پروژه طراحی سیستم مكنده غلات

پروژه طراحی سیستم مكنده,پروژه طراحی سیستم مكنده غلات,طراحی سیستم مكنده غلات

دانلود فایل

پروژه طراحی سیستم مكنده غلات چكیده: این پروژه طراحی سیستم مكنده غلات می باشد كه در آن سیستم فشار منفی و طول لوله  و ارتفاع آن  فرض شده است. دراین پروژه با تكیه بر اصول علمی و بیان تئوریهای مربوطه محاسبات مربوط به مقدار فشار و توان مورد نیاز برای كمپرسور و قطر و جنس لوله انجام گرفت. در آخر با محسبات انجام گرفته یك كمپرسور300 hp ازشركت Sulivan Palatek كه كاتالوگ آن در پیوست آمده انتخاب شد. و قطر لوله 805 in و جنس آن نیز فولاد تجارتی انتخاب شد. فهرست مطالب عنوان                                                                                             صفحه فصل اول مقدمه وتاریخچه 1-1- مقدمه و تاریخچه : [1]…………………………………………………………………………… 1 فصل دوم سیستم های جابجایی پنوماتیكی 2-1- مقدمه: [1]…………………………………………………………………………………………….. 2 2-2- انعطاف پذیری سیستم: [1]……………………………………………………………………… 2 2-3- صنایع و مواد: [1] ………………………………………………………………………………… 3 2-4- طریقه انتقال: [1]……………………………………………………………………………………. 3 2 2-4-1- فاز رقیق:………………………………………………………………………………………. 4 2-4-2- فاز غلیظ……………………………………………………………………………………….. 4 2-4-3- حركت با سرعت هوا………………………………………………………………………. 4 2-4-4- نرخ بارگذاری حجمی……………………………………………………………………… 4 فصل سوم انواع سیستم های انتقال مواد پنوماتیكی 3-1- مقدمه: [1]…………………………………………………………………………………………….. 5 3-2- سیستم های بسته: [1]……………………………………………………………………………. 6 3-3- سیستم های باز: [1]………………………………………………………………………………. 7 3-3-1- سیستم های فشار مثبت………………………………………………………………….. 7 3-3-2- سیستم های فشار منفی…………………………………………………………………… 8 فصل چهارم انتقال دسته ای 4-1- مقدمه: [1]…………………………………………………………………………………………… 10 4-2- سیستم های نیمه پیوسته: [1]………………………………………………………………… 10 4-3- سیستم های ضربانی: [1]……………………………………………………………………… 11 فصل پنجم اهمیت ویژگی های مواد 5-1- مقدمه: [1]…………………………………………………………………………………………… 13 5-2- چسبندگی: [1]……………………………………………………………………………………… 13 5-3- قابلیت احتراق: [1]……………………………………………………………………………….. 13 5-4- رطوبت: [1]…………………………………………………………………………………………. 13 5-5- سایش و فرسایش: [1]…………………………………………………………………………. 14 5-6- شكنندگی: [1]………………………………………………………………………………………. 14 5-7- نقطه ذوب پایین: [1]…………………………………………………………………………….. 15 5-8- پرتوزایی: [1]………………………………………………………………………………………. 15 فصل ششم اجزاء سیستم 6-1- مقدمه: [1]…………………………………………………………………………………………… 16 6-2- تامین كردن هوا: [1]…………………………………………………………………………….. 16 6-2-1- انواع سیستم های حركت دهند ی هوا…………………………………………….. 16 6-2-1-1- فن ها………………………………………………………………………………….. 18 6-2-1-2- دمنده های احیا كننده……………………………………………………………. 18 6-2-2- مشخصات سیستم های راه اندازی هوا…………………………………………… 18 6-2-2-1- دمنده، كمپرسورها……………………………………………………………….. 19 6-2-2-1-1- فشار برای كمپرسور…………………………………………………….. 19 6-2-2-1-2- نرخ دبی حجمی جریان…………………………………………………… 19 6-2-2-2- مكنده و پمپ های وكیون………………………………………………………. 20 6-2-2-2-1- وكیوم (فشار منفی)……………………………………………………….. 20 6-2-2-2-2- نرخ دبی حجمی ……………………………………………………………. 21 6-2-3- قدرت مورد نیاز…………………………………………………………………………… 21 6-3- خطوط لوله: [1]…………………………………………………………………………………… 23 6-3-1- ضخامت دیواره……………………………………………………………………………. 23 6-3-2- جنس لوله ها……………………………………………………………………………….. 24 6-3-2-1- بهداشت……………………………………………………………………………….. 24 6-3-2-2- لوله های پلاستیكی……………………………………………………………….. 25 6-3-2-3- سایش سطوح……………………………………………………………………….. 25 6-3-3- سطح تمام شده …………………………………………………………………………… 25 6-3-4- خمها…………………………………………………………………………………………… 26 فصل هفتم جریان گاز- جامد 7-1- مقدمه: [1]……………………………………………………………………………………….. 28 7-2- قطر داخلی لوله: [1]………………………………………………………………………….. 28 7-3- فاصله انتقال: [1]……………………………………………………………………………… 28 7-4- فشار قابل دسترسی: [1]…………………………………………………………………… 29 7-5- سرعت هوای منتقل شده: [1]…………………………………………………………….. 29 7-6- خصوصیات مواد: [1]……………………………………………………………………….. 30 فصل هشتم مشخصات انتقال مواد 8-1- مقدمه: [1]…………………………………………………………………………………………… 31 8-2- سرعت انتقال: [1]………………………………………………………………………………… 31 8-3- نرخ بارگیری یكنواخت:[1]………………………………………………………………. 32 8-4- تاثیر قطر داخلی لوله: [1]……………………………………………………………………… 33 فصل نهم شرایط لازم برای هوا 9-1- مقدمه: [1]…………………………………………………………………………………………… 36 9-2- فشار موجود: [1]………………………………………………………………………………… 36 9-3- دبی حجمی: [1]……………………………………………………………………………………. 38 9-4- تاثیر سرعت: [1]………………………………………………………………………………….. 38 9-5- اثرات تراكم پذیری: [1]………………………………………………………………………… 39 9-5-1- سرعت انتقال هوا…………………………………………………………………………. 40 9-5-2- تاثیرات مواد………………………………………………………………………………… 40 9-6- دبی حجمی: [1]……………………………………………………………………………………. 41 9-6-1- ادامه فرمولها………………………………………………………………………………. 41 9-6-2- تاثیرقطر داخلی لوله……………………………………………………………………… 42 9-6-3- قانون گاز ایده آل…………………………………………………………………………. 43 9-6-4- تاثیرات فشار……………………………………………………………………………….. 45 9-6-5- تاثیرات سیستم…………………………………………………………………………….. 46 9-7- تعیین سرعت: [1]………………………………………………………………………………… 48 9-7-1- روابط عملكرد……………………………………………………………………………… 48 9-8- تاثیرات ارتفاع: [1]……………………………………………………………………………….. 48 9-8-1- فشار اتمسفری…………………………………………………………………………….. 49 فصل دهم افت فشار 10-1- مقدمه: [1]………………………………………………………………………………………… 50 10-2- افت فشار لوله: [1]…………………………………………………………………………….. 50 10-2-1- پارامترهای جریان و ویژگی های آنها…………………………………………… 51 10-2-1-1- سرعت هوا………………………………………………………………………… 51 10-2-1-2- چگالی هوا………………………………………………………………………….. 51 10-2-1-3- ویسكوزیته هوا…………………………………………………………………… 52 10-2-1-4- ضریب اصطكاك………………………………………………………………… 52 10-2-2- روابط افت فشار………………………………………………………………………. 52 10-2-2-1- خطوط لوله صاف……………………………………………………………….. 52 10-2-2-2- تاثیرات قطر داخلی لوله……………………………………………………….. 54 10-2-2-3- خمها…………………………………………………………………………………. 54 10-2-3- تاثیرات دبی هوا……………………………………………………………………….. 56 10-2-4- تاثیرات طول لوله……………………………………………………………………… 56 10-2-5- تركیب های دیگر خط لوله…………………………………………………………. 57 10-2-6- افت فشار كلی………………………………………………………………………….. 58 10-3- افت فشار مربوط به هوا: [1]………………………………………………………………. 59 فصل یازدهم طراحی سیستم 11-1- مقدمه: [نگارندگان]…………………………………………………………………………….. 60 11-2- محاسبه سرعت هوای انتخابی با توجه به وزن مخصوص: [نگارندگان]……. 61 11-3- فشار مورد نیاز: [نگارندگان]………………………………………………………………. 63 11-4- انتخاب مكنده و توان مورد نیاز: [نگارندگان]………………………………………… 63 11-5- انتخاب لوله: [نگارندگان]…………………………………………………………………….. 65 11-6- افت طولی عرضی: [نگارندگان]……………………………………………………………. 67 11-6-1- افت طولی………………………………………………………………………………… 67 11-6-2- افت موضعی……………………………………………………………………………. 68 11-6-3- طول معادل……………………………………………………………………………… 69 فصل دوازدهم نتیجه گیری، پیشنهادات 12-1- مقدمه: [نگارندگان]…………………………………………………………………………….. 71 12-2- نتایج: [نگارندگان]………………………………………………………………………………. 71 12-3- بررسی نتایج: [نگارندگان]…………………………………………………………………… 71 12-4- پیشنهادات: [نگارندگان]………………………………………………………………………. 72 پیوست 1- كاتالوگ كمپرسور از شركت Sullivan Palatek………………………………………….. 73 منابع   74

