پایان نامه نقش سیستم های اطلاعاتی در قابلیت های سازمانی در صنایع كوچك ومتوسط مورد مطالعه شهر صنعتی کاوه

پایان نامه نقش سیستم های اطلاعاتی در قابلیت های سازمانی در صنایع كوچك ومتوسط مورد مطالعه شهر صنعتی کاوه

دانلود فایل

پایان نامه نقش سیستم های اطلاعاتی در قابلیت های سازمانی در صنایع كوچك ومتوسط مورد مطالعه شهر صنعتی کاوه مقدمه در عصر جدید كه سازمان¬ها محصولات، روابط و فعالیت¬ها و بطور¬كلی كسب وكار آن¬ها حالت مجازی و الكترونیكی به خود گرفته است و تغییرات به قدری شدید شده كه طول عمر فناوری¬ها و محصولات را به حداقل رسانیده است. خلق و حفظ پایدار مزیت رقابتی با تكیه بر قابلیت¬ها و شایستگی های سنتی و قدیمی برای حضور موفق سازمان در محیط و بازارهای رقابتی كافی نیست. این مستلزم تدابیری نو و روی آوری به شایستگی های جدیدی است كه مبتنی بر سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی باشد. ایجاد و انتقال اطلاعات و برقراری ارتباطات از این طریق، مهمترین ویژگی های یك سازمان موفق در محیط كسب وكار به¬شمار می روند. به نظر می رسد كه شركت هایی میتوانند در این محیط حضوری موفق و مستمر داشته باشند كه از شایستگی و قابلیت های اطلاعاتی و ارتباطی برخوردار بوده و با تكیه بر آنها مزیت¬های رقابتی ارزشمندی خلق نموده و با بكارگیری درست و به موقع این مزیت ها، باعث پایداری آن گردیده و عملكردی  عالی برای خود به ارمغان آورند. چکیده این پژوهش با هدف تعیین نقش سیستم های اطلاعاتی درایجاد قابلیت های سازمانی در صنایع كوچك ومتوسط شهرصنعتی كاوه در سال 1393 صورت گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده¬ها توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل 200 نفر از مدیران و متصدیان كامپیوتر در شركت های شهر صنعتی كاوه بود که از این میان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه¬گیری تصادفی ساده 132 نفر بعنوان حجم نمونه درنظر گرفته شد. روش جمع آوری داده¬ها بر اساس پرسشنامه محقق ساخته 64 سوالی انجام گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای تمام ابعاد بالای 0.7 به¬دست آمد.  همینطور از روایی محتوا به¬منظور آزمون روایی پرسشنامه استفاده شد، که برای این منظور پرسشنامه¬ها به تأیید فعالان صنعتی و همچنین خبرگان دانشگاهی رسید. تجزیه و تحلیل اطلاعات به¬دست آمده از اجرای پرسشنامه¬ها از طریق نرم¬افزار SPSS در دو بخش توصیفی (میانگین ، فراوانی ، درصد تجمعی و….) و استنباطی (آزمون K-S (کولموگروف- اسمیرنف)، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون T) انجام پذیرفت. نتایج تحقیق نشان داد كه سیستم های اطلاعاتی در قابلیت¬های سازمانی(مبتنی بر داده، فرایند، ستاده) در صنایع کوچک و متوسط شهرک های صنعتی شهر کاوه نقش مثبت و معناداری دارند. هم-چنین یافته¬ها نشان داد که شاخصهای قابلیت های سازمانی در سه سطح داده، فرآیند و ستاده دارای اهمیت یکسانی نیستند. واژه های كلیدی: سیستم¬های اطلاعاتی، قابلیت¬های سازمانی، داده، فرایند، شهرصنعتی کاوه مفهوم داده، اطلاعات، دانش بسیاری از افراد هنوز فرض می¬کنند که بین داده، اطلاعات و دانش، آگاهی و حقیقت موجود در سازمان تفاوتی وجود ندارد. در حالیکه در بسیاری از تحقیقات انجام گرفته بیان کرده¬اند که بین این سازه ها تفاوت-های بسیاری وجود دارد (ویکوم و تئوبالد ، 2010). برای اینکه با مفاهیمی همچون داده¬ها (Data)، اطلاعات (Informaation)، دانش (Knowledge)، آگاهی (Wisdom) و حقیقت (Truth) که اساس پژوهش حاضر نیز بر اساس آن¬ها شکل گرفته است، آشنا شویم لازم است تا ابتدا به تعاریفی در رابطه با این سازه¬ها بپردازیم و تفاوت¬های آن ها را نیز بیان کنیم. و سپس به مقوله هایی همچون سیستم¬ها و سیستم¬های اطلاعاتی، طبقه¬بندی آن¬¬ها و … پرداخته می¬شود. داده ها: واقعیت¬های مجزا از اتفاقات و حوادث بدون ارتباط با زمان و مکان و مستقل از مفاهیم می¬باشند (تانسلی و توله ، 2009). وقتی داده¬ای به ما ارائه می¬شود، سعی می¬کنیم روشی را برای نسبت دادن معنی و مفهوم خاص به آن بیابیم. داده¬ها در واقع شامل واقعیت¬ها و اشکالی هستند که برای کاربر، بی¬معنی می¬باشند. اگر عدد 5 را بعنوان یک داده به ما بگویند، بلافاصله آن را در یک ترتیب و توالی به عدد کوچکتر 4 و عدد بزرگتر 6 ارتباط می¬دهیم تا آنرا بفهمیم. اینکه مجموعه¬ای از داده¬ها،‌ اطلاعات نیست بدین مفهوم است که در صورتی که رابطه¬ای بین داده¬های یک مجموعه وجود نداشته باشد، عملاً امکان تداعی معانی و استخراج مفهوم منسجم از این داده¬ها فراهم نشده و بنابراین آنچه از این مجموعه بدون ربط با هم بدست می¬آید،‌ خود نیز داده تلقی می¬گردد. در صورتی که اطلاعات در واقع فهمیدن رابطه بین بخش¬های مختلف این مجموعه داده¬ها و یا این مجموعه داده¬ها با سایر اطلاعات در اختیار ما می¬باشد. اطلاعات: وقتی که داده¬ها پردازش شدند تبدیل به اطلاعات می¬شوند. پس اطلاعات، داده¬های پردازش شده یا داده¬هایی با معنی می¬باشند. یا به عبارت دیگر، داده¬ها مواد اولیه هستند و به پردازش نیاز دارند تا به اطلاعات تبدیل شوند (صادقی مال امیری، 1389). اطلاعات دارای استقلال مفاهیم برای معانی خود می¬باشند و اشاره ضمنی اندکی به آینده دارند. فراتر از فهمیدن رابطه بین داده ها، که به اطلاعات منتهی می¬شود، درک رابطه بین اطلاعات و استخراج الگویی برای تولید مفهومی مستقل با قابلیت تکرار و پیش بینی مطرح است که منتهی به دانش می¬گردد. تبدیل داده¬ها به اطلاعات توسط یک پردازنده اطلاعات انجام می شود.¬پردازنده اطلاعات یکی از عنصر کلیدی سیستم ادراکی است. پردازنده اطلاعات می¬تواند شامل عناصر رایانه¬ای، عناصر غیر رایانه ای یا ترکیبی از آن دو باشد (مک لوید، 1387، ص 16-15). شاید بتوان اطلاعات را لایه¬ای بین دو لایه داده¬ها و آگاهی دانست. داده¬ها مواد خام اطلاعات را فراهم و اطلاعات خبری را منتقل میسازند و این آگاهی است که محتوای خبر را تحلیل می¬کند (طالقانی، 1382، ص 178).  اطلاعات در سیستم¬های سازمانی مختلط انسان و ماشین از منابع زیر تغذیه می¬شود: 1- دستیابی اطلاعات محیط عملکرد مدیریت؛ 2- روشهای ذخیره اطلاعات جهت عملکرد سیستم¬های عامل؛ 3- روش های انتقال اطلاعات و نحوه ایجاد ارتباط و ذخیره¬ سازی و بازیابی. اطلاعات، در محیط رقابتی امروزه، برگ برنده شرکت¬های بزرگ تجاری می¬باشد و به عنوان منبعی حیاتی به شمار می¬رود (گوپتا ، 2011، ص 8). داشتن اطلاعات غنی¬تر، عامل برتری کشورها بر یکدیگر شناخته می¬شود (اسکندری و باقری، 1391). از آنجا که گردآوری اطلاعات به روش دستی و معمولی برای شرکت-های چند ملیتی بزرگ غیر ممکن می باشد پس از آنها به سیستم های اطلاعاتی برای پر کردن این خلاء روی آورده اند. اطلاعات لازمه تصمیم¬گیری است و امروزه پدیده¬ای چون انفجار اطلاعات، آلودگی اطلاعات و آنارشی اطلاعات مطرح است که لازمه استفاده مفید از اطلاعات در این آشفته بازار وجود سیستم های اطلاعاتی یکپارچه و منسجم برای تنظیم و منظم کردن اطلاعات برای استفاده کاوشگران  اطلاعات می باشد. مدیران، همچنین به یکی از دو سبک متفاوت استفاده از اطلاعات به عنوان راههایی برای استفاده از اطلاعات برای حل مشکل استفاده می کنند. 1. سبک سیستماتیک (Systematic): مدیر توجه خاصی برای پیگیری روش از پیش توصیه شده حل  مشکل، مانند روش سیستم¬ها دارد. 2. سبک حسی (Intuitive): مدیر به هیچ روش قطعی توجهی نداشته اما روشی را برای وضعیت خاص، تغییر می دهد (طالقانی، 1382، ص 179). فهرست مطالب عنوان شماره صفحه چکیده………………………………………………………………………………………………………….1 فصل اول: کلیات پژوهش 1-1. مقدمه. 3 1-2. بیان مسأله. 3 1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش…. 6 1-4. اهداف پژوهش…. 7 1-4-1. هدف کلی   7 1-4-2. اهداف جزئی   7 1-5. فرضیه ها 8 1-5-1. فرضیه­اصلی   8 1-5-2. فرضیه­های فرعی   8 1-6. تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش…. 8 1-6-1. تعاریف نظری   8 1-6-2. تعاریف عملیاتی   9 فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع 2-1. مقدمه. 11 2-2. سیستمهای اطلاعاتی.. 11 2-2-1. مفهوم داده، اطلاعات، دانش     13 2-2-2. ویژگی­های اطلاعات    17 2-2-3. دلایل برپا نمودن نظامهای اطلاعاتی در سازمان  18 2-2-4. سیستم  19 2-2-5. چرخه حیات سیستم  20 2-2-6. مزایای حاصل از به­کارگیری سیستم­های اطلاعاتی در سطح سازمان  21 2-2-7. طبقه­بندی سیستم­های اطلاعاتی   24 2-2-8. ویژگی­های سیستم اطلاعاتی اثربخش     30 2-3. قابلیت­های سازمانی.. 31 2-3-1. مزیت رقابتی   31 2-3-2. چیستی قابلیت­های سازمانی   39 2-4. صنایع کوچک و متوسط.. 46 2-4-1. اهمیت کسب و کارهای کوچک و متوسط   49 2-5. پیشینه پژوهش…. 51 2-5-1. پیشینه خارجی   51 2-5-2. پیشینه داخلی   53 2-5-3. مدل مفهومی پژوهش     56 فصل سوم: روش شناسی تحقیق 3-1 مقدمه. 58 3-2 روش تحقیق.. 58 3-3 جامعه آماری.. 59 3-4 حجم نمونه آماری.. 59 3-5 روش نمونه گیری.. 60 3-6 روشهای گردآوری داده­ها 60 3-7 ویژگی­های فنی ابزار گردآوری داده­ها (روایی و پایایی). 61 3-7-1 روایی (اعتبار)  61 3-7-2 پایایی (قابلیت اعتماد)  61 3-8 روش­های تجزیه و تحلیل داده­ها 63 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها 4-1. مقدمه. 66 4-2. آمار توصیفی.. 66 4-2-1. تجزیه و تحلیل داده­های جمعیت شناختی   66 4-2-2. آمار توصیفی از سوالات و ابعاد  70 4-2-3. نرمال بودن توزیع داده­ها 71 4-3. آمار استنباطی.. 76 4-3-1. آزمون میانگین   76 4-3-2. آزمون همبستگی میان متغیرها 78 4-3-3. آزمون رگرسیون  81 4-3-4. اولویت بندی شاخص­های قابلیت­های سازمانی در سه سطح (آزمون فرضیه فرعی 4)  82 فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری 5-1. مقدمه. 87 5-2. تفسیر یافته­های پژوهش…. 89 5-3. محدودیت­های خارج از اختیار پژوهشگر. 92 5-4. محدودیت­های در اختیار پژوهشگر. 93 5-5. پیشنهادهای برگرفته از یافته­های پژوهش…. 93 5-6. پیشنهادهایی برای پژوهش­های بعدی.. 94 فهرست منابع فارسی.. 97

 • ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮق رﺳﺎﻧﻲ

  ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮق رﺳﺎﻧﻲ دانلود فایل ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮق رﺳﺎﻧﻲ ﺷﺮح ﻛﺎر: ١-اراﻳﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮق رﺳﺎﻧﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﺑﺮق ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺮﻣﺖ و ﺳـﺎﻣﺎن دﻫـﻲ در  زﻣﻴﻦ ﻫﺎی (ﻛﺸﺎورزی،ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﻳﻲ و ...) ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ…

 • دانلود مبانی نظری فصل دوم درباره افسردگی و اضطراب

  دانلود مبانی نظری فصل دوم درباره افسردگی و اضطراب دانلود فایل دانلود مبانی نظری فصل دوم درباره افسردگی و اضطراب در 49  صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری…

 • پرسشنامه وسواس فکری عملی ییل – براون

  پرسشنامه وسواس فکری عملی ییل – براون دانلود فایل پرسشنامۀ وسواس فکری - عملی (YBOCS ) (OCI ) ییل – براون این پرسشنامه با اجازۀ پل سالکووسکیس  بازسازی شده است و برای اولین بار در سال 1998 چاپ شده است.…

 • پروژه خانه هوشمند

  پروژه خانه هوشمند,خانه هوشمند,سنسور,سنسور دود,سنسور نور,مدار فرستنده,مدار گیرنده دانلود فایل پروژه خانه هوشمند این پروژه در دو بخش کلی مدار فرستنده و مدار گیرنده طراحی شده است . در بخش فرستنده مدار ما شامل سنسورهای نور (Photocell) و دود (MQ2)…

 • كاربرد هوش مصنوعی در مراكز آموزشی

  كاربرد هوش مصنوعی در مراكز آموزشی دانلود فایل كاربرد هوش مصنوعی در مراكز آموزشی مقدمه نقش رباتها وآینده آنها در رابطه با شیوهای آموزشی هدف این نوشته است. سوالهای متعدی در این رابطه مطرح است. از جمله اینکه: آیا رباتها…

 • پایان نامه بررسی مقایسه ای راهبردهای مقابله ای والگوهای بالینی شخصیت در مردان همسرآزار

  بررسی مقایسه ای راهبردهای مقابله ای والگوهای بالینی شخصیت در مردان همسرآزار,پایان نامه بررسی مقایسه ای راهبردهای مقابله ای والگوهای بالینی شخصیت در مردان همسرآزار,شخصیت در مردان همسرآزار دانلود فایل پایان نامه بررسی مقایسه ای راهبردهای مقابله ای والگوهای بالینی…

 • ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ

  ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ دانلود فایل ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻬﻢ در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻫﻨﺮ و آﻣـﻮزش ﻫﻨـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﭼـﺮا ﻛـﻪ ﻧﻴﺮوی ﺣﻴﺎت و ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﺮده ﺑﺎﻋﺚ ﻧـﺸﺎط و آ…

 • پیشینه پژوهش و مبانی نظری اضطراب اجتماعی (فصل دو)

  پیشینه پژوهش و مبانی نظری اضطراب اجتماعی (فصل دو) دانلود فایل پیشینه پژوهش و مبانی نظری اضطراب اجتماعی (فصل دو) در 46صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)…

 • اقدام پژوهی چگونگی علاقه مندی دانش آموزان به مطالعه سبک زندگی شهدا

  اقدام پژوهی چگونگی علاقه مندی دانش آموزان به مطالعه سبک زندگی شهدا دانلود فایل اقدام پژوهی چگونگی علاقه مندی دانش آموزان به مطالعه سبک زندگی شهدا مقدمه :1 تعریف مفاهیم کلیدی:2 سبک زندگی:2 هفته دفاع مقدس:3 شهید:3 بیان مسئله :4…

 • تحقیق توبه از دیدگاه قرآن

  تحقیق آیین زندگی,تحقیق اخلاق,تحقیق اندیشه اسلامی,تحقیق تفسیر موضوعی قرآن,تحقیق توبه از دیدگاه قرآن,تحقیق درس اندیشه اسلامی,تحقیق درس تاریخ اسلام,تحقیق درس تفسیر موضوعی قرآن,تحقیق درس معارف اسلامی,تحقیق معارف اسلامی,توبه از دیدگاه قرآن,دانلود تحقیق اندیشه اسلامی دانلود فایل توبه از دیدگاه قرآن…

 • خلاصه مدیریت منابع انسانی نسرین جزنی

  خلاصه مدیریت منابع انسانی نسرین جزنی دانلود فایل خلاصه مدیریت منابع انسانی نسرین جزنی کتاب PDF خلاصه مدیریت منابع انسانی نسرین جزنی که توسط رتبه برتر کشوری رشته مدیریت بازرگانی در 10 صفحه فایل پی دی اف تهیه شده و…

 • کارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ( ABC ) در تعیین قیمت تمام شده خدمات بخش رادیولوژی در بیمارستان بهبودی

  بیمارستان,رادیولوژی,قیمت تمام شده,کارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ( ABC ) در تعیین قیمت تمام شده خدمات بخش رادیولوژی در بیمارستان بهبودی,هزینه یابی بر مبنای فعالیت دانلود فایل کارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ( ABC ) در…

 • تحقیق چگونه ورزش کنیم

  تحقیق چگونه ورزش کنیم دانلود فایل تحقیق چگونه ورزش کنیم بخشهایی از متن: مراقبت بیومكانیكی: متغیرهای دیداری قابل دسترسی بسیاری از متخصصان حركات انسانی روی اهمیت این موضوع برای مربیان و معلمان تأكید دارند، جدای از این مهارت در مراقبت…

 • پایان نامه بررسی آیات وارده در شأ ن حضرت امیر(ع) از دیدگاه مفسران شیعه وسنت

  پایان نامه بررسی آیات وارده در شأ ن حضرت امیر(ع) از دیدگاه مفسران شیعه وسنت,پروژه بررسی آیات وارده در شأ ن حضرت امیر(ع) از دیدگاه مفسران شیعه وسنت,تحقیق بررسی آیات وارده در شأ ن حضرت امیر(ع) از دیدگاه مفسران شیعه…

 • گزارش کارآموزی در مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی در مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,گزارش کارآموزی در مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری…

 • پاورپوینت مطالعات هتل

  پاورپوینت مطالعات هتل دانلود فایل پاورپوینت مطالعات هتل  پاورپوینت مطالعات هتلاین پاورپوینت در 93 اسلاید می باشد. فهرست مطالب اسلاید