پروژه کارآفرینی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو,پروژه کارافرینی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو,ترمز,توجیه اقتصادی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو,تولید,خودرو,دانلود پروژه کارخانه تولید لنت ترمز خودرو,دانلود کارآفرینی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو,طرح توجیه فنی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو,طرح توجیهی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو,کارآفرینی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو,کارخانه,لنت

دانلود فایل

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو در 109 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان                                                                                شماره صفحه خلاصه طرح :……………………………………………………………………………………………………………. 6 فصل اول…………………………………………………………………………………………………………………. 7 شناخت محصول………………………………………………………………………………………………………… 7 معرفی……………………………………………………………………………………………………………………. 8 1-نقش استراتژیك  حمل و نقل در صنایع كشور و ارتباطات صنعتی  و غیر صنعتی بین سازمانها ، ارگانها و شركت ها :          8 2-حمل و نقل مسافران :……………………………………………………………………………………………….. 8 3- افزایش روز افزون كارخانجات:…………………………………………………………………………………….. 9 معرفی صنعت تحت كار برد…………………………………………………………………………………………….. 9 صنایع تحت كاربرد پروژه را می توان در 2 گروه مورد بررسی قرار داد :…………………………………………….. 9 معرفی تكنولوژی از نقطه نظر منشاء………………………………………………………………………………….. 10 معرفی محصولات تولیدی…………………………………………………………………………………………….. 10 موارد استفاده مصرف كنندگان عمده محصول……………………………………………………………………….. 12 فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………. 13 شناخت و بررسی بازار………………………………………………………………………………………………… 13 1- بررسی تولیدات گذشته و وضعیت تولید كنندگان………………………………………………………………… 14 در نوسات تولید كارخانجات لنت ترمز چند عامل  به چشم می خورد كه در ذیل به آنها می پردازیم :……………. 14 2- بررسی قیمت………………………………………………………………………………………………………. 15 3- تحلیل وضعیت موجود مصرف……………………………………………………………………………………. 16 مصرف لنت سنگین در حال حاضر به دو بخش تقسیم می شود:……………………………………………………. 16 3-1- خودروهای سنگین موود و در حال كار در كشور :…………………………………………………………… 16 3-2-كارخانجات تولید كننده خودروهای سنگین :………………………………………………………………….. 16 4-پیش بینی مصرف آینده :…………………………………………………………………………………………… 17 4-1- روش پیش بینی :………………………………………………………………………………………………. 17 پس از محاسبات فرمول های رگرسیون داریم:……………………………………………………………………….. 18 4-2- تحلیل پیش بینی :………………………………………………………………………………………………. 18 5-برآورد مصرف……………………………………………………………………………………………………… 19 پیش بینی عرضه……………………………………………………………………………………………………….. 19 جدول عرضه كنندگان موجود د ذیل آورده می شود…………………………………………………………………. 20 تحلیل پیش بینی :……………………………………………………………………………………………………… 21 برآورد عرضه…………………………………………………………………………………………………………… 21 صادرات……………………………………………………………………………………………………………….. 22 سهم  بازار قابل حصول……………………………………………………………………………………………….. 22 فصل سوم………………………………………………………………………………………………………………. 23 بررسی های فنی……………………………………………………………………………………………………….. 23 تعیین ظرفیت………………………………………………………………………………………………………….. 24 اثر تقاضای بازار :……………………………………………………………………………………………………… 24 2-اثر مواد ورودی:……………………………………………………………………………………………………. 25 3- اثر تاسیسات زیر بنایی:……………………………………………………………………………………………. 25 4-اندازه واحدهای مشابه :……………………………………………………………………………………………. 26 5-توان رهبری و سازمان دهی :………………………………………………………………………………………. 26 6-بودجه :……………………………………………………………………………………………………………… 26 7-عدم تمركز :………………………………………………………………………………………………………… 26 جدول تولید برای 5 سال  اول بهره برداری………………………………………………………………………….. 27 تكنولوژی ( روش تولید ) و چگونگی انتخاب و تامین آن…………………………………………………………… 27 1- پیاده شدن تكنولوژی در كشور فروشنده و كشور های صنعتی :…………………………………………………. 28 2- كارایی تكنولوژی در كشورهایی كه پیاده شده است :…………………………………………………………….. 28 3-همخوانی تكنولوژی با امكانات و حساس نبودن آن نسبت به محدودیت های ممالك :…………………………. 28 4- منسوخ نبودن تكنولوژی:………………………………………………………………………………………….. 28 5- میزان تجربه و سابقه صاحب تكنولوژی  و دور نمای پیشرفتهای فنی آن :………………………………………. 29 6- توان جذب تكنولوژی و قابلیت راهبری آن در ایران:……………………………………………………………. 29 7-سابقه فروشنده تكنولوژی در ایران و همكاریهای بعد از فروش :………………………………………………… 29 8-آزادی خریدار در انتخاب سازندگان تجهیزات:…………………………………………………………………… 29 9-تعهد فروشنده تكنولوژی به آموزش نیروی انسانی جهت طراحی پروژه های جدید :…………………………… 30 10-هزینه تكنولوژی:………………………………………………………………………………………………….. 30 لیست مواد مصرفی :…………………………………………………………………………………………………… 30 برگ مسیر تولید……………………………………………………………………………………………………….. 31 مبانی انتخاب ماشین آلات……………………………………………………………………………………………. 33 همانطوریكه میدانید برای انتخاب ماشین آلات اصول و مبانی معینی ، به شرح زیر وجود دارد:………………….. 33 1-درجه انعطاف پذیری نسبت به نوع تولید، میزان تولید، و جانشین پذیری مواد :………………………………… 33 2- درجه مكانیزاسیون و اتوماسیون :…………………………………………………………………………………. 34 3-تواناییهای اصلی نظیر ظرفیت تولید ، عمر تولید و هزینه های سرمایه گزاری:…………………………………… 34 4-هزینه های بهره برداری به ازای تولید هر واحد محصول :……………………………………………………….. 34 5-امكانات ساخت ماشین در داخل كشور :………………………………………………………………………….. 34 6-امكانات نگهداری و تعمیرات و دسترسی به لوازم یدكی :……………………………………………………….. 35 7-تجربه و حسن شهرت سازنده :……………………………………………………………………………………. 35 لیست ماشین آلات…………………………………………………………………………………………………….. 36 تعیین  تعدادماشین آلات مورد نیاز…………………………………………………………………………………… 37 كسر ماشین…………………………………………………………………………………………………………….. 37 برای تعیین كسر مورد نیاز ماشین به صورت زیر عمل می كنیم :……………………………………………………. 37 برگ تعیین تعداد ماشین آلات………………………………………………………………………………………… 38 جدول مشخصات ماشین آلات……………………………………………………………………………………….. 39 سیستم حمل و نقل كارخانه…………………………………………………………………………………………… 41 به طور كلی تجهیزات حمل و نقل در یك كارخانه می تواند به دو صورت باشد :………………………………….. 41 1-تجهیزات حمل و نقل متحرك :……………………………………………………………………………………. 41 2-تجهیزات حمل و نقل ثابت :………………………………………………………………………………………. 41 تعیین فضاهای مورد نیاز………………………………………………………………………………………………. 42 1-سالهای تولید :………………………………………………………………………………………………………. 42 2- فضای مورد نیاز برای آزمایشگاه :………………………………………………………………………………… 43 3- ساختمانها و مكانهای رفاهی :…………………………………………………………………………………….. 44 3-1- رستوران :………………………………………………………………………………………………………. 44 3-1-1- غذا خوری :…………………………………………………………………………………………………. 44 تجهیزات لازم برای غذا خوری عبارتند از :………………………………………………………………………….. 44 3-1-3-انبار…………………………………………………………………………………………………………… 45 3-2- بهداری :………………………………………………………………………………………………………… 45 3-2-1-اتاق انتظار :………………………………………………………………………………………………….. 45 3 -2-2- اتاق معاینه :………………………………………………………………………………………………… 46 3-2-3- سرویسها :…………………………………………………………………………………………………… 46 3-2-4- انبار وسائل بهداشتی و دارو :………………………………………………………………………………. 46 3-3-رختكن :………………………………………………………………………………………………………… 46 كه اگر كمد ها را در دو ردیف قرار دهیم خواهیم داشت :…………………………………………………………… 47 3-4- دستشویی :……………………………………………………………………………………………………… 47 3-5- نمازخانه :………………………………………………………………………………………………………. 47 3-6- سالن ورزشی :………………………………………………………………………………………………….. 48 3-7- پاركینگ :……………………………………………………………………………………………………….. 48 3-8-نگهبانی و اطلاعات :……………………………………………………………………………………………. 