 • طرح تحقیقی نوشتن یک مقاله تحقیقی علمی از چکیده تا نتیجه

  طرح تحقیقی نوشتن یک مقاله تحقیقی علمی از چکیده تا نتیجه,مقاله تحقیقی علمی,نوشتن یک مقاله تحقیقی علمی از چکیده تا نتیجه,یک مقاله تحقیقی علمی از چکیده تا نتیجه دانلود فایل [3]

 • پایان نامه آنالیز حالات بالقوه شكست وخرابی

  آنالیز حالات بالقوه شكست وخرابی,بررسی آنالیز حالات بالقوه شكست وخرابی,پایان نامه آنالیز حالات بالقوه شكست وخرابی,پروژه آنالیز حالات بالقوه شكست وخرابی,تحقیق آنالیز حالات بالقوه شكست وخرابی,مقاله آنالیز حالات بالقوه شكست وخرابی دانلود فایل پایان نامه آنالیز حالات بالقوه شكست وخرابی…

 • تحقیق آموزش و پرورش

  آموزش و پرورش,پژوهش در مورد آموزش و پرورش,تحقیق آموزش و پرورش,تعریف دورکیم از آموزش و پرورش,عقیده اگوست کنت در مورد آموزش و پرورش,عقیده درباره آموزش و پرورش,عقیده هربرت اسپنسر درباره آموزش و پرورش دانلود فایل آموزش و پرورش تعاریف گوناگونی…

 • آشنایی با موسیقی ونت

  آشنایی با موسیقی ونت دانلود فایل آشنایی با موسیقی ونت فهرست مطالب: عنوان 1-  مقدمه 2-  بیان مسأله 3-  بیان اهداف 4-  بیان فرضیات 5-  مطالعه پیشینه 6-  گفتگو با یك موسیقیدان 7-  تعریف مفاهیم اساسی موسیقی 8-  تعریف سبكهای…

 • پایان نامه بررسی میزان رضامندی افراد از تغییر جنسیت در تهران

  پایان نامه بررسی میزان رضامندی افراد از تغییر جنسیت در تهران دانلود فایل پایان نامه بررسی میزان رضامندی افراد از تغییر جنسیت در تهران انگیزه انتخاب موضوع بدون شک در جامعه امروز ایران قدرت تغییر جنسیت در شکل روابط و…

 • سمینار برق سنتز کننده های گفتار

  سمینار برق سنتز کننده های گفتار دانلود فایل سمینار برق سنتز کننده های گفتار لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده نمایید. چکیده  در این پژوهش، چگونگی طرح و…

 • صنعت سرمایه گذاری دوطرفة كانادا

  صنعت سرمایه گذاری دوطرفة كانادا دانلود فایل صنعت سرمایه گذاری دوطرفة كانادا نظر اجمالی مقدمه ساختار صنعت محصولات سرمایه گذاری دو طرفه شبكه توزیع سامان دهی ( مقررات قراردادی ) و نظارت پیشرفتهای اخیر ( تازه) ضمیمه به روز آورده…

 • پایان نامه بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعاً کشنده در حقوق ایران و انگلیس

  پایان نامه بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعاً کشنده در حقوق ایران و انگلیس دانلود فایل پایان نامه بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعاً کشنده در حقوق ایران و انگلیس  پیشگفتار: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دگرگونی…

 • پاورپوینت اکولوژی گندم

  اکولوژی گندم,بررسی اکولوژی گندم,پاورپوینت اکولوژی گندم,پروژه اکولوژی گندم,تحقیق اکولوژی گندم,دانلود اکولوژی گندم,درباره اکولوژی گندم دانلود فایل پاورپوینت اکولوژی گندم اسلاید دوم: مقدمه و اهمیت اقتصادی گندم: گندم معمولی (T.aestivum L.em.Tell) در محدوده وسیعی از شرایط آب و هوائی جهان رشد…

 • مقاله (بررسی آئین دادرسی کار مصوب 1391)

  مقاله (بررسی آئین دادرسی کار مصوب 1391) دانلود فایل مقاله (بررسی آئین دادرسی کار مصوب 1391 فهرست مطالب عنوان                                                                                                           صفحه مقدمه. 1 فصل اول: کلیات 1-1- تعاریف... 4 1-1-1- آئین دادرسی کار. 4 1-1-2- مراجع حل اختلاف کار. 4…

 • مستند سازی نگهداری و تعمیرات

  مستند سازی نگهداری و تعمیرات دانلود فایل مستند سازی نگهداری و تعمیرات دو فایل ارزشمند در یک پکیج در این پکیج شما فایل مستندسازی نگهداری و تعمیرات و اصل کتاب ارزشمند Maintenance Systems and DocumentatioN را به صورت یکجا دریافت…

 • مقاله زنان اندونزی در مدیریت تحصیلات عالی

  مقاله زنان اندونزی در مدیریت تحصیلات عالی دانلود فایل مقدمه:     سال 1978 .م نقطة عطفی برای پیشرفت زنان اندونزی می باشد. دراین سال، قوانین اساسی و حقوق اجتماعی زنان در “رهنمودهای ملی برای توسعه” به تفصیل شرح داده شد.…

 • تاثیر نگرش والدین بر روی خود پنداری فرزندان دختر

  پایان نامه نگرش والدین بر روی خود پنداری فرزندان دختر,تاثیر نگرش والدین بر روی خود پنداری فرزندان دختر,دانلود نگرش والدین بر روی خود پنداری فرزندان دختر,نگرش والدین بر روی خود پنداری,نگرش والدین بر روی خود پنداری فرزندان دختر دانلود فایل…

 • پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی بین سالاما 2001

  پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی بین سالاما 2001 دانلود فایل پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی بین سالاما 2001 توضیح : ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) : تعداد گویه ها : تعداد مولفه :   روایی و پایایی :   نحوه نمره…

