پروژه کارآفرینی کارخانه تولید واترپمپ خودرو سنگین(کامیون 1921، اتوبوس302 ، کامیونت خاور)

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید واترپمپ خودرو سنگین(کامیون 1921، اتوبوس302 ، کامیونت خاور),پروژه کارافرینی کارخانه تولید واترپمپ خودرو سنگین(کامیون 1921، اتوبوس302 ، کامیونت خاور),دان,دانلود پروژه کارخانه تولید واترپمپ خودرو سنگین(کامیون 1921، اتوبوس302 ، کامیونت خاور),طرح توجیهی کارخانه تولید واترپمپ خودرو سنگین(کامیون 1921، اتوبوس302 ، کامیونت خاور),کارآفرینی کارخانه تولید واترپمپ خودرو سنگین(کامیون 1921، اتوبوس302 ، کامیونت خاور)

دانلود فایل

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید واترپمپ خودرو سنگین(کامیون 1921، اتوبوس302 ، کامیونت خاور)در 88 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان                                                                                شماره صفحه خلاصه طرح :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 شرح فنی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 بررسی  بازار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 بازاریابی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 برآورد تقاضا………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 برخی از عوامل موثر در افزایش تقاضای «واترپمپ » عبارتند از:………………………………………………………………………… 9 _ سهم قابل وصول از بازار…………………………………………………………………………………………………………………………… 10 محاسبه سهم قابل وصول از بازار بر مبنای اطلاعات زیر صورت می پذیرد:……………………………………………………… 10 وصول در هر سال………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 فرمول برای محاسبه سهم قابل وصول :………………………………………………………………………………………………………….. 11 اتوبوس302………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مقدار تولید سالانه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مقدار تولید سالانه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 کامیون خاور……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مقدارتولید سالانه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مطالعه فنی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 لیست قطعات………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 محصول: واترپمپ کامیون بنز 10 ton………………………………………………………………………………………………………….. 15 لیست قطعات………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 محصول : واتر پمپ بنز 302……………………………………………………………………………………………………………………….. 16 لیست قطعات………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 محصول : واتر پمپ کامیون خاور………………………………………………………………………………………………………………….. 17 لیست مواد و قطعات اولیه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 نمودار مراحل ساخت………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 شماره قطعه:61654……………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 نمودار مراحل ساخت………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 شماره قطعه:51594……………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 نمودار مراحل ساخت………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 شماره قطعه:51594……………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 نمودار مراحل ساخت………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 شماره قطعه:31546……………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 نمودار مراحل ساخت………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 شماره قطعه:31570……………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 نمودار مراحل ساخت………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 شماره قطعه:51462……………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 نمودار مراحل ساخت………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 شماره قطعه:51618……………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 نمودار مراحل ساخت………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 شماره قطعه:31450……………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 محاسبه ماشین الات مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………………………. 23 محاسبه ماشین الات مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………………………. 24 محاسبه ماشین الات مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………………………. 25 محاسبه ماشین الات مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………………………. 25 لیست ماشین الات مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………………………… 26 لیست ابزار الات………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 برآورد نیروی انسانی  بخش تولیدی………………………………………………………………………………………………………………. 27 فرم برآورد مساحت و ملزومات قسمت های تولیدی………………………………………………………………………………………. 28 محاسبه زمان سیکل :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 ماتریس تقدم :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 کامیون خاور & اتوبوس 302 :…………………………………………………………………………………………………………………….. 29 سطر کد :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 بالانس خط  مونتاژ :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 “واتر پمپ ” کامیون خاور & اتوبوس 302 :…………………………………………………………………………………………………. 30 لیست تجهیزات مورد نیاز ایستگاهها……………………………………………………………………………………………………………… 31 نیروی انسانی بخش مونتاژ……………………………………………………………………………………………………………………………. 32 فرم برآورد مساحت و ملزومات قسمت مونتاژ……………………………………………………………………………………………….. 32 نمودار تجزیه و تحلیل دریافت و ارسال………………………………………………………………………………………………………….. 33 تجهیزات مورد نیاز بخش دریافت ارسال……………………………………………………………………………………………………….. 34 نیروی انسانی مورد نیاز بخش دریافت و ارسال………………………………………………………………………………………………. 34 انبار مواد اولیه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40 انبار محصول……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40 انبار قطعات ساخته شده………………………………………………………………………………………………………………………………. 41 انبار روباز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41 تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز انبارها…………………………………………………………………………………………………….. 42 تجهیزات :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 42 نیروی انسانی :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42 نمای کلی انبارها………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43 جدول اطلاعات تولید…………………………………………………………………………………………………………………………………… 43 روش I……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44 روش II……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 45 استفاده از ابزار تحلیلی جهت آنالیز جریان مواد……………………………………………………………………………………………… 46 تعیین استقرار بخشهای تولیدی……………………………………………………………………………………………………………………… 46 به منظور تعیین استقرار بخشهای تولیدی از دو روش مارپیچی و جدول بندی سفر استفاده شده است. کد بخشها و مساحت  دپارتمها  به شرح جدول ذیل می باشد:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 46 روش مارپیچی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 47 در این مرحله باید جریانها را به ترتیب نزولی مرتب نمود:………………………………………………………………………………. 47 استقرار I   مربوط به روش مارپیچی……………………………………………………………………………………………………………… 47 مزایا:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47 معایب:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48 استقرار II مربوط به روش مارپیچی……………………………………………………………………………………………………………… 48 مزایا:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48 معایب :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 48 استقرار III مربوط به روش مارپیچی……………………………………………………………………………………………………………. 49 مزایا:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49 معایب:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49 روش جدول بندی سفر………………………………………………………………………………………………………………………………… 49 جدول از _ به اولیه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50 جدول از _ به ثانویه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51 جدول از _ به سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………. 52 فاصله مختصاتی (پله ای ) دپارتمانها در طرح I جدولبندی سفر………………………………………………………………………. 53 جدول از _ به «جریان _ مسافت» برای استقرار I جدولبندی سفر……………………………………………………………………. 53 مزایا:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 54 معایب :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54 فاصله مختصاتی (پله ای ) دپارتمانهادر طرح II جدولبندی سفر………………………………………………………………………. 54 جدول از _ به « جریان _ مسافت » برای استقرار II  جدولبندی سفر………………………………………………………………. 54 مزایا:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55 معایب:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55 فاصله مختصاتی (پله ای )دپارتمانها در طرح III جدولبندی سفر…………………………………………………………………….. 56 جدول از _ به «جریان _مسافت» برای استقرار جدولبندی سفر……………………………………………………………………….. 56 مزایا:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 57 انتخاب طرح نهایی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57 دلایل این انتخاب به شرح زیر است :……………………………………………………………………………………………………………. 57 تعیین وسایل حمل و نقل………………………………………………………………………………………………………………………………. 58 طبق نمودار برنامه ریزی حمل و نقل دو سیستم حمل و نقل ارائه گردیده :………………………………………………………. 58 محاسبه تعداد وسایل حمل و نقل مورد نیاز……………………………………………………………………………………………………. 59 انبار ابزار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 59 کارگاه نگهداری و تعمیر………………………………………………………………………………………………………………………………. 60 بخش تاسیسات……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 60 تجهیزات گرمایشی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 60 تجهیزات  سرمایشی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60 سیستم و آب و فاضلاب………………………………………………………………………………………………………………………………. 60 تجهیزات روشنایی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61 طرح قسمتهای سرویس دهنده به پرسنل :……………………………………………………………………………………………………… 61 برآورد تعداد کارکنان قسمتهای سروس دهنده به پرسنل………………………………………………………………………………….. 63 برآورد تعداد کارمندان بخش اداری……………………………………………………………………………………………………………….. 64 دیاگرام ارتباطات…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65 دیاگرام ارتباطات…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 68 لیست فضای مورد نیاز بخش ها……………………………………………………………………………………………………………………. 69 تعیین محل کارخانه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 71 عوامل موثر بودن در تعیین محل…………………………………………………………………………………………………………………… 71 1- نزدیک بودن به مواد اولیه :……………………………………………………………………………………………………………………… 71 2- نزدیک بودن به تهیه کنندگان قطعات خریدنی :………………………………………………………………………………………… 71 3-دسترسی به جاده های اصلی :………………………………………………………………………………………………………………….. 71 1-قیمت زمین مورد نظر برای احداث کارخانه :……………………………………………………………………………………………. 71 1-ارزان بودن نیروی کار :……………………………………………………………………………………………………………………………. 72 2- دسترسی به بازار مصرف :………………………………………………………………………………………………………………………. 72 1-نزدیکی به کارخانجات تولید کننده مواد خریدنی :…………………………………………………………………………………….. 72 بررسی سه محل مختلف برای احداث کارخانجات با توجه به عوامل معرفی شده محلی در جاده مخصوص کرج : 73 مشهد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73 اصفهان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74 پیشنها محل انتخابی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 74 فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 75 بررسی مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 75 تعیین سرمایه ثابت طرح……………………………………………………………………………………………………………………………….. 76 سرمایه ثابت در واقع همان هزیته های قبل از بهره برداری طرح است که شامل   موارد زیر می شود:…………………. 76 الف) زمین :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 76 ب) هزینه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 76 ب )احداث ساختمان :………………………………………………………………………………………………………………………………… 76 ب-1) هزینه احداث فضاهای جانبی…………………………………………………………………………………………………………….. 77 ج) هزینه خرید ماشین الات :……………………………………………………………………………………………………………………….. 77 د) هزینه تجهیزات :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 77 ه ) هزینه تاسیسات………………………………………………………………………………………………………………………………………. 78 و) سایر هزینه :……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 78 تعیین سرمایه در گردش طرح……………………………………………………………………………………………………………………….. 79 الف) مواد اولیه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 79 ب) دستمزد………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 79 ج) تنخواه گردان…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 79 مجموع سرمایه مورد نیاز :……………………………………………………………………………………………………………………………. 80 سرمایه مورد نیاز طرح از مجموع سرمایه ثابت و سرمایه در گردش به دست می اید:…………………………………………. 80 براورد هزینه های سالیانه………………………………………………………………………………………………………………………………. 80 الف) هزینه خرید مواد اولیه برای مدت یکسال برابر است با :…………………………………………………………………………. 80 ب) هزینه نیروی انسانی :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 80 هینه دستمزد کارکنان در طول یکسال برابر است با :……………………………………………………………………………………….. 80 ج) هزینه تعمیرات و نگهداری :……………………………………………………………………………………………………………………. 80 د) هزینه استهلاک :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 81 ه) هزینه های متفرقه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81 شامل حق بیمه پرسنل ، هزینه بهره وام و هزینه های پیش بینی نشده است:………………………………………………………. 81 محاسبه کل هزینه ها :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 81 محاسبه قیمت تمام شده محصول………………………………………………………………………………………………………………….. 82 تعیین قیمت فروش………………………………………………………………………………………………………………………………………. 82 صورتحساب سود و زیان………………………………………………………………………………………………………………………………. 82 فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 84 تجزیه و تحلیل طرح…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84 توجیه پذیری طرح……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85 الف) نقطه سر به سر……………………………………………………………………………………………………………………………………. 85 ب) شاخص برگشت سرمایه :………………………………………………………………………………………………………………………. 85 ج) شاخص عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85 د) دوره برگشت سرمایه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 86 خلاصه طرح……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 86 خلاصه طرح : در این طرح به بررسی تولید واترپمپ خودرو سنگین (کامیون 1921، اتوبوس302 ، کامیونت خاور) پرداخته شرده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد . شرح فنی  واتر پمپ اساسی ترین نقش را در سیستم خنک کننده موتور انواع وسیله نقلیه ایفا می کند. آب از رادیاتور توسط واتر پمپ به پوسته خارجی موتور منتقل شده و پس از خنک  کردن موتور به رادیاتور رفته حرارت آن گرفته می شودو مجددا توسط  واترپمپ به پوسته فرستاده می شود. این سیکل در حین کار کردن  موتور  دائما تکرار می شود . نیروی محرکه واتر پمپ توسط یک تسمه (دربعضی ازاتومبیلهااز تسمه استفاده نمی شود ) تامین می گردد. این تسمه فولی و نهایت میل شفت واترپمپ را می چرخاند و این حرکت دورانی به اب پخش کن منتقل می گردد. برخوردپره های فولی با اب داخل مخزن واتر پمپ سبب انتقال اب به موتور می گردد. قطعات اصلی تشکیل دهنده واتر پمپ عبارتند از : پوسته ، فنج ، میل شفت ، فولی اب پخش کن. عمر مفید واتر پمپ به طور متوسط 5  سال می باشد. استفاده از ابزار تحلیلی جهت آنالیز جریان مواد از آنجائی که سه مدل در نظر گرفته شده برای واترپمپ دارای مراحل ساخت  و مونتاژ نسبتا مشابه ای می باشد ، لذا نمودار فرآیند عملیات ابزار مناسبی جهت تحلیل جریان مواد موجود می باشد. با اندکی دقت بر روی نمودارفرایند  فرایند عملیات در می یابیم که اکثر قطعات ساختنی در یک مسیر مشخص  حرکت می کنند بنابراین می توان از این نمودار یک جریان مواد قالب استخر اج نمود. در کنار این جریان مواد اصلی یک جریان فرعی نیز مشاهده میشود با توجه به ماهیت فرآیندهای ساخت و مونتاژ و همچنین جایگاه بخشهای تولیدی و غیر تولیدی در این فرآیندها ،استقرار اولیه ای بدست امده است که در تصویر صفحه بعد نمایش داده است. براساس اطلاعات موجود در نمودار فرایند عملیات کلیه قطعات ساختنی به  به فرآیند تراشکاری محتاجند ، لذا در طرح استقرار اولیه سعی شده است که  بخش تراشکاری به گونه صحیحی جریان مواد را هدایت نماید به شکلی که برالگوی جریان مواد پیشبینی شده منطبق گردد. بواسطه اینکه بخشهای دریافت و ارسال در کنار هم می باشند الگوی کلی  جریان مواد به صورت U شکل می باشد. تعیین استقرار بخشهای تولیدی  به منظور تعیین استقرار بخشهای تولیدی از دو روش مارپیچی و جدول بندی سفر استفاده شده است. کد بخشها و مساحت  دپارتمها  به شرح جدول ذیل می باشد: نام بخش                         کدبخش                             مساحتm دریافت                            D        14 ارسال                               E       14 انبار                                 A       5/81 تراشکاری                        T      54  فرزکاری                           F        21 سوراخکاری                        S   10 مونتاژ                               M     18 انبار روباز                         R   5/7

 • پاورپوینت مدیریت رفتار، موفقیت و ارتباط

  پاورپوینت مدیریت رفتار، موفقیت و ارتباط دانلود فایل پاورپوینت مدیریت رفتار، موفقیت و ارتباط مدیریت رفتار      امروزه تأكید بر مهارت های انسانی از اولویت‌های ویژه‌ای برخوردار است. گفته شده است كه در مدیریت ، توانایی رفتار كردن با…

 • پایان نامه صنعت مسافرت و جهانگردی

  پایان نامه صنعت مسافرت و جهانگردی,پروژه صنعت مسافرت و جهانگردی,پژوهش صنعت مسافرت و جهانگردی,تحقیق صنعت مسافرت و جهانگردی,دانلود صنعت مسافرت و جهانگردی,صنعت مسافرت و جهانگردی دانلود فایل [2]

 • ترجمه مقاله یک فیلتر اکتیو مرکب بدون ترانسفورماتور با استفاده از مبدل مدولاسیون پهنای باند (PWM) سه سطحی برای راه اندازی موتور با ولتاژ متوسط

  ترجمه مقاله یک فیلتر اکتیو مرکب بدون ترانسفورماتور با استفاده از مبدل مدولاسیون پهنای باند (PWM) سه سطحی برای راه اندازی موتور با ولتاژ متوسط دانلود فایل ترجمه مقاله یک فیلتر اکتیو مرکب بدون ترانسفورماتور با استفاده از مبدل مدولاسیون…

 • مقاله تجزیه وتحلیل ساختار شبکه های egoدرشبکه های آنلاین اجتماعی

  مقاله تجزیه وتحلیل ساختار شبکه های egoدرشبکه های آنلاین اجتماعی دانلود فایل مقاله تجزیه وتحلیل ساختار شبکه های egoدرشبکه های آنلاین اجتماعی چکیده : نتایج نشان داده شده در شبکه های اجتماعی آفلاین ارتباط یک فرد در شبکه های اجتماعی…

 • مقاله برهان نظم

  برهان نظم,پایان نامه برهان نظم,پروژه برهان نظم,تحقیق برهان نظم,مقاله برهان نظم دانلود فایل قرآن

 • پایان نامه كاربرد میكروارگانیزمها در تهیه مواد لبنی

  پایان نامه كاربرد میكروارگانیزمها در تهیه مواد لبنی,تهیه مواد لبنی,كاربرد میكروارگانیزمها در تهیه مواد لبنی,میكروارگانیزمها در تهیه مواد لبنی دانلود فایل پایان نامه كاربرد میكروارگانیزمها در تهیه مواد لبنی مقدمه: شیرامولوسیون پیچیده‌ای از پروتئین، چربی، قند و مواد معدنی است.…

 • پایان نامه مقایسه آسیب پذیری لرزه ای سازه های بتنی موجود به روش JICA (ژاپن ) ودستورالعمل های مقاوم سازی

  پایان نامه مقایسه آسیب پذیری لرزه ای سازه های بتنی موجود به روش JICA (ژاپن ) ودستورالعمل های مقاوم سازی دانلود فایل پایان نامه مقایسه آسیب پذیری لرزه ای سازه های بتنی موجود به  روش JICA (ژاپن ) ودستورالعمل های…

 • ارزیابی کاندیداتوری سمعک

  اختلالات شنوایی,ارزیابی کاندیداتوری سمعک,پایان نامه ارزیابی کاندیتاتوری سمعک,پایان نامه در مورد سمعک,پایان نامه سمعک,تحقیق مزایا و معایب سمعک,ضعف شنوایی,ناشنوایان دانلود فایل ارزیابی کاندیداتوری سمعک در 88 صفحه ورد قایل ویرایش با فرمت doc مقدمه اگر چه تصمیم برای استفاده از…

 • مقاله استفاده از پوزلان در بالا بردن خواص الكتریكی بتن

  مقاله استفاده از پوزلان در بالا بردن خواص الكتریكی بتن دانلود فایل مقاله استفاده از پوزلان در بالا بردن خواص الكتریكی بتن توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقاله مورد استفاده قرار گیرد (قابل…

 • پایان نامه بررسی سازمان بین‌المللی كار- دستورالعمل مبارزه برعیله چالش‌های ارتقای شغلی جوانان

  پایان نامه بررسی سازمان بین‌المللی كار- دستورالعمل مبارزه برعیله چالش‌های ارتقای شغلی جوانان,پروژه بررسی سازمان بین‌المللی كار دستورالعمل مبارزه برعیله چالش‌های ارتقای شغلی جوانان,تحقیق بررسی سازمان بین‌المللی كار دستورالعمل مبارزه برعیله چالش‌های ارتقای شغلی,مقاله بررسی سازمان بین‌المللی كار دستورالعمل مبارزه…

 • پایان نامه كارخانجات و كارگاههای جدید در مهاجا

  پایان نامه كارخانجات و كارگاهها,پایان نامه كارخانجات و كارگاههای جدید در مهاجا,كارخانجات و كارگاههای جدید در مهاجا دانلود فایل پایان نامه كارخانجات و كارگاههای جدید در مهاجا خلاصه تحقیق: كه علیرغم تلاش مسئولین لجستگی در بهینه سازی این قسمت آنطور…

 • پایان نامه طراحی گیرنده اولتراویدبنر با مدولاسیون پ.پ ام براساس کورلیتور دیجیتال

  پایان نامه طراحی گیرنده اولتراویدبنر با مدولاسیون پ.پ ام براساس کورلیتور دیجیتال دانلود فایل پایان نامه طراحی گیرنده اولتراویدبنر با مدولاسیون پ.پ ام براساس کورلیتور دیجیتال دارای فرمت PDF می باشد. مفصل و با تمام جزئیات – بسیار کامل و…

 • آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

  آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی,پایان نامه آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار…

 • تحقیق تاریخچه و آداب نوروز

  تحقیق تاریخچه و آداب نوروز دانلود فایل نوروز پیشواز نوروز.......................................................................... 1 نام ماهها و روزها در ایران باستان        2 تاریخچه نوروز........................... 3 آئین نوروز در دوره‌ی ساسانی.............. 5 جشن نوروز در جمشید پیشدادی.............. 6 نوروز در دوره‌ی هخامنشیان................ 6 برگزاری…

 • پرسشنامه آزمون حافظه وكسلر

  پرسشنامه آزمون حافظه وكسلر دانلود فایل آزمون حافظه وكسلر آزمون حافظه وكسلركه به عنوان یك مقیاس عینی برای ارزیابی حافظه بكار برده می شود نتیجه ده سال تحقیق وبررسی درزمینه حافظه عملی، ساده وفوری بوده واطلاعاتی را برای تفكیك اختلالات…

 • بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل

  بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل,پایان نامه کارشناسی بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل,د,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود…

 • دانلود تحقیق تکنولوژی RFID

  انواع RFID از نظر محدوده فرکانس,بررسی روشهای پیاده سازی امنیت و خصوصی سا,بررسی نرم افزاری سیستم RFID و عملکرد EPC در آن,پروژه تکنولوژی RFID,تکنولوژی RFID,چالش های تکنیکی و استراتژی های پیش روی سیستم های RFID,دانلود پایان نامه تکنولوژی RFID,دانلود تحقیق…

 • پرسشنامه مقیاس ناامیدی برای کودکان کازدین

  پرسشنامه مقیاس ناامیدی برای کودکان کازدین دانلود فایل پرسشنامه مقیاس ناامیدی برای کودکان کازدین کازدین و همکارانش در سال 1983 یک وسیله اندازه گیری برای سنجش ناامیدی کودکان ساختند. در سال 1986 کازدین با دو نفر دیگر از همکاران خود…

 • طرح توجیهی تولید ریل ساچمه ای 2 تیکه و 3 تیکه

  طرح توجیهی تولید ریل ساچمه ای 2 تیکه و 3 تیکه دانلود فایل طرح توجیهی تولید ریل ساچمه ای 2 تیکه و 3 تیکه خلاصه طرح :  نام محصول ریل ساچمه ای 2 تیکه و 3 تیکه ظرفیت سالانه 600…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش یادگیری از طریق شبیه سازی

  آموزش زبان انگلیسی به کودکان,فصل دوم یادگیری زبان,مبانی نظری شبیه سازی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش یادگیری از طریق شبیه سازی دانلود فایل در 25 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و…

 • پاورپوینت اصطلاحات مدیریت استراتژیک

  اجرای استراتژی، ارزیابی استراتژی,استراتژی در عمل,استراتژیست,اصطلاحات مدیریت استراتژیك,اصطلاحات مهم در برنامه ریزی استراتژیك,الگوی جامع مدیریت استراتژیك,پاورپوینت اصطلاحات مدیریت استراتژیک,تدوین استراتژی,تعریف مدیریت استراتژیک,دامهای مدیریت استراتژیك,دانلود پاورپوینت اصطلاحات مدیریت استراتژیک,فرآیند برنامه ریزی استراتژیك دانلود فایل عنوان: پاورپوینت اصطلاحات مدیریت استراتژیک دسته: مدیریت…

 • وضعیت بانکداری الکترونیک در ایران

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله وضعیت بانکداری الکترونیک در ایران,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,وضعیت بانکداری الکترونیک در ایران دانلود فایل دانلود مقاله وضعیت بانکداری الکترونیک در ایران  بصورت…

 • ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﺎن اﻓﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﯽ درﻧﮓ ﺗﻮﮐﺎر

  ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﺎن اﻓﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﯽ درﻧﮓ ﺗﻮﮐﺎر,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود ﺳﻤﯿﻨﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﺮم اﻓﺰار,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار…

 • ترجمه نگرش کارشناسان اتحادیه اروپا نسبت به استفاده از GMO در غذا و تغذیه و صنایع دیگر

  ترجمه نگرش کارشناسان اتحادیه اروپا نسبت به استفاده از GMO در غذا و تغذیه و صنایع دیگر,دانلود مقاله نگرش کارشناسان اتحادیه اروپا نسبت به استفاده از GMO در غذا و تغذیه و صنایع دیگر دانلود فایل نمونه ترجمه این مقاله…

 • تریگر های فازی در پایگاه داده فعال

  Fuzzy triggers on active databases,پایان نامه کارشناسی ارشد,تریگر های فازی در پایگاه داده فعال,تریگرهای فازی در پایگاه داده های فعال دانلود فایل پایان نامه کارشناسی ارشد تریگرهای فازی در پایگاه داده های فعال Fuzzy triggers on active databases چكیده پایگاه‌های…

 • پایان نامه کنترل توربین های بادی مجهز به ژنراتورسنکرون با آهنربای دائم به منظور استحصال توان با استفاده ازمبدل های منبع امپدانسی

  پایان نامه کنترل توربین های بادی مجهز به ژنراتورسنکرون با آهنربای دائم به منظور استحصال توان با استفاده ازمبدل های منبع امپدانسی دانلود فایل پایان نامه کنترل  توربین های بادی مجهز به ژنراتورسنکرون با آهنربای دائم به منظور استحصال توان…

 • طرح توجیهی تولید لعاب های با پخت بالا و فریت سفال

  طرح توجیهی تولید لعاب های با پخت بالا و فریت سفال دانلود فایل طرح توجیهی تولید لعاب های با پخت بالا و فریت سفال خلاصه مشخصات طرح نام محصول لعاب فریت ویژگی محصول یا طرح مقاومت ، شفافیت محصولات کاشی…

 • مقاله جوشكاری

  مقاله جوشكاری دانلود فایل مقاله جوشكاری بخشهایی مختلف از متن : جوش زیر پودری یک فرایند جوش قوس الکتریکی است که در آن گرمای لازم برای جوشکاری توسط یک یا چند قوس بین یک فلز پوشش نشده، یک یا چند…

 • تحقیق استرس و فشارهای روانی و تعیین میزان استرس و اضطراب در مدیران

  تحقیق استرس و فشارهای روانی و تعیین میزان استرس و اضطراب در مدیران دانلود فایل  چکیده:  از آنجائیکه فشارهای عصبی ناشی از محیط کاری و کار، تاثیرات زیان آور فیزیولوژیکی و روانشناختی  بر کارکنان سازمان ها دارد و نه تنها…

 • پایان نامه تأثیر موسیقی در كاهش اضطراب

  پایان نامه تأثیر موسیقی در كاهش اضطراب دانلود فایل پایان نامه تأثیر موسیقی در كاهش اضطراب مقدمه مهمترین عاملی كه بر اساس نظریه تحلیل روانی علت تمام بیماریهای روانی محسوب می شود اضطراب است كه جهت كنترل این عارضه باید…

 • مبانی و اهمیت گرمادهی مادون قرمز

  مبانی و اهمیت گرمادهی مادون قرمز دانلود فایل مبانی و اهمیت گرمادهی مادون قرمز مقدمه :  در دنیای فرآوری مواد ، حرارت ودما ، پارامترهای مهمی هستند چه مواد فولاد ، شیشه ، وسایل الكترونیكی ، مقوا ، غذای منجمد…

 • خواص عجیب زالو به قلم استاد آل اسحاق

  خواص عجیب زالو به قلم استاد آل اسحاق,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله خواص عجیب زالو به قلم استاد آل اسحاق,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود مقاله…

 • امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام علی

  امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام علی,پاورپوینت امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام علی (ع),دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,شیوه های کاربردی…

 • هستی شناسی فلسفه وینگنشتاین

  هستی شناسی فلسفه وینگنشتاین دانلود فایل هستی شناسی فلسفه وینگنشتاین  به هستی شناسی فلسفه وینگنشتاین می‌پردازیم كه در آن یك نگرش اتمیتی را، تحت تأثیر راسل ارائه كرده است. اما قبل از آن باید متذكر شویم ك هستی شناسی ویتگنشتاین…

 • گزارش کارآموزی بانک ملت شعبه شیروان

  بانک ملت,دانلود گزارش کارآموزی بانک ملت شعبه شیروان,شعبه شیروان,کاراموزی بانک ملت شعبه شیروان,کارورزی بانک ملت شعبه شیروان,گزارش کارآموزی بانک ملت شعبه شیروان,گزارش کاراموزی بانک ملت شعبه شیروان دانلود فایل گزارش کارآموزی بانک ملت شعبه شیروان در 95 صفحه ورد قابل…