پروژه کارآفرینی کارگاه تولید فیلتر هوای خودرو

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید فیلتر هوای خودرو,پروژه کارافرینی کارگاه تولید فیلتر هوای خودرو,توجیه اقتصادی کارگاه تولید فیلتر هوای خودرو,تولید,دانلود پروژه کارگاه تولید فیلتر هوای خودرو,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید فیلتر هوای خودرو,طرح توجیه فنی کارگاه تولید فیلتر هوای خودرو,طرح توجیهی کارگاه تولید فیلتر هوای خودرو,فیلتر,کارآفرینی کارگاه تولید فیلتر هوای خودرو,کارگاه,هوا

دانلود فایل

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید  فیلتر هوای خودرو در 81 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان                                                                            شماره صفحه خلاصه طرح :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 فصل اول………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مقدمه :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 نام کامل طرح و محل اجرای آن :……………………………………………………………………………………………………………… 9 محل اجرا :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مشخصات متقاضیان :……………………………………………………………………………………………………………………………. 10 دلایل انتخاب طرح :……………………………………………………………………………………………………………………………… 10 وضعیت و میزان اشتغالزایی :………………………………………………………………………………………………………………….. 11 تاریخچه و سابقه مختصر طرح :……………………………………………………………………………………………………………… 11 نام و کد محصولات………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 در اشکال زیر چند نمونه از فیلترهای هوا نشان داده شده است………………………………………………………………… 12 دسته بندی محصول………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 در حالت کلی فیلترهای هوا به چهار گروه عمده زیر تقسیم بندی میشوند :………………………………………………… 12 شماره تعرفه گمرکی………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 شرایط واردات محصول…………………………………………………………………………………………………………………………. 14 بازار OEM………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 بازار OES…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 بازار AM……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول……………………………………………… 15 بررسی قیمتهای داخلی………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 در طرح حاضر قیمت متوسط انواع فیلتر بهصورت زیر در نظر گرفته شده است :……………………………………… 16 بررسی قیمت های جهانی فیلترهوا…………………………………………………………………………………………………………. 16 معرفی موارد مصرف وکاربرد…………………………………………………………………………………………………………………. 17 در جدول زیر جمع بندی موارد کاربرد این محصول خلاصه شده است…………………………………………………….. 18 همانطوربکه پبشتر نبز اشاره گردبد بازار قطعات خودرو که فیلتر هوا نیز در آن جای دارد خود به گروه های زیر تقسیم بندی میگردد:     18 بازار OEM :……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 بازار OES :………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 بازار AM :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول…………………………………………………… 20 -1-9 کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول………………………………………………………………………. 20 -1-9-1 کشورهای عمده مصرف کننده…………………………………………………………………………………………………. 20 در جدول بالا برای برآورد حجم مصرف به شیوه زیر رفتار شده است :…………………………………………………….. 21 بازار OE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 بازار AM :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 کشورها ی عمده تولیدکننده……………………………………………………………………………………………………………………. 21 شرایط صادرات…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 وضعیت عرضه و تقاضا………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون…………………………………………………………. 23 بررسی ظرفیت های بهره برداری……………………………………………………………………………………………………………. 23 با مراجعه به اطلاعات وزارت صنایع و معادن، ظرفیت بهره برداری در سطح کشور به صورت جدول زیر جمع بندی شده است:            23 بررسی روند ظرفیت نصب شده تولید فیلتر هوا در کشور…………………………………………………………………………. 24 با توجه به جدول فوق و بااستناد بر تاریخ بهره برداری از واحدهای فعال کشور، روند ظرفیت نصب شده کشور درجدول زیر جمع بندی شده است:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 بررسی روند تولید واقعی فیلتر هوا در کشور……………………………………………………………………………………………. 25 بررسی سطح تکنولوژی تولید در واحدهای فعال……………………………………………………………………………………… 26 فیلترهای مورد استفاده در انواع خودروها به گروه های زیر تقسیم بندی میشوند :………………………………………. 26 نگاهی به راندمان تولید )درصد استفاده از ظرفیت اسمی ( در واحدهای فعال…………………………………………….. 26 کشورها و شرکت های سازنده ماشین آلات مورد استفاده در تولید…………………………………………………………….. 27 بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرح های توسعه در دست اجرا……………………………………………………………. 27 وضعیت کل طرحهای در حال ایجاد تولید فیلتر هوا در کشور……………………………………………………………………. 28 بررسی وضعیت طرحهایی که دارای پیشرفت بیش ازصفر هستند………………………………………………………………. 