48 3-9- فضای سبز :…………………………………………………………………………………………………….. 49 به ازای هر نفر از پرسنل طبق استانداردهای موجود m² 7 ، 0 در نظر میگیریم بنابراین داریم :………………….. 49 4-فضای مورد نیاز تاسیسات:…………………………………………………………………………………………. 49 تاسیسات كارخانه كه وجود آن الزامی است مقداری فضا را اشغال می كنند كه در جدول زیر آمده است:………… 49 5-فضای اداری:……………………………………………………………………………………………………….. 50 6-تجهیزات ایمنی و آتش نشانی :……………………………………………………………………………………. 50 7- خدمات تولیدی كارخانه :…………………………………………………………………………………………. 51 7-1- دریافت:…………………………………………………………………………………………………………. 51 وظایف این بخش به این شكل در نظر گرفته میشود:………………………………………………………………… 51 7-2-ارسال :………………………………………………………………………………………………………….. 51 برای دو بخش فوق مكان های زیر را طراحی می كنیم:……………………………………………………………… 51 1-ساختمان امور دفتری :…………………………………………………………………………………………….. 51 2- سكوی تخلیه :……………………………………………………………………………………………………… 52 7-3- انبارها :…………………………………………………………………………………………………………. 52 انبار مواد اولیه…………………………………………………………………………………………………………. 52 با ضرب كردن فضای خالص در عدد 5 ، 1 فضای كل انبار بدست می آید:………………………………………… 53 انبار لوازم یدكی :………………………………………………………………………………………………………. 53 موارد كا برای ان انبار طراحی می كنیم به صورت زیر است:……………………………………………………….. 54 انبار مواد مصرفی :…………………………………………………………………………………………………….. 54 انبار ضایعات :…………………………………………………………………………………………………………. 54 انبار محصول نهایی :…………………………………………………………………………………………………… 55 تخمین فضای مورد نیاز انبار محصول نهای………………………………………………………………………….. 55 8- فضای خیابانها و فضاهای دیگر :………………………………………………………………………………….. 56 برای كلیه خیابانها و فضاهای دیگر مورد نیاز ، 30 درصد كل فضاهای فوق را در نظر می گیریم :………………… 56 كل فضای كارخانه :……………………………………………………………………………………………………. 56 در این بخش به تعیین میزان آب و برق و سوخت های مورد نیاز كارخانه می پردازیم :…………………………… 56 برق مورد نیاز :………………………………………………………………………………………………………… 56 1-1-برق ماشین آلات :………………………………………………………………………………………………. 56 1-2- برق مورد نیاز برای روشنایی:………………………………………………………………………………….. 57 1-3- برق مورد نیاز برای محوطه :………………………………………………………………………………….. 58 برای روشنایی محوطه تعدادی چراغ در محوطه در نظر می گیریم  كه محاسبات در ذیل می آید:…………………. 58 به ازای هر m 10 خیابان و پاركینگ 1 لامپ 40 واتی در نظر میگیریم :………………………………………….. 58 كل برق مورد نیاز برای كارخانه :……………………………………………………………………………………… 59 برق مورد نیاز برای كل كارخانه با :…………………………………………………………………………………… 59 – برآورد آّب مصرفی :………………………………………………………………………………………………… 59 كل آب مصرفی در كارخانه را می توان در موارد زیر بر شمرد :……………………………………………………. 59 2-1- آب مصرفی ماشین آلات :…………………………………………………………………………………….. 59 2-2- آب مصرفی توسط كاركنان :…………………………………………………………………………………… 59 2-3-مصرف آب برای فضای سبز:…………………………………………………………………………………… 60 سوختها………………………………………………………………………………………………………………… 60 3-1-سوخت مصرفی توسط ماشین آلات :………………………………………………………………………….. 60 3-2-سایر مصارف :…………………………………………………………………………………………………… 60 برای مصارف دیگر كارخانه به سوختهای زیر احتیاج است :………………………………………………………… 60 ( I) گاز :………………………………………………………………………………………………………………. 60 ( II) گازوئیل :………………………………………………………………………………………………………… 61 ( III) بنزین :…………………………………………………………………………………………………………. 62 بنابراین كل مصرف سوخت روزانه و سالانه در جدول ذیل آمده است :……………………………………………. 62 چارت سازمانی………………………………………………………………………………………………………… 62 جدول میزان حقوق و مزایای پرسنل………………………………………………………………………………….. 73 سیستم های دوران بهره برداری………………………………………………………………………………………. 78 نگهداری و تعمیرات :…………………………………………………………………………………………………. 78 نگهداری و تعمیرات به دو دلیل حائز اهمیت است :………………………………………………………………… 78 كنترل كیفیت :…………………………………………………………………………………………………………. 79 بازاریابی و تبلیغات :…………………………………………………………………………………………………… 80 برنامه ریزی تولید و كنترل موجودی :………………………………………………………………………………… 80 فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………. 81 مكان یابی اجرای طرح………………………………………………………………………………………………… 81 مواد ورودی :………………………………………………………………………………………………………….. 82 2-بازار مصرف :………………………………………………………………………………………………………. 82 3-نیروی انسانی :……………………………………………………………………………………………………… 83 4-تاسیسات زیر بنایی :……………………………………………………………………………………………….. 84 5-امكانات آموزشی و رفاهی :……………………………………………………………………………………….. 84 6- شرایط اقلیمی و جغرافیایی :……………………………………………………………………………………… 84 7- مسائل مالی و هزینه ای :………………………………………………………………………………………….. 85 8- سیاستهای دولت:…………………………………………………………………………………………………… 85 9- تاثیری بر محیط بیرونی :………………………………………………………………………………………….. 85 فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………… 86 بررسی های مالی و اقتصادی………………………………………………………………………………………….. 86 هزینه های ثابت سرمایه گزاری……………………………………………………………………………………….. 87 1- زمین……………………………………………………………………………………………………………….. 87 2- محوطه سازی………………………………………………………………………………………………………. 87 3-ساختمان……………………………………………………………………………………………………………. 88 4- تاسیسات…………………………………………………………………………………………………………… 88 5- تجهیزات حمل و نقل……………………………………………………………………………………………… 89 تخمین سرمایه ثابت طرح……………………………………………………………………………………………… 89 هزینه انرژی های مصرفی در سال…………………………………………………………………………………….. 90 هزینه سالانه نگهداری تعمیرات………………………………………………………………………………………. 90 هزینه سالانه استهلاك…………………………………………………………………………………………………. 91 هزینه عملیاتی………………………………………………………………………………………………………….. 91 سرمایه درگردش:………………………………………………………………………………………………………. 91 1- حسابهای در یافتی…………………………………………………………………………………………………. 92 به طور معمول معادل دو ماه هزینه های عملیاتی است . پس از محاسبه داریم :…………………………………….. 92 2- مواد اولیه :…………………………………………………………………………………………………………. 92 این عامل باید حد اقل به اندازه هزینه 6 ماه مواد اولیه باشد . لذا :………………………………………………….. 92 3-محصول نیمه ساخته :………………………………………………………………………………………………. 92 4- محصول نهایی :……………………………………………………………………………………………………. 92 معمولاٌ برای یك ماه هزینه كارخانه می باشد :……………………………………………………………………….. 92 5- پول نقد :…………………………………………………………………………………………………………… 93 6- حسابهای پرداختی :……………………………………………………………………………………………….. 93 این عامل را معادل یك ماه هزینه مواد اولیه و سوخت و آب و برق را در نظر می گیریم . پس :………………….. 93 دارایی های جاری :……………………………………………………………………………………………………. 93 بدهی های جاری :…………………………………………………………………………………………………….. 93 جدول نحوه سرمایه گزاری……………………………………………………………………………………………. 94 بهره بانكی:…………………………………………………………………………………………………………….. 94 جدول هزینه های سالانه………………………………………………………………………………………………. 95 تخمین قیمت فروش…………………………………………………………………………………………………… 96 تحلیل شاخص های ارزیابی مالی و اقتصادی…………………………………………………………………………. 97 1- شاخص های مالی :……………………………………………………………………………………………….. 97 2- شاخص های اقتصادی :…………………………………………………………………………………………… 97 جدول سود و زیان…………………………………………………………………………………………………….. 97 هزینه های متغیر تولید…………………………………………………………………………………………………. 98 هزینه های ثابت سالیانه………………………………………………………………………………………………… 99 ارزش خالص فعلی……………………………………………………………………………………………………. 99 جدول جریان نقدی………………………………………………………………………………………………….. 100 نرخ بازدهی داخلی………………………………………………………………………………………………….. 101 محاسبه نقطه سر به سری تولید……………………………………………………………………………………… 101 جدول بازگشت سرمایه………………………………………………………………………………………………. 102 شاخص صرفه جویی ارزی………………………………………………………………………………………….. 102 سهم استفاده از منابع داخلی و خارجی…………………………………………………………………………….. 103 ارزش افزوده…………………………………………………………………………………………………………. 103 فصل ششم……………………………………………………………………………………………………………. 104 اجرای پروژه…………………………………………………………………………………………………………. 104 ایجاد سازمان برای اجرای طرح…………………………………………………………………………………….. 105 (I)  نظارت كارگاهی :………………………………………………………………………………………………. 105 ( II) انجام اقدام مالی مورد نیاز:……………………………………………………………………………………. 105 (III) خرید و تهیه اجناس و اقلام مورد نیاز :……………………………………………………………………… 106 (IV) سرپرستی فعالیتهای اداری:…………………………………………………………………………………… 106 برنامه زمانبندی………………………………………………………………………………………………………. 106 خلاصه طرح : در این طرح به بررسی تولید لنت ترمز خودرو پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد . معرفی پروژه مورد بررسی طرح تولید لنت ترمز خود روهای سنگین می باشد . با توجه به روند تدریجی توسعه كشور  در زمینه های صنعتی و حركتی كه در راستای طرح های  5 ساله دولت شروع شده است ، توجه به لوازم جانبی خودروها بطور اعم و لنت ترمز  بطور اخص حائز اهمیت است . در راستای همین هدف ، توجه به رشد و توسعه  ساخت لنت ترمز  خودروهای سنگین در كشور به دلایل زیر  مورد توجه قرار گرفته است: 1-نقش استراتژیك  حمل و نقل در صنایع كشور و ارتباطات صنعتی  و غیر صنعتی بین سازمانها ، ارگانها و شركت ها : با توجه به عدم گسترش كافی خطوط راه آهن در كشور ، عمده حمل و نقل كالا  در كشور توسط خودروهای سنگین انجام می شود، با توجه  به استهلاك زیاد لنت این خودروها كه بطور متوسط هر 6 ماه یكبار  باید تعویض شود ، توجه به این قطعه مهم امری الزامی است. 2-حمل و نقل مسافران : در شرایط فعلی با توجه به خطوط هواپیمایی و راه اهن و هزینه های بسیار بالای آنها ، مسافرت از طریق خطوط اتوبوس رانی و مینی بوس رانی برای مسافران در الویت قرار دارد .حجم وسیع حمل و نقل  مسافر از طریق شركتهای واحد ، خطوط اتوبوس رانی و مینی بوس رانی و ترمینالهای بین شهری نیاز شدید به لنت ترمز اتوبوس و مینی بوس از انواع مختلف را بیان می كند و توجه به خود كفایی در این زمینه را می طلبد. اثر تقاضای بازار : تقاضای بازار به عنوان مهم ترین عامل موثر در انتخاب ظرفیت طرح ، مطرح می باشد . اهمیت این گزینه به دان علت است كه ما همواره علاقه مند می باشیم. كه هر چه بیشتر تقاضای مازاد بازار را برای كسب سود بیشتر پوشش دهیم . اثر تقاضای بازار شامل مصرف كنندگان وصادرات لنت و سهم بازاری كه می توانیم به خود اختصاص دهیم ، می باشد . در اكثر مواقع كانون توجه در تعیین ظرفیت طرح ، همین عامل می باشد ، بنابراین با توجه به بررسی بازار كه در فصل قبل مورد بررسی قرار گرفته و می توان نسبت به امتیاز دهی به آلتر ناتیو های انتخابی برای ظرفیت اقدام نمود. بنابر این در جدول مبانی انتخاب ظرفیت ور چه قدر تقاضای برآورده نشده  و یا تقاضای مورد پیش بینی  ما به یكی از آلتر ناتیوهای نزدیك تر باشند ، امتیاز بالاتر خواهد بود . 2-اثر مواد ورودی: همان طوریكه در آینده توضیح خواهیم داد، مواد ورودی ما را ، مواد اولیه تشكیل می دهند كه تامین آنها از داخل كشور و به سهولت صورت میگیرد و هیچ محدودیتی برای ظرفیت ما به وجود نمی آید . این واقعیت وقتی وضوح بیشتری پیدا می كند كه بدانیم عمده ترین مواد اولیه ما از طریق كارخانه های پتروشیمی و سیمان تهیه می شود و هر سال تعداد زیادی واحد پتروشیمی و سیمان در كشور در حال راه اندازی است ، لذا این عامل را به عنوان عامل محدودیت زا در جدول انتخاب ظرفیت وارد نمی كنیم. 3- اثر تاسیسات زیر بنایی: همان طور كه در فصل آینده مشاهده خواهیم كرد ، مصارف انرژی این كارخانه ها برای دستگاهها و ماشین آلات بیشتر از نوع برقی می باشد و مصرف آب ، گاز و……بسیار كمتر است. با توجه به بررسی و تعداد ماشین آلات كه در صفحات آینده خواهد آمد مشاهده می شود كه كل مصارف انرژی و در نتیجه ایجاد تاسیسات زیر بنایی برای آن چندان محدودیتی ایجاد نمی كند . این واقعیت وقتی كاملاٌ روشن می شود كه بدانیم عمده مصرف انرژی در كارخانه از نوع برق بوده و مقدار كل ان نسبتاٌ كم است و گستردگی شبكه برق و سایر انرژی ها به نسبت مطلوب میباشد لذا تاسیسات زیر بنایی كه بتواند ظرفیت را محدود كند وجود نخواهد داشت و ما آن را وارد جدول مبانی انتخاب ظرفیت نمی كنیم.

 • درباره پنوماتیک به همراه مدار های پنوماتیکی

  درباره پنوماتیک به همراه مدار های پنوماتیکی دانلود فایل درباره پنوماتیک به همراه مدار های پنوماتیکی پنوماتیک چیست؟  هرگاه بتوانیم هوای اطرافمان را به طریقی ذخیره و فشرده نمائیم انرژی موجود در هوای فشرده می تواند کاری را برای ما…

 • پروژه هزینه یابی بر مبنای فعالیت

  پروژه هزینه یابی بر مبنای فعالیت,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مالی,مدیریت دانلود فایل دانلود پروژه هزینه یابی بر مبنای فعالیت گر چه تعیین قیمت تمام شده…

 • مقالةآشنایی با برینگها

  مقالةآشنایی با برینگها دانلود فایل مقالةآشنایی با برینگها فهرست:  ضرورت توسعه آموزشهای فنی در زمینه برینگ هزینه های توقف تولید در صنایع آشنایی با سازندگان انواع برینگ ها عناوین برخی از دوره های آموزش عمومی آشنایی با چند ماشین مجهز…

 • پاورپوینت برنج آپلند

  برنج,برنج اپلند,برنج اپلند چیست؟,پاورپوینت برنج آپلند,پایان نامه,پروژه,پژوهش,تحقیق,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,مقاله دانلود فایل پاورپوینت برنج آپلند لیست موضوعاتمقدمهبرنج آپلند چیست؟مقایسه ارقام upland vs lowlandمحاسبه ی هزینه تولید برنجنتیجه گیریبرنج یکی از گیاهان قدیمی و غذای عمده بیش از…

 • مقاله انگلیسی سیستم آموزش در کشورهای اروپایی

  The system of education in Europe countries,مقاله انگلیسی سیستم آموزش در کشورهای اروپایی,مقاله سیستم آموزش در اروپا دانلود فایل مقاله انگلیسی سیستم آموزش در کشورهای اروپایی An Overview of the German System of Education The German education system provides different…

 • پروژه کارآفرینی شرکت رب گوجه فرنگی شاد گل

  پروژه کارآفرینی شرکت رب گوجه فرنگی شاد گل,پروژه کارافرینی شرکت رب گوجه فرنگی شاد گل,توجیه اقتصادی شرکت رب گوجه فرنگی شاد گل,دانلود پروژه شرکت رب گوجه فرنگی شاد گل,دانلود کارآفرینی شرکت رب گوجه فرنگی شاد گل,رب,شاد گل,شرکت,طرح توجیه فنی شرکت…

 • تحقیق حسابداری شهرداری ها

  تحقیق حسابداری شهرداری ها,خصوصیات حسابداری شهرداری,شهرداری و حسابداری,عملیات مربوط به بستن حسابها درشهرداریها,گزارشهاوصورتحسابهای مالی در شهرداری دانلود فایل تحقیق حسابداری شهرداری ها     حسـابداری شهـرداریها در مقام مقایسـه با حسـابداری بازرگانی جزئی از حسابداری دولتی میبـاشد وكلـیه خصوصیـات قائل شده…

 • تحقیق رنگ در تاریخ ایران

  تحقیق رنگ در تاریخ ایران دانلود فایل تحقیق رنگ در تاریخ ایران در طول تاریخ ایران و به ویژه در دوران اسلامی،  رنگ  نقش مهمی را در مقاطع مختلف داشته و حتی نمادی از یك واقعه تاریخی ویا یك دوره…

 • پروژه تکنیک جایگزینی ژنراتور توزیع شده PSD

  پروژه تکنیک جایگزینی ژنراتور توزیع شده PSD,تکنیک جایگزینی ژنراتور,ژنراتور توزیع شده PSD دانلود فایل پروژه تکنیک جایگزینی ژنراتور توزیع شدهPSD چکیده این پروژه تکنیک جایگزینی ژنراتور توزیع شده PSD را در یک سیستم توزیع شده برای بدست آوردن بهترین ثبات…

 • پژوهش بررسی اثر مرور و تكرار روی حافظه بصری و انتقال آن به حافظه بلند مدت

  آزمون حافظه بصری كیم كاراد,اثر مرور و تكرار روی حافظه بصری و انتقال آن به حافظه بلند مدت,پژوهش بررسی اثر مرور و تكرار روی حافظه بصری و انتقال آن به حافظه بلند مدت دانلود فایل پژوهش بررسی اثر مرور و…

 • بررسی اندیشه‌ های سیاسی الماوردی

  بررسی اندیشه‌ های سیاسی الماوردی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود مقاله بررسی اندیشه‌ های سیاسی الماوردی,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود مقاله بررسی اندیشه‌ های سیاسی الماوردی…

 • پاورپوینت تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر

  آنالیز نقطه سر به سر خطی,آنالیز نقطه سر به سر غیر خطی,انواع هزینه های تولید,بالا بردن قیمت فروش هر واحد,پاورپوینت تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر,دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر,راه های پایین آوردن نقطه سر…

 • سمینار نساجی کاربرد رنگزاهای طبیعی

  سمینار نساجی کاربرد رنگزاهای طبیعی دانلود فایل سمینار نساجی کاربرد رنگزاهای طبیعی چکیده  رنگ های طبیعی بخشی از زندگی بشر را از زمان قدیم تشکیل داده اند، مردم سعی می کردند که پوشاک خود را با استفاده از ریشه، تنه،…

 • بررسی اثرات شرایط محیطی ( فشار ، دما ، رطوبت و … ) بر عملكرد تجهیزات نیروگاه بخار و بررسی تاثیرات آن روی طراحی تجهیزات

  بررسی اثرات شرایط محیطی ( فشار ، دما ، رطوبت و … ) بر عملكرد تجهیزات نیروگاه بخار و بررسی تاثیرات آن روی طراحی تجهیزات,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه بررسی اثرات شرایط محیطی ( فشار ، دما…

 • مقاله بررسی مواردی از دیدگاه های اخلاقی و تربیتی از دیدگاه سعدی

  مقاله بررسی مواردی از دیدگاه های اخلاقی و تربیتی از دیدگاه سعدی دانلود فایل مقاله بررسی مواردی از دیدگاه های اخلاقی و تربیتی از دیدگاه سعدی فهرست: نگاهی بر سعدی سعدی وباب تربیت آشنایی با دیدگاه سعدی در ارتباط با…

 • پایان نامه تاثیر مکان زهکش بال دست بر پایداری شیب بالا دست سد خاکی در حالت تخلیه سریع مخزن

  پایان نامه تاثیر مکان زهکش بال دست بر پایداری شیب بالا دست سد خاکی در حالت تخلیه سریع مخزن دانلود فایل پایان نامه تاثیر مکان زهکش بال دست بر پایداری شیب بالا دست سد خاکی در حالت تخلیه سریع مخزن…

 • پایان نامه بررسی چالش های برنامه درسی دروس حقوقی مقطع رشته انتظامی دانشگاه علوم انتظامی

  بررسی چالش های برنامه درسی دروس حقوقی مقطع رشته انتظامی دانشگاه علوم انتظامی,پایان نامه بررسی چالش های برنامه درسی دروس حقوقی مقطع رشته انتظامی دانشگاه علوم انتظامی دانلود فایل بررسی چالش های برنامه درسی دروس حقوقی مقطع رشته انتظامی دانشگاه…

 • ازدواج غیر ریشه، مجانین و بیمار جسمی یا روحی خطرناك

  ازدواج غیر ریشه، مجانین و بیمار جسمی یا روحی خطرناك,بررسی ازدواج غیر ریشه، مجانین و بیمار جسمی یا روحی خطرناك دانلود فایل ازدواج غیر ریشه، مجانین و بیمار جسمی یا روحی خطرناك مقدمه هیچ كس به ازدواج مجبور یا از…

 • مقاله انسانهای اولیه

  مقاله انسانهای اولیه دانلود فایل مقاله انسانهای اولیه چکیده ای از بخشهای مختلف متن: انسانهای اولیهمطابق یک فرضیه علمی معاصر، سیر تکاملی نخستین میمونهای انسان نما (اجداد انسان) در حدود 4 میلیون سال پیش در آفریقا آغاز گردید. سپس ،…

 • مقاله با موضوع کمر درد 1

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله و تحقیق با موضوع کمر درد قسمت 1,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مقاله با موضوع کمر درد 1 دانلود فایل دانلود مقاله و تحقیق…

 • پایان نامه تذهیب

  پایان نامه تذهیب دانلود فایل پایان نامه تذهیب مقدمه سپاس خداوندی را كه منشا حسن و جمال و زیبایی است و موهبت درك و احساس آن را به بشر عطا فرمود و انسان را در فهم كشف حسن جمالش سزاوار…

 • پایان نامه بررسی عملكرد رله پیلوت در شبكه های فوق توزیع

  پایان نامه بررسی عملكرد رله پیلوت در شبكه های فوق توزیع دانلود فایل پایان نامه بررسی عملكرد رله پیلوت در شبكه های فوق توزیع مقدمه : در تاسیسات الكتریكی مانند شبكه انتقال انرژی ٍ مولد ها و ترانسفورماتورها و اسباب…

 • تفاوت شركتهای دولتی و موسسات دولتی

  بررسی تفاوت شركتهای دولتی و موسسات دولتی,تحقیق در مورد تفاوت شركتهای دولتی و موسسات دولتی,تحقیق و بررسی تفاوت شركتهای دولتی و موسسات دولتی,تحقیق و بررسی در مورد تفاوت شركتهای دولتی و موسسات دولتی,تفاوت شركتهای دولتی و موسسات دولتی,تفاوت شركتهای دولتی…

 • دانلود پاورپوینت پروژه کارآفرینی صندلی پلاستیکی

  پایان‌نامه تحصیلی صندلی پلاستیکی,دانلود پاورپوینت پروژه کارآفرینی صندلی پلاستیکی,دانلود پاورپوینت صندلی پلاستیکی دانلود فایل پایان‌نامه تحصیلی «پروژه کارآفرینی» بررسی و تهیه طرح تولید صندلی پلاستیکی بصورت کامل با جداول و نمودارهای مربوطه در 98 اسلاید فهرست مطالب فصل اول- کلیات…

 • جوشكاری الكتروفیوژن

  جوشكاری الكتروفیوژن دانلود فایل نكاتی مهم در مورد جوشكاری الكتروفیوژن اصول كلی انبار‌داری، نگهداری، حمل و نقل اجناس پلی اتیلن بازرسی و كیفیت جوشكاری طریقة تعمیر و جمع‌آوری علمك‌های پلی اتیلن نحوه تعمیرات شبكه‌های پلی اتیلن اصول كلی انبار‌داری، نگهداری،…

 • پژوهش بررسی عوامل موثر درکارآفرینی دانش آموختگان دررشته کشاورزی درشهرستان اردبیل

  بررسی عوامل موثر درکارآفرینی دانش آموختگان دررشته کشاورزی درشهرستان اردبیل,پژوهش بررسی عوامل موثر درکارآفرینی دانش آموختگان دررشته کشاورزی درشهرستان اردبیل,پژوهش کارشناسی در رشته مهندسی کشاورزی دانلود فایل پژوهش کارشناسی در رشته مهندسی کشاورزی  بررسی عوامل موثر درکارآفرینی دانش آموختگان دررشته کشاورزی درشهرستان…

 • پایان نامه تكنیك تصویرسازی در گروه سنی های متفاوت

  پایان نامه تكنیك تصویرسازی در گروه سنی های متفاوت,تصویرسازی در گروه سنی های متفاوت,تكنیك تصویرسازی در گروه سنی های متفاوت,گروه سنی های متفاوت دانلود فایل پایان نامه تكنیك تصویرسازی در گروه سنی های متفاوت قسمتی از متن: كودكان گروه سنی…

 • تحقیق مبارزه کارگران برای تحقق حقوق مدنی خویش

  تحقیق مبارزه کارگران برای تحقق حقوق مدنی خویش,مقاله مبارزه کارگران برای تحقق حقوق مدنی خویش دانلود فایل تحقیق مبارزه کارگران برای تحقق حقوق مدنی خویش عناوین: 1 - برخورد رفرمیسم راست و چپ وگرایش لغو کار مزدی به مبارزات کارگران…

 • پاورپوینت ماشین آلات ساختمانی تراک میكسر و شمع كوب

  پاورپوینت ماشین آلات ساختمانی تراک میكسر و شمع كوب دانلود فایل پاورپوینت ماشین آلات ساختمانی تراک میكسر و شمع كوب ماشین آلات ساختمانی تراک میكسر و شمع كوباین پاورپوینت در 16 اسلاید تهیه شده و توضیحاتی درباره تراک میكسر و…

 • مبانی نظری و فصل دوم پایان نامه متغیر پرخاشگری

  مبانی نظری و فصل دوم پایان نامه متغیر پرخاشگری دانلود فایل مبانی نظری و فصل دوم پایان نامه متغیر پرخاشگری در  28 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری…

 • تك فرزندی و اختلالات رفتاری

  تك فرزندی و اختلالات رفتاری,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه تك فرزندی و اختلالات رفتاری,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات دانلود…

 • پاورپوینت معماری نوین با کامپوزیت های پلیمری ETFE

  پاورپوینت معماری نوین با کامپوزیت های پلیمری ETFE دانلود فایل پاورپوینت معماری نوین با کامپوزیت های پلیمری ETFE معماری نوین با کامپوزیت های پلیمری ETFEاین پاورپوینت در 12 اسلاید می باشد . فهرست مطالب اسلایدها : مقدمه  کامپوزیت های پلیمری…

 • مقاله نقدی بر چرایی و چگونگی انقلاب اسلامی

  مقاله نقدی بر چرایی و چگونگی انقلاب اسلامی دانلود فایل مقاله نقدی بر چرایی و چگونگی انقلاب اسلامی فهرست: چرایی و چگونگی وقوع انقلابها عامل x در انقلاب دیدگاههای مختلف درباره پدیدة انقلاب بخشهای برگزیده ای از متن: چرایی و…

 • مقاله آنـاتـومـی ابـدومـن (كالبد شناسی شكم)

  مقاله آنـاتـومـی ابـدومـن (كالبد شناسی شكم) دانلود فایل مقاله آنـاتـومـی ابـدومـن (كالبد شناسی شكم) بخشهایی از متن: پیشگفتار فَلْینْظُرِ الانسانْ مِمَّ خُلِق  (طارق 5) "انسان باید در خلقت خویش بیندیشد و بنگرد تا به عظمت خالق پی ببرد ." آغاز…

 • کارآموزی ساختمان

  کارآموزی ساختمان دانلود فایل کارآموزی ساختمان  فهرست مقدمه 1 تقسیم بندی انواع روش های ساخت یک ساختمان از نظر مصالح. 2 ساختمان های بتنی. 2 گارگاه برای اجرای ساختمان بتنی. 3 مزایای ساختمان های بتنی. 3 قسمت های مختلف یک…