پایان نامه مدل سازی تحمل پذیری خطا با استفاده از برنامه نویسی جنبه گرا

پایان نامه مدل سازی تحمل پذیری خطا با استفاده از برنامه نویسی جنبه گرا

دانلود فایل

پایان نامه  مدل سازی تحمل پذیری خطا با استفاده از برنامه نویسی جنبه گرا چکیده  تحمل پذیری خطا مقوله ای است که در طراحی سیستم های بـا قابلیـت اطمینـان بـالا مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد . تحمل پذیری خطای نرم افزاری معمولاً با استفاده از افزونگی و گوناگونی حاصل  میشـود کـه پیچیـدگی اضـاف های را بـه طراحی سیستم وارد می کند. دلیل این امر آن است که تحمل پذیری خطا جزو دغدغه های مداخله ای است و در هنگـام پیاده سازی سایر واحد های نرم افزاری را تحت تأثیر قرار می دهد. پیاده سازی تاکتیک های تحمل پذیری خطا با استفاده از روش های سنتی از قبیل شیءگرایی، باعث کاهش قابلیت استفاده مجدد، قابلیت نگهداری، درجـه واحدبنـدی و درك و فهم سیستم می شوند. برای حل این مشکل استفاده از برنامه نویسی جنبه گرا می توانـد مفیـد واقـع شـود. جنبـه گرایـی  رهیافتی است که عمل جداسازی دغدغه های مداخله ای را با حمایت برنامه نویسی جنبه گـرا بـه بهتـرین شـکل ممکـن انجام می دهد. استفاده از برنامه نویسی جنبه گرا یکی از روش هایی است که امروزه برای پیاده سازی تحمـل پـذیری خطـا مورد توجه قرار گرفته است. در این زمینه کارهایی انجام شده است ولی هنوز برای همه تاکتیک های تحمل پذیری خطا از قبیل بلوك های بازیابی و برنامه نویسی چند نسخه ای مدل جنبه گرا ارائه نشده است. همچنین جای الگوهای طراحـی در این زمینه خالی است.   فهرست مطالب  فصل اول: کلیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………. 1-1   مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  2  1-2   طرح مسأله  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  3  1-3   اهداف تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  4  1-4   محدوده تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  4  1-5   مراحل انجام تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  5  1-6   ساختار پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  5  فصل دوم: مفاهیم پایه و پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………..  7 2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  8  2-2 تحمل پذیری خطا  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  8  2-2- 1 اتکاپذیری و تحمل پذیری خطا  …………………………………………………………………………………………………………………………………………  8  2-2- 1-1 قابلیت اطمینان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  9  2-2- 1-2 قابلیت دسترسی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  9  2-2- 1-3 ایمنی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  10  – 1-4 قابلیت نگهداشت  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  11  2-2- 1-5 امنیت  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  11  2-2- 2 نقص، خطا و شکست  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  11  2-2- 3 افزونگی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  12  2-2- 4 گوناگونی طراحی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  13  2-2- 5 سناریوی تحمل پذیری خطا  …………………………………………………………………………………………………………………………………………  14  2-2- 5-1 سناریوی عمومی تحمل پذیری خطا  …………………………………………………………………………………………………………………….  15  2-2- 6 تحمل پذیری خطای نرم افزاری  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  16  2-2- 7 تاکتیک های تحمل پذیری خطای نرم افزاری تک نسخه ای  ……………………………………………………………………………………………..  17  2-2- 7-1 آشکارسازی نقص………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  18  2-2- 7-2  محدودسازی نقص  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  19  2-2 7-3  بازیابی نقص  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..20 2-2- 8 تاکتیک های تحمل پذیری خطای نرم افزاری چند نسخه ای  …………………………………………………………………………………………..  21 2-2- 8-1 بلوك های بازیابی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  21 2-2- 8-2 برنامه نویسی چند نسخه ای  …………………………………………………………………………………………………………………………………..  23  2-2- 8-3 برنامه نویسی خود بررسی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  25  2-2- 8-4  بلوك های بازیابی  توزیع شده  ………………………………………………………………………………………………………………………………  27  2-2- 8-5  بلوك های بازیابی اجماعی  …………………………………………………………………………………………………………………………………..  29  2-2- 8-6 رأی گیری پذیرش  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  30  2-3 برنامه نویسی جنبه گرا  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  32  2-3- 1 جداسازی دغدغه ها  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  33  2-3- 2 برنامه نویسی جنبه گرا  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  35  2-3- 2-1 جنبه  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  36  2-3- 2-2 نقطه اتصال  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  37  2-3- 2-3 محل برش  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  38  2-3- 2-4 کد توصیه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  38    39  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  AspectC++ 3 -3-2 2-3- 4 تحمل پذیری خطا با استفاده از برنامه نویسی جنبه گرا  ………………………………………………………………………………………  41  2-4 بررسی کارهای مرتبط  …………………………………………………………………………………………………………………………………..  43  2-4- 1 معرفی کارهای انجام شده………………………………………………………………………………………………………………………………..  43  2-4- 2 نقاط ضعف و مشکلات کارهای انجام شده  ………………………………………………………………………………………………….  47  2-5 جمع بندی مطالب فصل………………………………………………………………………………………………………………………………..  49  فصل سوم: مدل سازی تاکتیک های تحمل پذیری خطای نرم افزاری با استفاده از برنامه نویسی جنبه گرا  …..  51 3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  52  3-2 مدل سازی تاکتیک بلوك های بازیابی با استفاده از جنبه گرایی  ………………………………………………………………………………  52  3-2- 1 بلوك های بازیابی به عنوان یک جنبه…………………………………………………………………………………………………………………………….  53  3-2- 2 الگوی طراحی  بلوك های بازیابی جنبه گرا  ……………………………………………………………………………………………………………..  56  3- 2-1 منظور  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  56  3– 2-2 انگیزه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  56  3-2 2-3 کاربردپذیری  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..57 3-2- 2-4 ساختار الگوی پیشنهادی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  57 3-2- 2-5 سناریو  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  59 3-2- 2-6 نتایج  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  63  3-2- 2-7 پیاده سازی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  64  3-2- 2-8 نمونه کد  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  64  3-2 مدل سازی تاکتیک برنامه نویسی چند نسخه ای با استفاده از جنبه گرایی  ………………………………………………………………..  65  3-2- 1 الگوی تاکتیک برنامه نویسی چند نسخه ای جنبه گرا  ……………………………………………………………………………………………………  67  3-2- 1-1 منظور  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  67  3-2- 1-2 انگیزه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  67  3-2- 1-3 کاربردپذیری  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  68  3-2- 1-4 ساختار  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  68  3-2- 1-5 سناریو  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  69  3-2- 1-6 نتایج  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  70  3-2- 1-7 پیاده سازی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  71  3-2- 1-8 کد نمونه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  71  3-3 جمع بندی مطالب فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  72  فصل چهارم: مطالعه موردی و ارزیابی ……………………………………………………………………………………………….  74 4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  75  4 شاخص ها و معیارهای ارزیابی  …………………………………………………………………………………………………………………………………..  75  4-1- 1 معیارهای جداسازی دغدغه ها  …………………………………………………………………………………………………………………………….  75  4-1- 1-1 پخش دغدغه بر روی مولفه ها (CDC)…………………………………………………………………………………………………………………  75  4-1- 1-2 پخش دغدغه بر روی متدها (CDO)  …………………………………………………………………………………………………………………..  76  4-1- 2 معیار اتصال  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  76  4-1- 2-1 اتصال بین مولفه ها (CBC)  ………………………………………………………………………………………………………………………………….  76  4-1- 2-2 عمق درخت وراثت (DIT)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………  76  4-1- 3 معیار اندازه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  77  4-1- 3-1 تعداد اجزاء VS ………………………………………………………………………………………………………………………………………  77  4-1 3-2 تعداد خصوصیات NOA ……………………………………………………………………………………………………………………………………77 4-2 مطالعه موردی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  77 4-2- 1 برنامه مرتب سازی با تاکتیک بلوك های بازیابی به روش شیءگرایی  …………………………………………………………………………….  78 4-2- 2 برنامه مرتب سازی با تاکتیک بلوك های بازیابی جنبه گرا  ………………………………………………………………………………………………  79  4-2- 3 برنامه مرتب سازی با تاکتیک برنامه نویسی چند نسخه ای به روش شیءگرایی  …………………………………………………………….  81  4-2- 4 برنامه مرتب سازی با تاکتیک برنامه نویسی چند نسخه ای جنبه گرا……………………………………………………………………………….  82  4-2- 3 ارزیابی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  83  4-3 نتیجه گیری  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  85  4-4 جمع بندی مطالب فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………………  86  فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری  ……………………………………………………………………………………………………..  87 5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  88  5-2 بازبینی میزان تحقق اهداف پایان نامه  ……………………………………………………………………………………………………………………….  88  5-3 ویژگی نوآوری های تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….  89  5-4 محدودیت ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  90  5-5 نتیجه گیری  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  90  5-6 کارهای آینده  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  91  مراجع  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  93  

 • سمینار برق مدلهای پدیده كرونا در خطوط انتقال و نحوه ارزیابی تلفات آن در شبكههای واقعی

  سمینار برق مدلهای پدیده كرونا در خطوط انتقال و نحوه ارزیابی تلفات آن در شبكههای واقعی دانلود فایل سمینار برق مدلهای پدیده كرونا در خطوط انتقال و نحوه ارزیابی تلفات آن در شبكههای واقعی  چکیده:  هدف از این تحقیق، بررسی…

 • کارآفرینی شركت نساجی تك تاب ظریف

  کارآفرینی شركت نساجی تك تاب ظریف دانلود فایل کارآفرینی شركت نساجی تك تاب ظریف چكیده: شركت تك تاب ظریف در سال 1380 به ثبت رسیده و از سال 1382 تولید خود به صورت عادی آغاز كرد. سهام این شركت به…

 • گزارش کاراموزی بانك كشاورزی مركزی

  بانك,دانلود گزارش کارآموزی بانك كشاورزی مركزی,كشاورزی,کاراموزی بانك كشاورزی مركزی,کارورزی بانك كشاورزی مركزی,گزارش کاراموزی بانك كشاورزی مركزی,مركزی دانلود فایل گزارش کاراموزی بانك كشاورزی مركزی در 44 صفحه ورد قابل ویرایش تأسیس بانك بانك كشاورزی در بیست و یكم خرداد ماه سال…

 • ترجمه مقاله اثر تعدیل چرخه زندگی سازمانی وارتباط بین روشهای تعاملی و تشخیصی با استفاده از کنترل های عملکرد سازمانی

  ترجمه مقاله اثر تعدیل چرخه زندگی سازمانی وارتباط بین روشهای تعاملی و تشخیصی با استفاده از کنترل های عملکرد سازمانی دانلود فایل ترجمه مقاله اثر تعدیل چرخه زندگی سازمانی وارتباط بین روشهای تعاملی و تشخیصی با استفاده از کنترل های…

 • حل تمرین فیزیک فصل چهارم پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش

  حل تمرین فیزیک فصل چهارم پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش دانلود فایل حل تمرین فیزیک فصل چهارم پایه دهم  دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش این مجموعه مناسب جهت کلیه دانش آموزان عزیز دبیران و…

 • اطعمه و اشربه معمول و مرسوم مردم در عصر عباسیان از ابتدا تا سال 656 ه‍.ق

  اطعمه و اشربه معمول و مرسوم مردم در عصر عباسیان از ابتدا تا سال 656 ه‍.ق. دانلود فایل اطعمه و اشربه معمول و مرسوم مردم در عصر عباسیان از ابتدا تا سال 656 ه‍.ق در آغاز حکومت عباسیان به دلیل…

 • اضطراب تعمیم یافته

  اضطراب تعمیم یافته دانلود فایل اضطراب تعمیم یافته نظریه‌های رفتاری اضطراب نظریه یادگیری شناختی ـ اجتماعی نظریه‌های وجودی نظریه‌های شناختی اضطراب شخصی و تواناییها دیدگاه اجتماعی راههای درمان اضطراب یك برنامه مقابله گروهی با اضطراب روان درمانی مقدمه قبل از…

 • پروژه کارآفرینی فروشگاه مواد غذایی

  پروژه کارآفرینی فروشگاه مواد غذایی,پروژه کارافرینی فروشگاه مواد غذایی,توجیه اقتصادی فروشگاه مواد غذایی,دانلود پروژه فروشگاه مواد غذایی,دانلود کارآفرینی فروشگاه مواد غذایی,طرح توجیه فنی فروشگاه مواد غذایی,طرح توجیهی فروشگاه مواد غذایی,فروشگاه,کارآفرینی فروشگاه مواد غذایی,مواد غذایی دانلود فایل پروژه کارآفرینی فروشگاه مواد…

 • مکاتب استراتژی- مجموعه دوم مقالات

  الگوی ارزیابی متوازن,دانلود مقاله ارزیابی قابلیت های محوری,دانلود مقاله مدیریت استراتژیک,دانلود مقاله مدیریت راهبردی,دانلود مقاله مزیت رقابتی پایدار,دانلود مقاله مکاتب استراتژی,دانلود مقاله نوسازی راهبردی,راهبرد ، مقاله پیشگامان مدیریت استراتژیک,روش تحقیق,روش گسترش عملکرد کیفیت QFD,مدیریت استراتژیک,مکاتب,مکاتب استراتژی- مجموعه دوم مقالات,هوشمندی رقابتی…

 • تاثیر ورزش در سلامت روان

  تاثیر ورزش در سلامت روان دانلود فایل تاثیر ورزش در سلامت روان علم پزشكی علاوه بر معاینات و تجویز داروها و اعمال جراحی كه در مورد بیماری‌های مختلف انجام می‌دهد، از ورزش نیز به عنوان وسیله‌ای در جهت بهبود و…

 • دانلود پاورپوینت برنامه ریزی، برنامه ریزی جامع و استراتژیک ( فصل دوم کتاب مدیریت عمومی دکتر الوانی )

  اهمیت و ضرورت برنامه ریزی جامع در سازمان,برنامه ریز,برنامه ریزی عملیاتی,برنامه ریزی نیروی انسانی,تکنیک های برنامه ریزی,جدول کارنما,خصوصیات برنامه ریزی استراتژیک,دانلود پاورپوینت برنامه ریزی، برنامه ریزی جامع و استراتژیک ( فصل دوم کتاب مدیریت عمومی دکتر الوانی ),فرایند برنامه ی…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش بلوغ سازمانی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش بلوغ سازمانی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش بلوغ سازمانی در 28 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • پایان نامه نقش اعتقادات مذهبی در پیشگیری از جرایم

  اعتقادات مذهبی,اعتقادات مذهبی در پیشگیری از جرایم,پایان نامه نقش اعتقادات مذهبی,پایان نامه نقش اعتقادات مذهبی در پیشگیری از جرایم دانلود فایل پایان نامه نقش اعتقادات مذهبی در پیشگیری از جرایم مقدمه: ساختار نظام سیاسی اسلام به موضوع پیشگیری از جرم…

 • پاورپوینت کاربرد RS در پروژه های بارور سازی ابر ها در ایران

  cloud seeding,RS,بارورسازی ابرها در ایران,پاورپوینت کاربرد RS در پروژه های بارور سازی ابر ها در ایران,سنجش از دور,کاربرد RS در پروژه های بارور سازی ابر ها در ایران دانلود فایل کاربرد RS در پروژه های بارور سازی ابر ها در…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد عقل (فصل دوم)

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد عقل (فصل دوم) دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد عقل (فصل دوم) در 56 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و…

 • مقاله زندگانی امام علی(ع) درزمان حیات پیامبر(ص)

  مقاله زندگانی امام علی(ع) درزمان حیات پیامبر(ص) دانلود فایل مقاله زندگانی امام علی(ع) درزمان حیات پیامبر(ص) عناوین:رابطه علی علیه السلام با پیامبرزندگى در خانه پیامبرحضرت على(ع) در غار حراازدواج با زهرا (س)منابع .............................................. بخشهایی از متن: رابطه علی علیه السلام…

