پروژه بررسی تعمیرات و نگهداری شركت ارتباط سپهر

پایان نامه بررسی تعمیرات و نگهداری شركت ارتباط سپهر,پروژه بررسی تعمیرات و نگهداری شركت ارتباط سپهر,تحقیق بررسی تعمیرات و نگهداری شركت ارتباط سپهر,تعمیرات,دانلود پایان نامه بررسی تعمیرات و نگهداری شركت ارتباط سپهر,مقاله بررسی تعمیرات و نگهداری شركت ارتباط سپهر,نگهداری

دانلود فایل

پروژه بررسی تعمیرات و نگهداری شركت ارتباط سپهر در 190 صفحه ورد قابل ویرایش  فهرست مطالب عنوان                                                                                                    صفحه پیش گفتار:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 فصل اول 1-1: تاریخچه شرکت ارتباط سپهر……………………………………………………………………………………………………… 4 فصل دوم 2-1 : تعریف برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات ………………………………………………………………………………… 5 2-2 هدف از P.M چیست؟ ……………………………………………………………………………………………………………….. 6 2-2-1 : مراحل ایجاد برنامه ……………………………………………………………………………………………………………….. 7 2-2-2- اهداف و مقاصد در P.M……………………………………………………………………………………………………… 7 2-2-3- برنامه ها (طرحها) جهت رسیدن به اهداف P.M……………………………………………………………. 8 2-3- نقش برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات در كارخانجات ………………………………………………………… 9 2-4- لزوم استفاده از سیستم برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات در تولید……………………………………. 11 2-5 : نیاز مبرم صنایع به P.M در كارخانه :…………………………………………………………………………………….. 12 2-6- نتایج حاصل از P.M در كارخانه………………………………………………………………………………………………. 12 2-7- از كار افتادگی در برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات………………………………………………………………. 13 2-8 : معایب ناشی از نداشتن سیستم نگهداری و تعمیرات :…………………………………………………………. 15 2-9 – علائم فقدان سیستم نگهداری و تعمیرات : ………………………………………………………………………….. 16 2-10- انواع فعالیتهای نگهداری و تعمیرات :……………………………………………………………………………………. 16 2-11- انواع روش های نگهداری و تعمیرات :…………………………………………………………………………………… 16 2-11-1- نگهداری و تعمیرات به منظور بهبود :……………………………………………………………………………… 19 2-11-2- نگهداری و تعمیرات اصلاحی :…………………………………………………………………………………………… 20 2-11-3 : نگهداری و تعمیرات پیشگیری :……………………………………………………………………………………….. 22 2-12- نگهداری و تعمیرات وضعی……………………………………………………………………………………………………… 23 2-13: نگهداری و تعمیرات كنترلی…………………………………………………………………………………………………….. 24       2-14: نگهداری و تعمیرات زمان بندی شده……………………………………………………………………………………… 24 2-15- نگرشی بر اجزای سیستم های مدیریت نگهداری و تعمیرات……………………………………………. 25 2-16- وظایف:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 2-17- سازماندهی :………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 2-18- سیستم ها برای مدیریت نگهداری و تعمیرات :…………………………………………………………………… 27 2-19 – سیستم تشخیص نگهداری و تعمیرات ……………………………………………………………………………….. 29 2-20- مهارت كارگران و فعال سازی مدیریت نگهداری وتعمیرات……………………………………………… 31 2-21- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………… 32 2-22- تئوریهای تعمیرات و نگهداری :………………………………………………………………………………………………. 38 فصل سوم 3-1- چارت سازمانی شركت : ……………………………………………………………………………………………………………. 49 3-2- چارت P.M شركت…………………………………………………………………………………………………………………….. 53 3-3- چگونگی به اجرا درآوردن P.M در شركت ریخته گری قطعات آلومینیوم ایران خودرو.. 56 3-4- تبیین و شناخت تغییرات نگهداری موجود كارخانه :…………………………………………………………….. 57 3-5- وظایف بخش تعمیرات و نگهداری (P.M)…………………………………………………………………………….. 63 3-6- وضعیت موجود P.M شركت ………………………………………………………………………………………………….. 64 3-7- وضعیت موجود پرسنل تعمیرات و نگهداری كارخانه :………………………………………………………….. 65 3-8- شرح وظایف پرسنل نگهداری و تعمیر :…………………………………………………………………………………… 65 3-9- شرح وظایف مدیر واحد فنی ……………………………………………………………………………………………………. 68 3-10- شرح وظایف مدیر واحد P.M……………………………………………………………………………………………….. 68 3-11- شرح وظایف رئیس بازرس فنی ……………………………………………………………………………………………… 69 3-12- مسئول سرویس و نگهداری …………………………………………………………………………………………………… 70 3-13- تعریف شغل و شرح وظائف رئیس قسمت تعمیرات: …………………………………………………………. 71 3-14- مصاحبه با رئیس بخش تعمیرات و نگهداری :……………………………………………………………………… 72 3-15-تعریف شغل و شرح وظائف مكانیك……………………………………………………………………………………….. 72 3-16- ساختار سازمانی نگهداری و تعمیرات بر مبنای نوع كار و وظیفه : …………………………………. 74 3-17- روش اجرایی سفارش قطعات یدكی ماشین آلات………………………………………………………………. 76 3- 18-  روش اجرایی تعمیرات شش ماهه……………………………………………………………………………………….. 80 3-19- روش اجرایی تعمیرات در زمان سرویس P.M……………………………………………………………………. 88 3-20- روشهای اجرایی برنامه سالیانه سرویس و نگهداری دستگاهها………………………………………….. 91 3-21- روش اجرایی تعمیـرات اضطـراری…………………………………………………………………………………………. 96 3-22- روش اجرایی سرویس نگهـداری و تعمیـرات……………………………………………………………………….. 102 3-23- روش اجرایی تعمیـرات پایان هفتـه………………………………………………………………………………………. 108 3-24- روش اجرایی دستورالعمل تهیه برنامه تغییرات برنامه ای………………………………………………….. 113 3-25- روش اجـرایی دستورالعمل پر كردن كارت تعمیرات…………………………………………………………. 115 3-26- روش اجرایی دستورالعمل تدوین برنامه سرویس نگهداری دستگاهها……………………………… 116 3-27- روش اجرایی دستورالعمل تهیه لیست تعمیرات برنامه ای………………………………………………… 118 3-28- روش اجرایی اقدام اصلاحی و پیشگیرانه………………………………………………………………………………. 120 3-29- روش اجرایی تبادل اطلاعات فنی با سازندگان و فروشندگان داخلی و خارجی……………. 123 3-30- روش اجرایی تعمیرات قالب و قطعات و ماشین آلات………………………………………………………… 126 3-31- سوالات مطرح شده در خصوص بخش تعمیرات و نگهداری شركت ریخته گری قطعات آلومینیوم ارتباط سپهر………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 131 3-32- سیستم اطلاعاتی نگهداری و تعمیرات………………………………………………………………………………….. 136 3-33- تعریف سیستم اطلاعاتی…………………………………………………………………………………………………………… 136 3-34- انواع سیستم های اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………………… 136 3-35- متولوژی چیست ؟……………………………………………………………………………………………………………………. 137 3-35-1- انواع متولوژیهای طراحی سیستم :…………………………………………………………………………………… 138 3-35-2- انواع روشهای ساخت یافته :………………………………………………………………………………………………. 138 3-36- نمودارهای جریان داده فیزیكی :……………………………………………………………………………………………. 138 3-37- علائم مورد نیاز D.F.D………………………………………………………………………………………………………….. 139 3-38- نمودار مفهومی D.F.D وضعیت موجود……………………………………………………………………………… 140 روغنکاری دستی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 148 روغنکاری با تفنگهای گریسکاری قدرتی…………………………………………………………………………………………….. 148 سیستم مرکزی فشار روغن……………………………………………………………………………………………………………………. 148 روغنکاری قطره ای………………………………………………………………………………………………………………………………….. 149 3-39-3- برنامه ریزی زمانی روغنكاری…………………………………………………………………………………………….. 149 3-39-4- پرسنل روغنكاری و مشخصات خاصه آنها………………………………………………………………………. 151 3-39-5- علل از کار افتادگی به واسطه سرویس و روغنکاری نامناسب………………………………………. 153 3-39-6- برگ درخواست تعمیرات (اصلاحی- اضطراری)…………………………………………………………….. 158 3-39-7- کارت مشخصات فنی دستگاه :…………………………………………………………………………………………. 163 3- 39-8 – فرم سالیانه تعمیرات و نگهداری…………………………………………………………………………………….. 164 3-39-9- فرم انبار و خدمات فنی………………………………………………………………………………………………………. 167 3-39-10- فرم سفارش و دستور کار تعمیرات:……………………………………………………………………………….. 168 3-39-11- فرم گزارش هفتگی کارهای تعمیراتی در زمان سرویس P.M ………………………………. 172 3-39-12- فرم برنامه هفتگی سرویس و نگهداری………………………………………………………………………….. 175 3-39-13- کارت تعمیرات………………………………………………………………………………………………………………….. 177 3-39- 14- برگ درخواست لوازم یدکی از انبار……………………………………………………………………………… 180 3-39-15- فرم گزارش توقف فنی ماشین آلات……………………………………………………………………………… 183 3-40- وضعیت تعمیرات و نگهداری دستگاه های موجود (فعلی) شرکت:………………………………….. 185 3-40-1- خلاصه ای از وضعیت دستگاه اکسترودر ………………………………………………………………….. 186 3-40-2- خلاصه ای از وضعیت دستگاه اینجکشن 80 تن:……………………………………………………………. 186 3-40-3- خلاصه ای از وضعیت دستگاه پرس 160 تن:………………………………………………………………… 187 3-41- فرم شناسنامه دستگاه……………………………………………………………………………………………………………….. 187 فصل چهارم 4-1- ضرورت برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری ………………………………………………………………………………. 191 4-2- هماهنگی بین بخش تولید و بخش نگهداری و تعمیرات………………………………………………………. 193 4-3- زمان بندی نگهداری و تعمیر پیشگیری………………………………………………………………………………….. 194 4-4 – اولویت بندی:………………………………………………………………………………………………………………………………. 195 منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 197 پیش گفتار: نگهداری و تعمیرات ((نت)) در مفهوم مهم و دو مقوله اساسی هستند که تحقق و عمل بدانها موجبات بقا و تداوم خطوط تولید و کاهش هزینه ها را فراهم می آورند. با پیچیده تر شدن وسایل و امکاناتی که انسان برای نیازهای روز افزون خود بکار می گیرد، امر استفاده بهینه و نیز اقتصادی بودن این وسایل و امکانات بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. روشهای پیچیده تولید و امکانات و ماشین آلاتی که در این مورد از آنها صورت گرفته و کارایی آنها را تا جایی که ممکن است افزایش داده، عمر آنها را بالا برود و از این رهگذر هزینه های کل مربوطه قیمت تمام شده محصولات را کاهش داد. در جهان صنعت امروز موضوع رقابت و تفسیر بازار بیش از پیش مطرح است و کیفیت بالا و قیمت مناسب محصولات است که توان مطرح شدن در میدان رقابت و مسابقه را می باشند. در غیر اینصورت طرح تولید محکوم به مناسب ارتباطات و ارتباطات ودر راس آنها هواپیماها و ماهواره و موشکها، پس از تحقق و در صد شخصی از قابلیت اطمینان قادر به انجام ماموریتهای حساس خود هستند. عملکرد صحیح چندین هزار قطعه مکانیکی، الکتریکی و… دارای قابلیت اعتمادی اعتمادی و اطمینانی هستند؟ آیا با خراب شدن آنی یك قطعه از هواپیما های در حال پرواز یا موشك در حین ماموریت و یا سفینه ای در فضاست ماموریت آنها به كلی مختل می گردد؟ بدیهی است كه جواب این سوال منفی است چرا كه برای جلوگیری از انهدام چنین سیستمهای قطعا روشهای و اصولی تكنیكی قابل پیاده كردن هستند. در غیر این صورت تجربیات انفجار نیروگاه اتمی چرنوبیل در شوروی یا انفجار چالنچر آمریكا به دفعات باید تكرار گردند و سرمایه های ملی و بین المللی هر آن در شرف نابودی و اضمحلال قرار گیرند. مطرح شدن تكنولوژیهای جدید تولید در صنایع برنامه ریزی دقیق و زمانبندی را برای ایجاد بهره وری و كارائی می طلبد. موفقیت صنایع در تولید و ارائه محصولات به علل گوناگونی بستگی دارد كه داشتن یك سیستم مناسب نگهداری و تعمیرات از آن جمله است. بلا تردید یكی از بنیانهای اساسی در صنعت و تولید، دستگاه های ارتباطات است و از طرفی تولید و دستیابی به استانداردهای جهانی مانند iso, ApL بدون داشتن تجهیزاتی مدرن و بازسازی شده، میسر نخواهد بود. مبحث نگهداری و تعمیرات یكی از مباحث مهم هر صنعت است كه از طرق مختلف منجر به افزایش بهره وری و كارایی می گردد. چرا كه با توجه به كمیابی منابع اعم از انرژی، نیروی انسانی و سرمایه و… می تواند كمك بزرگی در جهت دستیابی به اهداف فوق الذكر بنماید. انگیزه اینجاب از انتخاب این پروژه علاقه ای بود كه به درس تعمیرات و نگهداری داشتم و هماهنگی این درس با رشته تحصیلی ((مدیریت صنعتی)) است كه امروزه به این امر توجه بسیاری شده است و با رشد تكنولوژی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ الزامی است كه صنایع و دستگاه های ارتباطات را از نظر كارایی و بهره وری بیشتر از وقت و زمان با كمترین هزینه بهبود بخشیم و شعار اول‏ نگهداری‏‏ بر تعمیرات باشد مانند ((پیشگیری قبل از درمان از درمان)) چون صرفه جویی در وقت و هزینه كمك شایانی در پیشرفت كار و تكنولوژی خواهد كرد. امید است كه مورد توجه اساتید گرامی و مدیران و دانشجویان محترم واقع شود. مقدمه رشد روز افزون تكنولوژی و لزوم بهبود بهره وری ماشین آلات و تجهیزات حركت به سوی اتوماسیون را سرعت بخشده است. نگاهی به آمار نیروی انسان در صنایع مختلف نشان می دهد كه اتوماسیون موجب كاهش نسبی تعداد پرسنل مستقیم تولید و افزایش نیروی انسانی درگیر در نگهداری و تعمیرات شده است. از آنجا كه اتوماسیون مستلزم سرمایه گذاریهای سنگین برای در اختیار گرفتن ماشین آلات و تجهیزات مذكور خواهد بود. به كارگیری مطلوب منابع اعم از بودجه‏، پرسنل، و غیره مستلزم وجود یك سیستم مناسب برنامه ریزی است كه شاید تا كنون كمتر به آن پرداخته شده باشد از طرف دیگر با توجه به شرایط حاكم به صنایع ایران كه به كارگیری و هر چه مفید تر دستگاه های ارتباطی یا تابلوهای برق و نهایتا بهبود بهره وری را ایجاب می كند. اقداماتی از طرف مسئولین مربوطه در زمینه های علمی و عملی برای تعمیرات ماشین آلات در دست انجام است كه عمدتا كه در زمینه مسائل فنی و نگهداری و تعمیرات می باشد.

 • ساختار سرمایه و كارآیی شركت یك روش جدید برای تست تئوری عامل و كاربردی برای صنعت بانكداری

  ساختار سرمایه و كارآیی شركت یك روش جدید برای تست تئوری عامل و كاربردی برای صنعت بانكداری دانلود فایل ساختار سرمایه و كارآیی شركت یك روش جدید برای تست تئوری عامل و كاربردی برای صنعت بانكداری تئوری حاكمیت شركت پیش…

 • پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

  پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی دانلود فایل پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی چکیده قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله…

 • مقاله جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده (NGN)

  پایان نامه جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده (NGN),جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده (NGN),مقاله جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده (NGN) دانلود فایل جایگاه فیبر و ادوات…

 • تولید همزمان برق، حرارت و سرما CHP & CCHP

  تولید همزمان برق، حرارت و سرما CHP & CCHP دانلود فایل تولید همزمان برق، حرارت و سرما CHP & CCHP معرفی فناوری های تولید همزمان برق و حرارت درسه دهه اخیر پس از افزایش عمده بهای سوخت، اهمیت بحث سوخت…

 • پایان نامه بررسی نقش سیستم گمرک الکترونیک بر توسعه‌ی صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادرکنندگان

  پایان نامه بررسی نقش سیستم گمرک الکترونیک بر توسعه‌ی صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادرکنندگان دانلود فایل پایان نامه بررسی نقش سیستم گمرک الکترونیک بر توسعه‌ی صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادرکنندگان چکیده گمرک به عنوان دروازه تجاری، از دیرباز…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های شناختی (فصل 2)

  ادبیات تحقیق سبک های شناختی,پیشینه پژوهش سبک های شناختی,پیشینه تحقیق سبک های شناختی,سبک های شناختی,مبانی نظری سبک های شناختی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های شناختی (فصل 2),مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های شناختی دانلود فایل مبانی نظری و…

 • پروژه کارآفرینی شركت تولیدی بافت آزادی

  آزادی,بافت,پروژه کارآفرینی شركت تولیدی بافت آزادی,پروژه کارافرینی شركت تولیدی بافت آزادی,توجیه اقتصادی شركت تولیدی بافت آزادی,تولیدی,دانلود پروژه شركت تولیدی بافت آزادی,دانلود کارآفرینی شركت تولیدی بافت آزادی,شركت,طرح توجیه فنی شركت تولیدی بافت آزادی,طرح توجیهی شركت تولیدی بافت آزادی,کارآفرینی شركت تولیدی بافت…

 • پایان نامه کنترل تطبیقی برج تقطیر با استفاده از تخمین های زن های هوشمند

  پایان نامه کنترل تطبیقی برج تقطیر با استفاده از تخمین های زن های هوشمند دانلود فایل پایان نامه کنترل تطبیقی برج تقطیر با استفاده از تخمین های زن های هوشمند چکیده برج تقطیر یک فرآیند کلیدی و نهایی در زنجیره…

 • بررسی ایزومری در اكسیم حاصل از 2- (4- ترسیوبوتیل - 1- سیكلوهگزنیل)- 4- ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون

  بررسی ایزومری در اكسیم حاصل از 2- (4- ترسیوبوتیل - 1- سیكلوهگزنیل)- 4- ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود رساله دكتری داروسازی با عنوان بررسی ایزومری در اكسیم حاصل از 2 (4 ترسیوبوتیل 1 سیكلوهگزنیل) 4 ترسیوبوتیل…

 • بودجه ریزی عملیاتی

  بودجه ریزی عملیاتی,پاورپوینت بودجه ریزی عملیاتی,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت بودجه ریزی عملیاتی,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پاورپوینت بودجه ریزی عملیاتی بودجه (مهم…

 • دانلود پاورپوینت خلاقیت و نوآوری (فصل هشتم کتاب مدیریت عمومی الوانی)

  ارتباط اجباری,اصول حاکم در جلسات تحرک مغزی,تجزیه و تحلیل مورفولوژ,تحرک مغزی,تقسیم بندی سازمانها بر اساس میزان خلاقیت و توجه آنها به توسعه و تغییر,خلاقیت و نوآوری,دانلود پاورپوینت خلاقیت و نوآوری (فصل هشتم کتاب مدیریت عمومی الوانی),دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب…

 • بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی قزوین

  بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی قزوین,رساله دکتری بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی قزوین دانلود فایل دانلود رساله دکتری بررسی پذیرش…

 • دانلود مقاله الکترواسپینینگ

  آشنایی با ساختار دستگاه الکترواسپینینگ و عوامل تاثیر گذار روی خواص نانو الیاف تولید شده,پایان نامه الکترواسپینینگ,پایان نامه رشته نساجی,پژوهش کابرد نانو تکنولوژی در صنعت نساجی,تحقیق صنعت نساجی,تهیه لایه های الیاف پلی اتیلن اکسید چیتوسان,تهیه نانولوله های کاربردی در صنعت…

 • مقاله توربین های آبی

  مقاله توربین های آبی دانلود فایل  مقاله توربین های آبی فهرست مطالب : مقدمه توربینهای آبی وفرایند آن توربینهای آبی فرانسیس وفرآیند آن توربینهای عكس العملی منابع بخشهای از متن: مقدمه انرژی آبی زمانیکه در کوهها و تپّه ها باران…

 • پایان نامه ترمز ABS

  پایان نامه ترمز ABS,ترمز ABS دانلود فایل پایان نامه ترمزABS مقدمه از هنگامی که خودروسازان به فناوری موتورهای احتراق داخلی دست پیدا  كردند، طراحان خودرو به طراحی سیستمهای تعلیقی كه بر اساس نوع كاربری خودرو بتواند انتظارات مشتریان را پاسخ…

 • 500.000 ایمیل فعال برای کسب و کار

  500.000 ایمیل فعال برای کسب و کار,دانلود 500000 ایمیل فعال برای کسب و کار,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل آیا می خواهید محصولات خود…

 • پایان نامه ماشینهای الكتریكی كوچك و موارد استفاده از آن

  پایان نامه ماشینهای الكتریكی كوچك و موارد استفاده از آن دانلود فایل پایان نامه ماشینهای الكتریكی كوچك و موارد استفاده از آن تقویت كننده های چرخشی (دورانی) اطلاعات عمومی و طبقه بندی یك تقویت كننده واحدی است كه تجهیزات با…

 • مقاله مقایسه دستورالعمل بانكها و صندوق قرض الحسنه

  پروژه مقایسه دستورالعمل بانكها و صندوق قرض الحسنه,تحقیق مقایسه دستورالعمل بانكها و صندوق قرض الحسنه,دانلود تحقیق مقایسه دستورالعمل بانكها و صندوق قرض الحسنه,مقاله مقایسه دستورالعمل بانكها و صندوق قرض الحسنه دانلود فایل مقاله مقایسه دستورالعمل بانكها و صندوق قرض الحسنه…

 • پایان نامه مردم شناسی مونوگرافی روستای اخترآباد

  پایان نامه مردم شناسی مونوگرافی روستای اخترآباد دانلود فایل پایان نامه مردم شناسی مونوگرافی روستای اخترآباد مقدمه تعریف مردم شناسی: مردم شناسی مانند جامعه شناسی یكی از علوم معتبر و دامنه دار اجتماعی است كه بیش از صد سال از…

 • مبانی نظری کمال گرایی

  مبانی نظری کمال گرایی دانلود فایل مبانی نظری کمال گرایی در 17  صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA…

 • طرح تو جیهی فنی واقتصادی و مالی خدمات مسافرتی وجهانگردی

  خدمات مسافرتی وجهانگردی,طرح تو جیهی,طرح تو جیهی فنی واقتصادی و مالی خدمات مسافرتی وجهانگردی,فنی واقتصادی و مالی دانلود فایل طرح تو جیهی فنی واقتصادی و مالی  خدمات مسافرتی وجهانگردی مقدمه موضوع  فعالیت شرکت خدمات مسافرتی وجهانگردی بررسی اقتصادی بررسی فنی…

 • پاورپوینت رفتار شناسی اسب

  پاورپوینت رفتار شناسی اسب دانلود فایل پاورپوینت رفتار شناسی اسب پاورپوینت رفتار شناسی اسب ( 48 اسلاید ) اسلاید ۱ : رفتار شناسی در پرورش اسب به نظر می رسد گله های رمیده ویا درحال چرای اسب نقاشی شده در دشتهای…

 • پاورپوینت انواع اتصالات در سازه های فلزی

  پاورپوینت انواع اتصالات در سازه های فلزی دانلود فایل پاورپوینت انواع اتصالات در سازه های فلزی دانلود پاورپوینت انواع اتصالات در سازه های فلزی این پاورپوینت در 58 اسلاید می باشد. فهرست مطالب اسلایدها : ساختمان های بنایی و سازه…

 • پایان نامه یك روش برای مهندسی نیازمندیهای جنب هگرا

  پایان نامه یك روش برای مهندسی نیازمندیهای جنب هگرا دانلود فایل پایان نامه یك روش برای مهندسی نیازمندیهای جنب هگرا چكیده پیدایش برنام هنویسی جنب هگرا سبب بهبود پیمان هبندی دغدغه ها بخصوص دغدغ ههای مداخله ای در سطح پیاده…

 • گزارش كاراموزی آزمایشگاه الكترونیك 1

  آزمایشگاه,الكترونیك 1,دانلود گزارش کارآموزی آزمایشگاه الكترونیك 1,کاراموزی آزمایشگاه الكترونیك 1,کارورزی آزمایشگاه الكترونیك 1,گزارش كاراموزی آزمایشگاه الكترونیك 1,گزارش کاراموزی آزمایشگاه الكترونیك 1 دانلود فایل گزارش كاراموزی آزمایشگاه الكترونیك 1در 33 صفحه ورد قابل ویرایش مقاومت : برای خواندن مقدار مقاومت‌های كربنی…

 • مقاله زنان و جامعه و بررسی ابعاد وجودی زن

  دانلود مقاله زن و جامعه,مقاله زنان و جامعه و بررسی ابعاد وجودی زن دانلود فایل مقدمه...................................... 4 اسطوره ها.................................. 5 اسطوره ناتوانی ............................ 5 زن در قانون حمرایی ........................ 6 آفرینش زن ................................. 6 اوجگرایی و تکامل زن ....................... 7…

 • قلعه الموت

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت قلعه الموت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,قلعه الموت,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پاورپوینت قلعه الموت قلعه الموت را مردم محل «قلعه حسن» می نامند.…

 • شناخت عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموزان ابتدایی و روشهای مناسب جهت تعدیل این رفتار

  پرخاشگری دانش آموزان در مقطع ابتدایی,پژوهش شناخت عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموزان ابتدایی,تحقیق شناخت عوامل تاثیر گذار بر پرخاشگری دانش آموزان,دلایل پرخاشگری دانش آموزان ابتدایی چیست,راه های برطرف کردن پرخاشگری دانش آموزان,روش های مناسب برخورد با پرخاشگری دانش آموزان…

 • پایان نامه امنیت و خصوصی سازی RFID

  پایان نامه امنیت و خصوصی سازی RFID دانلود فایل پایان نامه امنیت و خصوصی سازی RFID  چکیده در شناسایی امواج رادیویی RFID از یک متد از انباره های دور افتاده و داده های بازیافتی در برچسب های کوچک و ارزان…

 • پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی

  پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی دانلود فایل پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی qارکان برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی vرکن اول: تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری گذشته و آینده vرکن دوم: تخمین سود بالقوه آتی شرکت vرکن سوم: تهیه استراتژی. vدامنه…

 • پایان نامه سرزمین اندلس

  پایان نامه سرزمین اندلس,سرزمین اندلس دانلود فایل پایان نامه سرزمین اندلس چکیده : اندیشه تألیف این موضوع زمانی در فکرم شکل گرفت که احساس نمودم بررسی حرکت و جنبش ادبی زنان اندلس نیاز بیشتری به تحقیق و پژوهش دارد. بنابراین…

 • پایان نامه بررسی حقوق و دستمزد اداره آموزش و پرورش رشته حسابداری

  بررسی حقوق و دستمزد اداره آموزش و پرورش,پایان نامه بررسی حقوق و دستمزد اداره آموزش و پرورش رشته حسابداری,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه بررسی حقوق و دستمزد اداره آموزش و پرورش رشته حسابداری,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود…

 • گزارش آزمایشگاه هیدرولیک

  دانلود گزارش آزمایشگاه هیدرولیک,دانلود گزارش کار آزمایشگاه هیدرولیک,گزارش آزمایش پرش هیدرولیکی,گزارش آزمایشگاه هیدرولیک,گزارش آزمایشگاه هیدرولیک عمران,گزارش کار آزمایش پرش هیدرولیکی,گزارش کار آزمایشگاه هیدرولیک دانلود فایل گزارش کار آزمایشگاه درس هیدرولیک ؛ کاملترین گزارش آزمایشگاه هیدرولیک رشته مهندسی عمران و فنی مهندسی است که…

 • پایان نامه نگاهی به زندگی و آثار ناصیف یازجی و بررسی مقامات و دیوان

  پایان نامه نگاهی به زندگی و آثار ناصیف یازجی و بررسی مقامات و دیوان,پروژه نگاهی به زندگی و آثار ناصیف یازجی و بررسی مقامات و دیوان,تحقیق نگاهی به زندگی و آثار ناصیف یازجی و بررسی مقامات و دیوان,دانلود پایان نامه…

 • کار آفرینی احداث کارخانه سوسیس و کالباس

  پروژه کار آفرینی احداث کارخانه سوسیس و کالباس,دانلود طرح توجیهی,دانلود طرح توجیهی کارآفرینی,دانلود طرح کارآفرینی,دانلود طرح کسب و کار,دانلود طرح های توجیهی,دانلود طرح های کارآفرینی,طرح توجیهی,طرح توجیهی احداث کارخانه سوسیس و کالباس,کار آفرینی احداث کارخانه سوسیس و کالباس دانلود فایل…