29 پیشبینی عرضه در بازار آینده کشور………………………………………………………………………………………………………… 30 الف ( پیشبینی عرضه واحدهای فعال………………………………………………………………………………………………………. 30 ب ( پیشبینی عرضه واحدهای در حال ایجاد……………………………………………………………………………………………. 30 با توجه به جدول بالا ، ظرفیت طرحهای در حال ایجاد که در آینده به ظرفیت نصب شده کشور اضافه خواهد شد، به صورت زیر قابل پیشبینی است :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا آخر سال 1385………………………………………………………… 31 بررسی روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاکنون……………………………………………………………………………… 32 برآورد میزان مصرف درصنایع خودروسازی…………………………………………………………………………………………….. 32 برآورد روند مصرف در بازار خدمات پس از فروش خودرو……………………………………………………………………… 34 بررسی روند صادرات از آغاز برنامه توسعه تا آخر سال 1385…………………………………………………………………. 34 بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم……………………………………………………… 36 الف ( پیش بینی تقاضا در بازار خودروسازان…………………………………………………………………………………………… 36 ب ( بازار خدمات پس از فروش خودرو…………………………………………………………………………………………………. 36 جمع بندی پیش بینی تقاضای بازار داخل در آینده…………………………………………………………………………………… 37 با جمع بندی تقاضای بازار خودروسازان و بازار AM  پیش بینی تقاضای بازار داخل در آینده  به شرح جدول زیر آمده است : 37 جمع بندی و نتیجه گیری مطالعات بازار و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید از نگاه توجیه پذیری بازار 37 نتیجه گیری نهایی امکان پذیری ایجاد واحدهای جدید از نگاه توجیه پذیری بازار………………………………………. 38 با عنایت بر مطالعات صورت گرفته، نتیجه گیری میشود که احداث واحدهای جدید تولید فیلتر هوا، تنها در شرایط زیر توجیه پذیر خواهد بود:     38 بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید وعرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها……………… 39 نگاهی به روش تولید فیلترهای هوا…………………………………………………………………………………………………………. 39 مجموعه فیلترهای مورد استفاده در صنعت خودرو به دو گروه عمده تقسیم میگردند :………………………………… 39 روش تولید فیلترهای پلاستیکی………………………………………………………………………………………………………………. 39 روش تولید فیلترهای پلاستیکی را میتوان به صورت فرایند زیر نمایش داد :………………………………………………. 39 شرح هر کدام از مراحل تولید را میتوان به صورت زیر ارائه کرد :…………………………………………………………….. 40 آماده سازی مواد اولیه پلیمری (رزین (……………………………………………………………………………………………………. 40 برش کاغذ به اندازه مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………………… 40 رم دهی کاغذ به شکل کنگره………………………………………………………………………………………………………………….. 40 فرم دهی کاغذ کنگره شده به شکل رول………………………………………………………………………………………………….. 41 تزریق مواد پلیمری در قسمت فوقانی و تحتانی کاغذ کنگره و رول شده…………………………………………………….. 41 روش تولید فیلترهای فلزی…………………………………………………………………………………………………………………….. 42 روش تولید فیلترهای فلزی را میتوان به صورت فرایند زیر نمایش داد :…………………………………………………….. 42 برش ورق فلزی  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42 فرم دهی ورق بریده شده به وسیله قالب و تولید رول فیلتر……………………………………………………………………….. 43 جوشکاری ورق یا درزکوبی آن………………………………………………………………………………………………………………. 43 پانچ و فرمدهی قطعه بالا و پایین فیلتر…………………………………………………………………………………………………….. 43 تزریق قطعات پلاستیکی………………………………………………………………………………………………………………………… 43 فرم دهی کاغذ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 44 مونتاژ فیلتر…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 44 نگاهی به سطح تکنولوژی مورد استفاده در تولید فیلتر هوا……………………………………………………………………….. 44 الف(  فیلتر خودروهای سبک…………………………………………………………………………………………………………………. 45 در این گروه از فیلترسازی دو تکنولوژی مورد استفاده قرار میگیرد :…………………………………………………………. 45 تکنولوژی تمام اتوماتیک………………………………………………………………………………………………………………………… 45 تکنولوژی سنتی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45 ب ( فیلتر خودروهای سنگین…………………………………………………………………………………………………………………. 45 ج ( فیلتر خودروهای صنعتی………………………………………………………………………………………………………………….. 45 تکنولوژی بالا………………………………………………………………………………………………………………………………………… 46 تکنولوژی متوسط………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46 تکنولوژی پایین……………………………………………………………………………………………………………………………………… 46 معیار مهم در تعیین سطح تکنولوژی مورد استفاده در ساخت فیلترهای هوا را میتوان به شرح زیر دسته بندی کرد :    47 مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهای جهان……………………………………………………………………. 47 روش های تولید مورد استفاده در سایر کشورها مورد مقایسه قرار گیرد نتایج زیر حاصل خواهد شد :………….. 47 تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهای مرسوم در تولید……………………………………………………………………………. 48 مجوز های قانونی :………………………………………………………………………………………………………………………………… 49 مراحل صدور جواز تاسیس :………………………………………………………………………………………………………………….. 49 شرایط عمومی متقاضیان ( اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ) دریافت جواز تاسیس………………………………….. 49 1-   اشخاص حقیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 49 2-   اشخاص حقوقی……………………………………………………………………………………………………………………………. 50 مدارك مورد نیاز:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50 اصلاحیه جواز تاسیس :…………………………………………………………………………………………………………………………. 50 تعریف:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 51 صدور پروانه بهره برداری :……………………………………………………………………………………………………………………. 51 مراحل صدور توسعه طرح :……………………………………………………………………………………………………………………. 52 برآورد حداقل ظرفیت اقتصادی طرح……………………………………………………………………………………………………… 52 لحاظ کردن نقطه سربسر تولید………………………………………………………………………………………………………………… 53 لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار……………………………………………………………………………………………………….. 53 الف – ظرفیت اسمی……………………………………………………………………………………………………………………………… 53 ب – ظرفیت عملی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 54 فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55 روش انجام کار……………………………………………………………………………………………………………………………………… 55 جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده :………………………………………………………………………………. 56 فهرست تجهیزات مورد نیاز و برآورد قیمت آنها :……………………………………………………………………………………. 56 مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار :……………………………………………………….. 57 روشهای بازاریابی و تبلیغات جهت جذب مشتریان………………………………………………………………………………….. 58 فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 59 امور مالی طرح……………………………………………………………………………………………………………………………………… 59 سرمایه گذاری ثابت طرح :…………………………………………………………………………………………………………………….. 60 خرید دفتر کار :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60 هزینه زمین :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 60 هزینه محوطه سازی :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 61 هزینه ساختمان سازی :………………………………………………………………………………………………………………………….. 61 هزینه ماشین آلات و تجهیزات :……………………………………………………………………………………………………………… 62 هزینه تاسیسات و تجهیزات عمومی :………………………………………………………………………………………………………. 63 هزینه تجهیزات آزمایشگاهی :………………………………………………………………………………………………………………… 63 وسایل اداری و خدماتی…………………………………………………………………………………………………………………………. 63 ماشین آلات حمل و نقل درون/ برون کارگاهی………………………………………………………………………………………… 63 هزینه های قبل از بهره برداری……………………………………………………………………………………………………………….. 64 هزینه های پیشبینی نشده……………………………………………………………………………………………………………………….. 64 هزینه سرمایه گذاری ثابت :……………………………………………………………………………………………………………………. 64 مواد اولیه مورد نیاز :……………………………………………………………………………………………………………………………… 65 برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و منابع تأمین آن………………………………………………………………………… 65 معرفی نوع و میزان مواد اولیه عمده………………………………………………………………………………………………………… 65 در جدول زیر مواد اولیه عمده مصرفی در فیلترها آورده شده است…………………………………………………………… 65 معرفی منابع تأمین مواد اولیه………………………………………………………………………………………………………………….. 65 برآورد قیمت های مواد اولیه مصرفی………………………………………………………………………………………………………. 66 بررسی تحولات اساسی در روند تأمین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده………………………………………….. 66 رزین ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 66 فولادها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 67 کاغذ صافی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69 پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح…………………………………………………………………………………………………. 69 انتخاب محل اجرای یک طرح تولیدی عموماً براساس معیارهای زیر صورت می گیرد :………………………………. 69 بازارهای فروش حصول…………………………………………………………………………………………………………………………. 69 الف ( بازار خودروسازان………………………………………………………………………………………………………………………… 70 ب ( بازار خدمات پس از فروش خودرو…………………………………………………………………………………………………. 70 بازار تأمین مواد اولیه……………………………………………………………………………………………………………………………… 71 احتیاجات و نیازمندی های دیگر طرح……………………………………………………………………………………………………. 72 امکانات زیر بنایی مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………………… 72 حمایت های خاصدولتی…………………………………………………………………………………………………………………………. 72 با جمع بندی مطالعات مکانیابی، محل اجرای مناسب اجرای طرح در جدول زیر آمده است………………………. 73 بررسی و تعیین میزان آب ، برق ، سوخت ، امکانات مخابراتی و ارتباطی…………………………………………………. 73 برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن……………………………………………………………………………………………… 73 برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن………………………………………………………………………………………………. 74 برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن……………………………………………………………………………. 74 برآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی لازم و چگونگی تأمین آن…………………………………………………………………. 74 برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………. 