پایان نامه عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق

پایان نامه عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق,سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق,عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق,مقاله سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در ق

دانلود فایل

پایان نامه عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با  دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق    پیشگفتار: تحولات نظام بین الملل با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، كشور عراق را به دلیل موقعیت ممتاز ژئوپلتیكی، ژئواستراتژیكی و ژئواكونومیكی به مجموعه پیچیده ای تبدیل كرد كه صرف نظر از قدرت های همسایه و منطقه ای از اولویت و تقدم بسیار بالایی در سیاست خارجی قدرت های فرامنطقه ای برخوردار شد. تهاجم این كشور به كویت نیز مزید برعلت گردید و با حضور فیزیکی كشورهای غربی در منطقه خلیج فارس به طور عملی در چالش عمیقی فرورفت. عراق به عنوان یكی از همسایگان جمهوری اسلامی ایران با توجه به اشتراكات تاریخی، مذهبی و فرهنگی و قومی با مردم ایران، از جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی ایران برخوردار است به طوریکه نمی توان از آثار امنیتی حضور و دخالت بازیگران فرامنطقه ای بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران چشم پوشی نمود. تحولات عراق هم چنین بر مسایل امنیتی و اقتصادی تركیه تأثیر بسزایی دارد. رساله حاضر تلاشی است برای درك و فهم واقع بینانه از مسایل عراق و شناخت اهداف و منافع و زمینه های تعارض و تعامل آن در ارتباط با منافع ملی دو قدرت منطقه ای ایران و تركیه. فهرست مطالب عنوان                                                                                                           صفحه پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………. 1                                                                                                                 بخش اول : مقدمه نظری…………………………………………………………………………… 2 كلیات پژوهش………………………………………………………………………………………… 3 1-طرح مساله………………………………………………………………………………………….. 3       2-انگیزه انتخاب موضوع………………………………………………………………………….. 4   3-اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………….. 4                                                                                                 4- سئوال اصلی………………………………………………………………………………………. 4                                                                                                    5- فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………… 4                                                                                               6- متغیرهای دخیل………………………………………………………………………………….. 5                                                                                              7- هدف پژوهش……………………………………………………………………………………… 5                                                                                                 8- قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………….. 6                                                                                               9- روش پژوهش…………………………………………………………………………………….. 6                                                                                               10- اركان و پایه های نظری تحقیق…………………………………………………………… 6                                                                  11- سطوح تحلیل…………………………………………………………………………………….. 7                                                                                               12- پیشینه و محدودیت ها و منابع پژوهش………………………………………………… 7                                                  13- سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………………….. 8                                                                                     چارچوب نظری پژوهش………………………………………………………………………….. 9             فصل اول: تعریف منازعه و همکاری…………………………………………………………. 10                                             1-   نظریه نوواقع گرایان  …………………………………………………………………………..  12                                                                               2-   نوکاركردگرایی…………………………………………………………………………………… 14                                                                                             3-   نهادگرایی نئولیبرال…………………………………………………………………………….. 15                                                                              فصل دوم: کاربرد نظریه بازیها در بررسی رقابت و همکاری در روابط بین الملل………………………………………………………………………………………………… 19                                                                                                          1-   روابط بین الملل به مثابه یک بازی…………………………………………………………. 20                                                            2-   انواع بازی ها در روابط بین الملل…………………………………………………………. 21                                                             3-   بازی با حاصل جمع جبری صفر………………………………………………………….. 21                                                                 4-   بازی با حاصل جمع غیر صفر یا حاصل جمع متغیر……………………………….. 22                                 تعریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………. 24  جمهوری اسلامی ایران ……………………………………………………………………………. 25                                                                                     ایران………………………………………………………………………………………………………. 25                                                                                                                 تركیه………………………………………………………………………………………………………. 26                                                                                                                 عراق………………………………………………………………………………………………………. 27                                                                                                                دولت اسلامگرای……………………………………………………………………………………… 27                                                                                             سیاست خارجی……………………………………………………………………………………….. 28 بخش دوم : …………………………………………………………………………………………….. 29                                                                          فصل اول: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران…………………………………….. 30                       –        دوره اول ( 80-1979 ) : …………………………………………………………………….. 31                                                                          –        مکانیسم ارتباط سیاست خارجی دولت موقت…………………………………………. 31                                     1-   اقدام اثباتی…………………………………………………………………………………………. 32                                                                                                   2-   اقدامات سلبی دولت موقت……………………………………………………………………. 34                                                                               –        دوره دوم: رادیکالیسم با تاکید بر شیوه رابطه ملتها ( 1988-1980 )………… 35                                                                                              مشخصات اصلی دوره دوم………………………………………………………………………. 35                                                                            الف- فرا وطنی بودن نورمهای ارزشی……………………………………………………….. 35                                                        ب- جنگ ایران و عراق به دنبال اشغال سفارت آمریکا…………………………………. 37                                1- بعد اثباتی…………………………………………………………………………………………… 37                                                                                                  2- بعد سلبی……………………………………………………………………………………………. 39                                                                                                    – دوره سوم: عادی سازی سیاست خارجی بر اساس ترتیبات منطقه ای و الزامات    منافع ملی…………………………………………………………………………………………….. 43                                                        مشخصات دوره سوم:……………………………………………………………………………… 44                                                                                        1-   تامین امنیت ملی و تامین مصالح ملی………………………………………………….. 44                                                       2-   الزامات منطقه ای, توسعه همکاری با همسایگان محدوده خاورمیانه………. 45                                                                         فصل دوم: سیاست خارجی ترکیه و اصول کلی آن…………………………………….. 50                                –        اهمیت استراتژیک ترکیه در منطقه………………………………………………………… 52                                                             –        نقش تعیین کننده هر یک از عوامل جغرافیایی و منابع طبیعی و اهمیت استراتژیک این کشور در منطقه 53                                                                                                      –        سیاست خارجی ترکیه ………………………………………………………………………… 55                                                                               –        روابط دو کشور بعد از انقلاب اسلامی………………………………………………….. 59                                                       –        سیاست تشنج زدایی دولت ایران و اثرات آن بر روابط با ترکیه……………….. 66           –        مبانی و اصول سیاست خارجی ترکیه ………………………………………………….. 76                                                       فصل سوم: بررسی موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیکی عراق و جایگاه و نقش بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای ………………………………………………………………………………………………………………. 80                                                                                  الف) موقعیت جغرافیایی عراق……………………………………………………………………. 80                                                     1-   ژئوپلتیک آب ……………………………………………………………………………………… 84                                                                                              2-    ژئوپلتیک نفت ……………………………………………………………………………………. 85                                                                                          3-    ژئوپلتیک کردها…………………………………………………………………………………. 86                                                                                        1-3- بررسی موقعیت کردها در عراق……………………………………………………….. 86                                                             2-3- دستاوردهای قانون اساسی موقت عراق برای اکراد……………………………. 89                             1-2-3- قبولاندن نظام فدرال در عراق………………………………………………………. 90                                                                                                                              2-2-3- حضور کردها در ساختار قدرت مرکزی عراق ……………………………… 91                                   3-2-3- به رسمیت شناختن زبان کردی عراق……………………………………………. 91                                                 4-2-3- قدرت تعدیل قوانین دولت مرکزی از طرف پارلمان کردستان…………… 91          5-2-3- مشخص کردن وضعیت کرکوک و مناطق تخریب شده…………………….. 92                      6-2-3- قائل شدن حق وتو قانون اساسی دائر بر ایالات و مناطق فدرال……….. 92     4- ژئوپلتیک کردها …………………………………………………………………………………. 93                                                                                            ب) مختصات عراق جدید ………………………………………………………………………….. 95                                                              1- مقایسه عراق قدیم با عراق جدید ………………………………………………………….. 95                                                                1-1- تفاوت عراق قدیم و جدید از بعد داخلی……………………………………………… 95                                                   2-1- تفاوت عراق قدیم و جدید از بعد منطقه ای…………………………………………. 96                                               1-2-1- اختلاف با ترکیه …………………………………………………………………………. 96                                                                                       2-2-1- اختلاف با جمهوری اسلامی ایران ………………………………………………… 96                                                         3-2-1- اختلاف با سوریه ……………………………………………………………………….. 97                                                                                   4-2-1- اختلاف با کویت …………………………………………………………………………. 97                                                                                     3-1- تفاوت عراق قدیم و عراق جدید از منظر بین المللی……………………………… 98                                  ج) بازیگران ذینفع و ذی نفوذ در عراق جدید ……………………………………………… 99                                         1- جمهوری اسلامی ایران ………………………………………………………………………. 99                                                                                 2- جمهوری ترکیه…………………………………………………………………………………… 100                                                                                             1-2- طرح اوزال …………………………………………………………………………………….. 101                                                                                              2-2- سیاست ترک سازی………………………………………………………………………… 101                                                                                3-2- ادغام فرهنگی و آموزشی ……………………………………………………………….. 102                                                                        4-2- جنبه سیاسی دادن به فعالیت ها………………………………………………………… 102                                                             3- عربستان سعودی ………………………………………………………………………………. 102                                                                                        4- سوریه ……………………………………………………………………………………………… 103                                                                                                         5- اسرائیل …………………………………………………………………………………………….. 104                                                                                                       6- ایالات متحده آمریکا ……………………………………………………………………………. 104                                                                                    7- روسیه ……………………………………………………………………………………………… 106                                                                                                         8- اروپا ………………………………………………………………………………………………… 107                                                                                                             فصل چهارم: سیاست خارجی نفوذ ایران و ترکیه در قبال دولت جدید عراق… 108 –        زمینه های تاریخی ایران و ترکیه در عراق…………………………………………….. 108                                               الف: پیشینه تاریخی نفوذ ایران در عراق ……………………………………………………. 108                                                       ب: پیشینه تاریخی نفوذ ترکیه در عراق ……………………………………………………… 111                                                          بخش سوم : دیدگاههای مشترک ایران و ترکیه راجع به عراق……………………. 113  فصل اول: دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در قبال عراق ……………………….. 114                  الف) دیدگاه ایران نسبت به رژیم بعثی عراق از ظهور تا سقوط صدام……………. 114               ب) مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال عراق………………………………………… 116                                                ج) مواضع جمهوری اسلامی ایران در مورد قانون اساسی موقت عراق………….. 119             فصل دوم: دیدگاه جمهوری ترکیه در قبال عراق ……………………………………….. 120                                            الف) سیاست خارجی جمهوری ترکیه در قبال عراق در دوران جنگ سرد………. 120                ب) تحول در سیاست منطقه ای ترکیه پس از جنگ سرد ………………………………. 121                                          ج) موضع گیری ترکیه در بحران کویت و واکنش های داخلی نسبت به آن……… 123             د) اهداف ترکیه از ایفای نقش رسمی در بحران کویت………………………………….. 127                                              1- کسب امتیاز سیاسی ……………………………………………………………………………. 127                                                                                            2- ملاحظات اقتصادی……………………………………………………………………………… 127                                                                                                 3- شرکت در ترتیبات منطقه ای ……………………………………………………………….. 128                                                                             4- چشمداشت ارضی ترکیه نسبت به شمال عراق……………………………………….. 128                                                 ه) مواضع ترکیه در مورد اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا……………….. 130                      1- حفظ تمامیت ارضی عراق…………………………………………………………………….. 130                                                                                     2- حمایت ترکمن ها ………………………………………………………………………………… 130                                                                                                   3- دریافت کمک های اقتصادی از آمریکا ………………………………………………….. 131                                                                 و) مخالفت پارلمان با شرکت ترکیه در جنگ بر علیه عراق ……………………………. 132                                   ز) واکنش و مخالفت داخلی با اعزام نیروهای ترکیه به عراق ……………………….. 134                              ن) مواضع ترکیه در مورد قانون اساسی موقت عراق …………………………………. 135                                           فصل سوم: بررسی مولفه های منافع ملی دو کشور ایران و ترکیه در عراق (تفاهمات) ………………………………………………………………………………………. 136                                                   الف) مولفه های تاریخی روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه با توجه به تحولات عراق ………………………………………………………………………………………….. 137                                                      ب) مولفه های سیاسی روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در عراق جدید (مناسبات و رقابت های سیاسی)     141              ج) مولفه های اقتصادی روابط ایران و ترکیه در عراق جدید…………………………. 143                                                                       فصل چهارم: بررسی زمینه های سیاسی و امنیتی تفاهمات و تقابلات منافع ایران و ترکیه در عراق    145                                                                                             الف) مولفه های همکاری و تعامل در زمینه های اشتراک منافع ایران و ترکیه در عراق جدید       145 1- حفظ تمامیت ارضی عراق و جلوگیری از تشکیل دولتی کرد در شمال عراق. 145                2- مخالفت هر دو کشور با فعالیت سازمان های معارض خود در عراق………… 149                           3- مخالفت دو کشور با گسترش فعالیت های اسرائیل در شمال عراق……………. 150                              ب) مولفه های تقابل منافع ایران و ترکیه در عراق……………………………………….. 151                                                                        1- مخالفت ترکیه با ایفای نقش موثر شیعیان در دولت جدید عراق……………….. 151                                       2-چشمداشت ارضی ترکیه نسبت به شمال عراق به ویژه کرکوک…………………. 152                                           3-مخالفت ایران با تلاش های ترکیه برای افزایش غیر واقعی سهم ترکمن ها در ساختار فدرالیسم عراق  153                                                                                        4-اختلاف ایران و ترکیه در مورد نوع حکومت عراق جدید…………………………… 154                                                       فصل پنجم: بررسی زمینه های اقتصادی مناسبات ( تعامل و تقابل ) منافع ایران و ترکیه در عراق جدید          155                                                                                           الف) چشم اندازهای همکاری جمهوری اسلامی ایران با عراق……………………….. 156                                                   1-   همکاری در زمینه استفاده بهینه از آب رودخانه های مرزی……………………. 156                                           2-   همکاری در زمینه شبکه های ارتباط زمینی …………………………………………… 157                                                                    3-   همکاری در زمینه نفت و گاز……………………………………………………………….. 158                                                                                            ب) چشم اندازهای همکاری های بین ترکیه و عراق……………………………………… 160                                                               1- همکاری در زمینه راه های ارتباطی………………………………………………………. 160                                                                                   2-همكاری دوكشور در زمینه شبكه آبها …………………………………………………… 160                                                         3-همكاری دو جانبه در زمینه نفت وگاز…………………………………………………….. 162                                                            ج)زمینه های رقابت و همكاری اقتصادی ایران وتركیه در عراق جدید…………… 164     1-زمینه های رقابت………………………………………………………………………………… 164   1-1-رقابت در بازار عراق………………………………………………………………………… 164 1-2-اصلاحات اقتصادی در عراق در چارچوب خاورمیانه بزرگ ………………… 164                                       2-زمینه های همكاری ایران وتركیه در عراق جدید……………………………………… 166                                                           فصل ششم :سناریوهای مطرح شده برای استقرار نظام سیاسی پس از صدام در عراق وتاثیر آن بر ایران    168 1-فدرالیسم ……………………………………………………………………………………………. 170                                                                                                                          2-دولت بسیط با جلوه اداری متمركز و غیر متمركز و تاثیرات آن بر ایران……. 185                      بخش چهارم: استنتاجات موضوعی………………………………………………………….. 190 فهرست منابع…………………………………………………………………………………………… 203

 • تحقیق تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی در پتروشیمی آبادان

  تحقیق تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی در پتروشیمی آبادان,تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی در پتروشیمی آبادان دانلود فایل تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی در پتروشیمی آبادان قسمت هایی از متن: مقدمه: دیر زمانی نیست که یکی از اهداف مهم واصلی در قانون تاًسیس…

 • پاورپوینت بررسی معماری دوره ی روم باستان

  بررسی معماری دوره ی روم باستان,پاورپوینت بررسی معماری دوره ی روم باستان,تحقیق بررسی معماری دوره ی روم باستان,دانلود پاورپوینت بررسی معماری دوره ی روم باستان,دوره,روم باستان,معماری,مقاله بررسی معماری دوره ی روم باستان دانلود فایل پاورپوینت بررسی معماری دوره ی روم…

 • معماری پُلها در شهرهای مختلف

  معماری پُلها در شهرهای مختلف دانلود فایل معماری پُلها در شهرهای مختلف  معماری پُلها در شهرهای مختلف تغییر كاركرد پل خواجو تغییرات پل خواجو تزئینات پل خواجو تاریخچه سی و سه چشمه ( الله وردیخان ) تغییر كاركرد سی و…

 • پایان نامه حل دستگاه معادلات دیفرانسیل کسری جزئی با استفاده ازعملگرهای نمائی کسری

  پایان نامه حل دستگاه معادلات دیفرانسیل کسری جزئی با استفاده ازعملگرهای نمائی کسری دانلود فایل پایان نامه حل دستگاه معادلات دیفرانسیل کسری جزئی با استفاده ازعملگرهای نمائی کسری چکیده: در این پایان نامه ما قصد داریم با عملگرهای نمائی کسری…

 • مبانی نظری و فصل دو بررسی سبک دلبستگی

  مبانی نظری و فصل دو بررسی سبک دلبستگی دانلود فایل مبانی نظری و فصل دو بررسی سبک دلبستگی در 84 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه…

 • کاراموزی ساخت تابلوهای قدرت و شناسایی قطعات و کاربرد آنها در صنعت

  کاراموزی ساخت تابلوهای قدرت و شناسایی قطعات و کاربرد آنها در صنعت دانلود فایل رله راه پله

 • پاورپوینت بررسی سبك های یادگیری Learning style

  Learning style,بررسی سبك های یادگیری Learning style,پاورپوینت بررسی سبك های یادگیری Learning style,تحقیق بررسی سبك های یادگیری Learning style,دانلود پاورپوینت بررسی سبك های یادگیری Learning style,سبك های یادگیری,مقاله بررسی سبك های یادگیری Learning style دانلود فایل پاورپوینت بررسی سبك های…

 • دانلود پاورپوینت آموزش و توسعه نیروی انسانی

  دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت آموزش و توسعه نیروی انسانی,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود جزوه آ,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات دانلود فایل دانلود پاورپوینت آموزش…

 • مقاله جایگاه حقوق گردشگران خارجی از نگاه اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران

  حقوق گردشگران خارجی از نگاه اسلام,مقاله جایگاه حقوق گردشگران خارجی,مقاله جایگاه حقوق گردشگران خارجی از نگاه اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران دانلود فایل مقاله جایگاه حقوق گردشگران خارجی از نگاه اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران        چکیده:…

 • پایان نامه بررسی تأثیر عمق فارو در راندمان آبیاری مزارع نیشكر استان خوزستان

  بررسی تأثیر عمق فارو در راندمان آبیاری مزارع نیشكر استان خوزستان,پایان نامه بررسی تأثیر عمق فارو در راندمان آبیاری مزارع نیشكر استان خوزستان,پروژه بررسی تأثیر عمق فارو در راندمان آبیاری مزارع نیشكر استان خوزستان,تحقیق بررسی تأثیر عمق فارو در راندمان…

 • كار آموزی نصب وعیب یابی لوازم داخلی كامپیوتر مثل هارد و گرافیك كارت وcpu

  كار آموزی نصب وعیب یابی لوازم داخلی كامپیوتر مثل هارد و گرافیك كارت وcpu دانلود فایل كار آموزی  نصب وعیب یابی لوازم داخلی كامپیوتر مثل هارد و گرافیك كارت وcpu فهرست مطالب عنوان                                                                                                              صفحه مقدمه          …

 • دانلود تحقیق جامع و کامل شایستگی مدیران

  ابعاد شایستگی,اثربخشی,اجزای اصلی یک سیستم مبتنی بر شایستگی,انواع مدلهای شایستگی مدیران,اهمیت شایستگی,تحقیقات مربوط به شایستگیهای مدیریت,تعاریف اثربخشی,تعاریف شایستگی,دانلود تحقیق جامع و کامل شایستگی مدیران,رابطه بین شایستگی و اثربخشی,رویکردهای عمده و متفاوت شایستگی مدیریت,شایستگی مدیران,مدیریت بر مبنای شایستگی,ویژگیهای نظام مدیریت بر…

 • پنح پرسشنامه (خودپنداره بدنی، انگیزش خودمختاری، تعهد ورزشی شخصیت آیزنک و رفتار حمایتی استقلالی مربی)

  انگیزش خودمختاری,پنح پرسشنامه (خودپنداره بدنی، انگیزش خودمختاری، تعهد ورزشی شخصیت آیزنک و رفتار حمایتی استقلالی مربی),تعهد ورزشی,خودپنداره بدنی,رفتار حمایتی استقلالی مربی,شخصیت دانلود فایل

 • پایان نامه بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت (مطالعه موردی شرکت های صنعتی استان گلستان )

  پایان نامه بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت (مطالعه موردی شرکت های صنعتی استان گلستان ) دانلود فایل پایان نامه بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت (مطالعه موردی  شرکت های…

 • پایان نامه بررسی خواص الکتریکی نانولوله های کربنی زیگزاگ

  پایان نامه بررسی خواص الکتریکی,پایان نامه بررسی خواص الکتریکی نانولوله های کربنی زیگزاگ,خواص الکتریکی نانولوله های کربنی,نانولوله های کربنی زیگزاگ دانلود فایل پایان نامه بررسی خواص الکتریکی نانولوله های کربنی زیگزاگ با گذر زمان و پیشرفت علم و تکنولوژی نیاز…

 • مراحل ساخت مترو تهران و موانع پیش رو

  مراحل ساخت مترو تهران,مراحل ساخت مترو تهران و موانع پیش رو,و موانع پیش رو دانلود فایل مراحل ساخت مترو تهران  و موانع پیش رو مراحل ساخت مترو تهران و موانع پیش رو مراحل ساخت مترو تهران و موانع پیش رو تاریخچه…

 • دانلود تحقیق جامع و کامل تأثیر تجارت الکترونیک برحسابداری

  ابزارهای تجارت الکترونیک,تاریخچه تجارت الکترونیک,تجارت فروشنده با فروشنده,تجارت مصرف کننده با مصرف کننده,تعریف تجارت الكترونیك,چارچوب‌ نظری تجارت الكترونیك‌,دانلود تحقیق جامع و کامل تأثیر تجارت الکترونیک برحسابداری,دانلود تحقیق جامع و کامل تأثیر تجارتالکترونیک برحسابداری,علل ورود سازمانها به تجارت الکترونیک,محدودیتهای تجارت الکترونیکی,مدلهای…

 • مقاله راهکارهای بهبود روابط زناشویی

  دانلود مقاله روابط زناشویی,راه حل های افزایش عشق,مقاله رابطه زناشویی مبتنی بر عشق,مقاله راهکارهای بهبود روابط زناشویی دانلود فایل گامی به سوی رابطه ی موفق  راهنمای بهبود روابط و نیازهای زناشویی به صورت مختصر مطالب: فصل اول: روابط زناشویی راه…

 • پروژه کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس

  پروژه کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس,پروژه کارافرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس,توجیه اقتصادی کارخانه تولید روغن موتور و گریس,تولید,دانلود پروژه کارخانه تولید روغن موتور و گریس,دانلود کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس,روغن,طرح توجیه فنی کارخانه تولید…

 • مقاله قرآن و فرهنگ زمانه

  مقاله قرآن و فرهنگ زمانه دانلود فایل مقاله قرآن و فرهنگ زمانه فهرست:  دلایل این دستگاه الف- بررسی دلایل ب- بررسی واژه فرهنگ ج- بررسی نمونه ها ومثال ها دیدگاه دوم: قبول عناصرمثبت فرهنگی وطردعناصرمنفی الف- مثال ها ونمونه ها…

 • تکنولوژی رنگ

  تکنولوژی رنگ دانلود فایل تکنولوژی رنگ فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: مقدمه 1-1-مقدمه ای بر تاریخچه رنگ 1-2-كالریمتری و علم رنگ 1-3-تاریخ و تولید صنعتی مواد رنگزا 1-4-كالریندكس 1-5-مراجع فصل دوم: مواد رنگزای آزو 2-1-طبقه بندی مواد از لحاظ…

 • ازدواج و موانع پیش رو

  ازدواج و موانع پیش رو دانلود فایل ازدواج و موانع پیش رو مقدمه عامل اصلی مشكلات نظریه لورنس كلبرگ در باره رشد نظریه اریكسون در مورد رشد رشد از نظر اسلام مسائل مربوط به قبل از ازدواج : ( خود…

 • مقاله تعریفی جامع و مانع از «تمثیل» و «بین تمثیلی»

  مقاله تعریفی جامع و مانع از «تمثیل» و «بین تمثیلی» دانلود فایل مقاله تعریفی جامع و مانع از «تمثیل» و «بین تمثیلی» مقدمه در آغاز كلمه نبود. انسان بود و اشیای پیرامونش. و انسان خواست كه بشناسد. و برای شناختن…

 • گزارش کاراموزی کارگاه شرکت زیمنس قسمت روتور

  بلید,دانلود گزارش کارآموزی کارگاه شرکت زیمنس قسمت روتور,روتور,زیمنس,شرکت,کاراموزی کارگاه شرکت زیمنس قسمت روتور,کارگاه,کارورزی کارگاه شرکت زیمنس قسمت روتور,گزارش کاراموزی کارگاه شرکت زیمنس قسمت روتور دانلود فایل گزارش کاراموزی کارگاه شرکت زیمنس قسمت روتور در 60 صفحه ورد قابل ویرایش به…

 • خلاصه درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه بخش اصول و مبانی روشANP

  اصول و مبانی روش ANP,تصمیم گیری با معیارهای چندگانه,خلاصه درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه بخش روش های وزن دهی دانلود فایل خلاصه درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه بخش اصول و مبانی روش ANP با مثال حل شده در18صفحه…

 • تحقیقی پیرامون ازدواج و حقوق زوجین بر یکدیگر

  آداب معاشرت و آنچه در دوام ازدواج دخالت دارد و زن و مردباید مراعات كنند,تحقیق ازدواج,تحقیقی پیرامون ازدواج و حقوق زوجین بر یکدیگر,ترغیب به ازدواج,حالات زن و شرایط عقد،,حقوق شوهر بر زن,در اعراض از ازدواج دانلود فایل تحقیقی پیرامون ازدواج…

 • هک شدن و راه های دفاع از آن

  دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق هک شدن و دفاع از آن,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,هک شدن و راه های دفاع از آن دانلود فایل دانلود تحقیق…

 • پلان کامل اجرایی همراه دیتیل ساختمان مسکونی

  پلان کامل اجرایی همراه دیتیل ساختمان مسکونی دانلود فایل پلان کامل اجرایی همراه دیتیل ساختمان مسکونی

 • پاورپوینت بازارهای جدید(New markets)

  استنادات بازاریابی,بازاریابی در جهان سوم، آموزش,بازاریابی در کشورهای در حال توسعه,بازاریابی و توسعه اقتصادی,پاورپوینت بازارهای جدید(New markets),تقاضا در یک کشور در حال توسعه,دانلود پاورپوینت بازارهای جدید(New markets),زیرساخت و توسعه,قیمت گذاری و استفاده جامعه,کشورهای در حال توسعه و بازارهای جدید دانلود…

 • پایان نامه درباره توبه

  پایان نامه درباره توبه دانلود فایل 2

 • تاریخچه شركت ملی حفاری ایران

  تاریخچه شركت ملی حفاری ایران دانلود فایل تاریخچه شركت ملی حفاری ایران آشنایی با شركت ملی حفاری ایران  خدمات فنی حفاری بازار یابی و امور بین الملل ویژگی ها و مزیت های شركت ملی حفاری ایران بكار گیری فن آوری…

 • پروژه کارآفرینی طرح تعمیرات سخت افزار

  پروژه کارآفرینی طرح تعمیرات سخت افزار,پروژه کارافرینی طرح تعمیرات سخت افزار,تعمیرات,توجیه اقتصادی طرح تعمیرات سخت افزار,دانلود پروژه طرح تعمیرات سخت افزار,دانلود کارآفرینی طرح تعمیرات سخت افزار,سخت افزار,طرح,طرح توجیه فنی طرح تعمیرات سخت افزار,طرح توجیهی طرح تعمیرات سخت افزار,کارآفرینی طرح تعمیرات…

 • گزارش کارآموزی طراحی صنعتی شرکت مشهد سرما

  دانلود گزارش کارآموزی طراحی صنعتی شرکت مشهد سرما,سرما,شرکت,صنعتی,طراحی,کاراموزی طراحی صنعتی شرکت مشهد سرما,کارورزی طراحی صنعتی شرکت مشهد سرما,گزارش کارآموزی طراحی صنعتی شرکت مشهد سرما,گزارش کاراموزی طراحی صنعتی شرکت مشهد سرما,مشهد دانلود فایل گزارش کارآموزی طراحی صنعتی شرکت مشهد سرما در…

 • بررسی تطبیقی اخلاق و دین از دیدگاه علامه طباطبایی و کانت

  اخلاق و دین از دیدگاه علامه طباطبایی,اخلاق و دین از دیدگاه کانت,بررسی تطبیقی اخلاق و دین از دیدگاه علامه طباطبایی و کانت,تطبیقی اخلاق و دین دانلود فایل 1

 • مقاله تكوین یك روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیك

  مقاله تكوین یك روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیك دانلود فایل مقاله تكوین یك روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیك چكیده در این تحقیق یك روش ساده و كم هزینه…