پروژه جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

پروژه جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

دانلود فایل

فهرست عنوان  : پروژه جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد                                                   صفحه مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 1 بخش اول) كلیات……………………………………………………………………………………………. 3 فصل اول) قواعد عمومی ……………………………………………………………………………… 4 گفتار اول) تعریف خسارت …………………………………………………………………… 4 گفتار دوم) مفهوم و ماهیت نقض قرارداد………………………………………….. 5 فصل دوم) ماهیت مسوولیت ……………………………………………………………………………… 6 گفتار اول) مفهوم مسوولیت ………………………………………………………………. 6 مبحث اول) مفهوم لغوی و اصطلاحی مسوولیت ……………….. 6 مبحث دوم) اقسام مسوولیت …………………………………………………… 7 بند اول) مسوولیت اخلاقی …………………………………………… 7 بند دوم) مسوولیت حقوقی ………………………………………….. 7 گفتار دوم) منابع مسوولیت قهری و قراردادی ……………………………….. 13 مبحث اول) منابع فقهی ………………………………………………………….. 13 بند اول) قاعدة اتلاف ………………………………………………….. 14 بند دوم) قاعدة‌ تسبیب………………………………………………… 14 بند سوم) قاعدة ضمان ید …………………………………………. 15 مبحث دوم) مبانی نظری …………………………………………………………. 16 بند اول) نظریه تقصیر …………………………………………………………. 16 بند دوم)  نظریه خطر …………………………………………………………. 17 بخش دوم) مسوولیت قراردادی و ضمنانت اجرای آن …………………………………………… 19 فصل اول) محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد ……………………………………….. 20 گفتار اول) وجود قرارداد صحیح و الزام آور بین طرفین ………………….. 20 گفتار دوم) تعهدات اصلی طرفین ………………………………………………………….. 21 گفتار سوم) لوازم قانونی یا عرفی قرارداد………………………………………………. 23 فصل دوم) شرایط تحقق مسئولیت قراردادی …………………………………………………. 24 گفتار اول) عهد شكنی و مفهوم آن ……………………………………………………… 25 مبحث اول) تأثیر مطالبه در تحقق عهد شكنی………………………. 27 مبحث دوم) اقسام عهد شكنی …………………………………………………… 29 گفتار دوم) تقصیر قراردادی ………………………………………………………………….. 36 مبحث اول) مفهوم و تعریف تقصیر ………………………………………….. 36 مبحث دوم) لزوم تقصیر و اقسام آن………………………………………….. 39 بند اول) لزوم تقصیر…………………………………………………………… 39 بند دوم) اقسام تقصیر ………………………………………………………. 40   مبحث سوم) اثبات تقصیر …………………………………………………………… 42 گفتار سوم) ضرر ……………………………………………………………………. 43 مبحث اول) لزوم ورود ضرر و مفهوم آن ………………………………….. 43 مبحث دوم) اقسام ضرر ………………………………………………………………. 45 مبحث سوم) شرایط ضرر قابل مطالبه ………………………………………. 50 بند اول) مسلم و قطعی بودن ضرر………………………………….. 50 بند دوم) مستقیم بودن ضرر ………………………………………….. 52 بند سوم) خسارت قبلاً جبران شده باشد. …………………… 54 فصل سوم) دعوی جبران خسارت  ……………………………………………………………….. 55 بخش سوم) اسباب معافیت از پرداخت خسارت ……………………………………………………… 58 فصل اول) قوة قاهره ………………………………………………………………………………. 60 گفتار اول) تعریف قوة‌ قاهره………………………………………………………………. 60 گفتار دوم) اوصاف قوة قاهره ……………………………………………………………. 61 مبحث اول) وصف خارجی بودن………………………………………….. 62 مبحث دوم) وصف مقاومت ناپذیری ………………………………….. 63 مبحث سوم) ممكن نبودن پیش‌بینی ………………………………… 64 فصل دوم) اقدام متعهد له ………………………………………………………………………… 66 فصل سوم) دخالت شخص ثالث ……………………………………………………………………. 67 فصل چهارم) تأثیر قوة قاهره بر قرارداد ……………………………………………………….. 68 بخش چهارم) قراردادهای راجع به مسوولیت……………………………………………………………. 72 فصل اول) قراردادهایی كه راجع به اصل مسئوولیت و حدود آن است75     گفتار اول) قرار دادهای راجع به فزونی مسوولیت …………………….. 75 گفتار دوم) قرار دادهای راجع به كاهش مسوولیت …………………… 76 گفتار سوم) نفوذ حقوقی این قراردادها ………………………………………… 78 فصل دوم) قراردادهایی كه ناظر به ارزیابی و تعیین میزان خسارت است 79 گفتار اول) مفهوم وجه التزام ………………………………………………………….. 79 گفتار دوم) احكام وجه التزام ………………………………………………………….. 81 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………. 85   فهرست منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………. 87   چكیده خساراتی كه بر اثر نقض قرارداد به طرف قرارداد وارد می‌شود باید جبران گردند، ولی نحوه و شیوة جبران آنها  به طرق مختلفی می‌باشد، این طرق و شرایط آنها در این پروژه بررسی و مطالعه گردیده است. این پروژه در چهاربخش نوشته شده، بخش اول آن كلیات موضوع بیان گردیده است، در بخش دوم مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن بررسی گردیده كه این بخش خود نیز در سه فصل تنظیم شده فصل اول آن محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد بیان گردیده، فصل دوم به بررسی و بیان شرایط تحقق مسوولیت قراردادی پرداخته و فصل سوم آن دعوی جبران خسارت را بیان كرده است. بخش سوم اسباب معافیت از پرداخت خسارت را بیان كرده و در چهار فصل اسباب و ویژگیهایی كه به سبب آن‌ها متعهد از پرداخت خسارت معاف می‌گردد را امور بررسی قرار داده است و نهایتاً در بخش چهارم یكسری قرادادهایی را كه دربارة مسوولیت می‌توان منعقد كرد را، بررسی كرده است. …. مقدمه بی شك یكی از مهمترین مسائلی كه در تاریخ بشریت مهم بوده هست راستگویی و لزوم وفای به عهد است و به همین سبب دین مبین اسلام توصیه اكیداً بر وفای به عهد نموده است كه خود نوعی راستگویی است تا جائیكه یكی از قواعد مشهور فقه اسلامی قاعدة مشهور «اوفوبالهود» است . هر مسئله مهم ضمانت اجراهای سختی را برای عدم رعایت آنها در پی دارد و لذا در اسلام برای عهد شكنی ضمانت اجراهای دنیوی و اخروی در نظر گرفته شده است. به شیوه‌های گوناگون ممكن است تعهدی بوجود آید و شخصی را متعهد ساخت. تعهد قراردادی كه در نتیجه توافق بین دو یا چند اراده بوجود میآید یكی از انواع آن می‌باشد. متعهد هم به سبب قرارداد ملزم می‌گردد یكسری كارهایی را انجام دهد یا مبلغی را بپردازد یا . . .  عدم ایفای وظایف قراردادی سبب نقض تعهد شده و ضمانت اجراهایی را در پی دارد كه جبران خسارت ناشی از این نقض یكی از انواع آن می‌باشد. در این تحقیق كه تا سر حد امكان سعی در كامل بودن آن بوده ولی بی‌شك كامل نیست، جبران خسارات ناشی از نقض قراردادها بررسی می‌گردد و بطور كلی در چهار بخش آمده است، بخش اول كلیات می‌باشد كه در فصل اول آن قواعد عمومی راجع به موضوع گفته و بررسی می‌شود و در فصل دوم آن ماهیت  مسوولیت و مبانی و منابع آن مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم كه راجع به مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن است بحثهایی چون محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد (فصل اول) شرایط تحقق مسوولیت قراردادی (فصل دوم) و دعوی جبران خسارت مورد بررسی قرار می‌گیرد. اینكه در صورت نقض قرارداد توسط متعهد و ورود خسارت به متعهد له باید متعهد جبران كند همیشه لایتغیر نیست به عبارت دیگر گاهی اوقات وجود بعضی عوامل و شرایط باعث می‌شود متعهد علیرغم نقض تعهد و ورد خسارت به متعهد له از پرداخت خسارت معاف گردد به همین جهت اسباب معافیت از پرداخت خسارت در بخش سوم این تحقیق بررسی شده است. با توجه به اصل آزادی اراده ها طرفین قرارداد می‌توانند در هر موردی توافق كنند به شرط اینكه خلاف نظم عمومی و قواعد آمره نباشد ولی آیا دربارة عدم مسوولیت طرفین در صورت نقض قرارداد می توانند توافق كنند یا خیر؟ اگر می‌توانند تا چه حدی مجاز می‌باشند؟ به این سئوالات در بخش چهارم پاسخ داده شده است. فصل دوم ) قراردادهایی كه ناظر به ارزیابی و تعیین میزان خسارت است: این گونه قراردادها و شروط، بطور مستقیم در اصل حق طلبكار تصرف نمی كند و هدف آنها ارزیابی میزان خسارت است نه تغییر در اصل حق، مانند شروطی كه برای تخلف از اجرای قرارداد، وجه التزام تعیین می كند و بطور مقطوع میزان خسارت ناشی از عهدشكنی را اعلام می دارد [1] كه به آن “وجه التزام” می گویند و در اینجا آنرا مورد مطالعه قرار خواهیم داد. گفتار اول) مفهوم وجه التزام: در تعریف وجه التزام می توان گفت كه «توافقی است كه به موجب آن طرفین میزان خساراتی را كه در صورت عدم اجرای قرارداد یا ایجاد ضرر باید پرداخته شود از پیش معین می سازند[2]» به عبارت دیگر وجه التزام برای عهد شكنی و تخلف از قرارداد معین می شود خواه به صورت تأخیر یا عدم اجرای قرارداد و یا سوء اجرای قرارداد باشد. همانطور كه در قولنامه های خرید و فروش املاك، این گونه شروط برای تخلف از قرارداد و تأخیر درتنظیم سند رسمی قید می گردد. در این گونه شروط خسارات به طور مقطوع معین می گردد و وجه التزام ممكن است به صورت شرط در ضمن قرارداد اصلی آمده یا به صورت قرارداد جداگانه تنظیم گردد. در قوانین ما، مادة 230 ق.م مهمترین نص قانونی است كه اعتبار و نفوذ حقوقی این گونه شروط را پذیرفته و اعلام می دارد كه: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاكم نمی تواند او را به بیشتر یا كمتر از آنچه كه ملزم است محكوم كند.” تعیین وجه التزام این فایده را برای طلبكار دارد كه او را از اثبات  ورود خسارت و حدود و میزان آن معاف می نماید و در صورت تخلف از عقد، دادرس، بدون ورود به این بحث كه آیا خسارتی وارد شده یا خیر و اینكه میزان آن چقدر است، مدیون را به همان وجه التزام محكوم می نماید. و این وجه جانشین خسارت ناشی از عهد شكنی می شود. بنابراین هر چند كه وجه التزام با شرط افزایش یا تجدید یا عدم مسئولیت ارتباط نزدیك دارد و گاه درعمل مخلوط می شود: چنانكه هرگاه وجه التزام بیش از اندازة واقعی باشد، موجب افزایش تعهدات مدیون گردیده و به شرط فزونی مسئولیت نزدیك می شود و هرگاه ناچیز و بی تناسب با خسارت واقعی باشد همان اثر شرط تحدید یا عدم مسئولیت را دارد. اما باید گفت كه تفاوتها و اختلافات احكام این دو گروه قابل انكار نیست و دست كم تفاوت اصلی آنها این است كه در وجه التزام، هدف ارزیابی میزان خسارت می باشد در حالیكه در گروه اول هدف، تغییر در اصل حق است[3]. علاوه بر این در شرط وجه التزام، بر خلاف شرط تحدید مسئولیت مرز مسوولیت از دو طرف معین است و طلبكار نیازی به اثبات اصل خسارت و میزان آن ندارد اما در شرط تحدید مسوولیت، میزان خسارت نامعلوم بوده و تنها سقف میزان خسارت معین است و دادگاه می تواند خسارت واقعی وارده را تا آن حد احراز نماید لیكن مدعی ورود خسارت باید آنرا اثبات نماید.[4]

