پروژه کارآفرینی فرآیند تولید شكر و نیشكر

پروژه کارآفرینی فرآیند تولید شكر و نیشكر,پروژه کارافرینی فرآیند تولید شكر و نیشكر,توجیه اقتصادی فرآیند تولید شكر و نیشكر,تولید,دانلود پروژه فرآیند تولید شكر و نیشكر,دانلود کارآفرینی فرآیند تولید شكر و نیشكر,شكر,طرح توجیه فنی فرآیند تولید شكر و نیشكر,طرح توجیهی فرآیند تولید شكر و نیشكر,فرآیند,کارآفرینی فرآیند تولید شكر و نیشكر,نیشكر

دانلود فایل

پروژه کارآفرینی فرآیند تولید  شكر و نیشكر در 99 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان                                                                                 صفحه مقدمه و هدف 1-  كلیات 1-1-  تولید شكر و نیشكر در جهان ………………………………………………………9 1-2- تولید شكر و نیشكر در ایران ……………………………………………………….10 1-2-1-  نیشكر كاری در ایران …………………………………………………………….10 1-2-2-  تولید شكر نیشكری در ایران ………………………………………………….11 1-3-  نیشكر كاری در خوزستان ………………………………………………………….12 1-4-  كشت و صنعت كارون …………………………………………………………….14 2- تركیب شیمیایی نیشكر 2-1-  مواد آلی غیر از ساكاروز ………………………………………………………….19 2-2-  اسید های آلی ……………………………………………………………………….20 2-3-  تركیبات غیر آلی ……………………………………………………………………20 2-4-  تركیبات ازت دار …………………………………………………………………..20 3-  فرایند تولید شكر از نیشكر مقدمه 3-1-  برداشت نیشكر …………………………………………………………………….21 3-1-1-  مواد زائد همراه نی ……………………………………………………………23 3-2-  آماده سازی نی ………………………………………………………………….24-25 3-2-1-  شستشوی نی …………………………………………………………………..25 3-2-2-  خرد كردن نی ………………………………………………………………….25 3-3-  عصاره گیری ……………………………………………………………………….26 عنوان…………………………………………………………………………………………… صفحه 3-4- زلال كردن……………………………………………………………………………….26 3-5- صافی های خلاء……………………………………………………………………….27 3-6- تبخیر كننده ها………………………………………………………………………….27 3-7- تبلور …………………………………………………………………………………….27 3-8- سانتریفوژ ……………………………………………………………………………….27 4- تركیبات شربت نیشكر …………………………………………………………………..28 4-1- پلی ساكاریدها …………………………………………………………………………28 4-1-1- لوان ……………………………………………………………………………………29 4-1-2- پكتین …………………………………………………………………………………29 4-1-3- سلولزان ………………………………………………………………………………29 4-1-4 نشاسته …………………………………………………………………………………29 4-1-5- دكستران …………………………………………………………………………….31 4-1-5-1- مشخصات فیزیكی شیمیایی دكستران…………………………………….31 4-1-5-2- تولید دكستران……………………………………………………………………33 5 مشخصات جنس لوكونوستوك …………………………………………………………..34 6 میكربهای موجود در كارخانه قند ……………………………………………………….35 6-1- میكروارگانیسم های نیشكر ………………………………………………………….35 6-2- سالم سازی آسیاب ها ………………………………………………………………..37 7- روش های سریع اندازه گیری دكستران………………………………………………38 8-  پلی ساكاریدهای نیشكر………………………………………………………………..39 8-1- صمغ درنی ترش……………………………………………………………………….41 8-2- پلی ساكاریدهای بخش تصفیه …………………………………………………….44 9- ضایعات ناشی از دكستران ………………………………………………………………45 9-1- ضایعات نامعلوم ……………………………………………………………………….45 9-2- تداخل در اندازه گیری درصد قند …………………………………………………46 9-3- مشكلات ناشی از دكستران در تصفیه و تولید شكر خام ………………….46 9-3-1 اثر بر شربت زلال كنندها …………………………………………………………46 9-3-2- اثر دكستران بر صاف شدن …………………………………………………….47 9-3-3- اثر دكستران بر ناروانی ………………………………………………………….47 9-4- اثر بر بلورهای ساكاروز…………………………………………………………….49 9-4-1- اثر بر سرعت رشد بلورها ……………………………………………………..49 9-4-2 اثر بر شكل بلورها ………………………………………………………………..49 9-5- اثر بر ظرفیت كارخانه ……………………………………………………………..53 9-6- اثر بر خلوص ملاس نهایی ………………………………………………………54 مواد و روشها 2-1- اثر روش های برداشت بر روی سرعت تشكیل دكستران …………………54 2-1-1- نمونه برداری …………………………………………………………………….55 2-1-2- آزمایشهای مربوط به نی ………………………………………………………55 2-1-2-1- تعیین ماده خشك …………………………………………………………..56 2-1-2-2- تعیین درصد قند (پلاریمتری)…………………………………………….56 2-1-2-3- درجه خلوص ……………………………………………………………….57 2-1-2-4- تعیین قند معكوس ………………………………………………………….57 2-1-2-5- اندازه گیری دكستران ………………………………………………………58 2-2- آزمایشهای مربوط به شربت ……………………………………………………..64 2-3- اثر دكستران بر انحراف پلاریزاسیون …………………………………………..65 2-4- اثر استات سرب بر حذف دكستران ………………………………………………65 2-5- اثر فرمالین …………………………………………………………………………….66 2-6- روش های آماری ……………………………………………………………………66 2-6-1- روش های تجزیه واریانس …………………………………………………….66 2-6-2- رگرسیون ………………………………………………………………………….66 نتایج و بحث 3-1- آزمایشهای نیشكر …………………………………………………………………..67 3-1-1- آزمایش قند ……………………………………………………………………….67 3-1-2- آزمایش درجه خلوص ………………………………………………………….67 3-1-3- آزمایش PH ……………………………………………………………………..68 3-1-4- آزمایش نسبت كیفیت راندمان تولید و شكرخام …………………………69 3-1-5- آزمایش دكستران ……………………………………………………………….69 3-1-6- آزمایش قند معكوس ………………………………………………………….69 3-2- آزمایشهای شربت …………………………………………………………………74 3-2-1- آزمایشهای قند معكوس……………………………………………………….74 3-2-1- آزمایش دكستران ………………………………………………………………74 3-3- آزمایش اثر دكستران بر انحراف پلایمتری …………………………………..80 3-4- آزمایش اثر فرمالین ………………………………………………………………82 3-5- آزمایش اثر استات سرب بر حذف دكستران ……………………………….83 4-  ضمیمه …………………………………………………………………………………84 5-  منابع مورد استفاده …………………………………………………………………..92 فهرست جداول عنوان                                                                             صفحه شماره جدول 1-       ضایعات قندی بر اساس دكستران موجود در شكر خام ………………..8 2-       تولید قند و شكر از چغندر و نیشكر در جهان ……………………………9 3-       صورت عملكردبهره برداری كارخانه های نیشكری………………………13 4-       واریته های تجاری نیشكر كارون ……………………………………………14 5-       تركیبات شیمیایی نیشكر ………………………………………………………19 6-       مقادیر تركیبات مختلف در نی های سالم ، ترشیده ، خشك، برگ سبز سرنی و برگهای خشك……………………………………………………….23 7-       مواد تشكیل دهنده شربت ……………………………………………………28 8-       پلی ساكاریدهای موجود در نیشكر ………………………………………..30 9-       گروه های مختلف دكستران بر اساس پیوندهای موجود ………………32 10-   تجزیه پلی ساكاریدهای جدا شده از ملاس و شربت مخلوط………40 11-   مقایسه تركیبات صمغ جدا شده از نی تازه و كهنه ……………………41 12-   اثر زمان نگهداری نی سبز و سوخته بر میزان صمغ ………………….42 13-   میزان صمغ در نی های خرد شده و خرد نشده در اثر نگهداری …..43 14-   درصد افزایش صمغ شربت در خلال نگهداری نیشكر ……………….43 15-   