پایان نامه گسترش مدل جامع برنامه ریزی تخصیص منابع در مدیریت و نگهداری پلها با استفاده از الگوریتم های ریاضی

پایان نامه گسترش مدل جامع برنامه ریزی تخصیص منابع در مدیریت و نگهداری پلها با استفاده از الگوریتم های ریاضی

دانلود فایل

پایان نامه گسترش مدل جامع برنامه ریزی تخصیص منابع در مدیریت و نگهداری پلها با استفاده از الگوریتم های ریاضی چکیده در این تحقیق روشی گسترده برای برنامه ریزی نگهداری پل های بتنی بزرگراهی  شرح داده شده است . این روش شامل توابعی برای تنظیم اولویت بندی نگهداری پل ها ، ارزیابی روشهای عملـی (کـاربردی) در هر حالت ، و برنامه ریزی نگهداری پل ها است . در این روش اولویت بندی های نگهداری توسط یک مدل رتبه بندی با پارامترهای تصمیم گیری که به طور مناسب وزن دهی شدند تنظیم مـی شـوند . روشـهای عملی بر اساس شرایط پل و فاکتورهای دیگری که موجب تسریع خرابی می شوند تعیین می شوند . یک مدل برنامه ریزی خطی براسـاس رده بنـدی اولویـت ، مشخـصات هزینـه و کـارایی روشـهای عملـی ، و محدودیت های بودجه موجود برای برنامه ریزی نگهداری تصمیم گیری می کند . این روش توسـط داده های واقعی وشبیه سازی شده با موفقیت ارزیابی شده است .  مقدمه طی دهه های گذشته عموماً مهندسین و سیاستمداران، مدیریت تعمیر و نگهداری پل ها را بر عهده داشته اند. مهندسین با استفاده از شاخص های عملکردی، شرایط و سطح سرویس شبکه ها را بـه سیاسـتمداران گزارش میکردند. از این شاخص ها همچنین در ارائه پیشنهادات و تعیین اهـداف تعمیـر و نگهـداری نیـز استفاده می شد و گاه هنوز هم استفاده می شود در نهایت از این شاخص هـا در راسـتای تعیـین میـزان تأثیر گذاری سیاست های تعمیر و نگهداری استفاده می شود. با وجود اینکه این شـاخص هـا تـا حـدودی شامل مسائل اقتصادی و اجتماعی میشوند، ولی بیشتر بر پایه قضاوتهای مهندسی بنا شده اند. بنـابراین اصلاح این اهداف به نظر لازم و منطقی می آید.  پل های راه دارای نقش کلیدی در شبکه راهها می باشـند و معمـوًلا طـوری طراحـی میـشوند کـه حتـی الامکان تا ١٠٠ سال بطور ایمن قابل استفاده باشند. یک پل قبل از اینکه از لحاظ      سازه ای ناکارآمـد شود، باید از لحاظ عملکردی از کار افتاده شود. عواملی از جمله بلایای طبیعی ، اثـرات محیطـی ، بارهـای زنده سنگین ، برخورد با کشتی و آب شستگی عمر مفید پل را کوتاه تر میکنند و همچنین عـلاوه بـر آن مشکلات دیگری نیز برای پل بوجود می آورند از جمله : ١- بالا بردن ریسک آسیب و حتی مرگ برای کسانی که به نوعی از روی آن پل عبور می کنند. ٢- کاهش ظرفیت باربری سازه که به تبع آن میزان مجاز حمل بـار از پـل پـائین مـی آیـد و گـاهی نیـز مسدود نمودن پل الزامی می گردد که این امر ضربه اقتصادی مهلکی به کسانی کـه راه ارتبـاطی و تـردد آنها از آن پل می باشد، وارد می نماید. ٣- نیاز به میزان قابل توجهی تعمیر پل و به حالت اول در آوردن آن.  سیستم های مدیریت پل در سالهای اخیر در کشورهای مختلف تعداد پ هایی که نیاز به نگهداری ویـژه دارنـد روز بـه روز بیـشتر می شود، نظر به اینکه هزینه مستقیم کارهـای تعمیـر و نگهـداری زیـاد اسـت ، لازم اسـت بـا بکـارگیری روشهای منطقی تر، در تصمیم گیریهای مربوط به تخصیص بودجه با رعایت مسائل اقتصادی اقدام گردد.  «فهرست مطالب » عنوان                                                                                                                                    صفحه چکیده مقدمه فصل ١……………………………………………………………………………………………………………………………………………………٤ فصل اول : کلیات ومفاهیم ………………………………………………………………………………………………………………….٤ ١-١. اهداف کلی …………………………………………………………………………………………………………………………………..٥ ١-٢. سیستم های مدیریت پل ……………………………………………………………………………………………………………..٧ ١-٣. تعریف سیستم مدیریت پل (BMS)…………………………………………………………………………………………..8 ١-٤. اجزاء سیستم های مدیریت پل …………………………………………………………………………………………………….٩ ١-٤-١. پایگاه داده موجودی………………………………………………………………………………………………………………..٩ ١-٤-٢. پایگاه داده نگهداری……………………………………………………………………………………………………………..١٠ ١-٤-٣. مدلهای هزینه …………………………………………………………………………………………………………………….١٠ ١-٤-٤. پیش بینی وضعیت پل ها ……………………………………………………………………………………………………….١٠ ١-٥. تحلیل در سطح پروژه و شبکه …………………………………………………………………………………………………١١ ١-٦. ورودیها و خروجی ها و الگوریتم های BMS……………………………………………………………………………12 فصل ٢…………………………………………………………………………………………………………………………………………………١٧ فصل دوم :اصول بازرسی پل ………………………………………………………………………………………………………………١٧ ٢-١. انواع بازرسی پل ………………………………………………………………………………………………………………………..١٩ ٢-١-١. بازرسی اولیه …………………………………………………………………………………………………………………………١٩ ٢-١-٢. بازرسی منظم ………………………………………………………………………………………………………………………..١٩ ٢-١-٣. بازرسی آسیب ……………………………………………………………………………………………………………………….٢٠ ٢-١-٤. بازرسی دقیق ………………………………………………………………………………………………………………………..٢٠ ٢-١-٥. بازرسی ویژه………………………………………………………………………………………………………………………….٢١ ٢-٢. فواصل زمانی بازرسی ها …………………………………………………………………………………………………………….٢٢ ٢-٣. مسئولیت های بازرس پل …………………………………………………………………………………………………………..٢٢ ٢-٤. وظایف بازرس پل ……………………………………………………………………………………………………………………..٢٢ ٢-٥. ابزار و دستگاههای بازرسی ……………………………………………………………………………………………………….٢٤ ٢-٦. دفترچة ثبت برداشت های بازرسی در محل ……………………………………………………………………………..٢٤ ٢-٧. تهیه گزارش بازرسی …………………………………………………………………………………………………………………٢٧ ٢-٧-١. مقدمه گزارش……………………………………………………………………………………………………………………….٢٨ ٢-٧-٢. تاریخچه و توصیف پل ………………………………………………………………………………………………………….٢٨ ٢-٧-٣. روند بازرسی ………………………………………………………………………………………………………………………….٢٩ ٢-٧-٤. نتایج بازرسی …………………………………………………………………………………………………………………………٣٠ ٢-٧-٥. نتیجه گیری ها………………………………………………………………………………………………………………………..٣٠ ٢-٧-٦. توصیه ها ………………………………………………………………………………………………………………………………..٣١ ٢-٧-٧. ضمیمه ها ………………………………………………………………………………………………………………………………٣١ ٢-٧-٧-١. عکس ها …………………………………………………………………………………………………………………………….٣٢ ٢-٧-٧-٢. نقشه ها و شکل ها ……………………………………………………………………………………………………………..٣٢ ٢-٧-٧-٣. فرمهای بازرسی ……………………………………………………………………………………………………………….٣٢ ٢-٨. اهمیت گزارش بازرسی ……………………………………………………………………………………………………………..٣٢ ٢-٨-١. تعیین نواحی بحرانی …………………………………………………………………………………………………………….٣٣ ٢-٨-٢. اولویت های نگهداری…………………………………………………………………………………………………………….٣٣ ٢-٨-٣. تحلیل درجه بندی ظرفیت باربری………………………………………………………………………………………..٣٣ ٢-٨-٤. مدیریت پل ……………………………………………………………………………………………………………………………٣٣ فصل ٣…………………………………………………………………………………………………………………………………………………٣٤ فصل سوم : پیشرفته ترین  یستم های مدیریت پل ……………………………………………………………………….٣٤ ٣-١. مروری بر سیستم Pontis……………………………………………………………………………………………………….35 ٣-١-١. مدول بهینه سازی شبکه در سیستم Pontis………………………………………………………………………36 ٣-١-٢. نقائص سیستم Pontis …………………………………………………………………………………………………………٣٧ ٣-٢. روشهای اولویت بندی ……………………………………………………………………………………………………………….٣٨ ٣-٢-١. اولویت بندی بر اساس درجه صلاحیت و وضعیت ……………………………………………………………….٣٨ ٣-٢-١-١. سیستم درجه صلاحیت FHWA …………………………………………………………………………………….٣٨ ٣-٢-١-٢. سیستم درجه وضعیت انتاریو…………………………………………………………………………………………..٤٠ ٣-٢-٢. اولویت بندی بر اساس درجه نقص در سطح سرویس …………………………………………………………٤٢ ٣-٢-٢-١. سیستم اولویت بندی کارولینای شمالی ………………………………………………………………………….٤٢ ٣-٢-٢-٢. سیستم اولویت بندی پنسیلوانیا………………………………………………………………………………………٤٧ ٣-٢-٢-٣. مقایسه فرمول های اولویت بندی بر اساس درجه نقص در سطح سرویس ……………………٥١ ٣-٢-٣. تحلیل افزایش نسبت سود به هزینه …………………………………………………………………………………….٥٢ ٣-٢-٤. روش های برنامه ریزی ریاضی ……………………………………………………………………………………………..٥٣ ٣-٢-٤-١. مدل ایندیانا ……………………………………………………………………………………………………………………..٥٣ ٣-٢-٤-٢. مدل کارولینای شمالی …………………………………………………………………………………………………….٥٦ ٣-٣. مروری بر روشهای اولویت بندی ………………………………………………………………………………………………٥٧ فصل ٤…………………………………………………………………………………………………………………………………………………٦١ فصل چهارم :گسترش متدولوژی تحقیق …………………………………………………………………………………………..٦١ ٤-١. بیان متدولوژی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..٦٢ ٤-٢. خرابی های معمول پل و ارزیابی شرایط ………………………………………………………………………………….٦٤ ٤-٣. پارامتر های سیستم …………………………………………………………………………………………………………………..٦٦ ٤-٤. روشهای نگهداری ……………………………………………………………………………………………………………………..٦٨ ٤-٥. تنظیم اولویت بندی نگهداری …………………………………………………………………………………………………..٦٨ ٤-٦. ارزیابی روشهای عملی ………………………………………………………………………………………………………………٦٩ ٤-٧. انتخاب نگهداری در سطح شبکه ………………………………………………………………………………………………٧١ فصل ٥…………………………………………………………………………………………………………………………………………………٧٣ فصل پنجم : اجرای متدولوژی …………………………………………………………………………………………………………..٧٣ ٥-١. پل تقاطع بزرگراه رسالت – خیابان شیخ بهایی …………………………………………………………………………٧٤ ٥-١-١. مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود………………………………………………………………………….٧٥ ٥-٢. پل تقاطع بزرگراه رسالت (حکیم ) – یادگار امام………………………………………………………………………..٧٧ ٥-٢-١. مطالعات میدانی وگزارش وضعیت موجود……………………………………………………………………………٧٨ ٥-٣. پل تقاطع بزرگراه رسالت – حقانی …………………………………………………………………………………………..٨١ ٥-٣-١. مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود………………………………………………………………………….٨١ ٥-٤. پل تقاطع بزرگراه حکیم – رودخانه کن …………………………………………………………………………………….٨٤ ٥-٤-١. مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود………………………………………………………………………….٨٤ ٥-٥. پل تقاطع بزرگراه مدرس- بهشتی ……………………………………………………………………………………………٨٧ ٥-٥-١. مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود………………………………………………………………………….٨٧ ٥-٦. پل تقاطع بزرگراه مدرس- مطهری ………………………………………………………………………………………….٨٩ ٥-٦-١. مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود…………………………………………………………………………..٩٠ ٥-٧. پل تقاطع بزرگراه مدرس- صدر……………………………………………………………………………………………….٩٢ ٥-٧-١. مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود………………………………………………………………………….٩٣ ٥-٨. پل تقاطع خیابان ولیعصر- بزرگراه چمران ( پارک وی )………………………………………………………..٩٥ ٥-٨-١. مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود………………………………………………………………………….٩٦ ٥-٩. مراحل گام به گام اجرای طرح مرمت پل ها ………………………………………………………………………… ١٠٢ ٥-٩-١. تعویض نشیمن گاهها………………………………………………………………………………………………………… ١٠٢ ٥-٩-٢. تعویض جداول کناری پیاده رو…………………………………………………………………………………………. ١٠٢ ٥-٩-٣. مرمت پیاده روی بتنی ………………………………………………………………………………………………………. ١٠٣ ٥-٩-٤. روسازی عرشه ……………………………………………………………………………………………………………………. ١٠٣ ٥-٩-٥. اجرای درزگیرها در نواحی درزهای انبساط……………………………………………………………………… ١٠٤ ٥-٩-٦. تمیز کردن نواحی زیرین عرشه در نواحی شورهزده………………………………………………………… ١٠٤ ٥-٩-٧. احداث سیستم زهکشی جدید مناسب …………………………………………………………………………….. ١٠٤ ٥-٩-٨. مرمت دیواره های بتنی کوله ……………………………………………………………………………………………. ١٠٥ ٥-٩-٩. ترمیم و رنگ آمیزی جداول میانی بتنی پل …………………………………………………………………….. ١٠٥ فصل ٦ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ١١٠ فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………… ١١١ ٦-١. پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………… ١١٢ 

 • پژوهش مسائل و فلسفه حج و دیدگاه قرآن در مورد حج

  اسرار حج,اقسام حج و عمره,پژوهش جج ابراهیمی از دیدگاه قرآن,پژوهش دیدگاه قرآن و اسلام در مورد حج,پژوهش مسائل و فلسفه حج و دیدگاه قرآن در مورد حج,تحقیق مسائل و فلسفه حج و دیدگاه قرآن در مورد حج,دانلود مسائل حج,سیمای حج…

 • پایان نامه نقش EARENDValue در كنترل پروژه

  پایان نامه نقش EARENDValue در كنترل پروژه دانلود فایل پایان نامه نقش EARENDValue در كنترل پروژه مقدمه : کلیه افرادی در مشاغل و مسئولیتهای مختلف حداقل در طول مدت خدمت خود با یک پروژه سرو کار پیدا می کنند .…

 • پاورپوینت میدان فرهنگ یوسف آباد

  پاورپوینت میدان فرهنگ یوسف آباد دانلود فایل پاورپوینت میدان فرهنگ یوسف آباد ( پروژه مبانی شهرسازی ) این پاورپوینت در 16 اسلاید می باشد. مطالب اسلاید ها شامل : نوع اسکلت بندی / کیفیت بنا / المان های شهری /…

 • پایان نامه شناخت سیستم های اطلاعات حسابداری شهرداری

  پایان نامه شناخت سیستم های اطلاعات حسابداری شهرداری,سیستم های اطلاعات حسابداری شهرداری,شناخت سیستم های اطلاعات دانلود فایل پایان نامه شناخت سیستم های اطلاعات حسابداری شهرداری  قسمتی از متن: پس از كودتای 1299 و روی كارآمدن دولت سیدضیاءالدین طباطبایی و تسلط…

 • پاورپوینت برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری

  پاورپوینت برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری دانلود فایل پاورپوینت برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری جایگاه تصمیم سازی و تصمیم گیری در برنامه ریزی راهبردی  —تا قبل از پیدایش برنامه ریزی ساختاری – راهبردی ، الگوی عمومی برنامه ریزی ، اصولا…

 • پاورپوینت نقش مدیریت خرید و تداركات در یك سازمان بازرگانی و تولیدی(فصل دوم کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع انواری رستمی)

  پاورپوینت نقش مدیریت خرید و تداركات در یك سازمان بازرگانی و تولیدی(فصل دوم کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع انواری رستمی),دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی درس سیستمهای خرید و انبارداری,دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی فصل دوم کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع…

 • پرسشنامه الگوی ارتباطی خانواده فیتزپاتریک و ریچی (1994)

  پرسشنامه الگوی ارتباطی خانواده فیتزپاتریک و ریچی (1994) دانلود فایل پرسشنامه الگوی ارتباطی خانواده فیتزپاتریک و ریچی (1994) منبع كورش نیا، مریم (1385). بررسی تاثیر ابعاد الگوی ارتباطی خانواده بر میزان سازگاری روانی فرزندان. پایان نامه ی كارشناسی ارشد. دانشگاه…

 • مقاله راهكارهای قوة قضائیه در رابطه با كاهش آمار زندانیان

  مقاله راهكارهای قوة قضائیه در رابطه با كاهش آمار زندانیان دانلود فایل

 • پایان نامه تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP )

  پایان نامه تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) دانلود فایل [1]

 • طرح توجیهی تولید پودر گوشت و روغن صنعتی

  طرح توجیهی تولید پودر گوشت و روغن صنعتی دانلود فایل طرح توجیهی تولید پودر گوشت و روغن صنعتی بررسی ابعاد مختلف طرح (معرفی محصول – مالی – منابع انسانی – فضا و …) دارای فرمت PDF می باشد. مفصل و…

 • تحقیق الگوریتمهای مسیریابی در شبکه

  اصل بهینگی,الگوریتم غرق كردن,اندازه گیری هزینه خط,ت,تحقیق الگوریتمهای مسیر یابی,تحقیق الگوریتمهای مسیریابی در شبکه,خرید تحقیق الگوریتمهای مسیریابی در شبکه,دانلود تحقیق الگوریتمهای مسیریابی,ساخت بسته‌های حالت پیوند,فایل الگوریتم های مسیر یابی در شبکه,كسب اطلاعاتی راجع به همسایه‌ها,مسئله بی نهایت گرایی,مسیر یابی بردار…

 • پژوهش بررسی معماری امامزاده زید و امامزاده یحیی

  پژوهش بررسی معماری امامزاده زید و امامزاده یحیی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل پژوهش بررسی معماری امامزاده زید و امامزاده یحیی…

 • مقاله بررسی منطقه جنوب آسیا

  پروژه بررسی منطقه جنوب آسیا,تحقیق بررسی منطقه جنوب آسیا,دانلود تحقیق بررسی منطقه جنوب آسیا,مقاله بررسی منطقه جنوب آسیا دانلود فایل مقاله بررسی منطقه جنوب آسیا در 50 صفحه ورد قابل ویرایش  فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه فصل اول: معرفی منطقه…

 • حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد[1] (درمان با روش EMDR)

  حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد[1] (درمان با روش EMDR) دانلود فایل حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد[1] (درمان با روش EMDR) در 22صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان…

 • سمینار برسی پدیده کوالنسنس در سیستم های پراکنده مایع - مایع بهم خوری

  برسی پدیده کوالنسنس در سیستم های پراکنده مایع مایع بهم خوری,پایان نا,پروژه برسی پدیده کوالنسنس در سیستم های پراکنده مایع مایع بهم خوری,تحقیق برسی پدیده کوالنسنس در سیستم های پراکنده مایع مایع بهم خوری,دانلود برسی پدیده کوالنسنس در سیستم های…

 • مقاله بررسی انواع سازماندهی از دیدگاه مدیریت و جایگاه آموزش عالی در آن

  پروژه بررسی انواع سازماندهی از دیدگاه مدیریت و جایگاه آموزش عالی در آن,تحقیق بررسی انواع سازماندهی از دیدگاه مدیریت و جایگاه آموزش عالی در آن,دانلود تحقیق بررسی انواع سازماندهی از دیدگاه مدیریت و جایگاه آموزش عالی در آن,مقاله بررسی انواع…

 • پایان نامه بررسی رابطه میان شخصیت برند و وفاداری مشتریان در بخش محصولات لوازم خانگی شهرستان سبزوار

  بخش محصولات لوازم خانگی,بررسی رابطه میان شخصیت برند و وفاداری مشتریان در بخش محصولات لوازم خانگی شهرستان سبزوار,برند،شخصیت برند,پایان نامه بررسی رابطه میان شخصیت برند و وفاداری مشتریان در بخش محصولات لوازم خانگی شهرستان سبزوار,رابطه میان شخصیت برند و وفاداری…

 • گزارش کارآموزی در مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی در مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,گزارش کارآموزی در مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری…

 • پایان نامه بررسی طراحی سایت آموزش دانشگاه

  آموزش,پایان نامه بررسی طراحی سایت آموزش دانشگاه,پروژه بررسی طراحی سایت آموزش دانشگاه,تحقیق بررسی طراحی سایت آموزش دانشگاه,دانشگاه,دانلود پایان نامه بررسی طراحی سایت آموزش دانشگاه,سایت,طراحی,مقاله بررسی طراحی سایت آموزش دانشگاه دانلود فایل [1]

 • پایان نامه بررسی رابطه بین مهارت مذاكره مدیران بازرگانی با فروش شركت

  پایان نامه بررسی رابطه بین مهارت مذاكره مدیران بازرگانی با فروش شركت,پروژه بررسی رابطه بین مهارت مذاكره مدیران بازرگانی با فروش شركت,تحقیق بررسی رابطه بین مهارت مذاكره مدیران بازرگانی با فروش شركت,دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مهارت مذاكره مدیران…

 • توجه به رویكرد سیستمی چه تلاشهایی را برای برنامه‌ریز ایجاد می‌كند 40 ص

  توجه به رویكرد سیستمی چه تلاشهایی را برای برنامه‌ریز ایجاد می‌كند 40 ص,رویكرد سیستمی چه تلاشهایی را برای برنامه‌ریز ایجاد می‌كند دانلود فایل توجه به رویكرد سیستمی چه تلاشهایی را برای برنامه‌ریز ایجاد می‌كند  40 ص عنوان................................. صفحه 1ـ تاریخچه…

 • کارآفرینی در مدیریت علوم انسانی

  کارآفرینی در مدیریت,کارآفرینی در مدیریت علوم,کارآفرینی در مدیریت علوم انسانی,مدیریت علوم انسانی دانلود فایل کارآفرینی در مدیریت علوم انسانی مقدمه رویكرد اكثر كشورهای جهان در دهه‌های اخیر به موضوع كارآفرینی و توسعه آن، موجب گردیده‌ موجی از سیاستهای توسعه كارآفرینی…

 • پایان نامه تاریخ ساسانیان

  پایان نامه تاریخ ساسانیان دانلود فایل پایان نامه تاریخ ساسانیان چكیده پایان نامه حاضر می کوشد شکل گیری و گسترش نظام حکومتی ایران دوره ای ساسانی را از سال 226تا 420  میلادی روشن سازد.محور این تحقیق توصیفی است پیرامون بخش…

 • تحقیق نیازهای معنوی انسان

  تحقیق نیازهای معنوی انسان,حقیقت انسان,ماهیت انسان,معنویات انسان,مقاله نیازهای معنوی انسان دانلود فایل تحقیق نیازهای معنوی انسان فهرست مطالب: حقیقت و ماهیت انسان نظریه روحیون نظریه مادیون معنویات انسان نیازهای معنوی انسان ازدیدگاه امام خمینی منابع ................................................................ چکیده: حقیقت و ماهیت…

 • پایان نامه بررسی وضعیت صنوبر كاری های انجام شده در استان ابهر

  بررسی وضعیت صنوبر كاری های انجام شده در استان ابهر,پایان نامه بررسی وضعیت صنوبر,پایان نامه بررسی وضعیت صنوبر كاری های انجام شده در استان ابهر,وضعیت صنوبر كاری های انجام شده در استان ابهر دانلود فایل پایان نامه بررسی وضعیت صنوبر…

 • طرح توجیهی تولید آنزیم پکتین استراز برای شفاف سازی آب میوه در صنعت آبمیوه سازی و سایر موارد مصرفی غذایی

  طرح توجیهی تولید آنزیم پکتین استراز برای شفاف سازی آب میوه در صنعت آبمیوه سازی و سایر موارد مصرفی غذایی دانلود فایل طرح توجیهی تولید آنزیم پکتین استراز برای شفاف سازی آب میوه در صنعت آبمیوه سازی و سایر موارد…

 • مبانی و پیشینه نظری مقایسه تاثیر هوش فرهنگی و هوش هیجانی بر سازگاری فردی و اجتماعی دانشجویان

  پیشینه نظری هوش هیجانی,سازگاری دانشجویان,سازگاری فردی,مبانی نظری هوش فرهنگی,مبانی و پیشینه نظری مقایسه تاثیر هوش فرهنگی و هوش هیجانی بر سازگاری فردی و اجتماعی دانشجویان دانلود فایل آیا هوش فرهنگی برروی سازگاری فردی و اجتماعی دانشجویان تاثیر بیشتری دارد یا…

 • گزارش کارآموزی شركت سهامی کناف

  دانلود گزارش کارآموزی شركت سهامی کناف,سهامی,شركت,کاراموزی شركت سهامی کناف,کارورزی شركت سهامی کناف,کناف,گزارش کارآموزی شركت سهامی کناف,گزارش کاراموزی شركت سهامی کناف دانلود فایل گزارش کارآموزی شركت سهامی کناف در 14 صفحه ورد قابل ویرایش فهـرست مطالب صفحه عنــــوان 1 مقدمه 2…

 • سمینار برق روش های شارژ متقارن مبدل های چند سطحی كاسكاد

  سمینار برق روش های شارژ متقارن مبدل های چند سطحی كاسكاد دانلود فایل سمینار برق روش های شارژ متقارن مبدل های چند سطحی كاسكاد لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر…

 • تحقیق جامع و کامل شرکت های سهامی ،قوانین تأسیس،انتشار سهام، پذیره نویسی، بورس و فرا بورس و انحلال شرکت ها

  انتشار سهام در شرکتهای سهامی,انحلال شرکت های سهامی,بورس و فرا بورس,پذیره نویسی,تحقیق جامع و کامل شرکت های سهامی ،قوانین تأسیس،انتشار سهام، پذیره نویسی، بورس و فرا بورس و انحلال شرکت ها,دانلود تحقیق شرکت های سهامی,دانلود تحقیق شرکت های سهامی ،قوانین…

 • بررسی گیاه بامیه به صورت لاتین

  بررسی گیاه بامیه به صورت لاتین,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل Okra, Abelmoschus esculentus, is an herbaceous annual plant in the family Malvaceae which…

 • راه های کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز

  راه های کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز,قاچاق کالا,قاچاق کالا و ارز,کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانلود فایل راه های کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از آنجا که قاچاق، هزینه های انسانی…

 • پایان نامه روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی

  پایان نامه روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی دانلود فایل [1]

 • پاورپوینت تحلیل بنیادی سهام

  پاورپوینت تحلیل بنیادی سهام,تجزیه و تحلیل اقتصاد و بازار به صورت کلان,تحلیل بنیادی,تحلیل نکنیکی,دانلود پاورپوینت آماده ارائه کلاسی درس تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی,دانلود پاورپوینت تحلیل بنیادی سهام,ساختار تحلیل بنیادی,مراحل بررسی قیمت سهام توسط چارتیست ها یا تکنیکالیست…

 • تحقیق سلاح های شیمیایی و میکروبی، بررسی جنگ ایران و عراق

  تحقیق سلاح های شیمیایی و میکروبی، بررسی جنگ ایران و عراق دانلود فایل انواع سلاح های شیمیایی و میکروبی و مروری بر جنگ ایران و عراق قسمتهایی از متن: در جنگ تحمیلی 8 ساله علیه ایران رژیم عراق با بهره…