74 نیازمندی طرح به راه را میتوان در حالت زیر مورد بررسی قرار داد :………………………………………………………… 75 عبور و مرور کامیونهای حامل مواد اولیه و محصول………………………………………………………………………………….. 75 عبور و مرور کارکنان……………………………………………………………………………………………………………………………… 75 سایر امکانات مانند راهآهن، فرودگاه و بندر……………………………………………………………………………………………. 75 وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی………………………………………………………………………………………………. 75 حمایت های تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه های جهانی…………………………………………………………………….. 75 حمایتهای مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 76 فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77 جمع بندی – نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………… 77 نتایج حاصله از اجرای طرح :…………………………………………………………………………………………………………………. 78 عوامل مزیت رقابتی که در صنعت قطعه سازی امکان ایجاد آنها وجود دارد به شرح زیر است:…………………….. 80 خلاصه طرح : در این طرح به بررسی کارگاه تولید فیلتر هوای خودرو پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد . مقدمه : مطالعات امکان سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرح های سرمایه گذاری اقتصادی انجام می گیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گیرد. گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید فیلتر هوا برای انواع خودرو میباشد. که در قالب متدولوژی علمی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژی فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی های لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیت های اقتصادی و حجم سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیرشفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستای توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد . نام کامل طرح و محل اجرای آن : تولید فیلتر هوا محل اجرا : مشخصات متقاضیان : نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی تلفن دلایل انتخاب طرح : در کشور ما توسعه صنعت خودرو از سال 1371 شروع شده و سیاست های دولت در گسترش این صنعت و کسب سهم از بازار جهانی می باشد . توسعه صنعت خودرو سبب توسعه صنعت قطعه سازی در کشور شده است بطوریکه هم اکنون حدود 1700 قطعه ساز در کشور 2 درصد از تولید / فعالیت می نمایند . صنعت خودرو حدود چهار درصد و صنعت قطعه سازی ناخالص داخلی کشور را تشکیل می دهند و در این میان قطعات تند مصرف خودرو که محصول مورد مطالعه نیز در آن خانواده قرار دارد ، از بیشترین سهم در قطعه سازی برخوردار می باشند . توسعه صادرات از دیگر سیاست های دولت است که قطعات خودرو نیز در این حرکت قرار دارند . نگاه ویژه مسئولین به صادرات قطعات خودرو ، ایجاد ستاد ویژه توسعه صادرات این قطعات در سازمان توسعه تجارت ایران و بسیاری از موارد دیگر ، نشان از وجود حرکت عظیم در توسعه تولید و صادرات قطعات خودرو می باشد . بنابر این می توان گفت که هر چند قطعات خودرو در ردیف کالاهای اساسی و استراتژیک قرار ندارند ولی این قطعات در ردیف کالاهای مهم و حساس کشور قرار دارند . محصول مورد مطالعه یک قطعه ای از قطعات خودرو محسوب می شود. از اینرو اهمیت استراتژیک آن نیز در ردیف صنایع و بازار خودرو طبقه بندی میگردد. وضعیت و میزان اشتغالزایی : تعداد اشتغالزایی این طرح 31 نفر میباشد . جمع بندی و نتیجه گیری مطالعات بازار و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید از نگاه توجیه پذیری بازار از موازنه جداول شماره 10 و 15 و 22 نشان داده می شود که هر چند در دو سال 87و 86 کمبود عرضه نسبت به تقاضای بازار وجود خواهد داشت ، لیکن در سالهای با با بهره برداری ار طرح های در حال ایجاد نه تنها کمبود بر طرف خواهد شد بلکه مازاد عرضه نیز بوجود خواهد آمد و بنابراین به راحتی قابل نتیجه گیری است که در شرایط عادی ایجاد واحدهای جدید برای تولید فیلتر هوا به لحاظ بازار توجیه پذیر نمی باشد. لیکن در صورتی که نگاه عمیق به واحدهای در حال ایجاد و همچنین واحدهای فعال کشور در تولید فیلتر هوا انداخته شود و همچنین در صورتی که مزیت های رقابتی کشورمان از نگاه اقتصاد کلان مورد کنکاش قرار گیرد در این صورت پیشنهادات زیر برای متقاضیان ایجاد و واحدهای جدید تولید فیلتر هوا قابل ارائه خواهد بود. -1 با بررسی میزان سرمایه ثابت طرحهای فعال و همچنین طرحهای در حال ایجاد میتوان گفت که بسیاری از این واحدها از سطح تکنولوژی پایین در تولید برخوردار هستند. بنابراین هر چند به لحاظ موازنه عرضه و تقاضا بازار از مازاد عرضه برخوردار است، لیکن به لحاظ قیمت و کیفیت میتوان بااستفاده از تکنولوژی بالا، تعداد زیادی از تولیدکنندگان موجود یا تولیدکنندگانی که در آینده وارد بازار خواهند شد، از بازار خارج ساخته و سهم مناسب از بازار را به دست آورد. 2- سیاستهای دولت در جهت افزایش صادرات غیرنفتی قراردارد که قطعات خودرو بخصوص قطعات تند مصرف نیز در فهرست صادرات فوق الذکر قرار دارد. بنابراین با عنایت بر پتانسیل بالای بازار جهانی و همچنین با تکیه بر مزیت های رقابتی تولید در کشور، امکان توسعه صادرات وجود داشته و لذا در صورت استفاده از تکنولوژی بالا، طرح های جدید قابلیت ورود به بازارهای جهانی را دارا هستند.

 • پاورپوینت تئوری پرتفولیو

  پاورپوینت تئوری پرتفولیو دانلود فایل پاورپوینت تئوری پرتفولیو 52 صفحه + نمودار های لازم و تصاویر از کتاب مربوطه  qمقدمه vلغت پورتفولیو، در عبارت ساده به ترکیبی از دارایی ها گفته می شود که توسط یک سرمایه گذار برای سرمایه…

 • پایان نامه بررسی تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه معصومین علیه السلام

  پایان نامه بررسی تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه معصومین علیه السلام,پروژه بررسی تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه معصومین علیه السلام,تحقیق بررسی تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه معصومین علیه السلام,تعلیم و تربی,دانلود پایان نامه بررسی تعلیم و تربیت…

 • تحقیق مقاومت به خوردگی برای 3 نوع فولاد میكروآلیاژی و 2 نوع فولاد ساده تقویت شده

  تحقیق مقاومت به خوردگی برای 3 نوع فولاد میكروآلیاژی و 2 نوع فولاد ساده تقویت شده دانلود فایل تحقیق مقاومت به خوردگی برای 3 نوع فولاد میكروآلیاژی و 2 نوع فولاد ساده تقویت شده بخشهایی از متن: فهرست مطالب عنوان…

 • بررسی گیاه آناناس به صورت لاتین

  بررسی گیاه آناناس به صورت لاتین,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل Pineapple, Ananas comosus, is an herbaceous biennial or perennial plant in the family…

 • اثر پذیری نَیِّر از حافظ در کتاب آتشکده

  »MA« اثر پذیری نَیِّر از حافظ در کتاب آتشکده,اثر پذیری نَیِّر از حافظ در کتاب آتشکده,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود…

 • پروژه بررسی شهر الکترونیکی

  الکترونیک,پایان نامه بررسی شهر الکترونیکی,پروژه بررسی شهر الکترونیکی,تحقیق بررسی شهر الکترونیکی,دانلود پایان نامه بررسی شهر الکترونیکی,شهر الکترونیکی,مقاله بررسی شهر الکترونیکی دانلود فایل پروژه بررسی شهر الکترونیکی شهر الکترونیک آرمان شهر دیجیتال شهر الکترونیک یک اختراع و یا یک پیشنهاد نوآورانه…

 • طراحی سیستم های صنعتی روش ها و معیار های تصمیم گیری مکان یابی بین الملل

  جهاد دانشگاهی دانشگاه شریف,طراحی سیستم های صنعتی,طراحی سیستم های صنعتی روش ها و معیار های تصمیم گیری مکان یابی بین الملل,علی فرقانی,کتاب مکان یابی مراکز خدماتی با رویکرد کاربردی,مکان یابی بین الملل دانلود فایل پاور پوینت فصل 8 کتاب مکان…

 • پروژه کارآفرینی فرآیند تولید شكر و نیشكر

  پروژه کارآفرینی فرآیند تولید شكر و نیشكر,پروژه کارافرینی فرآیند تولید شكر و نیشكر,توجیه اقتصادی فرآیند تولید شكر و نیشكر,تولید,دانلود پروژه فرآیند تولید شكر و نیشكر,دانلود کارآفرینی فرآیند تولید شكر و نیشكر,شكر,طرح توجیه فنی فرآیند تولید شكر و نیشكر,طرح توجیهی فرآیند…

 • اختیار دولت ها و سازمانهای دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی

  اختیار دولت ها و سازمانهای دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی,دانلو,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلودپایان نامه اختیار دولت ها…

 • بررسی طرح تولید نان های صنعتی و بهبود دهنده ها

  بررسی طرح تولید نان های صنعتی و بهبود دهنده ها,پروژه پایانی دانلود فایل بررسی طرح تولید نان های صنعتی و بهبود دهنده ها فهرست: مقدمه فصل اول: 1ـ معرفی انواع نان های صنعتی 2ـ ویژگی های گندم و آرد مناسب…

 • پایان نامه تذهیب

  پایان نامه تذهیب دانلود فایل پایان نامه تذهیب مقدمه سپاس خداوندی را كه منشا حسن و جمال و زیبایی است و موهبت درك و احساس آن را به بشر عطا فرمود و انسان را در فهم كشف حسن جمالش سزاوار…

 • بررسی میزان تحمل استرس ناشی از آینده شغلی بین دانشجویان مجرد و متاهل

  بررسی میزان تحمل استرس ناشی از آینده شغلی بین دانشجویان مجرد و متاهل دانلود فایل مقدمه : افراد جامعه کنونی بیش از پیش نسبت به استرس و پیامدهای آن هوشیار شده اند . بزرگسالان ، نوجوانان و حتی کودکان از…

 • مقاله اجزای تجارت الكترونیكی و مدل‌های مختلف آن

  اجزای تجارت الكترونیكی و مدل‌های مختلف آن,پروژه اجزای تجارت الكترونیكی و مدل‌های مختلف آن,دانلود اجزای تجارت الكترونیكی و مدل‌های مختلف آن,مقاله اجزای تجارت الكترونیكی و مدل‌های مختلف آن دانلود فایل مقاله اجزای تجارت الكترونیكی و مدل‌های مختلف آن قسمتی از…

 • پایان نامه بررسی امكان پذیری طراحی و ساخت قالب‌های فورج مدولار(MODULAR)

  پایان نامه بررسی امكان پذیری طراحی و ساخت قالب‌های فورج مدولار(MODULAR),پروژه بررسی امكان پذیری طراحی و ساخت قالب‌های فورج مدولار(MODULAR),تحقیق بررسی امكان پذیری طراحی و ساخت قالب‌های فورج مدولار(MODULAR),دانلود پایان نامه بررسی امكان پذیری طراحی و ساخت قالب‌های فورج مدولار(MO,مقاله…

 • مقاله روشهای یاددهی و یادگیری و نظریه های آن

  روش های یاددهی و یادگیری,مقاله روشهای یاددهی و یادگیری و نظریه های آن,نظریه های یادگیری مؤثر در تعلیم و تربیت دانلود فایل مقدمه: روش های یاددهی و یادگیری كار و بحث گروهی روش بارش مغزی پرسش و پاسخ یادگیری فعال…

 • گزارش ژئو تکنیک در مورد راهسازی بتن

  گزارش ژئو تکنیک در مورد راهسازی بتن دانلود فایل گزارش ژئو تکنیک در مورد راهسازی بتن مقدمه مهندسی مشاور سدآزما (تیوا) با به خدمت گرفتن افراد مجرب و لوازم مناسب در زمینه خدمات ژئوتكنیك و با اخذ رتبه یك در…

 • مقاله طلاق و تاثیر آن بر فرزندان

  مقاله طلاق و تاثیر آن بر فرزندان دانلود فایل مقاله طلاق و تاثیر آن بر فرزندان مقاله طلاق و تاثیر آن بر فرزندان مقدمه : درسالهای اخیرطلاق به یك روند و معضل مهم اجتماعی تبدیل شده است و متاسفانه روزبه…

 • مقاله آشنایی با سبك معماری و زندگى نامه فیلیپ جانسون

  مقاله آشنایی با سبك معماری و زندگى نامه فیلیپ جانسون دانلود فایل مقاله آشنایی با سبك معماری و زندگى نامه فیلیپ جانسون فهرست: زندگینامة جانسون پلانهایی از كارهای جانسون آخرین ساختمان فیلیپ جانسون، بعد از مرگش، ساخته می‌شود ............................................................................................................ چکیده:…

 • مقاله تعلیم و تربیت در نهج البلاغه

  مقاله تعلیم و تربیت در نهج البلاغه دانلود فایل مقاله تعلیم و تربیت در نهج البلاغه تربیت در قرآن و نهج البلاغه تزكیه وتربیت دوبحث رایج ومهم در اسلام هستند كه درعین همسو بودن، كاملاً مجزا هستند. اما درتقدیم وترتیب…

 • اندازه­ گیری یون كروم (III) در پساب رنگی

  اسپكتروفوتومتری,اندازه­ گیری,اندازه­ گیری یون كروم (III) در پساب رنگی,پساب رنگی,یون كروم (III) دانلود فایل روش­های سینتیكی- اسپكترفوتومتری از جمله روش­های تجربه دستگاهی به منظور بررسی تغییرات میزان گونه­های موجود در نمونه می­باشند كه ضمن دارا بودن صحت، دقت و سرعت…

 • درباره تولید نخ

  درباره تولید نخ دانلود فایل درباره تولید نخ مقدمه: سیستم ریسندگی رینگ از دیرباز برای تولید نخ در سیستم ریسندگی الیاف كوتاه مورد استفاده قرار گرفته است ولی با افزایش تقاضا موانعی بر سر راه تولید نخ این سیستم به…

 • گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان

  تهویه,دانلود گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان,ساختمان,سیستم,کاراموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان,کارورزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان,گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان,گزارش کاراموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان,مطبوع دانلود فایل گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان در…

 • گزارش کارآموزی اجرای ساختمان مسكونی شركت چكاد افزار گلستان

  چكاد افزار,دانلود گزارش کارآموزی اجرای ساختمان مسكونی شركت چكاد افزار گلستان,ساختمان مسكونی,شركت,کاراموزی اجرای ساختمان مسكونی شركت چكاد افزار گلستان,کارورزی اجرای ساختمان مسكونی شركت چكاد افزار گلستان,گزارش کارآموزی اجرای ساختمان مسكونی شركت چكاد افزار گلستان,گزارش کاراموزی اجرای ساختمان مسكونی شركت چكاد…

 • شرح مختصری از شاهنامه

  شرح مختصری از شاهنامه دانلود فایل شرح مختصری از شاهنامه  مقدمه سالهای سال است كه از مرگ خداوندگار خرد و آگاهی می گذرد، سالهای سال است كه حكیم بزرگ توس رخ در نقاب خاك كشیده است و جان نورانیش را…

 • تحقیق دو نرخه کردن قیمت بنزین دارای توجیه اقتصادی هست یا خیر

  تحقیق دو نرخه کردن قیمت بنزین دارای توجیه اقتصادی هست یا خیر دانلود فایل تحقیق دو نرخه کردن قیمت بنزین دارای توجیه اقتصادی هست یا خیر عنوان صفحه بنزین: بمب خاموش 2 واردات نجات بخش 3 مخمصه ای به نام…

 • گزارش کارآموزی در شرکت اطلس خودرو

  اطلس خودرو,دانلود گزارش کارآموزی در شرکت اطلس خودرو,شرکت,کاراموزی در شرکت اطلس خودرو,کارورزی در شرکت اطلس خودرو,گزارش کارآموزی در شرکت اطلس خودرو,گزارش کاراموزی در شرکت اطلس خودرو دانلود فایل گزارش کارآموزی در شرکت اطلس خودرو در 28 صفحه ورد قابل ویرایش…

 • مقاله روانشناسی رنگ ها

  مقاله روانشناسی رنگ ها دانلود فایل مقاله روانشناسی رنگ ها فهرست:تعریف روانشناسیرنگ چیست؟تاثیرات رنگ‌ها از نظر روان‌شناسیروان‌شناسی رنگ‌ها به عنوان روش درمانروان‌شناسی رنگ‌های مختلفآمیزش جمعی رنگ‌هاصفات رنگروانشناسی رنگرنگ در تلویزیوندیدن رنگ‌ها.............................................................. بخشهایی از متن: تعریف روانشناسی علم مطالعه ی علمی…

 • مقاله مدیریت کشاورزی

  بررسی مدیریت کشاورزی,پروژه مدیریت کشاورزی,تحقیق مدیریت کشاورزی,مدیریت کشاورزی,مقاله مدیریت کشاورزی دانلود فایل مقاله مدیریت کشاورزی بی شك مساله غذا و امنیت غذایی یكی از اساسی ترین و مهمترین چالش های عصر حاضر و آینده است. افزایش جمعیت جهان از یكسو…

 • سمینار نساجی ضد چرك كردن كالای نساجی

  سمینار نساجی ضد چرك كردن كالای نساجی دانلود فایل سمینار نساجی ضد چرك كردن كالای نساجی

 • گزارش کاراموزی موتورها و فنرها

  دانلود گزارش کارآموزی موتورها و فنرها,فنر,کاراموزی موتورها و فنرها,کارورزی موتورها و فنرها,گزارش کاراموزی موتورها و فنرها,موتور دانلود فایل گزارش کاراموزی موتورها و فنرها در 11 صفحه ورد قابل ویرایش مقدمه : در حقیقت تمامی موتورهای جتی که دارای توربین هستند…

 • مقاله آشنایی با دندان

  مقاله آشنایی با دندان دانلود فایل مقاله آشنایی با دندان دوره دندانی دندانهای شیری آیا مراقبت از دندانهای شیری لازم است ؟ دوره دندانی مخلوط دندان 6 سالگی دندانهای دائمی فصل دوم ساختمان دندان لثه و بیماریهای شایع آن علت…

 • دانلود تحقیق آماده حسابــداری محیط زیست

  تاریخچه و جایگاه حسابداری محیط زیست,تعریف حسابداری محیط زیست,دانلود تحقیق آماده با عنوان حسابــداری محیط زیست برای درس بررسی موارد خاص در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد,دانلود تحقیق آماده حسابــداری محیط زیست,کاربرد,مزایای حسابداری زیست محیطی,معانی متفاوت حسابداری زیست محیطی,هدف…

 • پروژه بررسی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

  پروژه بررسی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی,تحقیق بررسی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی,تصفیه,دانلود پروژه بررسی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی,صنایع,فاضلاب,مقاله بررسی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی دانلود فایل  پروژه بررسی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی بخش اول آب وخواص آن 1-1- موجودیت آب بعد  از…

 • پایان نامه تولید برق با استفاده از انرژی های نوین

  پایان نامه تولید برق با استفاده از انرژی های نوین,دا,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه تولید برق با استفاده از انرژی های نوین,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد…

 • مقاله گیاه شناسی گیاهان دارویی و خواص آنها

  مقاله علل گرایش به گیاه درمانی و گیاهان دارویی,مقاله گیاه شناسی گیاهان دارویی و خواص آنها دانلود فایل مقاله گیاه شناسی گیاهان دارویی و خواص آنها مطالب مندرج در این مقاله: مقدمه علل نگرش و گرایش دوباره ی جهان به…