میزان دكستران و ضایعات قندی در شكر خام …………………………45 16-   منحنی استاندارد دكستران …………………………………………………..64 17-   جداول تجزیه واریانس صفات مختلف نی …………………………….76 18-   جداول تجزیه واریانس صفات مختلف در شربت ……………………79 19-   جداول تجزیه واریانس مربوط به اثر غلظت های مختلف فرمالین…82 فهرست شكلها 1-       اثر دكستران و نشاسته بر ناروانی…………………………………………………..48 2-       اثر دكستران بر افزایش ناروانی ……………………………………………………48 3-       بلور طبیعی ساكاروز و محورهای كریستالوگرافی…………………………….52 4-       مقایسه اثر رافینوز و دكستران بر بلور ساكاروز ……………………………….52 5-       اثر غلظت های متفاوت دكستران بر بلور ساكاروز…………………………..53 6-       تغییرات درصد قند در نی های سبز، سوخته و برداشت ماشینی ……….72 7-       تغییرات درجه خلوص در نی های سبز، سوخته و برداشت ماشینی…. 72 8-       تغییرات PH در نی های سبز ، سوخته و برداشت ماشینی ……………..74 9-       تغییرات نسبت كیفیت خام در نی های سبز ، سوخته و برداشت ماشینی……………………………………………………………………………….64 10-   تغییرات شكر خام در نی های سبز، سوخته و برداشت ماشینی……… 65 11-   تغییرات بازه تولید در نی های سبز ، سوخته و برداشت ماشینی ……..65  12-   تغییرات دكستران در نی های سبز، سوخته و برداشت ماشینی ………..73 13-   تغییرات قند معكوس در نی های سبز ،سوخته و برداشت ماشینی …..73 14-   تغییرات قند معكوس در شربت با PH های مختلف در دمای C50ْ..77 15-   تغییرات قند معكوس در شربت با PH های مختلف در دمای C60ْ..77 16-   تغییرات قند معكوس در شربت با PH های مختلف در دمای C70ْ..78 17-   تغییرات دكستران شربت با PH های مختلف در دمای C 50ْ ………78 18-   تغییرات دكستران شربت با PH های مختلف در دمای C 60ْ ………79 19-   تغییرات دكستران شربت با PH های مختلف در دمای C 70ْ ………79 20-   رگرسیون بین دكستران و درصد قند ……………………………………. 81 21-   رگرسیون بین دكستران و انحراف پلاریمتری …………………………. 81 مقدمه و هدف: نیشكر از گیاهان زراعی است كه ظاهراً اهلی كردن آت برای اولین بار در جزایر اقیانوس آرام (گینه نو) اتفاق افتاد و سپس از آنجا به چین و هند برده شده است. سابقه تاریخی كشت نیشكر به هزار سال قبل از میلاد می رسد نیشكر از هند به سایر نقاط دنیا راه یافت و تا اوایل قرن هجدهم تنها محصولی بود كه در سطح تجارتی برای تولید شكر كشت می شد. تولید شكر از اجزاء مهم اقتصادی كشاورزی بسیاری از كشورهاست در مقیاس جهانی عملكرد قند چغندر و قند نیشكر در واحد سطح تقریباً مساوی است. سابقة تولید نیشكر در ایران به سال 600 میلادی می رسد در این زمان شكر تصفیه شده از نیشكر تولید می شده. ظاهراً تولید نیشكر در خوزستان اهمیت داشته است زیرا كلمه خوز به معنی نیشكر است به هر حال اولین تلاش وسیع برای تولید آزمایشی نیشكر در سال 1329 در خوزستان انجام گردید. (3) اكنون صنعت قندسازی كاملاً استقرار یافته مهذا پژوهشگران تحقیقات زیادی درباره تحول این صنعت آن هم با توجه به تكنیك های كاملاً مدرن با توجه به شرایط سخت كه به این صنعت تحمیل شده است اشتغال به كار دارند. هدفهای كنونی این پژوهشگران و محققان را می توان به شرح زیر خلاصه كرد. 1-   استخراج حداكثر ممكن قند از نیشكر 2-  شكر با كیفیتی تولید گردد كه جوابگوی خواسته های مصرف كنندگان باشد. بسیار از این مصرف كنندگان شرایط بسیار سختی را برای كیفیت شكر قائل شده اند. 3-  شكر را هر چقدر ممكن است با قیمت كمتری به بازار عرضه نمایند یا به عبارت دیگر استفاده از تجهیزات پیشرفته و كاهش ضایعات در كلیه مراحل تولید شكر. (10) همچنین توجه به مسائلی مانند كاهش مصرف انرژی و حداقل آلودگی محیط زیست. (8) از جمله مسائلی كه كارخانجات نیشكری با آن دست به گریبان هستند ضایعات ناشی از فعالیت میكروارگانیزم ها می باشد. میكروارگانیزم ها قادرند تحت شرایط مناسب و در مراحل مختلف مانند آتش زدن. حمل نی . آسیاب و سایر مراحل تولید شكر در كارخانه به روش های گوناگون همانند تجزیه ساكاروز، تولید قند معكوس، تولید اسید، تولید مواد صمغی مثل دكستران لوان ضایعات جبران ناپذیری وارد كند. (10) دكستران از جمله موادی است كه توسط باكتری به نام لوكونوستوك مزنتروییدس تولید می شود كه در صورت توقف نی در مرحله برداشت. حمل و یا توقف شربتها و آلودگی آسیاب ها این باكتری وارد عمل شده و منجر به تولید دكستران و اسید می گردد كه از جمله خسارات وارده را می توان 1- افزایش ضایعات نامعلوم در شربت ناشی از تشكیل دكستران كه بر طبق نظر كلارك میزان ضایعات را می توان در جدول زیر نمایش داد. (24) جدول 1: ضایعات قندی بر اساس دكستران موجود در شكر خام (24) اسید فروكتوز ضایعات قندی درصد شكر (lbt) شكر (lb/t) % دكستران 07/0 2/2 4/4 05/0 14/0 4/4 8/8 1/0 7/0 22 44 5/0 كه این ضایعات فقط در رابط مستقیم با تولید دكستران می باشند و 3 تا 5 برابر ضایعات نیز در مرحله فرایند رخ می دهد 2- اثر بر تصفیه شربت 3- تشكیل رسوبات در صافی ها 4- سوزنی شدن كریستالها 5- افزایش خلوص ملاس بدلیل ورود كریستالهای ریز به ملاس و قند زدایی ضعیف ملاس 6- كاهش قیمت شكر . افزایش میزان دكستران در شكر به بیش از m.a.u 250 باعث كاهش قیمت شكر می گردد كه بر اساس میزان دكستران ، جریمه هایی در نظر گرفته شده است. 5- مشخصات جنس لوكونوستوك این جنس متعلق به خانواده متعلق به خانواده استرپتوكوكاسه می باشد گرم مثبت كاتالاز منفی – هتروفرمنتایتو – اشكال كروی تا بیضی – تشكیل اسپور نمی دهد. بطور گسترده روی گیاهان پراكنده اند كه از این طریق خود را به شیر و فرآورده های لبنی می رسانند. برخی گونه ها جهت تهیه كشت های استارتر در فرآورده های لبنی مورد استفاده قرار می گیرد. (41-14) مزوفیل می باشند در دمای C30ْ – 25 رشد می نمایند. بهترین شرایط رشد PH محدود خنثی می باشد بجز L.oenos كه در PH حدود 8/4 رشد می كند (41) این جنس دارای شش گونه می باشد كه عبارتند از : 1-    L.mesenteroides subsp. Mesenteroides 2-    L. mesenteroides subsp. Dextranicum 3-    L. cremoris 4-    L.paramesntroides 5-    L. lactis 6-    L. oenes تمام گونه های فوق سیترات منفی بوده قابل ذكر است كه تمام گونه ها قادر به مصرف ساكاروز و گلوكوز می باشند. همچنین فروكتوز توسط تمام گونه ها بجز L. cremoris مصرف می گردد از تمام گونه های فوق فقط شماره های 1 و 2 قادر به تولید دكستران می باشند (41) 6- میكرواورگانیزم ها موجود در كارخانه قند سه گروه مهم میكروارگانیزم های موجود در كارخانه قند كه باعث ایجاد ضایعات قندی می گردند عبارتند از : 1-   كپك ها 2-   مخمرهای اسموفیل 3-   باكتریها كپك ها و مخمرها معمولاً بعد از فرایند وارد شكر می گردند مخصوصاً در سانتریفوژها ولی باكتریها در نی و شربت ها وجود دارند و فرایندهای مختلف را تحمل می نمایند. و باعث ایجاد خسارت های متفاوتی می گردند ولی باكتریها در بریكس های بالای 60 -50 قادر به فعالیت نمی باشند. در مورد فعالیت و خسارت مخمرهای اسموفیل به علت اهمیت كم آنها چیزی ثبت نشده است (24).

 • بانك اطلاعاتی Access 2005

  Access 2005,بانك اطلاعاتی,بانك اطلاعاتی Access 2005 دانلود فایل بانك اطلاعاتی Access 2005 بانك اطلاعاتیAccess 2005 بخش اول) آشنایی با نرم افزار مورد استفاده بانك اطلاعاتی چیست دستكاری داده ها tab تعریف كاربر بخش اول) آشنایی با نرم افزار مورد استفاده…

 • تحقیق تجلی تعزیه در فیلم مسافران اثر بهرام بیضایی

  تحقیق تجلی تعزیه در فیلم مسافران اثر بهرام بیضایی دانلود فایل تحقیق تجلی تعزیه در فیلم مسافران اثر بهرام بیضایی چكیده: وجه مشخص آثار بهرام بیضایی به عنوان نمایشنامه نویس، فیلمنامه نویس، محقق، كارگردان متاتروینی، نگرش فلسفی در فضای تئاتر…

 • پایان نامه طراحی فشرده ساز تصویر با تبدیل Wavelet روی FPGA

  پایان نامه طراحی فشرده ساز تصویر با تبدیل Wavelet روی FPGA دانلود فایل پایان نامه طراحی فشرده ساز تصویر با تبدیل Wavelet روی FPGA چکیده  تبدیل موجک در میدان های مختلف علم به طور کامل قابل اجراست در واقع تبدیلی…

 • پاورپوینت تکنولوژی تصفیه آب

  WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGIES MEDAWARE,پاورپوینت تکنولوژی تصفیه آب,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت تکنولوژی تصفیه آب,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل پاورپوینت تکنولوژی تصفیه آب(WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGIES…

 • دانلود پاورپوینت تعیین قیمت ( فصل نهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران)

  دانلود پاورپوینت تعیین قیمت ( فصل نهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران),قیمت گذاری درانواع بازارهای مختلف,قیمت گذاری درحالت ان,قیمت گذاری درحالت رقابت انحصاری,قیمت گذاری درحالت رقابت انحصاری چندجانبه,قیمت گذاری درحالت رقابت کامل,کتاب مدیریت بازاریی احمد روستا، داور ونوس…

 • مقاله روشهای تنظیم بودجه

  تحقیق روشهای تنظیم بودجه,روشهای تنظیم بودجه,مقاله روشهای تنظیم بودجه دانلود فایل مقاله روشهای تنظیم بودجه دارای 37صفحه فرمت ورد وقابل ویرایش فهرست مطالب عنوان                              صفحه 1-روشهای تنظیم بودجه                         1   2-روشهای برآورد و تنظیم درآمدها                 2…

 • سمینار نساجی منسوجات مقاوم در برابر آتش

  سمینار نساجی منسوجات مقاوم در برابر آتش دانلود فایل سمینار نساجی منسوجات مقاوم در برابر آتش چکیده  ضد آتش کردن منسوجات و یا مقاوم نمودن منسوجات در مقابل آتش در کشورهای پیشرفته از اهمیت خاصی برخوردار است و برای منسوجات…

 • مقاله جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده (NGN)

  پایان نامه جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده (NGN),جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده (NGN),مقاله جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده (NGN) دانلود فایل جایگاه فیبر و ادوات…

 • پروژه آمار بررسی وضعیت تحصیلی پسران نسبت به دختران

  پروژه آمار بررسی وضعیت تحصیلی پسران نسبت به دختران دانلود فایل پروژه آمار بررسی وضعیت تحصیلی پسران نسبت به دختران مقدمه : اغلب دختران در دبیرستان احساس می کنند که نسبت به سالهای گذشته تحصیلی افت یافته اند. و احساس…

 • مقاله بررسی آمریكا و خیزش اسلامی مردم ایران

  آمریكا و خیزش اسلامی مردم ایران,پروژه بررسی آمریكا و خیزش اسلامی مردم ایران,تحقیق بررسی آمریكا و خیزش اسلامی مردم ایران,دانلود تحقیق بررسی آمریكا و خیزش اسلامی مردم ایران,مقاله بررسی آمریكا و خیزش اسلامی مردم ایران دانلود فایل [3]

 • پایان نامه تجزیه و تحلیل رفتار ویسکوالاستیک آمیزه های پلیمری

  پایان نامه تجزیه و تحلیل رفتار ویسکوالاستیک آمیزه های پلیمری دانلود فایل پایان نامه تجزیه و تحلیل رفتار ویسکوالاستیک آمیزه های پلیمری فهرست مطالب: فصل اوّل رئولوژی (Rheology) 11 تاریخچه پیدایش رئولوژی ۱۲ مواد از دیدگاه رئولوژی ۱۲۱ پدیده‌های رئولوژیکی ۱۲۲…

 • پایان نامه بررسی عوامل موثربر ارزش برند و تصویر برند در صنعت بیمارستان

  پایان نامه بررسی عوامل موثربر ارزش برند و تصویر برند در صنعت بیمارستان دانلود فایل پایان نامه بررسی عوامل موثربر ارزش برند و تصویر برند در صنعت بیمارستان چکیده: در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر ارزش برند و…

 • پایان نامه آسیبهای ورزشی

  آسیبهای ورزشی,پایان نامه آسیبهای ورزشی,پروژه آسیبهای ورزشی,تحقیق آسیبهای ورزشی,دانلود آسیبهای ورزشی دانلود فایل پایان نامه آسیبهای ورزشی قسمتی از متن: اندام فوقانی: تستهای زیر اكثرا توسط (1993) Provance, Mc Creary, kendall و (1989) Gilewich , Clarkson جمع آوری شده‌اند كه…

 • پایان نامه رهبری اخلاقی و رابطه آن با تعهد سازمانی کارکنان واحدهای ستادی بانك ملی

  پایان نامه رهبری اخلاقی و رابطه آن با تعهد سازمانی کارکنان واحدهای ستادی بانك ملی دانلود فایل [1]

 • تحقیق کلی افت تحصیلی

  تحقیق کلی افت تحصیلی دانلود فایل بخشهایی از متن: افت تحصیلی موضوعی غیرقابل حل نیست، اما حل آن هم یك‌باره و ناگهانی و با شیوه‌های آنی میسر نیست. برای مقابله با این پدیده، به برنامه‌ریزی‌های درازمدت و زیربنایی احتیاج است…

 • مبانی نظری هوش بازاریابی

  مبانی نظری هوش بازاریابی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش هوش بازاریابی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش هوش بازاریابی در 61 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)…

 • گزارشهای سالانه بازار فرابورس ایران از سال 1390 الی 1395

  داده های سالانه بازار فرابورس ایران,دادهای بازار فرابورس ایران از سال 1390 الی 1395,گزارشهای سالانه بازار فرابورس ایران,گزارشهای سالانه بازار فرابورس ایران از سال 1390 الی 1395 دانلود فایل عنوان: گزارشهای سالانه بازار فرابورس ایران از سال 1390 الی 1395…

 • پایان نامه بررسی ریشه اصلی جرم و جنایت در جهان سوم و آثار سوء آن

  بررسی ریشه اصلی جرم و جنایت در جهان سوم و آثار سوء آن,پایان نامه بررسی ریشه اصلی جرم و جنایت در جهان سوم و آثار سوء آن,پایان نامه کارشناسی ارشد «MA» رشته حقوق دانلود فایل پایان نامه کارشناسی ارشد «M.A» رشته:…

 • دانلود پاورپوینت تئوری هنجاری حسابداری: چارچوب نظری

  ارکان تشکیل دهنده چارچوب نظری بر اساس چارچوب هیئت استانداردهای بین المللی,تئوری توصیفی,تئوری حسابداری,تئوری هنجاری,تاریخچه پیدایش چارچوب نظری,تعریف چارچوب نظری از نظر FASB,دانلود پاورپوینت تئوری هنجاری حسابداری: چارچوب نظری,دانلود پاورپوینت ویژه ارائه کلاسی درس تئوری های حسابداری,مفهوم تئوری هنجاری,نق,نقاط قوت…

 • مقاله پاورپوینت کودکان خیابانی

  دانلود پاورپوینت کودکان خیابانی,مقاله پاورپوینت کودکان خیابانی,مقاله کودکان خیابانی دانلود فایل فایل حاضر که مقاله ای است پیرامون کودکان خیابانی در قالی پاورپوینت تهیه گردیده و دارای 24 اسلاید می باشد متن زیر چکیده ای از است از متن این…

 • پایان نامه نقش رسانه در بازتاب و پیشگیری جرائم و انحرافات

  بازتاب و پیشگیری جرائم و انحرافات,پایان نامه نقش رسانه در بازتاب و پیشگیری جرائم و انحرافات,پیشگیری جرائم و انحرافات,نقش رسانه در بازتاب و پیشگیری جرائم و انحرافات دانلود فایل پایان نامه نقش رسانه در بازتاب و پیشگیری جرائم و انحرافات…

 • تحقیق شیمی و مرمت ساختمان

  تحقیق شیمی و مرمت ساختمان دانلود فایل بخشهایی از متن:آثار فرهنگی هر کشور ، هویت مردم آن کشور و سرزمین است و نشان دهنده تمدن باستانی و روح علم و هنر در پدران مردم کنونی آن جامعه و فرهنگ غنی…

 • بررسی رابطه سیاسی ایران و سوریه پس از انقلاب

  بررسی رابطه سیاسی ایران و سوریه پس از انقلاب دانلود فایل بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران فصل اول (كلیات)     1.       طرح و تبیین موضوع ……………..…………………………………………………………………2     2.       ادبیات موضوع ………………………………………………………………………………………3     3.       علل…

 • بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار

  بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود مقاله بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار بصورت…

 • عوامل موثر در تفاوتهای طبقه اجتماعی در تندرستی و بیماری

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود عوامل موثر در تفاوتهای طبقه اجتماعی در تندرستی و بیماری,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,عوامل موثر در تفاوتهای طبقه اجتماعی در تندرستی و بیماری,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود…

 • مقاله زندگی و تحولات فکری جلال آل احمد

  مقاله زندگی و تحولات فکری جلال آل احمد دانلود فایل 1

 • پایان نامه پزشکی -ترس

  پایان نامه پزشکی,پایان نامه پزشکی -ترس,ترس دانلود فایل پایان نامه پزشکی -ترس قسمتی از متن: تعریف ترس: جانوران بدون وجود ترس قادر به حفظ امنیت خود نیستند. اضطراب یک علامت هشدار دهنده است، خبر از خطری قریب الوقوع می دهد…

 • بررسی ارتباط بین کیفیت سود با متغیر های سه گانه فروش ، داراییها وبدهی ها در بازار سرمایه

  بررسی ارتباط بین کیفیت سود با متغیر های سه گانه فروش ، داراییها وبدهی ها در بازار سرمایه,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین کیفیت سود با متغیر های سه گانه فروش ، داراییها…

 • طرح توجیهی خدمات رایانه ای ومشاوره مدیریت با ظرفیت 43 برنامه درسال

  طرح توجیهی خدمات رایانه ای ومشاوره مدیریت با ظرفیت 43 برنامه درسال دانلود فایل طرح توجیهی   خدمات رایانه ای ومشاوره مدیریت با ظرفیت 43 برنامه درسال خلاصه طرح   موضوع طرح ارائه خدمات رایانه ای ومشاوره مدیریت تعدادشاغلین 6 نفر…

 • دانلود پاورپوینت مفاهیم مدیریت و سازمان

  ابعاد ساختاری,ابعاد سازمان,ابعاد محتوایی,دانلود پاورپوینت مفاهیم مدیریت و سازمان,سازمان چیست؟,سطوح مدیریت,عوامل تعیین کننده موفقیت مدیر,مراحل تکامل سازمانهای در حال رشد,مهارت های مدیران,نقشهای مدیریت,وظایف و فعالیتهای مدیریت دانلود فایل دانلود پاورپوینت مفاهیم مدیریت و سازمان عنوان: دانلود پاورپوینت مفاهیم مدیریت و…

 • پاورپوینت تجزیه و تحلیل صورت های مالی

  ارتباط بین صور,استفاده كنندگان از صورت های مالی,انواع صورت های مالی,پاورپوینت تجزیه و تحلیل صورت های مالی,ترازنامه,تعریف تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی,تعریف عناصر صورت‌های مالی,دانلود پاورپوینت آماده ارائه کلاسی درس تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی,دانلود پاورپوینت تجزیه و…

 • دانلود پاورپوینت سیستم های هوشمند یا خبره

  اداره شرایط پیچیده,پردازش عل,تاریخچه شکل گیری سیستم های خبره,تشخیص تصاویر,تعیین اولویت ها,تغییر سریع وضعیت،اصلاح و واکنش,حل مسائل در صورت از بین رفتن اطلاعات مهم,دانلود پاورپوینت سیستم های هوشمند یا خبره,شاخه های هوش مصنوعی,هوش مصنوعی((artificial intelligence,ویژگی های رفتار های هوشمند,یادگیری و…

 • مقاله آسیب شناسی اجتماعی چیست ؟

  مقاله آسیب شناسی اجتماعی چیست ؟ دانلود فایل مقاله آسیب شناسی اجتماعی چیست ؟  فهرست  هدفها و مقاصد آسیب شناسی اجتماعی فرهنگ ویژگیهای فرهنگ عناصر اساسی فرهنگ انواع هنجارها تعریف كجروی اجتماعی ملاكهای تشخیصی كجرویهای اجتماعی  انواع كجرویهای اجتماعی خانواده…

 • پایان نامه بررسی دكل های حفاری در صنایع نفت

  پایان نامه بررسی دكل های حفاری در صنایع نفت دانلود فایل پایان نامه بررسی دكل های حفاری در صنایع نفت مقدمه از آنجا كه نفت و گاز، به طور عادی در سطوح زیرین زمین پیدا می‌شوند، وسایل و تجهیزات خاصی…

 • مقاله روشی موثر و سریع برای نمك زدایی یا تغییر بافر نمونه های بیولوژیكی

  مقاله روشی موثر و سریع برای نمك زدایی یا تغییر بافر نمونه های بیولوژیكی دانلود فایل مقاله روشی موثر و سریع برای نمك زدایی یا تغییر بافر نمونه های بیولوژیكی  روشی موثر و سریع برای نمك زدایی یا تغییر بافر…