پایان نامه مدل سازی تحمل پذیری خطا با استفاده از برنامه نویسی جنبه گرا

پایان نامه مدل سازی تحمل پذیری خطا با استفاده از برنامه نویسی جنبه گرا

دانلود فایل

پایان نامه  مدل سازی تحمل پذیری خطا با استفاده از برنامه نویسی جنبه گرا چکیده  تحمل پذیری خطا مقوله ای است که در طراحی سیستم های بـا قابلیـت اطمینـان بـالا مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد . تحمل پذیری خطای نرم افزاری معمولاً با استفاده از افزونگی و گوناگونی حاصل  میشـود کـه پیچیـدگی اضـاف های را بـه طراحی سیستم وارد می کند. دلیل این امر آن است که تحمل پذیری خطا جزو دغدغه های مداخله ای است و در هنگـام پیاده سازی سایر واحد های نرم افزاری را تحت تأثیر قرار می دهد. پیاده سازی تاکتیک های تحمل پذیری خطا با استفاده از روش های سنتی از قبیل شیءگرایی، باعث کاهش قابلیت استفاده مجدد، قابلیت نگهداری، درجـه واحدبنـدی و درك و فهم سیستم می شوند. برای حل این مشکل استفاده از برنامه نویسی جنبه گرا می توانـد مفیـد واقـع شـود. جنبـه گرایـی  رهیافتی است که عمل جداسازی دغدغه های مداخله ای را با حمایت برنامه نویسی جنبه گـرا بـه بهتـرین شـکل ممکـن انجام می دهد. استفاده از برنامه نویسی جنبه گرا یکی از روش هایی است که امروزه برای پیاده سازی تحمـل پـذیری خطـا مورد توجه قرار گرفته است. در این زمینه کارهایی انجام شده است ولی هنوز برای همه تاکتیک های تحمل پذیری خطا از قبیل بلوك های بازیابی و برنامه نویسی چند نسخه ای مدل جنبه گرا ارائه نشده است. همچنین جای الگوهای طراحـی در این زمینه خالی است.   فهرست مطالب  فصل اول: کلیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………. 1-1   مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  2  1-2   طرح مسأله  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  3  1-3   اهداف تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  4  1-4   محدوده تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  4  1-5   مراحل انجام تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  5  1-6   ساختار پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  5  فصل دوم: مفاهیم پایه و پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………..  7 2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  8  2-2 تحمل پذیری خطا  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  8  2-2- 1 اتکاپذیری و تحمل پذیری خطا  …………………………………………………………………………………………………………………………………………  8  2-2- 1-1 قابلیت اطمینان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  9  2-2- 1-2 قابلیت دسترسی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  9  2-2- 1-3 ایمنی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  10  – 1-4 قابلیت نگهداشت  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  11  2-2- 1-5 امنیت  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  11  2-2- 2 نقص، خطا و شکست  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  11  2-2- 3 افزونگی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  12  2-2- 4 گوناگونی طراحی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  13  2-2- 5 سناریوی تحمل پذیری خطا  …………………………………………………………………………………………………………………………………………  14  2-2- 5-1 سناریوی عمومی تحمل پذیری خطا  …………………………………………………………………………………………………………………….  15  2-2- 6 تحمل پذیری خطای نرم افزاری  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  16  2-2- 7 تاکتیک های تحمل پذیری خطای نرم افزاری تک نسخه ای  ……………………………………………………………………………………………..  17  2-2- 7-1 آشکارسازی نقص………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  18  2-2- 7-2  محدودسازی نقص  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  19  2-2 7-3  بازیابی نقص  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..20 2-2- 8 تاکتیک های تحمل پذیری خطای نرم افزاری چند نسخه ای  …………………………………………………………………………………………..  21 2-2- 8-1 بلوك های بازیابی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  21 2-2- 8-2 برنامه نویسی چند نسخه ای  …………………………………………………………………………………………………………………………………..  23  2-2- 8-3 برنامه نویسی خود بررسی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  25  2-2- 8-4  بلوك های بازیابی  توزیع شده  ………………………………………………………………………………………………………………………………  27  2-2- 8-5  بلوك های بازیابی اجماعی  …………………………………………………………………………………………………………………………………..  29  2-2- 8-6 رأی گیری پذیرش  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  30  2-3 برنامه نویسی جنبه گرا  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  32  2-3- 1 جداسازی دغدغه ها  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  33  2-3- 2 برنامه نویسی جنبه گرا  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  35  2-3- 2-1 جنبه  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  36  2-3- 2-2 نقطه اتصال  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  37  2-3- 2-3 محل برش  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  38  2-3- 2-4 کد توصیه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  38    39  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  AspectC++ 3 -3-2 2-3- 4 تحمل پذیری خطا با استفاده از برنامه نویسی جنبه گرا  ………………………………………………………………………………………  41  2-4 بررسی کارهای مرتبط  …………………………………………………………………………………………………………………………………..  43  2-4- 1 معرفی کارهای انجام شده………………………………………………………………………………………………………………………………..  43  2-4- 2 نقاط ضعف و مشکلات کارهای انجام شده  ………………………………………………………………………………………………….  47  2-5 جمع بندی مطالب فصل………………………………………………………………………………………………………………………………..  49  فصل سوم: مدل سازی تاکتیک های تحمل پذیری خطای نرم افزاری با استفاده از برنامه نویسی جنبه گرا  …..  51 3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  52  3-2 مدل سازی تاکتیک بلوك های بازیابی با استفاده از جنبه گرایی  ………………………………………………………………………………  52  3-2- 1 بلوك های بازیابی به عنوان یک جنبه…………………………………………………………………………………………………………………………….  53  3-2- 2 الگوی طراحی  بلوك های بازیابی جنبه گرا  ……………………………………………………………………………………………………………..  56  3- 2-1 منظور  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  56  3– 2-2 انگیزه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  56  3-2 2-3 کاربردپذیری  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..57 3-2- 2-4 ساختار الگوی پیشنهادی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  57 3-2- 2-5 سناریو  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  59 3-2- 2-6 نتایج  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  63  3-2- 2-7 پیاده سازی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  64  3-2- 2-8 نمونه کد  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  64  3-2 مدل سازی تاکتیک برنامه نویسی چند نسخه ای با استفاده از جنبه گرایی  ………………………………………………………………..  65  3-2- 1 الگوی تاکتیک برنامه نویسی چند نسخه ای جنبه گرا  ……………………………………………………………………………………………………  67  3-2- 1-1 منظور  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  67  3-2- 1-2 انگیزه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  67  3-2- 1-3 کاربردپذیری  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  68  3-2- 1-4 ساختار  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  68  3-2- 1-5 سناریو  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  69  3-2- 1-6 نتایج  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  70  3-2- 1-7 پیاده سازی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  71  3-2- 1-8 کد نمونه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  71  3-3 جمع بندی مطالب فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  72  فصل چهارم: مطالعه موردی و ارزیابی ……………………………………………………………………………………………….  74 4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  75  4 شاخص ها و معیارهای ارزیابی  …………………………………………………………………………………………………………………………………..  75  4-1- 1 معیارهای جداسازی دغدغه ها  …………………………………………………………………………………………………………………………….  75  4-1- 1-1 پخش دغدغه بر روی مولفه ها (CDC)…………………………………………………………………………………………………………………  75  4-1- 1-2 پخش دغدغه بر روی متدها (CDO)  …………………………………………………………………………………………………………………..  76  4-1- 2 معیار اتصال  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  76  4-1- 2-1 اتصال بین مولفه ها (CBC)  ………………………………………………………………………………………………………………………………….  76  4-1- 2-2 عمق درخت وراثت (DIT)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………  76  4-1- 3 معیار اندازه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  77  4-1- 3-1 تعداد اجزاء VS ………………………………………………………………………………………………………………………………………  77  4-1 3-2 تعداد خصوصیات NOA ……………………………………………………………………………………………………………………………………77 4-2 مطالعه موردی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  77 4-2- 1 برنامه مرتب سازی با تاکتیک بلوك های بازیابی به روش شیءگرایی  …………………………………………………………………………….  78 4-2- 2 برنامه مرتب سازی با تاکتیک بلوك های بازیابی جنبه گرا  ………………………………………………………………………………………………  79  4-2- 3 برنامه مرتب سازی با تاکتیک برنامه نویسی چند نسخه ای به روش شیءگرایی  …………………………………………………………….  81  4-2- 4 برنامه مرتب سازی با تاکتیک برنامه نویسی چند نسخه ای جنبه گرا……………………………………………………………………………….  82  4-2- 3 ارزیابی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  83  4-3 نتیجه گیری  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  85  4-4 جمع بندی مطالب فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………………  86  فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری  ……………………………………………………………………………………………………..  87 5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  88  5-2 بازبینی میزان تحقق اهداف پایان نامه  ……………………………………………………………………………………………………………………….  88  5-3 ویژگی نوآوری های تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….  89  5-4 محدودیت ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  90  5-5 نتیجه گیری  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  90  5-6 کارهای آینده  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  91  مراجع  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  93  

 • اندازگیری شاخص فقر در ایران

  اندازگیری شاخص فقر در ایران,خط فقر,شاخص فقر,شکاف فقر دانلود فایل

 • مقاله استعاره های عشق اشعار مولوی

  مقاله استعاره های عشق اشعار مولوی,مولوی و استعاره های عشق دانلود فایل مولوی و استعاره های عشق قسمتهایی از متن: ای عشق تو موزونتری یا باغ و سیبستان تو؟ این شعر با ریتم های موزون و رقصنده ای ادامه می…

 • دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی(دامنه فعالیت و کاربردهای آن)

  اختیارات صف وستاد,چرا برای همه مدیران ، مدیریت منابع انسانی از اهمیت ویژهای برخوردار است,دامنه فعالیت مدیریت منابع انسانی,دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی (فصل دهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان),دایره منابع انسانی و مسئولیت های مدیریت من,صف و ستاد…

 • دانلود پاورپوینت ادراک

  استنباط ادراكی,تعریف ادراك,خطاهای ادراكی,دانلود پاورپوینت ادراک,عواملی كه بر ادارك اثر می گذارد,فراگرد ادراك,فرایندهای فرعی ادراك,كاربرد نظریه ادراك,كاربردهای ویژه فراگرد ادراكی در سازمان,کامیابی فراخود,نظریه اسناد,ویژگیهای موثر بر ادراك اجتماعی دانلود فایل دانلود پاورپوینت ادراک دسته: مدیریت رفتار سازمانی- مدیریت رفتار سازمانی…

 • کارآموزی ایران خودرو سالن رنگ 2 وتجهیزات مكانیكی آن

  کارآموزی ایران خودرو سالن رنگ 2 وتجهیزات مكانیكی آن دانلود فایل کارآموزی ایران خودرو سالن رنگ 2 وتجهیزات مكانیكی آن مقدمه: تقریبا هیچ کس در این مورد شکی ندارد که اختراع چرخ، سبب اختراع بسیاری از وسایل دیگر شد. این…

 • مقاله مراقبت و نگهداری از ترانسهای قدرت

  مقاله مراقبت و نگهداری از ترانسهای قدرت دانلود فایل مراقبت ونگهداری از ترانس های قدرت  فهرست : خشك كردن ترانسفورماتورها دژنگتورها چك كردن رله بوخهلتز زمین حفاظتی در تجهیزات الكتریكی زمین زیر ترانس های روغنی باید به طرف چاهك مخصوص…

 • تجربیات مدون مربی پرورشی

  تجربیات مدون مربی پرورشی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تجربیات مدون مربی پرورشی,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود تجربیات مدون مربی پرورشی این تجربیات با فرمت Word…

 • پاورپوینت تحولات اجتماعی-اقتصادی درشهرنشینی معاصر

  پاورپوینت تحولات اجتماعی-اقتصادی درشهرنشینی معاصر,پاورپوینت تحولات اجتماعیاقتصادی درشهرنشینی معاصر دانلود فایل پاورپوینت تحولات اجتماعی-اقتصادی درشهرنشینی معاصر 1-نیمه اول قرن بیستم 2-نیمه دوم قرن بیستم 3-آستانه قرن بیست ویکم توجه به نظریه دربرنامه ریزی شهری به دلیل دوعامل: 1-گسترش شهرنشینی وحادشدن…

 • مقاله تاریخچه روابط عمومی

  مقاله تاریخچه روابط عمومی دانلود فایل مقاله تاریخچه روابط عمومی چکیده ای از متن مقاله: روابط‌عمومی به عنوان یك هنر و فن كه جنبه‌های علمی و عملی آن از اوایل نیمه قرن بیست به تدریج شكل گرفت گرچه برمبنای نیازها…

 • طرح توجیهی بسته بندی چای تی بگ1

  طرح توجیهی بسته بندی چای تی بگ1 دانلود فایل طرح توجیهی بسته بندی چای تی بگ1 خلاصه طرح: موضوع طرح: بسته بندی چای تی بگ  دستگاه صادره كننده مجوز: وزارت صنایع  ظرفیت اسمی تولیدات: 1250000 جعبه نوع تولیدات: بسته بندی…

 • انرژی خورشیدی ، صفحات فوتوولتائیک ونیروگاه خورشیدی

  انرژی خورشیدی,انرژی خورشیدی ، صفحات فوتوولتائیک ونیروگاه خورشیدی,صفحات فوتوولتائیک,نیروگاه خورشیدی دانلود فایل انرژی خورشیدی ، صفحات فوتوولتائیک ونیروگاه خورشیدی خورشید کرهای بهقطرتقریبی 1.39*106 کیلومترویباشدکه درفاصله متوسط 1.49*108 کیلومتری زمین قرارگرفته است.این کره که عمدتا از هیدروژن تشکیل شده است ویک…

 • دانلود پاورپوینت انتخاب و مدیریت کانال های بازاریابی (فصل هجدهم كتاب اصول بازاریابی كاتلر )

  بازرگان,پرسنل فروش,تسهیل کننده,چرا از واسطه های بازاریابی استفاده می شود؟,خرده فروش,دانلود پاورپوینت انتخاب و مدیریت کانال های بازاریابی (فصل هجدهم كتاب اصول بازاریابی كاتلر ),دانلود پاورپوینتهای کتاب اصول بازاریابی کاتلر,دلال,عمده فروش(توزیع کننده),کانال های بازاریابی چه هستند؟,نمایندگی فروش,نماینده تولید کننده,وظایف و…

 • دانلود پاورپوینت تقسیم بازار و تعیین بازار هدف ( فصل پنجم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران)

  تقسیم بازار بر اساس متغیر های جمعیت شناختی,تقسیم بازار بر اساس متغیرهای جغرافیایی,تقسیم بندی بازار چیست؟,دانلود پاورپوینت تقسیم بازار و تعیین بازار هدف,روش ها و متغیرهای تقسیم بازار,کتاب مدیریت بازاریی احمد روستا، داور ونوس و عبدالحمید ابراهیمی,مزایای تقسیم بازار,معیارهای تقسیم…

 • پرسشنامه درگیری شغلی (مشاركت كاری) توماس لاداهل وكنجر (1965)

  پرسشنامه درگیری شغلی (مشاركت كاری) توماس لاداهل وكنجر (1965) دانلود فایل پرسشنامه درگیری شغلی (مشاركت كاری) توماس لاداهل وكنجر (1965) منبع: Thomas M.Lodahl and Mathilde Kenjer, The Difinition and Measurment of Job Involvement, Journal of Applid Psychology, February, 1965, PP.23-24

 • دانلود پاورپوینت پروژه کارآفرینی صندلی پلاستیکی

  پایان‌نامه تحصیلی صندلی پلاستیکی,دانلود پاورپوینت پروژه کارآفرینی صندلی پلاستیکی,دانلود پاورپوینت صندلی پلاستیکی دانلود فایل پایان‌نامه تحصیلی «پروژه کارآفرینی» بررسی و تهیه طرح تولید صندلی پلاستیکی بصورت کامل با جداول و نمودارهای مربوطه در 98 اسلاید فهرست مطالب فصل اول- کلیات…

 • مقاله مقدمه‌ای بر مهندسی صنایع و سیستم‌ها

  مقاله مقدمه‌ای بر مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانلود فایل مقاله مقدمه‌ای بر مهندسی صنایع و سیستم‌ها بخشهایی مختلف از متن: چكیده در این مقاله تاریخچه شكل‌گیری و تكامل مهندسی صنایع و تغییر آن از مهندسی صنایع سنتی به مهندسی صنایع…

 • مدرنیزه و معماری معاصر ایران

  مدرنیزه و معماری معاصر ایران دانلود فایل مدرنیزه و معماری معاصر ایران نخستین خصوصیت در جوامع مدرن و به تعبیری در معماری مدرن، معادله مدرن سازی برابر با جهش های تكنولوژیكی است. این معادله در كشورهای غیر مدرن به صورت…

 • شیوه های ساخت و تزئین قلمدان

  پایان نامه ساخت و تزئین قلمدان,ساخت و تزئین قلمدان,شیوه های ساخت و تزئین قلمدان دانلود فایل شیوه های ساخت و تزئین قلمدان پیشگفتـار : به نام خدای هنر آفرین نوشتن از هنر كار ساده ای نیست ولیكن تحقیق و تفحص…

 • صورتهای مالی شرکت اهنگری تراکتورسازی ایران منتهی به سالهای86تا 89

  صورتهای مالی شرکت اهنگری تراکتورسازی ایران منتهی به سالهای86تا 89 دانلود فایل  صورتهای مالی شرکت اهنگری تراکتورسازی ایران منتهی به سالهای86تا 89 صورتھای مالی میاندوره ای (کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد) شرکت: آھنگری تراکتور سازی ایران…

 • مقالة: نظریات راجرز در ارتباط با شخصیت

  مقالة: نظریات راجرز در ارتباط با شخصیت دانلود فایل مقالة: نظریات راجرز در ارتباط با  شخصیت فهرست: مقدمهشخصیت چیست؟وجوه اشتراک و افتراق نظریه‌های شخصیتنظریه رسمی در برابر نظریه‌های شخصیرویکردها در نظریه‌های رسمیگوناگونی در رویکردها به شخصیتعوامل موثر بر نظریات شخصیتفواید…

 • پایان نامه آمــوزش مجــازی

  آمــوزش مجــازی,پایان نامه آمــوزش,پایان نامه آمــوزش مجــازی دانلود فایل پایان نامه آمــوزش مجــازی چكِیده: از حدود سالهای 1375 مبحث آموزش مجازی در کشور مورد توجه قرار گرفته است و طرح ملی توسعه آموزش مجازی در وزارت علوم تحقیقات و فناوری…

 • همسرآزاری

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله همسرآزاری,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,همسرآزاری دانلود فایل دانلود مقاله همسرآزاری بصورت فایل ورد قابل ویرایش آماده ارائه همسرآزاری از آسیب های اجتماعی پنهان…

 • مقاله مقایسه دستورالعمل بانكها و صندوق قرض الحسنه

  پروژه مقایسه دستورالعمل بانكها و صندوق قرض الحسنه,تحقیق مقایسه دستورالعمل بانكها و صندوق قرض الحسنه,دانلود تحقیق مقایسه دستورالعمل بانكها و صندوق قرض الحسنه,مقاله مقایسه دستورالعمل بانكها و صندوق قرض الحسنه دانلود فایل مقاله مقایسه دستورالعمل بانكها و صندوق قرض الحسنه…

 • پایان نامه فناوری اطلاعات

  پایان نامه فناوری اطلاعات دانلود فایل پایان نامه فناوری اطلاعات چکیده با ورود فناوری اطلاعات به سازمان ، عملکردهای مدیریت منابع انسانی دستخوش تغییر می شود. این تغییر در صورتی می تواند موثر باشد که ابتدا فعالیت هایی را که…

 • سمینار مواد کاشتنیهای فلزی، بررسی خواص مکانیکی

  سمینار مواد کاشتنیهای فلزی، بررسی خواص مکانیکی دانلود فایل سمینار مواد کاشتنیهای فلزی، بررسی خواص مکانیکی هدف از این تحقیق بررسی انواع زیستمواد فلزی، خواص مکانیکی و کاربردهای آنها میباشد. بههمین منظور از منابع و تحقیقات گسترده و جدید موجود در…

 • مقاله اهمیت نظام آموزش و پرورش

  دانلود مقاله اهمیت نظام آموزش و پرورش,مقاله اهمیت نظام آموزش و پرورش دانلود فایل اهمیت نظام آموزش و پرورش : نظام آموزش و پرورش بنا به ضرورت تغییرات اجتماعی یكی از سازمانهای پیچیده و بزرگ اجتماعی در هر كشوری محسوب…

 • تأثیر كیفیت محیط زندگی و محیط مسكونی مجتمعهای مسكونی در روحیه افراد و سپس روحیه جمعی ساكنین

  تأثیر كیفیت محیط زندگی و محیط مسكونی مجتمعهای مسكونی در روحیه افراد و سپس روحیه جمعی ساكنین دانلود فایل تأثیر كیفیت محیط زندگی و  محیط مسكونی مجتمعهای مسكونی  در روحیه افراد و سپس روحیه جمعی ساكنین چكیده رساله: هدف اصلی…

 • پروژه کارآفرینی کشت یونجه و تولید علوفه(به مساحت 400 هکتار)

  پروژه کارآفرینی کشت یونجه و تولید علوفه(به مساحت 400 هکتار),پروژه کارافرینی کشت یونجه و تولید علوفه(به مساحت 400 هکتار),دانلود پروژه کشت یونجه و تولید علوفه(به مساحت 400 هکتار),دانلود کارآفرینی کشت یونجه و تولید علوفه(به مساحت 400 هکتار),طرح توجیه فنی کشت…

 • پایان نامه عوامل موثر در روسپی گری فحشا

  پایان نامه عوامل موثر در روسپی گری فحشا,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد عوامل موثر در روسپی گری فحشا,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل فهرست…

 • مبانی برنامه توسعه و كاربردی فناوری ارتباطات و اطلاعات

  بررسی برنامه توسعه و كاربردی فناوری ارتباطات و اطلاعات,برنامه توسعه و كاربردی فناوری ارتباطات و اطلاعات,پروژه برنامه توسعه و كاربردی فناوری ارتباطات و اطلاعات,تحقیق برنامه توسعه و كاربردی فناوری ارتباطات و اطلاعات,دانلود برنامه توسعه و كاربردی فناوری ارتباطات و اطلاعات,مبانی…

 • پایان نامه نقش ریشه و پایه های درختان میوه در سازگاری با عوامل محیطی

  پایان نامه نقش ریشه و پایه های درختان میوه در سازگاری با عوامل محیطی دانلود فایل پایان نامه نقش ریشه و پایه های درختان میوه در سازگاری با عوامل محیطی مقدمه ریشه ها اغلب فراموش شده بوده اما اندام بسیار…

 • پایان نامه بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور

  بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور,پایان نامه بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور,پروژه بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور,تحقیق بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور,دانلودبررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور,درباره بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی…

 • پایان نامه نقش اعتقادات مذهبی در پیشگیری از جرایم

  اعتقادات مذهبی,اعتقادات مذهبی در پیشگیری از جرایم,پایان نامه نقش اعتقادات مذهبی,پایان نامه نقش اعتقادات مذهبی در پیشگیری از جرایم دانلود فایل پایان نامه نقش اعتقادات مذهبی در پیشگیری از جرایم مقدمه: ساختار نظام سیاسی اسلام به موضوع پیشگیری از جرم…

 • مقاله آسیب شناسی فرار دختران از خانه

  آسیب شناسی اجتماعی زنان,پامدهای فرار دختران از منزل,دانلود مقاله علل فرار دختران,فرار دختران از خانه,مقاله آسیب شناسی فرار دختران از خانه دانلود فایل مقدمه………………………………………3 مسئله شناسی فرار از خانه……………….............4 تبیین عوامل موثر در فرار دختران………………....5 پیامدهای فرار دختران…………………….. .....12 نقد…

 • دانلود پاورپوینت مدیریت تغییر

  دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی,دانلود پاورپوینت مدیریت تغییر دانلود فایل عنوان: دانلود پاورپوینت مدیریت تغییر فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 22 اسلاید دسته: مدیریت این فایل در زمینه "مدیریت تغییر"بوده و در 22 اسلاید…