پایان نامه مقایسه مبانی فكری و سنت شعری رودكی (پدر شعر فارسی) و نیما یوشیج (پدر شعر نو)

پایان نامه مقایسه مبانی فكری و سنت شعری رودكی (پدر شعر فارسی) و نیما یوشیج (پدر شعر نو),پروژه مقایسه مبانی فكری و سنت شعری رودكی (پدر شعر فارسی) و نیما یوشیج (پدر شعر نو),تحقی,دانلود مقایسه مبانی فكری و سنت شعری رودكی (پدر شعر فارسی) و نیما یوشیج (پدر شعر نو),مقاله مقایسه مبانی فكری و سنت شعری رودكی (پدر شعر فارسی) و نیما یوشیج (پدر شعر نو)

دانلود فایل

پایان نامه مقایسه مبانی فكری و سنت شعری رودكی (پدر شعر فارسی) و نیما یوشیج (پدر شعر نو) مقدمه و پیشگفتار: سالهاست كه نام رودكی پیوسته با عنوان «پدر شعر فارسی» و نام نیما یوشیج (علی اسفندیاری) با عنوان «پدر شعر نو فارسی» همراه بوده است و گاه خواننده بدون آنكه علت واقعی این وجه تسمیه را بداند آن را به خاطر سپره و بارها ذكر نموده است. شاعران بزرگواری كه هر كدام در اعتلای فرهنگ و ادب غنی ایرانی بسیار كوشیده‌اند و تأثیرگذار بوده‌اند و هركدام تحولات بسیار عظیمی را در زمانه و عصر خویش حاصل كرده‌اند. افراد بسیاری نیز در معرفی آنان و توضیح و گزارش آثارشان گام نهاده‌اند. در این تحقیق كوشیده شده است تا بین مبانی فكری و سنت شعری این دو شاعر، مقایسه‌ای انجام دهم و در ضمن به علل و دلایلی كه باعث شده است از میان خیل عظیم شاعران و گویندگان فارسی از دیرباز تاكنون این دو را به عنوان پدران‌ شعر فارسی برگزیده‌اند، اشاره نمایم. به نظر محقق برای یك مقایسه‌ی اصولی و صحیح، نخست باید به بررسی و شناخت جزئیات مطالب مورد قیاس پرداخت و سپس نتیجه‌گیری نمود. البته قابل ذكر است كه اگر بخواهیم یك مقایسه‌ی نسبتاً اصولی انجام دهیم؛ باید با توجه به آنكه تعداد ابیات بر جای مانده از این دو شاعر بسیار از لحاظ كمیت با هم اختلاف دارند و چون تعداد ابیات بر جای مانده از رودكی كمتر از هزار بیت است ولی در مورد نیما یوشیج این تعداد چندین برابر می‌باشد؛ لذا به ذكر پاره‌ای از آنها می‌پردازیم تا بدین وسیله یك توازن تقریباً منطقی بین شمار ابیات این دو شاعر از لحاظ ارزیابی برقرار گردد. لازم به ذكر است كه در تذكره‌ها و كتب تاریخ ادبیات درباره‌ی شمار اشعار رودكی سخن بسیار گرفته‌اند: برخی آن را متجاوز از یك میلیون بیت می‌دانند و برخی دیگر بر آن‌اند كه 700 هزار بیت بوده، و نیز آورده‌اند كه شعر رودكی در صد دفتر گردآوری شده بوده كه بی‌گمان این ارقام مبالغه‌آمیز است. آنچه مسلم است آن است كه رودكی پر شعر بوده و اكنون همان‌طور كه ذكر شد مقدار اندكی از سروده‌های او در دست است.[1] در این مجموعه تلاش شده است كه با بررسی و تفحص بر روی اكثر آثار و تحقیقاتی كه در باب این دو شاعر شده است و در كنار هم قرار دادن آن مطالب به نتیجه‌ای كه مورد نظر است، دست یافته شود. در باب رودكی و نیما یوشیج تحقیقات و كتب فراوانی به انجام رسیده و تألیف شده است؛ اما آنچه اكنون پس از سالها می‌تواند انگیزه‌ای برای تأمل و تألیفی دوباره در شعر و زندگی این دو شاعر باشد، یكی همان مقایسه‌ی مبانی فكری و سنت شعری این دو است و نیز شاید با این روش پاره‌ای از ابهامات با این روش از میان برداشته شود و دیگر آن كه شاید در كنار هم قرار دادن مطالب به صورت مقایسه‌ای راه تازه‌ای را در نقد و تحلیل اشعار این دو گوینده‌ی شهیر ایرانی به همراه داشته باشد. مجموعه‌ی حاضر به هر حال كوششی است برای آشنایی و باز آشنایی كه از منابعی بسیار با ارزش در این زمینه مدد جسته است. [1] . دیوان شعر رودكی (حاوی همه اشعار مستند بر پایه تازه‌ترین یافته‌ها با بیت نما و نمایة عام)، دكتر جعفر شعار، ص 5. فهرست عنوان                                                                                                                     صفحه مقدمه و پیشگفتار…………………………………………………………………………………….. 