 • اوحدالدین بن حسین مراغه ای

  اوحدالدین بن حسین مراغه ای,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود بیوگرافی اوحدالدین بن حسین مراغه ای,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود بیوگرافی اوحدالدین بن حسین مراغه ای…

 • یک برنامه فازی منطقی در آموزش مجازی

  یک برنامه فازی منطقی در آموزش مجازی دانلود فایل به طور معمول، فرآیند آموزش و یادگیری از تعدادی تمرینات ثابت، انتقال و ارزیابی مفاهیم و دانش در مورد یک موضوع استفاده می­کند. آموزش، فرایند کسب تغییرات دائمی نسبی در درک،…

 • مقاله جامع انقلاب

  مقاله جامع انقلاب دانلود فایل بخشهایی از متن: كلمه ی (انقلاب) در زبان فارسی معادل لفظ Revolution در زبان های فرانسه و انگلیس است.واژه Revolution كه در سده های میانه در زبان انگلیسی به كار رفته است،ریشه در كلمه ی…

 • پایان نامه طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ 1KW پالسی با فرکانس 100KHZ جهت تولید پلاسما در راکتور GTL

  پایان نامه طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ 1KW پالسی با فرکانس 100KHZ جهت تولید پلاسما در راکتور GTL دانلود فایل پایان نامه طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ 1KW پالسی با فرکانس 100KHZ جهت تولید پلاسما در راکتور GTL…

 • گزارش کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل

  انواع وام,پرسنل,دانلود گزارش کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل,کاراموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل,کارورزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل,گزارش کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل,گزارش کاراموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل,نحوه پرداخت دانلود فایل گزارش…

 • پایان نامه بررسی نقش رسانه‌های جمعی(با تاکید بر تلویزیون) در الگوپذیری و رفتار کودکان

  پایان نامه بررسی نقش رسانه‌های جمعی(با تاکید بر تلویزیون) در الگوپذیری و رفتار کودکان,پروژه بررسی نقش رسانه‌های جمعی(با تاکید بر تلویزیون) در الگوپذیری و رفتار کودکان,تحقیق بررسی نقش رسانه‌های جمعی(با تاکید بر تلویزیون) در الگوپذیری و رفتار کودکان,دانلود پایان نام,مقاله…

 • سمینار مواد مطالعه تأثیر پارامترهای مختلف بر روی ریز ساختار، سیالیت و خواص

  سمینار مواد مطالعه تأثیر پارامترهای مختلف بر روی ریز ساختار، سیالیت و خواص دانلود فایل سمینار مواد مطالعه تأثیر پارامترهای مختلف بر روی ریز ساختار، سیالیت و خواص

 • تحقیق بررسی راههای مؤثر بر میزان افزایش رغبت و علاقه جهت مطالعه و تحقیق در دانشجویان دانشگاه

  اصول قبل از شروع مطالعه و تحقیق,پروژه بررسی راههای مؤثر بر میزان افزایش رغبت و علاقه جهت مطالعه و تحقیق در دانشجویان دانشگاه,تحقیق بررسی راههای مؤثر بر میزان افزایش رغبت و علاقه جهت مطالعه و تحقیق در دانشجویان دانشگاه,خواندن به…

 • پروژه بررسی آلودگی صوتی در صنعت نساجی

  بررسی سطوح فشار صدا در سالنهای بافندگی,پروژه بررسی آلودگی صوتی در صنعت نساجی,تحقیق صنعت نساجی و آلودگی صوتی,دانلود پژوهش آلودگی صوتی در صنعت نساجی,روش های کنترل صدا,فایل تحقیق بررسی آلودگی صوتی در صنعت نساجی,كنترل عملی آلودگی صدا در صنعت نساجی,مشکلات…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش رفتار جرات مندانه

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش رفتار جرات مندانه دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش رفتار جرات مندانه در 56 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه…

 • نخاع و مشخصات ساختمانی آن

  پاورپوینت نخاع و مشخصات ساختمانی آن,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت نخاع و مشخصات ساختمانی آن,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,نخاع و مشخصات ساختمانی آن دانلود فایل نخاع…

 • مبانی نظری سلامت روانی

  پیشینه پژوهش روانشناسی,فصل دو پایان نامه,مبانی نظری سلامت روانی دانلود فایل مبانی نظری سلامت روانی در 32 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی…

 • مقاله جوشکاری زیر آب

  مقاله جوشکاری زیر آب دانلود فایل مقاله جوشکاری زیر آب فهرست: جوشکاری زیر آب  طبقه‌بندی جوشكاری زیرآبی جوشكاری مرطوب جوشكاری بیش فشار (جوشكاری خشك)  خطرات بغرنج مزایای جوشكاری خشك معایب جوشكاری خشك نحوه عملكرد جوشكاری مرطوب  پیشرفت‌های حاصل در زمینه…

 • تحقیق صنعت چاپ

  تحقیق صنعت چاپ دانلود فایل تحقیق صنعت چاپ عنوان مطالب: مراحل صنعت چاپ انواع چاپ صنعت چاپ و نشر کشور باید ضابطه ‌مند شود صنعت چاپ ایران نیازمند حمایت جدی از سوی دولت مرگ خاموش کارگران زیر چرخ های صنعت…

 • پایان نامه بررسی رفتار لرزه ای ستونهای مشبک با بست افقی در کنار مهاربند همگرا

  پایان نامه بررسی رفتار لرزه ای ستونهای مشبک با بست افقی در کنار مهاربند همگرا دانلود فایل پایان نامه بررسی رفتار لرزه ای ستونهای مشبک با بست افقی در کنار مهاربند همگرا چکیده  به  دلیل  عدم   وجود نیمرخهای قوی مناسب …

 • تحقیق انواع سیمان

  تحقیق انواع سیمان دانلود فایل تحقیق انواع سیمان -1- مراحل ساخت سیمان پرتلند از تعریف كلی سیمان مشخص می گردد كه سیمان ماده ای متشكل از مواد آهكی نظیر سنگ آهك یا گچ و مواد شامل اكسیدهای سیلیسیم و آلومینیوم…

 • بررسی نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات

  بررسی نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات,پایان نامه مدیریت,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه بررسی نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود…

 • پاورپوینت در مورد مدیریت و رهبری و تفاوت این دو

  پاورپوینت در مورد مدیریت و رهبری و تفاوت این دو,پاورپوینت مدیریت و رهبری,پایان نامه,پروژه,پژوهش,تحقیق,تفاوت مدیریت و رهبری,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,رهبری,مدیریت,مقاله دانلود فایل پاورپوینت در مورد مدیریت و رهبری و تفاوت این دو پاورپوینت مدیریت و رهبری...مناسب برای…

 • تحقیق حواله ها

  تحقیق حواله ها,تحقیق در مورد حواله ها,تحقیق و بررسی حواله ها,حواله ها دانلود فایل بررسی حواله ها بصورت فایل پی دی اف

 • مقاله مدیریت دانش مجموعه هفتم

  CAF، مدل ارزیابی عمومی ، سازمان هولو گرافیک,پالایش دانش,تاپسیس ، TOPSIS ،,تجاری سازی دانش,دفاتر انتقال فناوری,روش تصمیم گیری پرومته,سرمایه اجتماعی,سرمایه فکری,شرکتهای دانش بنیان,عوامل محیطی,فرهنگ سازمانی,مدل تحلیل پوششی داده ها ، DEA ،,مدل نوناکاتاکوچی,مدل ویلسون,مدیری,مدیریت شایسته محور,مدیریت کیفیت فراگیر,مقاله مدیریت دانش…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مسئله و حل مسئله

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش مسئله و حل مسئله دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش مسئله و حل مسئله در 22 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری…