پروژه کارآفرینی کارگاه تولید فیلتر هوای خودرو

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید فیلتر هوای خودرو,پروژه کارافرینی کارگاه تولید فیلتر هوای خودرو,توجیه اقتصادی کارگاه تولید فیلتر هوای خودرو,تولید,دانلود پروژه کارگاه تولید فیلتر هوای خودرو,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید فیلتر هوای خودرو,طرح توجیه فنی کارگاه تولید فیلتر هوای خودرو,طرح توجیهی کارگاه تولید فیلتر هوای خودرو,فیلتر,کارآفرینی کارگاه تولید فیلتر هوای خودرو,کارگاه,هوا

دانلود فایل

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید  فیلتر هوای خودرو در 81 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان                                                                            شماره صفحه خلاصه طرح :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 فصل اول………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مقدمه :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 نام کامل طرح و محل اجرای آن :……………………………………………………………………………………………………………… 9 محل اجرا :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مشخصات متقاضیان :……………………………………………………………………………………………………………………………. 10 دلایل انتخاب طرح :……………………………………………………………………………………………………………………………… 10 وضعیت و میزان اشتغالزایی :………………………………………………………………………………………………………………….. 11 تاریخچه و سابقه مختصر طرح :……………………………………………………………………………………………………………… 11 نام و کد محصولات………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 در اشکال زیر چند نمونه از فیلترهای هوا نشان داده شده است………………………………………………………………… 12 دسته بندی محصول………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 در حالت کلی فیلترهای هوا به چهار گروه عمده زیر تقسیم بندی میشوند :………………………………………………… 12 شماره تعرفه گمرکی………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 شرایط واردات محصول…………………………………………………………………………………………………………………………. 14 بازار OEM………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 بازار OES…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 بازار AM……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول……………………………………………… 15 بررسی قیمتهای داخلی………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 در طرح حاضر قیمت متوسط انواع فیلتر بهصورت زیر در نظر گرفته شده است :……………………………………… 16 بررسی قیمت های جهانی فیلترهوا…………………………………………………………………………………………………………. 16 معرفی موارد مصرف وکاربرد…………………………………………………………………………………………………………………. 17 در جدول زیر جمع بندی موارد کاربرد این محصول خلاصه شده است…………………………………………………….. 18 همانطوربکه پبشتر نبز اشاره گردبد بازار قطعات خودرو که فیلتر هوا نیز در آن جای دارد خود به گروه های زیر تقسیم بندی میگردد:     18 بازار OEM :……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 بازار OES :………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 بازار AM :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول…………………………………………………… 20 -1-9 کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول………………………………………………………………………. 20 -1-9-1 کشورهای عمده مصرف کننده…………………………………………………………………………………………………. 20 در جدول بالا برای برآورد حجم مصرف به شیوه زیر رفتار شده است :…………………………………………………….. 21 بازار OE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 بازار AM :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 کشورها ی عمده تولیدکننده……………………………………………………………………………………………………………………. 21 شرایط صادرات…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 وضعیت عرضه و تقاضا………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون…………………………………………………………. 23 بررسی ظرفیت های بهره برداری……………………………………………………………………………………………………………. 23 با مراجعه به اطلاعات وزارت صنایع و معادن، ظرفیت بهره برداری در سطح کشور به صورت جدول زیر جمع بندی شده است:            23 بررسی روند ظرفیت نصب شده تولید فیلتر هوا در کشور…………………………………………………………………………. 24 با توجه به جدول فوق و بااستناد بر تاریخ بهره برداری از واحدهای فعال کشور، روند ظرفیت نصب شده کشور درجدول زیر جمع بندی شده است:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 بررسی روند تولید واقعی فیلتر هوا در کشور……………………………………………………………………………………………. 25 بررسی سطح تکنولوژی تولید در واحدهای فعال……………………………………………………………………………………… 26 فیلترهای مورد استفاده در انواع خودروها به گروه های زیر تقسیم بندی میشوند :………………………………………. 26 نگاهی به راندمان تولید )درصد استفاده از ظرفیت اسمی ( در واحدهای فعال…………………………………………….. 26 کشورها و شرکت های سازنده ماشین آلات مورد استفاده در تولید…………………………………………………………….. 27 بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرح های توسعه در دست اجرا……………………………………………………………. 27 وضعیت کل طرحهای در حال ایجاد تولید فیلتر هوا در کشور……………………………………………………………………. 28 بررسی وضعیت طرحهایی که دارای پیشرفت بیش ازصفر هستند………………………………………………………………. 29 پیشبینی عرضه در بازار آینده کشور………………………………………………………………………………………………………… 30 الف ( پیشبینی عرضه واحدهای فعال………………………………………………………………………………………………………. 30 ب ( پیشبینی عرضه واحدهای در حال ایجاد……………………………………………………………………………………………. 30 با توجه به جدول بالا ، ظرفیت طرحهای در حال ایجاد که در آینده به ظرفیت نصب شده کشور اضافه خواهد شد، به صورت زیر قابل پیشبینی است :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا آخر سال 1385………………………………………………………… 31 بررسی روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاکنون……………………………………………………………………………… 32 برآورد میزان مصرف درصنایع خودروسازی…………………………………………………………………………………………….. 32 برآورد روند مصرف در بازار خدمات پس از فروش خودرو……………………………………………………………………… 34 بررسی روند صادرات از آغاز برنامه توسعه تا آخر سال 1385…………………………………………………………………. 34 بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم……………………………………………………… 36 الف ( پیش بینی تقاضا در بازار خودروسازان…………………………………………………………………………………………… 36 ب ( بازار خدمات پس از فروش خودرو…………………………………………………………………………………………………. 36 جمع بندی پیش بینی تقاضای بازار داخل در آینده…………………………………………………………………………………… 37 با جمع بندی تقاضای بازار خودروسازان و بازار AM  پیش بینی تقاضای بازار داخل در آینده  به شرح جدول زیر آمده است : 37 جمع بندی و نتیجه گیری مطالعات بازار و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید از نگاه توجیه پذیری بازار 37 نتیجه گیری نهایی امکان پذیری ایجاد واحدهای جدید از نگاه توجیه پذیری بازار………………………………………. 38 با عنایت بر مطالعات صورت گرفته، نتیجه گیری میشود که احداث واحدهای جدید تولید فیلتر هوا، تنها در شرایط زیر توجیه پذیر خواهد بود:     38 بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید وعرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها……………… 39 نگاهی به روش تولید فیلترهای هوا…………………………………………………………………………………………………………. 39 مجموعه فیلترهای مورد استفاده در صنعت خودرو به دو گروه عمده تقسیم میگردند :………………………………… 39 روش تولید فیلترهای پلاستیکی………………………………………………………………………………………………………………. 39 روش تولید فیلترهای پلاستیکی را میتوان به صورت فرایند زیر نمایش داد :………………………………………………. 39 شرح هر کدام از مراحل تولید را میتوان به صورت زیر ارائه کرد :…………………………………………………………….. 40 آماده سازی مواد اولیه پلیمری (رزین (……………………………………………………………………………………………………. 40 برش کاغذ به اندازه مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………………… 40 رم دهی کاغذ به شکل کنگره………………………………………………………………………………………………………………….. 40 فرم دهی کاغذ کنگره شده به شکل رول………………………………………………………………………………………………….. 41 تزریق مواد پلیمری در قسمت فوقانی و تحتانی کاغذ کنگره و رول شده…………………………………………………….. 41 روش تولید فیلترهای فلزی…………………………………………………………………………………………………………………….. 42 روش تولید فیلترهای فلزی را میتوان به صورت فرایند زیر نمایش داد :…………………………………………………….. 42 برش ورق فلزی  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42 فرم دهی ورق بریده شده به وسیله قالب و تولید رول فیلتر……………………………………………………………………….. 43 جوشکاری ورق یا درزکوبی آن………………………………………………………………………………………………………………. 43 پانچ و فرمدهی قطعه بالا و پایین فیلتر…………………………………………………………………………………………………….. 43 تزریق قطعات پلاستیکی………………………………………………………………………………………………………………………… 43 فرم دهی کاغذ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 44 مونتاژ فیلتر…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 44 نگاهی به سطح تکنولوژی مورد استفاده در تولید فیلتر هوا……………………………………………………………………….. 44 الف(  فیلتر خودروهای سبک…………………………………………………………………………………………………………………. 45 در این گروه از فیلترسازی دو تکنولوژی مورد استفاده قرار میگیرد :…………………………………………………………. 45 تکنولوژی تمام اتوماتیک………………………………………………………………………………………………………………………… 45 تکنولوژی سنتی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45 ب ( فیلتر خودروهای سنگین…………………………………………………………………………………………………………………. 45 ج ( فیلتر خودروهای صنعتی………………………………………………………………………………………………………………….. 45 تکنولوژی بالا………………………………………………………………………………………………………………………………………… 46 تکنولوژی متوسط………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46 تکنولوژی پایین……………………………………………………………………………………………………………………………………… 46 معیار مهم در تعیین سطح تکنولوژی مورد استفاده در ساخت فیلترهای هوا را میتوان به شرح زیر دسته بندی کرد :    47 مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهای جهان……………………………………………………………………. 47 روش های تولید مورد استفاده در سایر کشورها مورد مقایسه قرار گیرد نتایج زیر حاصل خواهد شد :………….. 47 تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهای مرسوم در تولید……………………………………………………………………………. 48 مجوز های قانونی :………………………………………………………………………………………………………………………………… 49 مراحل صدور جواز تاسیس :………………………………………………………………………………………………………………….. 49 شرایط عمومی متقاضیان ( اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ) دریافت جواز تاسیس………………………………….. 49 1-   اشخاص حقیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 49 2-   اشخاص حقوقی……………………………………………………………………………………………………………………………. 50 مدارك مورد نیاز:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50 اصلاحیه جواز تاسیس :…………………………………………………………………………………………………………………………. 50 تعریف:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 51 صدور پروانه بهره برداری :……………………………………………………………………………………………………………………. 51 مراحل صدور توسعه طرح :……………………………………………………………………………………………………………………. 52 برآورد حداقل ظرفیت اقتصادی طرح……………………………………………………………………………………………………… 52 لحاظ کردن نقطه سربسر تولید………………………………………………………………………………………………………………… 53 لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار……………………………………………………………………………………………………….. 53 الف – ظرفیت اسمی……………………………………………………………………………………………………………………………… 53 ب – ظرفیت عملی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 54 فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55 روش انجام کار……………………………………………………………………………………………………………………………………… 55 جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده :………………………………………………………………………………. 56 فهرست تجهیزات مورد نیاز و برآورد قیمت آنها :……………………………………………………………………………………. 56 مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار :……………………………………………………….. 57 روشهای بازاریابی و تبلیغات جهت جذب مشتریان………………………………………………………………………………….. 58 فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 59 امور مالی طرح……………………………………………………………………………………………………………………………………… 59 سرمایه گذاری ثابت طرح :…………………………………………………………………………………………………………………….. 60 خرید دفتر کار :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60 هزینه زمین :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 60 هزینه محوطه سازی :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 61 هزینه ساختمان سازی :………………………………………………………………………………………………………………………….. 61 هزینه ماشین آلات و تجهیزات :……………………………………………………………………………………………………………… 62 هزینه تاسیسات و تجهیزات عمومی :………………………………………………………………………………………………………. 63 هزینه تجهیزات آزمایشگاهی :………………………………………………………………………………………………………………… 63 وسایل اداری و خدماتی…………………………………………………………………………………………………………………………. 63 ماشین آلات حمل و نقل درون/ برون کارگاهی………………………………………………………………………………………… 63 هزینه های قبل از بهره برداری……………………………………………………………………………………………………………….. 64 هزینه های پیشبینی نشده……………………………………………………………………………………………………………………….. 64 هزینه سرمایه گذاری ثابت :……………………………………………………………………………………………………………………. 64 مواد اولیه مورد نیاز :……………………………………………………………………………………………………………………………… 65 برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و منابع تأمین آن………………………………………………………………………… 65 معرفی نوع و میزان مواد اولیه عمده………………………………………………………………………………………………………… 65 در جدول زیر مواد اولیه عمده مصرفی در فیلترها آورده شده است…………………………………………………………… 65 معرفی منابع تأمین مواد اولیه………………………………………………………………………………………………………………….. 65 برآورد قیمت های مواد اولیه مصرفی………………………………………………………………………………………………………. 66 بررسی تحولات اساسی در روند تأمین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده………………………………………….. 66 رزین ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 66 فولادها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 67 کاغذ صافی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69 پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح…………………………………………………………………………………………………. 69 انتخاب محل اجرای یک طرح تولیدی عموماً براساس معیارهای زیر صورت می گیرد :………………………………. 69 بازارهای فروش حصول…………………………………………………………………………………………………………………………. 69 الف ( بازار خودروسازان………………………………………………………………………………………………………………………… 70 ب ( بازار خدمات پس از فروش خودرو…………………………………………………………………………………………………. 70 بازار تأمین مواد اولیه……………………………………………………………………………………………………………………………… 71 احتیاجات و نیازمندی های دیگر طرح……………………………………………………………………………………………………. 72 امکانات زیر بنایی مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………………… 72 حمایت های خاصدولتی…………………………………………………………………………………………………………………………. 72 با جمع بندی مطالعات مکانیابی، محل اجرای مناسب اجرای طرح در جدول زیر آمده است………………………. 73 بررسی و تعیین میزان آب ، برق ، سوخت ، امکانات مخابراتی و ارتباطی…………………………………………………. 73 برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن……………………………………………………………………………………………… 73 برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن………………………………………………………………………………………………. 74 برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن……………………………………………………………………………. 74 برآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی لازم و چگونگی تأمین آن…………………………………………………………………. 74 برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………. 74 نیازمندی طرح به راه را میتوان در حالت زیر مورد بررسی قرار داد :………………………………………………………… 75 عبور و مرور کامیونهای حامل مواد اولیه و محصول………………………………………………………………………………….. 75 عبور و مرور کارکنان……………………………………………………………………………………………………………………………… 75 سایر امکانات مانند راهآهن، فرودگاه و بندر……………………………………………………………………………………………. 75 وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی………………………………………………………………………………………………. 75 حمایت های تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه های جهانی…………………………………………………………………….. 75 حمایتهای مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 76 فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77 جمع بندی – نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………… 77 نتایج حاصله از اجرای طرح :…………………………………………………………………………………………………………………. 78 عوامل مزیت رقابتی که در صنعت قطعه سازی امکان ایجاد آنها وجود دارد به شرح زیر است:…………………….. 80 خلاصه طرح : در این طرح به بررسی کارگاه تولید فیلتر هوای خودرو پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد . مقدمه : مطالعات امکان سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرح های سرمایه گذاری اقتصادی انجام می گیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گیرد. گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید فیلتر هوا برای انواع خودرو میباشد. که در قالب متدولوژی علمی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژی فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی های لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیت های اقتصادی و حجم سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیرشفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستای توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد . نام کامل طرح و محل اجرای آن : تولید فیلتر هوا محل اجرا : مشخصات متقاضیان : نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی تلفن دلایل انتخاب طرح : در کشور ما توسعه صنعت خودرو از سال 1371 شروع شده و سیاست های دولت در گسترش این صنعت و کسب سهم از بازار جهانی می باشد . توسعه صنعت خودرو سبب توسعه صنعت قطعه سازی در کشور شده است بطوریکه هم اکنون حدود 1700 قطعه ساز در کشور 2 درصد از تولید / فعالیت می نمایند . صنعت خودرو حدود چهار درصد و صنعت قطعه سازی ناخالص داخلی کشور را تشکیل می دهند و در این میان قطعات تند مصرف خودرو که محصول مورد مطالعه نیز در آن خانواده قرار دارد ، از بیشترین سهم در قطعه سازی برخوردار می باشند . توسعه صادرات از دیگر سیاست های دولت است که قطعات خودرو نیز در این حرکت قرار دارند . نگاه ویژه مسئولین به صادرات قطعات خودرو ، ایجاد ستاد ویژه توسعه صادرات این قطعات در سازمان توسعه تجارت ایران و بسیاری از موارد دیگر ، نشان از وجود حرکت عظیم در توسعه تولید و صادرات قطعات خودرو می باشد . بنابر این می توان گفت که هر چند قطعات خودرو در ردیف کالاهای اساسی و استراتژیک قرار ندارند ولی این قطعات در ردیف کالاهای مهم و حساس کشور قرار دارند . محصول مورد مطالعه یک قطعه ای از قطعات خودرو محسوب می شود. از اینرو اهمیت استراتژیک آن نیز در ردیف صنایع و بازار خودرو طبقه بندی میگردد. وضعیت و میزان اشتغالزایی : تعداد اشتغالزایی این طرح 31 نفر میباشد . جمع بندی و نتیجه گیری مطالعات بازار و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید از نگاه توجیه پذیری بازار از موازنه جداول شماره 10 و 15 و 22 نشان داده می شود که هر چند در دو سال 87و 86 کمبود عرضه نسبت به تقاضای بازار وجود خواهد داشت ، لیکن در سالهای با با بهره برداری ار طرح های در حال ایجاد نه تنها کمبود بر طرف خواهد شد بلکه مازاد عرضه نیز بوجود خواهد آمد و بنابراین به راحتی قابل نتیجه گیری است که در شرایط عادی ایجاد واحدهای جدید برای تولید فیلتر هوا به لحاظ بازار توجیه پذیر نمی باشد. لیکن در صورتی که نگاه عمیق به واحدهای در حال ایجاد و همچنین واحدهای فعال کشور در تولید فیلتر هوا انداخته شود و همچنین در صورتی که مزیت های رقابتی کشورمان از نگاه اقتصاد کلان مورد کنکاش قرار گیرد در این صورت پیشنهادات زیر برای متقاضیان ایجاد و واحدهای جدید تولید فیلتر هوا قابل ارائه خواهد بود. -1 با بررسی میزان سرمایه ثابت طرحهای فعال و همچنین طرحهای در حال ایجاد میتوان گفت که بسیاری از این واحدها از سطح تکنولوژی پایین در تولید برخوردار هستند. بنابراین هر چند به لحاظ موازنه عرضه و تقاضا بازار از مازاد عرضه برخوردار است، لیکن به لحاظ قیمت و کیفیت میتوان بااستفاده از تکنولوژی بالا، تعداد زیادی از تولیدکنندگان موجود یا تولیدکنندگانی که در آینده وارد بازار خواهند شد، از بازار خارج ساخته و سهم مناسب از بازار را به دست آورد. 2- سیاستهای دولت در جهت افزایش صادرات غیرنفتی قراردارد که قطعات خودرو بخصوص قطعات تند مصرف نیز در فهرست صادرات فوق الذکر قرار دارد. بنابراین با عنایت بر پتانسیل بالای بازار جهانی و همچنین با تکیه بر مزیت های رقابتی تولید در کشور، امکان توسعه صادرات وجود داشته و لذا در صورت استفاده از تکنولوژی بالا، طرح های جدید قابلیت ورود به بازارهای جهانی را دارا هستند.

 • پاورپوینت بررسی مبانی الكترونیك 1

  الكترونیك,پاورپوینت بررسی مبانی الكترونیك,پاورپوینت بررسی مبانی الكترونیك 1,تحقیق بررسی مبانی الكترونیك 1,دانلود پاورپوینت بررسی مبانی الكترونیك 1,مبانی,مقاله بررسی مبانی الكترونیك 1 دانلود فایل پاورپوینت بررسی مبانی الكترونیك 1  در 25 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل

 • ترجمه مقاله تاثیرتنش آب برروی صفات مورفوفیزیولوژیک و فیتوشیمیایی گیاه دارویی آویشن دنایی

  ترجمه مقاله تاثیرتنش آب برروی صفات مورفوفیزیولوژیک و فیتوشیمیایی گیاه دارویی آویشن دنایی,دانلو,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل ترجمه مقاله تاثیرتنش آب…

 • مقاله بررسی یوگا، تاریخچه و كلیت

  پروژه بررسی یوگا، تاریخچه و كلیت,تحقیق بررسی یوگا، تاریخچه و كلیت,دانلود تحقیق بررسی یوگا، تاریخچه و كلیت,مقاله بررسی یوگا، تاریخچه و كلیت دانلود فایل مقاله بررسی یوگا، تاریخچه و كلیت در 15 صفحه ورد قابل ویرایش  یوگا، تاریخچه و كلیت:…

 • پایان نامه بررسی رابطه سرمایه های فکری با کیفیت خدمات در زندانهای استان آذربایجان شرقی

  پایان نامه بررسی رابطه سرمایه های فکری با کیفیت خدمات در زندانهای استان آذربایجان شرقی دانلود فایل پایان نامه بررسی رابطه سرمایه های فکری با کیفیت خدمات در زندانهای استان آذربایجان شرقی چكیده سرمایه فکری[1] موضوع جدیدی است که به…

 • ترجمه مقاله استراتژی مدیریت انرژی مبتنی بر بهینه سازی برای سیستم تولید برق هیبریدی باتری یا پیل سوختی

  ترجمه مقاله استراتژی مدیریت انرژی مبتنی بر بهینه سازی برای سیستم تولید برق هیبریدی باتری یا پیل سوختی دانلود فایل ترجمه مقاله استراتژی مدیریت انرژی مبتنی بر بهینه سازی برای سیستم  تولید برق هیبریدی باتری یا پیل سوختی چکیده در…

 • کاشت و داشت برنج

  کاشت و داشت برنج دانلود فایل کاشت و داشت برنج عملیات  تهیه بذر برای کاشت در خزانه شالیکاران، بذری را که برای کاشت انتخاب می‌نمایند، عموماً از محصول سال قبل تهیه شده است. کشاورزان بعد از برداشت برنج و خشک…

 • پاورپوینت آشنایی با سیگنال های بیوالکتریک

  پاورپوینت آشنایی با سیگنال های بیوالکتریک دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با سیگنال های بیوالکتریک در 58 اسلاید فهرست مطالب پتانسیل عمل(AP) هادی حجمی الکترونروگرام(ENG) الکترومایوگرام(EMG) الکتروکاردیوگرام(ECG) الکتروآنسفالوگرام(EEG) پتانسیلهای برانگیخته حسی(SEP) ، شنوایی(AEP) و بینائی(VEP) الکترورتینوگرام(ERG) الکترواکولوگرام(EOG) الکتروگاستروگرام(EGG) پاسخ الکتریکی پوست(EDR)

 • تحقیق تعارض دادگاهها در دعوای توقف شرکت های چند ملیتی

  تحقیق تعارض دادگاهها در دعوای توقف شرکت های چند ملیتی,تقدم حل تعارض دادگاهها بر تعارض قوانین,دانلود تحقیق تعارض دادگاهها در دعوای توقف شرکت های چند ملیتی,دلایل اثباتی نظریه تعدد سرزمینی بودن توقف,رد دلایل طرفداران وحدت وعمومیت توقف,نظریه تعدد وسرزمینی بودن…

 • پایان نامه رفتار اطلاع‌یابی آموزشی- پژوهشی دانشجویان تحصیلات تكمیلی علوم انسانی و فنی مهندسی در استفاده از اینترنت

  پایان نامه رفتار اطلاع‌یابی آموزشی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تكمیلی علوم انسانی و فنی مهندسی در استفاده از اینترنت,پایان نامه رفتار اطلاع‌یابی آموزشی- پژوهشی دانشجویان تحصیلات تكمیلی علوم انسانی و فنی مهندسی در استفاده از اینترنت,پروژه رفتار اطلاع‌یابی آموزشی پژوهشی دانشجویان…

 • مقاله درد

  مقاله درد دانلود فایل مقاله درد  پیشگفتار انسان از دیرباز در تلاش دست یافتن به اسرار پدیدة درد بوده است به این امید كه با دانش این وقایع بتواند راهی برای تشكیل دردهای خویش بیابد. از همین زمینه سعی شده…

 • گزارش کارآموزی داروسازی ثامن كارگاه الكترونیك

  الكترونیك,ثامن,داروسازی,دانلود گزارش کارآموزی داروسازی ثامن كارگاه الكترونیك,كارگاه,کاراموزی داروسازی ثامن كارگاه الكترونیك,کارورزی داروسازی ثامن كارگاه الكترونیك,گزارش کارآموزی داروسازی ثامن كارگاه الكترونیك,گزارش کاراموزی داروسازی ثامن كارگاه الكترونیك دانلود فایل گزارش کارآموزی داروسازی ثامن كارگاه الكترونیك در 22 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست …

 • مقاله همه چیز درباره بایوس كامپیوترتان

  مقاله همه چیز درباره بایوس كامپیوترتان دانلود فایل مقاله همه چیز درباره بایوس كامپیوترتان اغلب برای افراد مشکل است که تفاوت بین سخت افزار و نرم افزار را درک نمایند و این به این دلیل است که این دو موضوع…

 • پایان نامه بررسی قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه امام خمینی (ره))

  پایان نامه بررسی قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه آیت الله مصباح نبردی),پروژه بررسی قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه آیت الله مصباح نبردی),تحقیق بررسی قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای…

 • مقاله آیفل و نقش آن در گسترش مجموعه منابع الكترونیكی

  آیفل و نقش آن در گسترش مجموعه منابع الكترونیكی,پروژه آیفل و نقش آن در گسترش مجموعه منابع الكترونیكی,تحقیق آیفل و نقش آن در گسترش مجموعه منابع الكترونیكی,دانلود آیفل و نقش آن در گسترش مجموعه منابع الكترونیكی,مقاله آیفل و نقش آن…

 • پاورپوینت استراتژیهای ادغام و تصاحب شرکتها

  ادغام چند جانبه (مجتمع),انواع ادغام,انواع خریداران تصاحب کنندگان,انواع رفتار تصاحب کنندگان,پاورپوینت استراتژیهای ادغام و تصاحب شرکتها,تصاحب,تعریف ادغام,تلفیق,دانلود پاورپوینت استراتژیهای ادغام و تصاحب شرکتها,شرکتهایهلدینگ,مالکیت غیر مستقیم,مالکیت متقابل دانلود فایل عنوان: پاورپوینت استراتژیهای ادغام و تصاحب شرکتها دسته: حسابداری- مدیریت مالی(ویژه ارائه…

 • صورتهای مالی شرکت اهنگری تراکتورسازی ایران منتهی به سالهای86تا 89

  صورتهای مالی شرکت اهنگری تراکتورسازی ایران منتهی به سالهای86تا 89 دانلود فایل  صورتهای مالی شرکت اهنگری تراکتورسازی ایران منتهی به سالهای86تا 89 صورتھای مالی میاندوره ای (کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد) شرکت: آھنگری تراکتور سازی ایران…

 • طرح تو جیهی فنی و اقتصادی تولید اجر سفالی

  طرح تو جیهی فنی و اقتصادی تولید اجر سفالی دانلود فایل طرح تو جیهی فنی  و اقتصادی  تولید اجر سفالی  فهرست مطالب عنوان                                                                                        صفحه مقدمه                                                                                        1 خلاصه طرح                                                                                3 استاندارد آجر                                                                               6 خطوط مختلف تولید با توجه به خاك مصرفی                            …

 • دانلود پاورپوینت تأثیر تجارت الکترونیک بر حسابداری

  ابزارهای تجارت الکترونیک,پاورپوینت ارائه کلاسی درس بررسی موارد خاص در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد,تاریخچه تجارت الکترونیک,تعریف تجارت الكترونیك,چارچوب‌ نظری تجارت الكترونیك‌,دانلود پاورپوینت تأثیر تجارت الکترونیک بر حسابداری,علل ورود سازمانها به تجارت الکترونیک,م,محدودیتهای تجارت الکترونیکی,مزایا و معایب تجارت الکترونیک…

 • گزارش کاراموزی كارخانه ایمن خودرو شرق

  ایمنی,خودرو,دانلود گزارش کارآموزی كارخانه ایمن خودرو شرق,دینام,شرق,كارخانه,کاراموزی كارخانه ایمن خودرو شرق,کارورزی كارخانه ایمن خودرو شرق,گزارش کاراموزی كارخانه ایمن خودرو شرق دانلود فایل گزارش کاراموزی كارخانه ایمن خودرو شرق در 36 صفحه ورد قابل ویرایش دینامها به منظور تأمین انرژی مورد…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اضطراب امتحان

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش اضطراب امتحان دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش اضطراب امتحان در 40 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • بررسی رابطه بین خوش بینی و شادکامی روان شناختی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

  بررسی رابطه بین خوش بینی و شادکامی روان شناختی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی,پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی دانلود فایل پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی بررسی رابطه بین خوش بینی و شادکامی روان شناختی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد…

 • ترجمه مقاله گسب شماره 34 چیست؟

  ترجمه مقاله گسب شماره 34 چیست؟,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود ترجمه مقاله گسب شماره 34 چیست؟,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل  ترجمه مقاله گسب شماره…

 • شهر الکترونیک

  شهر الکترونیک دانلود فایل شهر الکترونیک درایران فرهنگ شهرهای الكترونیكی و اینترنتی در حال گسترش ا ست و كم‌كم باور مسئولین در درك نیاز حركت به سمت و سوی شهرهای الكترونیكی در حال شكل گیری است. شاید در سال 1379…

 • پاورپوینت تیم های مجازی در سازمان

  انواع تیم مجازی,پاورپوینت تیم های مجازی در سازمان,تعریف تیم مجازی,چالش های تیم مجازی,دانلود پاورپوینت تیم های مجازی در سازمان,مدلسازی ساختاری تاثیر ابعاد OCB بر عملکرد تیم های مجازی,موانع توسعه تیم مجازی,ویژگی های تیم مجازی دانلود فایل عنوان: پاورپوینت تیم های…

 • پروژه کارآفرینی تولید پودر گوشت و استخوان(با ظرفیت 300 تن در سال)

  پروژه کارآفرینی تولید پودر گوشت و استخوان(با ظرفیت 300 تن در سال),پروژه کارافرینی تولید پودر گوشت و استخوان(با ظرفیت 300 تن در سال),دانلود پروژه تولید پودر گوشت و استخوان(با ظرفیت 300 تن در سال),دانلود کارآفرینی تولید پودر گوشت و استخوان(با…

 • مقاله تاثیر كودهای شیمیایی بر روی گیاهان

  مقاله تاثیر كودهای شیمیایی بر روی گیاهان دانلود فایل مقاله تاثیر كودهای شیمیایی بر روی گیاهان فهرست: كشاورزی صنعتی و كودهای شیمیایی كشاورزی پایدار تاثیر كودهای شیمیایی بر EC و PH خاك و گیاهان تاثیر کودها بر   PHخاک و گیاهان…

 • پرسشنامه مدیریت عواطف ( هیجانها)

  پرسشنامه مدیریت عواطف ( هیجانها),دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پرسشنامه مدیریت عواطف ( هیجانها),دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود جزوه آموزش,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات دانلود فایل…

 • پایان نامه بررسی عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگیزه پرسنل شركت رینگ سازی مشهد

  پایان نامه بررسی عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگیزه پرسنل شركت رینگ سازی مشهد,پروژه بررسی عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگیزه پرسنل شركت رینگ سازی مشهد,تحقیق بررسی عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگیزه پرسنل شركت رینگ سازی…

 • پایان نامه بررسی سیره اخلاقی و سیاسی امام سجاد(ع)

  پایان نامه بررسی سیره اخلاقی و سیاسی امام سجاد(ع),پروژه بررسی سیره اخلاقی و سیاسی امام سجاد(ع),تحقیق بررسی سیره اخلاقی و سیاسی امام سجاد(ع),دانلود پایان نامه بررسی سیره اخلاقی و سیاسی امام سجاد(ع),سیاسی امام سجاد,سیره اخلاقی,مقاله بررسی سیره اخلاقی و سیاسی…

 • دانلود تحقیق آماده تأمین مالی خارج از ترازنامه

  ابزارهای تامین مالی خارج از ترازنامه,تامین م,تامین مالی برون ترازنامه ای,تبدیل داراییها به اوراق بهادار,تعریف تامین مالی خارج از ترازنامه,دانلود تحقیق آماده با عنوان تأمین مالی خارج از ترازنامه برای برای درسهای بررسی موارد خاص در حسابداری و مباحث جاری…

 • مبانی نظزی و پیشینه خلاقیت سازمانی

  مبانی نظزی و پیشینه پژوهش خلاقیت سازمانی,مبانی نظزی و پیشینه خلاقیت سازمانی دانلود فایل مبانی نظزی و پیشینه پژوهش خلاقیت سازمانی در 24 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی…

 • تحقیق در مورد خصوصیات سلولهای بنیادی مغز استخوان

  تحقیق در مورد خصوصیات سلولهای بنیادی مغز استخوان دانلود فایل تحقیق در مورد خصوصیات سلولهای بنیادی مغز استخوان چکیده: نسبت به داروها و سمها مقاوم هستند این بدین علت میباشد كه این سلولها و بخصوص سلولهای بنیادی خونساز مغز استخوان…

 • مصادیق فعالیت‌های وكیل در ارائه ارجح‌ترین روش حل مصالحه

  پروژه مصادیق فعالیت‌های وكیل در ارائه ارجح‌ترین روش حل مصالحه,دانلود مصادیق فعالیت‌های وكیل در ارائه ارجح‌ترین روش حل مصالحه,مصادیق فعالیت‌های وكیل در ارائه ارجح‌ترین روش حل مصالحه,مقاله مصادیق فعالیت‌های وكیل در ارائه ارجح‌ترین روش حل مصالحه دانلود فایل مصادیق فعالیت‌های…

 • میزان پرخاشگری بین افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون و افراد عادی

  مقایسه و بررسی میزان پرخاشگری بین افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون و افراد عادی,میزان پرخاشگری بین افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون و افراد عادی دانلود فایل فهرست مطالب مقدمه ............................................................. 1 بیان مسئله ...................................................... 2 اهمیت پژوهش................................................... 2…

 • مبانی و پیشینه نظری مدرسه هوشمند (فصل دو )

  مبانی و پیشینه نظری مدرسه هوشمند (فصل دو ) دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدرسه هوشمند در 34 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه…