهری دانلود فایل درجه کارشناسی ارشد با منابع ، تصاویر و جداول کامل در 150 صفحه سال 94 سرفصل ها فصل اول کلیات تحقیق فصل دوم ادبیات…

 • مقاله نرم افزار QUARTUS II

  مقاله نرم افزار QUARTUS II دانلود فایل مقاله نرم افزار QUARTUS II چکیده: مقدمه ای بر تكنولوژی fpgaو نرم افزار QUARTUS II شاید تاکنون فکر کرده باشید اگر یک طرح دیجیتالی داشته و این طرح دارای تعداد ریادی آی سی…

 • پاورپوینت فرآیندهای تصفیه ثانویه آب و فاضلاب

  Secondary Treatment Processes,پاورپوینت فرآیندهای تصفیه ثانویه آب و فاضلاب,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت فرآیندهای تصفیه ثانویه آب و فاضلاب (انگلیسی),دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل…

 • مقاله رابطه بزهکاری و فرهنگ

  تاثیر فرهنگ در بزهکاری جوانان,مقاله رابطه بزهکاری و فرهنگ دانلود فایل تاثیر فرهنگ در بزهکاری جوانان: تاثیر جنسیت بر افزایش بزهکاری: تعیین خشونت در خرده فرهنگ بزهکاری تاثیر خانواده های متلاشی: افسردگی: بخش دوم اعتیاد اثرات شوم اعتیاد: راه حلهایی…

 • پایان نامه اینترنت پرسرعت ADSL

  اینترنت پرسرعت ADSL,پایان نامه اینترنت,پایان نامه اینترنت پرسرعت ADSL دانلود فایل پایان نامه اینترنت پرسرعت ADSL پیشگفتار: عصر حاضر عصر انفجار اطلاعات است و پیشنیاز ورود و دسترسی افراد به اطلاعات و شبكه جهانی اینترنت، زیر ساخت مخابراتی مناسب است.…

 • تناسب بین حق و تکلیف

  تحقیق در مورد تناسب بین حق و تکلیف,تناسب بین حق و تکلیف دانلود فایل تناسب بین حق و تکلیف وقتی درباره نظام حق و نظام تکلیف بحث می‏شود، مراد از حق، حق واجب است؛ یعنی هر انسانی حقوقی دارد که…

 • مقاله اصول طراحی سیستم راهگاهی و تغذیه گذاری در ریخته گری فولاد

  مقاله اصول طراحی سیستم راهگاهی و تغذیه گذاری در ریخته گری فولاد دانلود فایل مقاله اصول طراحی سیستم راهگاهی و تغذیه گذاری در ریخته گری فولاد فهرست مطالب مقدمه ................................................................................................................................................................3 ویژگی های سیستم راهگاهی.....................................................................................................................................3 انواع سیستم های راهگاهی...............................................................................................................................4 مبانی عملی…

 • ترجمه مقاله تئوری محدودیت ها و حسابداری

  ترجمه مقاله تئوری محدودیت ها و حسابداری,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود ترجمه مقاله تئوری محدودیت ها و حسابداری,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود ترجمه مقاله تئوری محدودیت…

 • پایان نامه بررسی ریشه اصلی جرم و جنایت در جهان سوم و آثار سوء آن

  بررسی ریشه اصلی جرم و جنایت در جهان سوم و آثار سوء آن,پایان نامه بررسی ریشه اصلی جرم و جنایت در جهان سوم و آثار سوء آن,پایان نامه کارشناسی ارشد «MA» رشته حقوق دانلود فایل پایان نامه کارشناسی ارشد «M.A» رشته:…

 • ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺧﺮﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎهها و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎرﯼ و اﮐﺘﺸﺎف

  ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺧﺮﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎهها و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎرﯼ و اﮐﺘﺸﺎف دانلود فایل ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺧﺮﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎهها و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎرﯼ و اﮐﺘﺸﺎف ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺮﻳﺪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و…

 • زندگی و آثار معماری تویو ایتو

  آثار تویو ایتو,آثار معماری تویو ایتو,پروژه رشته معماری,تحقیق رشته معماری,دانلود پروژه معماری,دانلود تحقیق معماری,دانلود مقاله معماری,زندگی و آثار معماری تویو ایتو,مقاله رشته معماری دانلود فایل زندگی و آثار معماری تویو ایتو مروری بر زندگی و آثار معماری تویو ایتو معمار…

 • مقاله بررسی فعل مركب در فارسی گفتاری معیار

  پروژه بررسی فعل مركب در فارسی گفتاری معیار,تحقیق بررسی فعل مركب در فارسی گفتاری معیار,دانلود تحقیق بررسی فعل مركب در فارسی گفتاری معیار,مقاله بررسی فعل مركب در فارسی گفتاری معیار دانلود فایل مقاله بررسی فعل مركب در فارسی گفتاری معیار…

 • سمینار برق شناخت و بررسی اجزای تلفات در شبکه های توزیع و ارائه راه حلهایی جهت کاهش آن

  سمینار برق شناخت و بررسی اجزای تلفات در شبکه های توزیع و ارائه راه حلهایی جهت کاهش آن دانلود فایل سمینار برق شناخت و بررسی اجزای تلفات در شبکه های توزیع و ارائه راه حلهایی جهت کاهش آن چکیده  با…

 • تحقیق ازدواج

  تحقیق ازدواج,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل تحقیق ازدواج در 41 صفحه قابل ویرایش با فرمت doc فصل اول معمولا جامعه…

 • بررسی رابطه کمال گرایی مثبت و منفی بر افسردگی و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان

  افسردگی و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان,بررسی رابطه کمال گرایی مثبت و منفی,بررسی رابطه کمال گرایی مثبت و منفی بر افسردگی و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان,پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی,مثبت و منفی بر افسردگی دانلود فایل پایان نامه کارشناسی…

 • مقایسه معبد پارتنون و معبد بوروبودور

  پاورپوینت مقایسه معبد پارتنون و معبد بوروبودور,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت مقایسه معبد پارتنون و معبد بوروبودور,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مقایسه معبد پارتنون و معبد بوروبودور…

 • پاورپوینت معرفی الوار التو

  پاورپوینت معرفی الوار التو,پاورپوینت معرفی الوار التو ، الوار التو ، آلتو ، الوار، معرفی الوار التو دانلود فایل پاورپوینت معرفی الوار التو این پاورپوینت در 60 اسلاید تهیه و تنظیم شده است . فهرست مطالب اسلایدها : زندگینامه روانی…

 • کنترل لوازم خانگی با تلفن

  کنترل لوازم خانگی با تلفن دانلود فایل کنترل لوازم خانگی با تلفن این پروژه یک مدار است که به عنوان اتوماسیون منزل مورد استفاده قرار میگیرد و کاربرد آن به این صورت است که این مدار به خط تلفن وصل…

 • پایان نامه PLC

  پایان نامه PLC دانلود فایل پایان نامه PLC خلاصه: Plc مخفف عبارت programming logic control میباشد.این سیستم وسیله ایاست كه متناسب بابرنامه ای كه دریافت میكند وظیفه ای خاص را اجرا میكند به عبارت دیگر  plc نوعی كامپیوتر است كه…

 • پاورپوینت مهارت های آزمایشگاه شیمی

  پاورپوینت مهارت های آزمایشگاه شیمی دانلود فایل پاورپوینت مهارت های آزمایشگاه شیمی هشدارها محل شیرهای آب مخصوص شستشوی چشم را به خاطر بسپارید  هنگام استفاده از شعله خیلی مواظب باشید  محل کپسول های آتش نشان، دوش( ها) پتو های اطفای…

 • پایان نامه اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین

  پایان نامه اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین دانلود فایل پایان نامه اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین چکیده  صحت هر معامله ای منوط و مشروط به شرایطی است که برخی از این شرایط به ذات معامله مربوط…

 • مبانی نظری سلامت روانی

  پیشینه پژوهش روانشناسی,فصل دو پایان نامه,مبانی نظری سلامت روانی دانلود فایل مبانی نظری سلامت روانی در 32 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی…

 • بررسی ارتباط بین سبک شخصیت واثر بخشی مدیریت در مدیران سازمانهای دولتی

  بررسی ارتباط بین سبک شخصیت واثر بخشی مدیریت در مدیران سازمانهای دولتی دانلود فایل فهرست مطالب صفحه                                                    عنوان فصل اول: كلیات تحقیق مقدمه 2 بیان مسأله 3 اهداف تحقیق 3 هدف کلی 3 اهداف فرعی 3 جامعه و نمونه…

 • نقشه ویلایی

  طراحی,نقشه ویلایی,ویلا دانلود فایل

 • بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

  بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل سقط جنین یا سقط…

 • مقاله باسالت، خواص و كاربردها

  پروژه باسالت، خواص و كاربردها,تحقیق باسالت، خواص و كاربردها,دانلود تحقیق باسالت، خواص و كاربردها,مقاله باسالت، خواص و كاربردها دانلود فایل مقاله باسالت، خواص و كاربردها در 17 صفحه ورد قابل ویرایش  موادی برای قرن 21 باسالت سنگی است كه تقریباً…

 • اجزاء مخلوط ماهیچه

  اجزاء مخلوط ماهیچه,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت اجزاء مخلوط ماهیچه,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود جزوه آموزشی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات دانلود فایل پاورپوینت اجزاء مخلوط…

 • مقاله نقش سازمانهای غیردولتی در توسعه

  پایان نامه نقش سازمانهای غیردولتی در توسعه,پروژه نقش سازمانهای غیردولتی در توسعه,تحقیق نقش سازمانهای غیردولتی در توسعه,مقاله نقش سازمانهای غیردولتی در توسعه,نقش سازمانهای غیردولتی در توسعه دانلود فایل مقاله نقش سازمانهای غیردولتی در توسعه چكیده تشكل‌های داوطلبانه مردمی كه سابقه…

 • پروژه کارآفرینی تولید پمپ ترمز خودرو

  پروژه کارآفرینی تولید پمپ ترمز خودرو,پروژه کارافرینی تولید پمپ ترمز خودرو,پمپ,ترمز,توجیه اقتصادی تولید پمپ ترمز خودرو,تولید,خودرو,دانلود پروژه تولید پمپ ترمز خودرو,دانلود کارآفرینی تولید پمپ ترمز خودرو,طرح توجیه فنی تولید پمپ ترمز خودرو,طرح توجیهی تولید پمپ ترمز خودرو,کارآفرینی تولید پمپ ترمز…

 • اداره فنی و تجهیزات شركت فرودگاههای كشور

  اداره فنی و تجهیزات شركت فرودگاههای كشور دانلود فایل اداره فنی و تجهیزات شركت فرودگاههای كشور مقدمه تعمیر  و نگهداری باز كردن درب سوپاپ فیلر گیری سوپاپ باز كردن انگشتی و متعلقات آن كربن گیری سر سیلندر پیاده كردن سوپاپ…

 • مقاله چابگر لیزری

  پروژه چابگر لیزری,پژوهش چابگر لیزری,تحقیق چابگر لیزری,چابگر لیزری,دانلود چابگر لیزری,مقاله چابگر لیزری دانلود فایل مقاله چابگر لیزری قسمتی از متن: چاپگر لیزری  چاپگرهای لیزری با توجه به ویژگی های منحصربفرد خود طی سالیان اخیر با استقبال عموم کاربران کامپیوتر در…

 • مقاله وجدان کاری در نهج البلاغه

  مقاله وجدان کاری در نهج البلاغه دانلود فایل وجدان كاری در نهج البلاغه بخشهایی از متن جهت معرفی: یك احساس عمومی درباره وجدان ای وجدان، ای شگفت‌انگیزترین آشنای روح انسانی، ما دیگر به جستجوی كلمه‌ای كه بعنوان یك كالبد شایسته…

 • پایان نامه ایجاد یک هکتار باغ سیب درختی

  ایجاد یک هکتار باغ سیب درختی,بررسی ایجاد یک هکتار باغ سیب درختی,پایان نامه ایجاد یک هکتار باغ سیب درختی,پروژه ایجاد یک هکتار باغ سیب درختی,دانلود ایجاد یک هکتار باغ سیب درختی,درباره ایجاد یک هکتار باغ سیب درختی,مقاله ایجاد یک هکتار…