1 نخستین شناسندگان رودكی………………………………………………………………………. 4 نخستین شناسندگان نیما یوشیج…………………………………………………………………. 7 عقاید و افكار رودكی:……………………………………………………………………………….. 9 1-   عقاید و افكار حكیمانه و اندرزگویی………………………………………………………. 9 2-   رقیق القلب و باهوش بودن رودكی……………………………………………………….. 11 3-   حس بی‌نیازی……………………………………………………………………………………… 12 4-   نیكنامی………………………………………………………………………………………………. 12 5-   مذهبی بودن……………………………………………………………………………………….. 13 عقاید و افكار نیما یوشیج:………………………………………………………………………….. 16 1-   مهربانی و دلسوز بودن……………………………………………………………………….. 16 2-   اجتماعی و سیاسی بودن نیما……………………………………………………………….. 18 3-   پند و اندرزگویی…………………………………………………………………………………. 25 4-   پایبندی نیما به زادگاه و طبیعت و مظاهر آن………………………………………….. 26 5-   استواری و پایبندی به عقاید…………………………………………………………………. 30 6-   اصول عقاید نیما در باب نظم و نثر……………………………………………………….. 30 7-   عقاید مذهبی نیما…………………………………………………………………………………. 31 معلومات رودكی و بازتاب آن در اشعارش…………………………………………………. 32 1-   قرآن و حدیث…………………………………………………………………………………….. 36 2-   اشاره به داستانهای قرآن و اساطیر سامی…………………………………………….. 37 3-   بهره‌گیری از مضامین شعر عرب و اشاره به سرایندگان آنها………………….. 37 4-   اشاره به اساطیر ایرانی و داستانهای پهلوانی…………………………………………. 38 5-   اشارات علمی و فلسفی………………………………………………………………………… 38 معلومات نیما یوشیج و بازتاب آن در اشعار وی………………………………………….. 39 1- آشنایی و تسلط بر زبان فرانسه……………………………………………………………. 39 2- یاد‌گیری زبان عربی…………………………………………………………………………….. 39 3- تسلط بر سبك و اوزان اشعار قدما……………………………………………………….. 40 4- آشنایی با هنر موسیقی………………………………………………………………………… 40 5- تدریس زبان فارسی و عربی………………………………………………………………… 41 6- توانایی بر نویسندگی و داستان نویسی و نمایشنامه نویسی……………………… 41 7- آشنایی با نقد ادبی………………………………………………………………………………. 42 8- تسلط بر سبك رمانتیسم و سمبلیسم……………………………………………………… 42 9- آشنایی نیما با فقه و اصول و حكمت……………………………………………………… 45 رودكی پدر شعر فارسی و علل و دلایل آن…………………………………………………. 46 نیما پدر شعر فارسی و علل و دلایل آن………………………………………………………. 53 نكات دستوری و صنایع ادبی در اشعار رودكی ………………………………………….. 60 1-   ویژگیهای صرفی………………………………………………………………………………… 61 1-1) افعال………………………………………………………………………………………………. 61 2-1) اسمها ……………………………………………………………………………………………. 62 3-1) حروف …………………………………………………………………………………………… 63 – استعمال حروف ربط یا اضافه مركب ……………………………………………………… 64 4-1) پیشوندها ……………………………………………………………………………………….. 64 استعمال و حذف به قرینة پیشوند « بـ » تاكیدی…………………………………………… 64 استعمال پیشوند‌های كهن …………………………………………………………………………. 65 استعمال پسوند (ومند) به جای مند ……………………………………………………………. 65 استعمال فراوان كاف تحبیب، تصغیر، تلطیف………………………………………………… 65 ابدال حروف …………………………………………………………………………………………… 66 2) ساختار نحوی……………………………………………………………………………………… 66 2-1) جمله ……………………………………………………………………………………………… 66 2-2) ضمایر …………………………………………………………………………………………… 66 3-2) تكرار كلمه ……………………………………………………………………………………… 67 نكات دستوری ………………………………………………………………………………………… 68 اضافه تشبیهی ………………………………………………………………………………………… 68 كاربرد دو حرف اضافه برای یك متمم ………………………………………………………. 69 صفت جانشین موصوف …………………………………………………………………………… 70 صفت فاعلی…………………………………………………………………………………………….. 70 صفت بیانی …………………………………………………………………………………………….. 71 صفت مفعولی …………………………………………………………………………………………. 71 بدل ……………………………………………………………………………………………………….. 71 قید شك و تردید ……………………………………………………………………………………… 71 قید تنبیه …………………………………………………………………………………………………. 72 صوت (شبه جمله تأسف) …………………………………………………………………………. 72 ضمیر ملكی ……………………………………………………………………………………………. 72 پسوند دارندگی و اتصاف ………………………………………………………………………… 72 انواع الف ………………………………………………………………………………………………… 72 الف ندا …………………………………………………………………………………………………… 72 الف زاید …………………………………………………………………………………………………. 73 الف تاكید ……………………………………………………………………………………………….. 73 الف اطلاق ………………………………………………………………………………………………. 73 اسم مصدر …………………………………………………………………………………………….. 73 ی مصدری …………………………………………………………………………………………….. 73 فعل دعایی ……………………………………………………………………………………………… 74 جمله معترضه ………………………………………………………………………………………… 74 اضافه استعاری ………………………………………………………………………………………. 74 واو حالیه ……………………………………………………………………………………………….. 74 كه حالیه …………………………………………………………………………………………………. 75 قید حالت ………………………………………………………………………………………………… 75 كاربرد می برای تاكید ……………………………………………………………………………… 75 استفهام تقریری……………………………………………………………………………………….. 75  حرف ربط برای تسویه……………………………………………………………………………. 75  نمونه‌‌هایی از صنایع ادبی در اشعار رودكی ……………………………………………… 75 تشبیه …………………………………………………………………………………………………….. 76 استعاره …………………………………………………………………………………………………. 78 استعاره كنائی (از نوع تشخیص) ……………………………………………………………….. 79 كنایه ……………………………………………………………………………………………………… 80 ایهام ……………………………………………………………………………………………………… 81 تضاد، طباق ……………………………………………………………………………………………. 81 غلو ………………………………………………………………………………………………………… 82 مجاز ……………………………………………………………………………………………………… 82 ردالمطلع ………………………………………………………………………………………………… 82 جناس زاید………………………………………………………………………………………………. 82 طرد و عكس……………………………………………………………………………………………. 83 تمثیل ……………………………………………………………………………………………………… 83 هجویه…………………………………………………………………………………………………….. 83 ذو وزنین………………………………………………………………………………………………… 84 حشو………………………………………………………………………………………………………. 84 نكات دستوری و صنایع ادبی در شعر نیما ………………………………………………… 85 استعاره …………………………………………………………………………………………………. 85 كنایه ……………………………………………………………………………………………………… 86 مجاز ……………………………………………………………………………………………………… 86 تشبیه……………………………………………………………………………………………………… 88 سمبل……………………………………………………………………………………………………… 89 صفت‌ مفعولی مركب…………………………………………………………………………………. 91 كنایه ……………………………………………………………………………………………………… 93 صفت فاعلی مرخم …………………………………………………………………………………… 94 تاثیر گذاری رودكی و كلام وی بر گویندگان پس از خود……………………………… 97 1- سعدی ………………………………………………………………………………………………. 102 2- مسعود سعد- قطران تبریزی- ابوالمظفر مكی پنجدهی- سنایی- سعدی-ادیب‌الممالك ……………………………………………………………………………………………. 102 3- سنایی ……………………………………………………………………………………………….. 103 4- كسایی مروزی- رشید و طواط ……………………………………………………………. 104 5- دقیقی ……………………………………………………………………………………………….. 104 6- سعدی ………………………………………………………………………………………………. 104 7- وزیر ابی‌طیب مصعبی………………………………………………………………………….. 105 8- عنصری بلخی ……………………………………………………………………………………. 105 9- ابوشكور بلخی- فردوسی ……………………………………………………………………. 105 10- ابوطاهر خسروانی ……………………………………………………………………………. 106 11- ابوشكور بلخی………………………………………………………………………………….. 106 12- فردوسی………………………………………………………………………………………….. 106 13- ازرقی هروی……………………………………………………………………………………. 107 14- رابعه- عنصری- سنایی غزنوی- قطران تبریزی- امیر معزی نیشابوری- رشید و طواط- ظهیر‌الدین فاریابی- فریدالدین عطار نیشابوری- خواجوی كرمانی- اوحدی مراغه‌ای ………………….. 107 15- سنایی- ابن‌یمین ……………………………………………………………………………….. 109 تأثیرگذاری نیما و كلام وی بر گویندگان پس از خود ………………………………….. 110 1- شهریار……………………………………………………………………………………………… 110 دو مرغ بهشتی…………………………………………………………………………………………. 111 2- ضیاء هشترودی…………………………………………………………………………………. 112 3- میرزاده عشقی……………………………………………………………………………………. 112 4- اسماعیل شاهرودی…………………………………………………………………………….. 113 5- شین پرتو…………………………………………………………………………………………… 114 6- فروغ فرخ زاد……………………………………………………………………………………… 114 7- نصرت رحمانی…………………………………………………………………………………… 116 گستردگی انواع قالب‌های شعری در شعر رودكی………………………………………… 120 گستردگی انواع قالب‌های شعری در اشعار نیما یوشیج…………………………………. 124 رودكی و مدیحه‌سرایی در اشعار او…………………………………………………………… 136 نیما یوشیج و مدیحه‌سرایی………………………………………………………………………… 143 ویژگیهای اشعار رودكی…………………………………………………………………………… 149 ویژگیهای اشعار نیما………………………………………………………………………………… 160 مضامین اشعار رودكی ……………………………………………………………………………. 169 مدح ……………………………………………………………………………………………………….. 169 تغزل ……………………………………………………………………………………………………… 171 توصیف …………………………………………………………………………………………………. 172 خمریات…………………………………………………………………………………………………… 173 مرثیه …………………………………………………………………………………………………….. 174 هجو ………………………………………………………………………………………………………. 176 زهد و پند ………………………………………………………………………………………………. 177 مضامین اشعار نیما یوشیج ………………………………………………………………………. 180 طبیعت گرایی ………………………………………………………………………………………….. 180 شب ……………………………………………………………………………………………………….. 186 انسان دوستی …………………………………………………………………………………………. 189 نمادگرایی (سمبولیسم) …………………………………………………………………………….. 191 راز و رمز جانوران در شعر نیما ……………………………………………………………… 196 1- آواز قفس…………………………………………………………………………………………… 197 2- پرنده منزوی ……………………………………………………………………………………… 197 3- توكا ………………………………………………………………………………………………….. 198 4- خریت ……………………………………………………………………………………………….. 199 5- خروس ……………………………………………………………………………………………… 200 6- داروگ ……………………………………………………………………………………………… 201 7- روباه ………………………………………………………………………………………………… 202 8- سیولیشه …………………………………………………………………………………………… 202 9- شب‌پره‌ ساحل نزدیك …………………………………………………………………………. 203 10- غراب ……………………………………………………………………………………………… 204 11- ققنوس ……………………………………………………………………………………………. 205 12- قو ………………………………………………………………………………………………….. 206 13- كاكلی ……………………………………………………………………………………………… 206 14- كبك ……………………………………………………………………………………………….. 207 15- كرم ابریشم …………………………………………………………………………………….. 207 16- كك كی‌ (گاو نر) ……………………………………………………………………………….. 207 17- گاو …………………………………………………………………………………………………. 208 18- گرگ ………………………………………………………………………………………………. 209 19- لاشخورها ……………………………………………………………………………………….. 210 20- مرغ شكسته‌پر …………………………………………………………………………………. 211 سبك اشعار رودكی …………………………………………………………………………………. 213 بررسی سبكی نمونه‌هایی از اشعار رودكی ………………………………………………… 217 شعر زندگانی و مرگ ………………………………………………………………………………. 217 شعر عصا بیار كه وقت عصا و انبان بود……………………………………………………. 218 نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………… 224 سبك اشعار نیما ……………………………………………………………………………………… 226 نمونه‌ای از شعر آزاد نیما «شعر مهتاب»…………………………………………………….. 227 نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………… 231 فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………….. 233

 • رابطه پیوند با مدرسه و بزهکاری در بین نوجوانان

  پایان نامه کارشناسی روانشناسی عمومی,دان,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,رابطه پیوند با مدرسه و بزهکاری در بین نوجوانان دانلود فایل پایان نامه کارشناسی…

 • تحقیق كاروانسرای شاه عباسی

  تحقیق كاروانسرای شاه عباسی دانلود فایل تحقیق كاروانسرای شاه عباسی فهرست: 1- ایده كلی طرح پژوهشی.............. 1 2 - موقعیت تاریخی كاروانسرا و پل.... 2 3- وضعیت فعلی كاروانسرای شاه عباسی.. 2 4- شناسنامه كاروانسرا............... 4 5- كاربریهای كاروانسرا در…

 • پایان نامه بررسی نقش کامپیوتر در تحقق اهداف حسابداری

  بررسی نقش کامپیوتر در تحقق اهداف حسابداری,پایان نامه بررسی نقش کامپیوتر در تحقق اهداف حسابداری,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه بررسی نقش کامپیوتر در تحقق اهداف حسابداری,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه…

 • پایان نامه نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی

  پایان نامه نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی دانلود فایل پایان نامه نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی چکیده تحقیق : امروزه اغلب سازمان ها پی برده اند كه ارتقای كیفیت كالا و خدمات…

 • اندازه گیری طول و خطا محاسباتی

  استفاده از امواج نوری به عنوان استانداردهای طول,اندازه گیری طول و خطا محاسباتی,انواع خطاهای محاسباتی دانلود فایل اندازه گیری طول و خطا محاسباتی 1-1         چشم انداز تمامی مهندسین ( بدون توجه به اینکه در چه شاخه ای کار می کنند…

 • روش تحقیق بررسی جامع جمعیت

  پایان نامه بررسی جامع جمعیت,پروژه بررسی جامع جمعیت,تحقیق بررسی جامع جمعیت,جامع,جمعیت,دانلود پایان نامه بررسی جامع جمعیت,روش تحقیق بررسی جامع جمعیت,مقاله بررسی جامع جمعیت دانلود فایل روش تحقیق بررسی جامع جمعیت در 43 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان                                                                                                            …

 • دفاع اتمی

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود مقاله دفاع اتمی,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,دفاع اتمی,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود مقاله دفاع اتمی این مقاله با فرمت Word بوده و…

 • سیستم حقوق و دستمزد آموزش و پرورش

  سیستم حقوق و دستمزد آموزش و پرورش دانلود فایل سیستم حقوق و دستمزد آموزش و پرورش بسیاری از صاحب نظران، علوم اداری و مدیریت بر این باورند كه نخستین و نهایی‌ترین هدف افراد از پذیرش شغل برخورداری مادی او به…

 • مقاله بررسی تاریخچه مسجد جامع بروجرد

  پروژه بررسی تاریخچه مسجد جامع بروجرد,تحقیق بررسی تاریخچه مسجد جامع بروجرد,دانلود تحقیق بررسی تاریخچه مسجد جامع بروجرد,مقاله بررسی تاریخچه مسجد جامع بروجرد دانلود فایل مقاله بررسی تاریخچه مسجد جامع بروجرد در 32 صفحه ورد قابل ویرایش تاریخچه مختصر مسجد جامع…

 • پروژه مالی بررسی حسابداری کشاورزی

  پروژه مالی بررسی حسابداری کشاورزی,تحقیق مالی بررسی حسابداری کشاورزی,حسابداری,دانلود تحقیق مالی بررسی حسابداری کشاورزی,کشاورزی,مالی,مقاله مالی بررسی حسابداری کشاورزی دانلود فایل پروژه مالی بررسی حسابداری کشاورزی در 57 صفحه ورد قابل ویرایش مقدمه فرایند تدوین استاندارد های حسابداری فرایندی مستمر و…

 • پاورپوینت فرآیند خط مشی گذاری عمومی

  الگوی سیستم پیچیده یامدل سطل زباله یامدل نظام ناشناخته,الگوی کارنگی,الگوی گام به گام,پاورپوینت فرآیند خط مشی گذاری عمومی,دانلود پاورپوینت آماده ارائه کلاسی درس تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی,دانلود پاورپوینت فرآیند خط مشی گذاری عمومی,مدیریت دولتی والگوی تصمیمات تدریجی,مقایسه…

 • ساختار دولت رضاشاه

  ساختار دولت رضاشاه دانلود فایل ساختار دولت رضاشاه بی شك دوران زمامداری رضاشاه از مقاطع حساس تاریخ ایران بوده است و تأثیرات مهم این دوره درتحولات ایران امری است غیرقابل چشم پوشی است . از این رو برای درك بهتر…

 • طرح توجیهی تولید تزئینات داخلی واگن مسافری قطار

  طرح توجیهی تولید تزئینات داخلی واگن مسافری قطار دانلود فایل طرح توجیهی تولید تزئینات داخلی واگن مسافری قطار خلاصه طرح نام محصول واگن باری ظرفیت پیشنهادی طرح 200 دستگاه اشتغال زایی 24 زمین مورد نیاز 15000 ****************  واگن ها ی…

 • پایان نامه بررسی عیب وآثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر

  پایان نامه بررسی عیب وآثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر دانلود فایل پایان نامه بررسی عیب وآثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر چکیده : هدف اصلی ازاین پژوهش جمع آوری نظرات فقهاء وحقوقدانان راجع به مسأله عیب…

 • بررسی از خود بیگانگی و تعهد سازمانی با اثر بخشی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

  بررسی از خود بیگانگی و تعهد سازمانی با اثر بخشی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی دانلود فایل بررسی از خود بیگانگی و تعهد سازمانی با اثر بخشی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی بیان مساله: امروزه در سازمان‌ها به…

 • گزارش کارآموزی پژو 206-راهنمای تعمیرات موتور TUJP,K

  K,پژو 206,دانلود گزارش کارآموزی پژو 206راهنمای تعمیرات موتور TUJPK,راهنمای تعمیرات,کاراموزی پژو 206راهنمای تعمیرات موتور TUJPK,کارورزی پژو 206راهنمای تعمیرات موتور TUJPK,گزارش کارآموزی پژو 206-راهنمای تعمیرات موتور TUJP,گزارش کاراموزی پژو 206راهنمای تعمیرات موتور TUJPK,موتور TUJPK دانلود فایل گزارش کارآموزی پژو 206-راهنمای تعمیرات…

 • آموزش و آزمون لغات تافل بخش چهارم

  آزمون تافل,آزمون لغات تافل,آموزش تافل,آموزش زبان,آموزش لغات تافل,آموزش و آزمون لغات تافل بخش چهارم,تافل دانلود فایل آموزش و آزمون لغات تافل  بخش چهارم این مجموعه شامل 14 قسمت شامل آزمون و لغات تافل میباشد و به تعدد فراوان سفارش شده…

 • دانلود تحقیق آموزش عربی

  آموزش عربی,آموزش عربی 138 ص,بررسی آموزش عربی,تحقیق و بررسی آموزش عربی 138 ص,دانلود تحقیق آموزش عربی دانلود فایل آموزش عربی 138 ص بسمه‌تعالی قواعد زبان عربی            صرف (تجزیة ساختمان هر كلمه)                 فعل اسم حرف نحو(نقش هر كلمه در جمله)                 انواع…

 • گزارش کارآموزی خدمات حسابداری شرکت

  حسابداری,خدمات,دانلود گزارش کارآموزی خدمات حسابداری شرکت,شرکت,کاراموزی خدمات حسابداری شرکت,کارورزی خدمات حسابداری شرکت,گزارش کارآموزی خدمات حسابداری شرکت,گزارش کاراموزی خدمات حسابداری شرکت دانلود فایل گزارش کارآموزی خدمات حسابداری شرکت در 12 صفحه ورد قابل ویرایش خدمات حسابداری شرکت شامل ارائه خدمات حسابداری،…

 • مقام انسانی زن از نظر قرآن كریم

  از نظر قرآن كریم,مقام انسانی زن,مقام انسانی زن از نظر قرآن كریم دانلود فایل مقام انسانی زن از نظر قرآن فهرست مطالب  فلسفة خاص اسلام دربارة حقوق خانوادگی تساوی یا تشابه؟ مقام زن در جهان بینی اسلامی تشابه نه و…

 • پروژه کارآفرینی بهره برداری معدن سنگ آهن

  آهن,بهره برداری,پروژه کارآفرینی بهره برداری معدن سنگ آهن,پروژه کارافرینی بهره برداری معدن سنگ آهن,توجیه اقتصادی بهره برداری معدن سنگ آهن,دانلود پروژه بهره برداری معدن سنگ آهن,دانلود کارآفرینی بهره برداری معدن سنگ آهن,سنگ,طرح توجیه فنی بهره برداری معدن سنگ آهن,طرح توجیهی…

 • اتحاد ملی و انسجـام اسلامی از دیدگاه آیات و روایات اسلامی

  اتحاد ملی و انسجـام اسلامی از دیدگاه آیات و روایات اسلامی دانلود فایل اتحاد ملی و انسجـام اسلامی از دیدگاه آیات و روایات اسلامی چكیده مقدمه اهداف تحقیق تعریف اتحاد و وحدت دین اسلام اتحاد و انسجام در نهج البلاغه…

 • بررسی میزان عزت نفس کارکنان مجرد ومتاهل بیمارستان حکیم ومقایسه میزان افسردگی وسطح عزت نفس گروهی از دانشجویان شاغل و غیر شاغل

  استعدادها,بررسی میزان عزت نفس کارکنان مجرد ومتاهل بیمارستان حکیم ومقایسه میزان افسردگی وسطح عزت نفس گروهی از دانشجویان شاغل و غیر شاغل,خلاقیت,عزت نفس دانلود فایل

 • دانلود پاورپوینت سازماندهی و طراحی سازمان (فصل هشتم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان)

  دانلود پاورپوینت سازماندهی و طراحی سازمان (فصل هشتم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان),دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان با عنوان سازماندهی و طراحی سازمان,سازماندهی بر مبنای محصول,سازماندهی بر مبنای وظیفه,طراحی واحدها سازمانی,فراگرد سازماندهی…

 • پایان نامه حقوق غصب

  پایان نامه حقوق غصب دانلود فایل پایان نامه حقوق غصب چكیده: یك رفتار همواره در حوزة یك نوع خاص كنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق كیفری نیز كشانده شدند تا شاید…

 • مقاله هنر و هنرمندان

  پایان نامه هنر و هنرمندان,پروژه هنر و هنرمندان,تحقیق هنر و هنرمندان,مقاله هنر و هنرمندان,هنر و هنرمندان دانلود فایل مقاله هنر و هنرمندان «مقدمه» دربار‌ه‌ی   هنر و هنرمندان در واقع چیزی به عنوان هنر مطلق وجود ندارد ،‌فقط هنرمندان وجود دارند.…

 • تحقیق ویژگیهای ورزش بانوان

  تحقیق ویژگیهای ورزش بانوان دانلود فایل تحقیق ویژگیهای ورزش بانوان اولین سئوالی که در ذهن مطرح می شود این است که آیا بین مردان و زنان تفاوتهای جسمی که در ورزش کردن تأثیر بگذارد وجود دارد یا خیر ؟ باید…

 • اثرات نا منظمی در ساختمانهای بتنی جداسازی شده پایه تحت سه مولفه زلزله با تحلیل غیر خطی

  اثرات نا منظمی در ساختمانهای بتنی جداسازی شده پایه تحت سه مولفه زلزله با تحلیل غیر خطی,بررسی اثرات نا منظمی در ساختمانهای بتنی جداسازی شده پایه تحت سه مولفه زلزله با تحلیل غیر خطی,پایان نامه دانلود فایل فایل با فرمت…

 • مقاله اثرات ورزش بر دستگاهها و اندام های بدن و بیماریها

  مقاله اثر ورزش بر اندامهای بدن,مقاله اثرات ورزش بر دستگاهها و اندام های بدن و بیماریها,مقاله تاثیر ورزش بر دستگاههای بدن,مقاله نقش ورزش در پیشگیری بیماری دانلود فایل مقاله اثرات ورزش بر دستگاهها و اندام های بدن و بیماریها مقدمه…

 • بررسی خودکشی و عوامل موثر برآن

  بررسی خودکشی,بررسی خودکشی و عوامل موثر برآن,خودکشی,عوامل موثر خودکشی دانلود فایل بررسی خودکشی و عوامل موثر برآن مقدمه خودکشی عمل یا رفتاری آگاهانه (عامدانه) است که انسان برای مردن انجام می‌دهد. اغلب خودکشی‌ها در اثر ناامیدی یا قرارگیری در شرایط اختلال…

 • پروژه کارآفرینی تولید غذای کودک(ظرفیت تولید 500 تن )

  پروژه کارآفرینی تولید غذای کودک(ظرفیت تولید 500 تن ),پروژه کارافرینی تولید غذای کودک(ظرفیت تولید 500 تن ),توجیه اقتصادی تولید غذای کودک(ظرفی,دانلود پروژه تولید غذای کودک(ظرفیت تولید 500 تن ),دانلود کارآفرینی تولید غذای کودک(ظرفیت تولید 500 تن ),طرح توجیه فنی تولید…

 • پایان نامه تبدیل کنتور الکترومغناطیسی به کنتور دیجیتالی اعتباری

  پایان نامه تبدیل کنتور الکترومغناطیسی به کنتور دیجیتالی اعتباری,تبدیل کنتور الکترومغناطیسی به کنتور دیجیتالی اعتباری,دانلود کنتور دیجیتالی اعتباری,کنتور الکترومغناطیسی به کنتور دیجیتالی اعتباری,کنتور دیجیتالی اعتباری دانلود فایل پایان نامه تبدیل کنتور الکترومغناطیسی به کنتور دیجیتالی اعتباری مقدمه: درکنتورهای الکترومغناطیسی ودیجیتالی…

 • مقاله افسردگی و علائم آن

  مقاله افسردگی و علائم آن دانلود فایل مقاله افسردگی و علائم آن این مقاله در 24 صفحه تهیه و تنظیم شده است . فهرست : مقدمه تعریف ساده ای از افسردگی نشانه شناسی افسردگی کهن نیاز علائم افسردگی در جوانان…

 • مقاله مدیریت علمی

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مقاله مدیریت علمی دانلود فایل مقاله مدیریت علمی در 16 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت…

 • گزارش کارآموزی نیروگاه برق شازند

  برق,دانلود گزارش کارآموزی نیروگاه برق شازند,شازند,کاراموزی نیروگاه برق شازند,کارورزی نیروگاه برق شازند,گزارش کارآموزی نیروگاه برق شازند,گزارش کاراموزی نیروگاه برق شازند,نیروگاه دانلود فایل گزارش کارآموزی نیروگاه برق شازند در 39 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان                                                                                صفحه مشخصات فنی…