 • مقاله گیربکس اتوماتیک

  مقاله گیربکس اتوماتیک دانلود فایل مقاله گیربکس اتوماتیک فهرست: گیربکس اتوماتیک شماتیک و مسیر قدرت چگونگی کارکرد گیربکس ها و انتقال قدرت مزیت های گیربکس اتوماتیک مدل جدید سری ۵ بی ام و تصاویر اولیه از بی ام و سری…

 • مقاله بررسی فاضلاب

  پروژه بررسی فاضلاب,تحقیق بررسی فاضلاب,دانلود تحقیق بررسی فاضلاب,مقاله بررسی فاضلاب دانلود فایل مقاله بررسی فاضلاب در 22 صفحه ورد قابل ویرایش  فاضلاب درطرح جامع سه روش دفع فاضلاب مورد بررسی قرارگرفته بودكه درمطالعات طرح تفصیلی روش ایجاد شبكه فاضلاب و…

 • پاورپوینت دستگاه برداشت هندوانه

  پاورپوینت دستگاه برداشت هندوانه دانلود فایل پاورپوینت دستگاه برداشت هندوانه فهرست 1تاریخچه هندوانه 2کشت هندوانه در شرایط دیم 3زمان برداشت 4برداشت به روش سنتی و معایب 5روش ماشینی ( معایب و مزایا آن )  6معرفی دستگاه 7توصیه اقتصادی و قیمت…

 • مقاله اتحاد و اختلاف فقها در اثبات رویت هلال

  اتحاد و اختلاف افقها در ثبوت رؤیت هلال,دانلود اتحاد و اختلاف فقها در اثبات رویت ماه,مقاله اتحاد و اختلاف فقها در اثبات رویت هلال دانلود فایل اتحاد و اختلاف افقها در ثبوت رؤیت هلال در 104 صفحه =============== قسمتی از…

 • تحقیق جلال آل احمد و اثر هر آدمی سنگی است بر گور پدر خویش

  اثر منتشر نشده آل احمد,تحقیق جلال آل احمد و اثر هر آدمی سنگی است بر گور پدر خویش,زندگی نامه آل احمد دانلود فایل تحقیق جلال آل احمد و اثر هر آدمی سنگی است بر گور پدر خویش زندگینامه آل احمد…

 • پاورپوینت DHCP & DNS

  پاورپوینت DHCP & DNS دانلود فایل پاورپوینت DHCP & DNS  پاورپوینت در مورد & DHCP DNS ،در قالب ppt و در 19 اسلاید، قابل ویرایش، شامل سامانه دامنه، جایگاه سرویس دهنده DHCP ،ساختار دامنه، کاربرد حوزه ها. توضیحات: در این…

 • پایان نامه بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس

  پایان نامه بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس دانلود فایل پایان نامه بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس چکیده: رسیدگی به جرایم اطفال مستلزم وجود نظام دادرسی ویژه ای است که با…

 • دانلود پاورپوینت سیستم گزارشگیری مدیریت (MRS)

  ارتباط MRS با TPS,انواع گزارشات سیستم MRS,جدول گزارش درخواستی,جدول گزارشات زمان بندی شده MRS,دانلود پاورپوینت سیستم گزارشگیری مدیریت (MRS),ساختار MRS,گزارش نمونه MRS برای فروش بلیط,گزارشات برنامه ای (Scheduled Reports ),گزارشات تفصیلی (Drilled Down Re,گزارشات خاص (Exception Report ),گزارشات درخواستی (Demand…

 • پروژه کارآفرینی کارخانه تولیدی صنعتی میثاق

  پروژه کارآفرینی کارخانه تولیدی صنعتی میثاق,پروژه کارخانه تولیدی صنعتی میثاق,پژوهش کارخانه صنعتی میثاق,تحقیق کارخانه تولیدی صنعتی میثاق,خط تولید شرکت تولیدی,ساخت اگزور و سپر در کارخنه میثاق,فرایندهای تولیدی صنعتی,کارخانه صنعتی میثاق دانلود فایل پروژه کارآفرینی کارخانه تولیدی صنعتی میثاق دستگاههای تست…

 • طرح توجیهی پمپ ترمز خودروباظرفیت 50,000 عدد در سال

  000 عدد در سال,طرح توجیهی پمپ ترمز خودروباظرفیت 50,طرح توجیهی پمپ ترمز خودروباظرفیت 50000 عدد در سال دانلود فایل بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح وبرنامه دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانكی طرح توجیهی پمپ ترمز خودرو باظرفیت 50,000 عدد در…

 • نرخهاى مبادله ارز و دگرگونیهاى نظام پولى بین‏المللى

  مبادلات,نرخهاى مبادله ارز و دگرگونیهاى نظام پولى بین‏المللى دانلود فایل   نرخ ارز یا براساس محاسبه برابرى رسمى ارزهاى توافق شده بین كشورهاى عضو صندوق بین‏المللى پول و یا براساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین مى‏شود.      ارزش خارجى هر…

 • مقاله نگرشی بر آثار افلاطون

  مقاله نگرشی بر آثار افلاطون دانلود فایل مقاله نگرشی بر آثار افلاطون فهرست: افلاطون ( Plato )كه بود؟ فلسفه در عصر رنسانس نقدی بر رسالة تیمایوس افلاطون افلاطون ( Plato )كه بود؟ افلاطون در سال 427 قبل از در خانواده…

 • مقاله توماس رابرت مالتوس جمعیت شناس انگلیسی

  مقاله توماس رابرت مالتوس جمعیت شناس انگلیسی دانلود فایل مقاله توماس رابرت مالتوس جمعیت شناس انگلیسی قسمتهایی از متن:  مقدمه:                                                                                                                 موضوع تحقیق در خصوص توماس رابرت مالتوس جمعیت شناس برجسته انگلیسی می باشد. در ابتدا ذکر این نکته که ازدیاد…

 • مقاله GPS چیست

  پایان نامه GPS,پروژه GPS,تحقیق GPS,دانلود GPS,مقاله GPS چیست دانلود فایل مقاله GPS چیست قسمتی از متن: GPS چیست ؟ سیستم موقعیت یاب جهانی (Global Positioning Systems)، یک سیستم راهبری و مسیریابی ماهواره ای است که از شبکه ای با 24…

 • پروژه بررسی شبکه سازی درویندوز NT

  پایان نامه بررسی شبکه سازی درویندوز NT,پروژه بررسی شبکه سازی درویندوز NT,تحقیق بررسی شبکه سازی درویندوز NT,دانلود پایان نامه بررسی شبکه سازی درویندوز NT,شبکه سازی,مقاله بررسی شبکه سازی درویندوز NT,ویندوز NT دانلود فایل پروژه بررسی شبکه سازی درویندوز NT مقدمه…

 • مقاله روانشناسی نظریه های شخصیت

  مقاله روانشناسی نظریه های شخصیت دانلود فایل مقاله روانشناسی نظریه های شخصیت قسمتهایی از متن: مقدمه: چنانچه در مورد ونت  و روان شناسی آزمایشی او صادق بود، تسلط انحصاری فروید بر روانکاوی نیز دیری نپایید. هنوز بیست سالی از بنیانگذاری…

 • ترجمه مقاله کنترل مبتنی برمسطح بودن با متغییر خطی زمان در سیستم کنترل ضد قفل ABS

  ترجمه مقاله کنترل مبتنی برمسطح بودن با متغییر خطی زمان در سیستم کنترل ضد قفل ABS دانلود فایل ترجمه مقاله کنترل مبتنی برمسطح بودن با متغییر خطی زمان در سیستم کنترل ضد قفل ABS ( 21 صفحه مقاله ترجمه شده…

 • نقش خازنها به عنوان المان های الكتریكی

  پایان نامه خازنها به عنوان المان های الكتریكی,پروژه خازنها به عنوان المان های الكتریكی,تحقیق خازنها به عنوان المان های الكتریكی,خازنها به عنوان المان های الكتریكی,نقش خازنها به عنوان المان های الكتریكی دانلود فایل نقش خازنها به عنوان المان های الكتریكی…

 • مقاله قالب بندی

  مقاله قالب بندی دانلود فایل مقاله قالب بندی فهرست: قالب‌بندی قالب‌بندی دیوارهای بتنی نكات عمومی در ساختن قالبها قالب چیست؟ قالبندی بوسیله آجر قالب بندی بتن معماری قالب بندی سازه های بتنی انواع مصالح قالب بارهای وارد به قالب ...............................................…

 • خلاصه کتاب تحقیق در عملیات (1) دکتر عادل اذر

  خلاصه کتاب تحقیق در عملیات (1) دکتر عادل اذر دانلود فایل خلاصه کتاب تحقیق در عملیات (1) دکتر عادل اذر توضیحات:خلاصه کتاب تحقیق در عملیات 1 دانشگاه پیام نور تالیف دکتر عادل آذر، در حجم 55 اسلاید.کتاب تحقیق در عملیات دکتر عادل…

 • مقاله جنگ الکترونیک

  مقاله جنگ الکترونیک دانلود فایل [2]

 • پاورپوینت عدس

  پاورپوینت عدس دانلود فایل پاورپوینت عدس عدس از قدیمی ترین منابع غذایی گیاهی بشر است و عمر آن به قدمت تاریخ كشاورزی است. از عدس هم در قرآن (سوره بقره آیه 61) و هم در انجیل نام برده شده است.…

 • پرسشنامه تشخیص هیجان واحساسات

  پرسشنامه تشخیص هیجان واحساسات دانلود فایل پرسشنامه تشخیص هیجان واحساساتبه همراه تحلیل و راهنمای پرسشنامه مقدمه:تا چه اندازه قوه تعقل و نیروی منطق بر ما حکم می راند و چه میزان آن هیجانات " حیوانی" بر ما حاکم است؟انسان ها…

 • گزارش كارآموزی سیالات برش

  برش,دانلود گزارش کارآموزی سیالات برش,سیالات,کاراموزی سیالات برش,کارورزی سیالات برش,گاز هیدروژن,گزارش كارآموزی سیالات برش,گزارش کاراموزی سیالات برش دانلود فایل گزارش كارآموزی سیالات برش در 108 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب فصل اول 1-1- تاریخچه بهران....................................................................................................................................... 1 1-2- كلیات عملكرد شركت…

 • مقاله قتل عمد و حقوق کیفری

  مقاله قتل عمد و حقوق کیفری دانلود فایل قتل عمدی قتل یا سلب حیات از یك انسان زنده مهمترین جنایتی است كه نسبت به افراد انسانی ارتكاب می شود . بهمین جهت كیفر قتل عمدی با وجود مخالفت بعضی از…

 • كارآفرینی طرح تأسیس وراه اندازی شركت نامداران صنعت

  راه اندازی شركت نامداران صنعت,طرح تأسیس وراه اندازی شركت,كارآفرینی طرح تأسیس وراه اندازی شركت,كارآفرینی طرح تأسیس وراه اندازی شركت نامداران صنعت دانلود فایل كارآفرینی طرح تأسیس وراه اندازی شركت نامداران صنعت مقدمه :‌ به نظر كارشناسان ومتخصصین توسعه كشور ایران…

 • پروژه كارآفرینی آموزشگاه زبان خارجی

  آموزشگاه,پروژه كارآفرینی آموزشگاه زبان خارجی,پروژه کارافرینی آموزشگاه زبان خارجی,توجیه اقتصادی آموزشگاه زبان خارجی,خارجی,دانلود پروژه آموزشگاه زبان خارجی,دانلود کارآفرینی آموزشگاه زبان خارجی,زبان,طرح توجیه فنی آموزشگاه زبان خارجی,طرح توجیهی آموزشگاه زبان خارجی,کارآفرینی آموزشگاه زبان خارجی دانلود فایل پروژه كارآفرینی آموزشگاه زبان خارجی…

 • پایان نامه مبانی روانشاسی عرفانی

  پایان نامه مبانی روانشاسی,پایان نامه مبانی روانشاسی عرفانی,روانشاسی عرفانی,مبانی روانشاسی دانلود فایل پایان نامه مبانی روانشاسی عرفانی مقدمه گر عرفان بمعنای شناخت خدا در خویشتن است پس روانشناسی عرفانی هم راه و روشهای این شناخت است . این راه و…

 • پایان نامه بررسی عیب وآثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر

  پایان نامه بررسی عیب وآثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر دانلود فایل پایان نامه بررسی عیب وآثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر چکیده : هدف اصلی ازاین پژوهش جمع آوری نظرات فقهاء وحقوقدانان راجع به مسأله عیب…

 • اضطراب کامپیوتر و رابطه آن با ویژگیهای فردی در بین دانشجویان دانشگاه شهید چمران و دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

  اضطراب کامپیوتر و رابطه آن با ویژگیهای فردی در بین دانشجویان دانشگاه شهید چمران و دانشگاه آزاد اسلامی اهواز,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار…

 • صنعت خودروسازی

  صنعت خودروسازی دانلود فایل صنعت خودروسازی مقدمه صنایع خودروسازی سنگین در ایران شركتهای تولید كننده خودروی دیزل ویژگیهای صنعت خودرو مدیریت زنجیره تامین و پیدایش آن چرا مدیریت زنجیره تامین مورد توجه خودروسازان قرار گرفته است عمده فعالیتهای مدیریت زنجیره…

 • پایان نامه برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت صنعت چوب شهید باهنر با استفاده از رویکرد ترکیبی تحلیل SWOT و AHP

  پایان نامه برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت صنعت چوب شهید باهنر با استفاده از رویکرد ترکیبی تحلیل SWOT و AHP دانلود فایل [1]

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش رفتار جرات مندانه

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش رفتار جرات مندانه دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش رفتار جرات مندانه در 56 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه…

 • طرح توجیهی احداث واحد تولید سبزی خشک کنی (برگی و غده ای)

  طرح توجیهی احداث واحد تولید سبزی خشک کنی (برگی و غده ای) دانلود فایل طرح توجیهی احداث واحد تولید سبزی خشک کنی (برگی و غده ای) خشک کردن سبزیجات، یکی از قدیمی ترین روش های نگهداری طولانی مدت مواد غذایی…

 • مقاله بررسی صنعت جنگل داری

  پروژه بررسی صنعت جنگل داری,تحقیق بررسی صنعت جنگل داری,دانلود تحقیق بررسی صنعت جنگل داری,مقاله بررسی صنعت جنگل داری دانلود فایل مقاله بررسی صنعت جنگل داری در 24 صفحه ورد قابل ویرایش   صنعت جنگلداری مساحت جنگلی تبت بیش از 6 میلیون…