 • رابطه بین طلاق و تربیت نا صحیح فرزندان

  تربیت نا صحیح فرزندان,رابطه بین طلاق,رابطه بین طلاق و تربیت نا صحیح فرزندان دانلود فایل رابطه بین طلاق و تربیت نا صحیح فرزندان هر گاه بنیان عاطفی و اخلاقی خانواده سست گردد روی نظم خانواده (طلاق) تأثیر گذاشته، تربیت ناصحیح…

 • پایان نامه مصور سازی انتشار طیف الکترومغناطیس در محدوده مادون قرمز به منظور استخراج آسیب پذیری شناسایی دارایی ها

  پایان نامه پروژه کسر خدمت,پایان نامه مصور سازی انتشار طیف الکترومغناطیس در محدوده مادون قرمز به منظور استخراج آسیب پذیری شناسایی دارایی ها,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه کسر خدمت,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود…

 • مقاله بررسی اشتغال و مدیریت

  مقاله بررسی اشتغال و مدیریت دانلود فایل مقاله بررسی اشتغال و مدیریت بخشهایی کوتاه از متن مقاله: اشتغال گره بزرگ مدیریت اشاره به نظر می رسد مسئله اشتغال در بسیاری از كشورهای پیشرفته صنعتی كه از مدیریت و اقتصاد بسیار…

 • تحقیق گفتگوی در خط (چت)

  تحقیق گفتگوی در خط (چت),مقاله گفتگو در چت دانلود فایل تحقیق گفتگوی در خط (چت) فهرست : چت یا گفتگوی اینترنتی بررسی چت و دوستی های اینترنتی بررسی چت وآسیب های اجتماعی بررسی چت و آسیب های روانی منابع ...................................................…

 • مقالةمذهب رسمی و زبان فارسی

  مقالةمذهب رسمی و زبان فارسی دانلود فایل مقالةمذهب رسمی و زبان فارسی فهرست: دین، مذهب و زبان ایرانیان چگونگی رواج زبان فارسی در ایران مذهب و زبان فارسی ریشه های فرهنگ ایرانی نگاهی بر زبان فارسی اسلام و مذهب تشیع…

 • پاورپوینت ارزشیابی سهام عادی

  پاورپوینت ارزشیابی سهام عادی دانلود فایل پاورپوینت ارزشیابی سهام عادی vدو روش اساسی تجزیه و تحلیل برای ارزشیابی سهام عادی که معمولاً در دنیای اوراق بهادار مورد استفاده قرار می گیرد عبارت اند از: §1- روش ارزش فعلی §2- روش…

 • گزارش كارآموزی شركت تهویه ساران

  تهویه ساران,دانلود گزارش کارآموزی شركت تهویه ساران,شركت,کاراموزی شركت تهویه ساران,کارورزی شركت تهویه ساران,گزارش كارآموزی شركت تهویه ساران,گزارش کاراموزی شركت تهویه ساران دانلود فایل گزارش كارآموزی شركت تهویه ساران  در 26 صفحه ورد قابل ویرایش درباره ساران: تاریخچه: آغاز فعالیت شركت…

 • مبانی نظری مشارکت در تصمیم گیری

  مبانی نظری مشارکت در تصمیم گیری دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش مشارکت در تصمیم گیری در 51 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با…

 • مقاله منازعات اجتماعی درایران

  مقاله منازعات اجتماعی درایران دانلود فایل مقاله منازعات اجتماعی درایران با محدود كردن فعالیتهای تنها تشكل فراگیر آزادیخواه و سخنگوی خواست دانشجویان، پویایی و نشاط جنبش دانشجویی هدف قرار گرفته است. واقعه دانشگاه علم و صنعت و حمله شنیعانه به…

 • پروژه کارآفرینی تولید پارچه کشباف

  پارچه,پروژه کارآفرینی تولید پارچه کشباف,پروژه کارافرینی تولید پارچه کشباف,توجیه اقتصادی تولید پارچه کشباف,تولید,دانلود پروژه تولید پارچه کشباف,دانلود کارآفرینی تولید پارچه کشباف,طرح توجیه فنی تولید پارچه کشباف,طرح توجیهی تولید پارچه کشباف,کارآفرینی تولید پارچه کشباف,کشباف دانلود فایل خوشه

 • اكتشاف توسعه ی پایدار با استفاده از شاخص های اقتصاد سبز

  اكتشاف توسعه ی پایدار با استفاده از شاخص های اقتصاد سبز,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق وبررسی اكتشاف توسعه ی پایدار با استفاده از شاخص های اقتصاد سبز,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار…

 • نمایش های مختلف ماتریس اسپارس و کاربرد آن در پردازش تصویر

  نمایش های مختلف ماتریس اسپارس و کاربرد آن در پردازش تصویر دانلود فایل نمایش های مختلف ماتریس اسپارس و کاربرد آن در پردازش تصویر مقدمه: مجموعه عملیات  و روش هایی که برای کاهش عیوب و افزایش کیفیت ظاهری تصویر مورد…

 • دانلود پاورپوینت اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام عادی (ویژه ارائه کلاسی درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری)

  انواع اوراق بهادار ثابت با توجه به تاریخ سررسید,انواع اوراق قرضه از نظر سررسید,اوراق بهادار با درآمد ثابت,اوراق قرضه,اوراق قرضه تضمین ش,بدهی در مقابل اوراق بهادار مالکانه,دانلود پاورپوینت اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام عادی (ویژه ارائه کلاسی درسهای…

 • طرح توجیهی تولید سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی

  طرح توجیهی تولید سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی فیروزه تراشی دانلود فایل طرح توجیهی تولید سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی گردش نقدینگی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در جهان سالانه بالغ بر 600 میلیارد دلار می باشد و در…

 • پاورپوینت نفوذپذیری ، نظام مرکزیت ، واحد همسایگی ، تقسیمات کالبدی

  پاورپوینت نفوذپذیری ، نظام مرکزیت ، واحد همسایگی ، تقسیمات کالبدی دانلود فایل پاورپوینت نفوذپذیری ، نظام مرکزیت ، واحد همسایگی ، تقسیمات کالبدی پاورپوینت نفوذپذیری ، نظام مرکزیت ، واحد همسایگی ، تقسیمات کالبدیاین پاورپوینت در 57 اسلاید اماده…

 • پروژه کارآفرینی تأسیس شركت نوید مهاجر

  پروژه کارآفرینی تأسیس شركت نوید مهاجر,پروژه کارافرینی تأسیس شركت نوید مهاجر,تأسیس,توجیه اقتصادی تأسیس شركت نوید مهاجر,دانلود پروژه تأسیس شركت نوید مهاجر,دانلود کارآفرینی تأسیس شركت نوید مهاجر,شركت,طرح توجیه فنی تأسیس شركت نوید مهاجر,طرح توجیهی تأسیس شركت نوید مهاجر,کارآفرینی تأسیس شركت نوید…

 • سمینار مواد بررسی رفتار تریبولوژیکی پوشش های دمای بالا بر روی فولاد

  سمینار مواد بررسی رفتار تریبولوژیکی پوشش های دمای بالا بر روی فولاد دانلود فایل سمینار مواد بررسی رفتار تریبولوژیکی پوشش های دمای بالا بر روی فولاد مقدمه  در علم مهندسی مواد ابعاد وسیعتری یافته استامروزه با توسعه صنعت در زمینه…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش روانشناسی در مورد سبک های دلبستگی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش روانشناسی در مورد سبک های دلبستگی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش روانشناسی در مورد سبک های دلبستگی در 26  صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد…

 • دانلود فایل اکسل داده های بازار آتی بورس اوراق بهادار تهران از سال 93 الی تیر 95

  دانلود داده های آماده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,دانلود داده های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,دانلود فایل اکسل داده های بازار آتی بورس اوراق بهادار تهران از سال 93 الی تیر 95,دانلود فایل اکسل…