پژوهش تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

آلودگیهای ناشی از مصرف آب در فرآیندهای صنعتی,اثرات دفع فاضلاب صنایع غذایی به آبهای پذیرنده,ازچرخش یا ریسایكلینگ,استراتژی تصفیه ودفع فضولات صنعتی,انواع فاضلاب صنایع غذایی,پژوهش تصفیه فاضلاب صنایع غذایی,تحقیق تصفیه فاضلاب صنایع غذایی,تحقیق مصرف آب در صنایع غذایی,روشهای تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

دانلود فایل

پژوهش تصفیه فاضلاب صنایع غذایی بعد  از انسان آب شاید یكی از اجزاء بی نظیرجهان هستی  باشد. آب ازدوعنصراكسیژن و هیدروژن  تشكیل  شده است كه این  دو عنصر در شرایط  معمولی  بصورت  گاز می باشند. عنصر هیدروژن قابل اشتغال می باشد د رحالی كه اكسیژن برای سوختن ضروری  می باشد با این  وجود آب آتش را خاموش می كند انسان  وسایرحیوانات وهچنین گیاهان  بدون آب نمی توانند به حیات خود ادامه دهند صنایع بدون آب نمی توانند به موجودیت  خود  ادامه دهند  درعین حال آب باعث مشكلات زیادی در صنایع می شود. در بررسی دقیق خصوصیات آب همواره سئولاتی مطرح می شود از جمله اینكه آب چیست؟ از كجا می آید؟  چگونه و در چه شرایطی باید آب را مصرف كرد؟  چگونه باید با مشكلات ناشی از آب در صنعت مواجه شد؟ سرنوشت آب مصرف شده به كجا می انجامد وبا جریان فاضلاب چه باید كرد؟ آب  ماده ای حیاتی است كه حدود 60 تا 70 درصد وزن انسان رشد یافته را تشكیل می دهد و بعد از اكسیژن  مهمترین  ماده برای  زیستن  می باشد. دو سوم سطح زمین را آب گرفته است و بطور كلی می توان گفت كه منابع موجود آب دو نوع است : 1- آبهای زیرزمینی 2- آبهای سطحی فهرست مطالب بخش اول : آب و خواص آن 1-1- موجودیت آب…………………… …………………………………………………………………………….1      1-2- منابع آب………………………………………………………………………………………………………….1 1-2-1- آبهای سطحی………………………………………………………………………………………………2 1-2-2- آبهای زیر زمینی…………………………………………………………………………………………2 1-3- خواص آبهای آشامیدنی………………………………………………………………………………….2                   1-3-1- خواص فیزیكی آب………………………………………………………………………………………2 1-3-2- خواص شیمیایی آب……………………………………………………………………………………3 1-4- سختی آب………………………………………………………………………………………………………..3 بخش دوم: آب در صنایع غذایی…………………………………………………………………………………………………4                       2-1- مصرف آب در صنایع غذایی …………………………………………………………………………4                    2-1-1- آلودگیهای ناشی از مصرف آب در فرآیندهای صنعتی …………………………….4  2-3- جنبه های تاریخی مصرف صنعتی آب ………………………………………………………….5                   2-3-1- میزان مصرف صنعتی آب در ایران …………………………………………………………..6                   2-4-  مزایای حاصل از كاهش مصرف آب ………………………………………………………………6                   2-4-1-  استفاده مجدد آب ………………………………………………………………………………………6                               2-4-2- بازچرخش یا ریسایكلینگ ………………………………………………………………………….6 2-5- انواع مصارف آب در صنایع غذایی ………………………………………………………………..7                     2-5-1- آب خنك سازی …………………………………………………………………………………………….8                 2-5-1-1- انواع سیستم های خنك سازی ……………………………………………………………….8               بخش سوم: انواع فاضلاب صنایع غذایی ………………………………………………………………………………10  3-1- ویژگیهای فاضلاب صنایع غذایی ……………………………………………………………..10                                    3-1-1- صنایع تولید قند وشكر ………………………………………………………………………..11                    3-1-2- صنایع تولید كمپوت وكنسرو ……………………………………………………… …….12                     3-1-3- صنایع نوشابه سازی ………………………………………………………………………….12                    3-1-4 صنایع لبنیاتی ……………………………………………………………………………………….12                    3-1-5- صنعت تولید روغن نباتی ……………………………………………………………………13                    3-1-6- كشتازگاهها ومجتمعهای تولید گوشت …………………………………………………14                    3-2- لزوم تصفیه فاضلاب صنایع غذایی ………………………………………………………..15                    3-2-1- اثرات دفع فاضلاب صنایع غذایی به آبهای پذیرنده ……………………………15                    3-2-1-1- مواد معلق ……………………………………………………………………………………….16                    3-2-1-2- املاح معدنی محلول …………………………………………………………………………16                    3-2-1-3- مواد آلی محلول ……………………………………………………………………………….16                    3-2-1-4- اسیدها وقلیاها ………………………………………………………………………………..16                    3-2-1-5- مواد تولید كننده كف ………………………………………………………………………17                    3-2-1-6- رنگ …………………………………………………………………………………………………17                    3-2-1-7- آلودگیهای حرارتی ………………………………………………………………………….17                    3-2-1-8- میكروارگانیسم ها ………………………………………………………………………….17                    3-2-1-9- مواد شناور …………………………………………………………………………………….18                    3-3- استراتژی تصفیه ودفع فضولات صنعتی ………………………………………………18                     3-3-1- تخلیه فاضلاب صنعتی به فاضلابروی شهری …………………………………..18                    3-3-1-1- ملاحظات اختصاصی فاضلاب جهت تخلیه به فاضلاب شهری ………19                    3-3-2- تصفیه اختصاصی فاضلاب صنعتی …………………………………………………20                    3-3-3- تصفیه مشترك با صنایع دیگر …………………………………………………………20                   3-3-4- تغییرواصلاح فرآیندهاجهت كاستن از حجم فاضلاب  غلظت آلاینده… 20 3-4- فاضلاب بهداشتی صنایع ………………………………………………………………………..21                        بخش چهارم: روشهای تصفیه فاضلاب صنایع غذایی ……………………………………………………….22                      4-1- تصفیه فیزیكی ……………………………………………………………………………………..23                      4-1-1- آشغالگیری ………………………………………………………………………………………23                      4-1-2- دانه گیری …………………………………………………………………………………………23                      4-1-4- شناورسازی …………………………………………………………………………………….24                      4-1-5- حوضهای متعادل كننده یا یكنواخت ساز ………………………………………..24 4-2- تصفیه شیمیایی …………………………………………………………………………………..26                      ………………………………………………………………………………………..26. ph4-2-1- تنظیم                                           4-2-2- اكسیداسیون مواد آلی مقاوم …………………………………………………………..26                      4-2-3- گند زدایی ………………………………………………………………………………………..26                      4-2-4- انعقاد و لخته سازی ……………………………………………………………………….27                      4-2- جذب سطحی مواد آلی محلول و مقاوم ……………………………………………….27                      4-3- تصفیه بیولوژیكی ……………………………………………………………………………..27                      4-3-1- اصلاحات رایج در تصفیه فاضلاب  ……………………………………………….28 ………………………………………………………………………………………….28BOD                     4-3-1-1- …………………………………………………………………………………………..28COD4-3-1-2-                 …………………………………………………………………………………………….29TSS4-3-1-3-                 ………………………………………………………………………………………….29TDS4-3-1-4-                       4-3-2- اصلاحات رایج در راهبری تصفیه خانه…………………………………………29                      4-3-2-1- زمان ماند هیدرولیكی…………………………………………………………………29                      4-3-2-2- زمان ماند میكروبی…………………………………………………………………….29                      ………………………………………………………………………………………30MLSS4-3-2-3-                       …………………………………………………………………………………………..30FM4-3-2-4-                       4-3-3- تصفیه هوازی فاضلاب…………………………………………………………………..30                      4-3-3-1- تخلیه به آبهای طبیعی……………………………………………………………….31                      4-3-3-2- كاربرد فاضلاب در زمین……………………………………………………………….32                   4-3-3-3- بركه های تثبیت…………………………………………………………………………..33                   4-3-3-3-1- بركه های بی هوازی………………………………………………………………..34                   4-3-3-3-2- بركه های اختیاری…………………………………………………………………..35                   4-3-3-3-3- بركه های هوازی……………………………………………………………………..35                   4-3-3-3-4- بركه های تكمیلی…………………………………………………………………….35                   4-3-3-3-5- بركه های هوادهی…………………………………………………………………..35                   4-3-3-4- صافی چكنده……………………………………………………………………………….36                   4-3-3-5- تماس دهنده های بیولوژیكی چرخان………………………………………….37                   4-3-3-6- سیستم لجن فعال………………………………………………………………………..37                   4-3-4- روشهای بی هوازی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی……………………….39                   4-3-5- انواع سیستم های بی هوازی تصفیه فاضلاب……………………………….39                   4-3-5-1- سپتیك تانك……………………………………………………………………………….42                   4-3-5-2- راكتور بی هوازی با بستر لجن رو به بالا…………………………………44                    4-3-5-3- صافی بی هوازی………………………………………………………………………..44                   بخش پنجم: راهبری تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی………………………………………46   5-1- علل عدم موفقیت تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی……………….46                    5-2- فاكتورهای موثر در راهبری تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی 47                   5-2-1- شدت آلودگی فاضلاب خام……………………………………………………………..47                  5-2-2- مواد مغذی یا نوترینت ها…………………………………………………………….. 48                5-2-2-1- بالكینگ…………………………………………………………………………………….. 48                  ………………………………………………………………………..49    5-2-3- اكسیژن محلول                    5-2-4- زمان ماند……………………………………………………………………………………….50                    ……………………………………………………………………………………………….51ph5-2-5-                   5-2-6- سمیت…………………………………………………………………………………………….51                  5-2-7- دما………………………………………………………………………………………………….52                  5-2-8- اختلاط……………………………………………………………………………………………53                                   5-2-9- میزان جریان ورودی……………………………………………………………………54                   5-3- پایستن فرآیند…………………………………………………………………………………..54                    5-3-1- شاخصهای بصری………………………………………………………………………..54                  5-4- شاخصهای آزمایشی …………………………………………………………………………58                  5-5- مشكلات سیستم های لجن فعال و رفع آنها……………………………………….59                     5-5-1- روشهای كلی تشخیص مشكلات……………………………………………………59                 ………………………………………………………………………………60 BOD 5-5-2- حذف كم                 5-5-2-1- حذف بارهای آلی ………………………………………………………………………61                  5-5-2-2- مواد سمی یا بازدارنده………………………………………………………………..62                 5-5-2-3- دماهای پایین………………………………………………………………………………62                 افزایش زمان ماند هیدرولیكی………………………………………………………………………63                 ………………………………………………………………………………………….63MLVSS افزایش                 …………………………………………………………………………..63  نامناسب PH 5-5-2-4-                  5-5-2-5- زمان هوادهی ناكافی…………………………………………………………………..64                 ……………………………………………………………………….64  ناكافیMLVSS5-5-2-6-                  منابع…………………………………………………………………………………………………………… 66                

 • گزارش کاراموزی شرکت بسپار صنعت پروژه BSP

  BSP,دانلود گزارش کارآموزی شرکت بسپار صنعت پروژه BSP,شرکت بسپار,کاراموزی شرکت بسپار صنعت پروژه BSP,کارورزی شرکت بسپار صنعت پروژه BSP,گزارش کاراموزی شرکت بسپار صنعت پروژه BSP دانلود فایل گزارش کاراموزی شرکت بسپار صنعت پروژه  BSP در 95 صفحه ورد قابل ویرایش…

 • پروژه کارآفرینی سنگ بری سخت بر(با ظرفیت 60000 متر مربع در سال )

  پروژه کارآفرینی سنگ بری سخت بر(با ظرفیت 60000 متر مربع در سال ),پروژه کارافرینی سنگ بری سخت بر(با ظرفیت 60000 متر مربع در سال ),دانلود پروژه سنگ بری سخت بر(با ظرفیت 60000 متر مربع در سال ),دانلود کارآفرینی سنگ بری…

 • مقاله بررسی دختران فراری

  مقاله بررسی دختران فراری دانلود فایل مقاله بررسی دختران فراری مقدمه به اعتقاد بسیارى از صاحب نظران، با توجه به وضعیت فرهنگى و اجتماعى ایران، پدیده دختران فرارى، نوعى انحراف اجتماعى است. یک پدیده اجتماعى زمانى به عنوان یک انحراف…

 • بررسی رابطه بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان در سهام بورس

  بررسی رابطه بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان در سهام بورس دانلود فایل بررسی رابطه بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان در سهام بورس بررسی رابطه بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان در سهام بورس سوالاتی از…

 • پایان نامه برخورد با همجنس گرایی در کشورهای اروپایی و اسلامی

  پایان نامه برخورد با همجنس گرایی در کشورهای اروپایی و اسلامی,پروژه برخورد با همجنس گرایی در کشورهای اروپایی و اسلامی,تحقیق برخورد با همجنس گرایی در کشورهای اروپایی و اسلامی,دانلود پایان نامه برخورد با همجنس گرایی در کشورهای اروپایی و اسلامی,کشورهای…

 • سرطان خون (لوسمی) چیست

  سرطان خون (لوسمی) چیست دانلود فایل سرطان خون (لوسمی) چیست سبب شناسی سرطان زایی لوسمی  الگوی غربال گری لوسمی  الگوی درمان لوسمی  جراحی  سرطان خون (لوسمی) چیست؟ خون از مایع لزجی به نام پلاسما و یاخته های شناور آن که…

 • مقاله دیوان داوری بین المللی

  دیوان داوری بین‌المللی,مقاله دیوان داوری بین المللی دانلود فایل دیوان داوری بین‌المللی بخشهایی از متن: داوری بین‌المللی روشی برای حل اختلافات بین‌المللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک داور مورد…

 • پاورپوینت کاربرد نانوفناوری در علوم غذا و صنایع غذایی

  پاورپوینت کاربرد نانوفناوری در علوم غذا و صنایع غذایی دانلود فایل پاورپوینت کاربرد نانوفناوری در علوم غذا و صنایع غذایی اسلاید یک سابقه و هدف نانو فناوری یکی از جدید ترین علومی است که در سه شاخه مرطوب ، خشک…

 • تحقیق جامع معماری مساجد مختلف در شهر یزد

  تحقیق جامع معماری مساجد مختلف در شهر یزد دانلود فایل تحقیق جامع معماری مساجد مختلف در شهر یزد پیشگفتار  مطالب این مجموعه با عنوان بررسی تزئینات ونقوش مسجد جامع یزد جمع گرد آوری شده و سعی برآن بوده تا جایی…

 • پروژه درس تحلیل دینامیک های سیستم

  پروژه درس تحلیل دینامیک های سیستم,پروژه مهندسی صنایع,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه درس تحلیل دینامیک های سیستم,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پروژه درس تحلیل دینامیک…

 • ترجمه موجودات اصلاح شده ژنتیکی و دلیل رشد آن ؟ بررسی انتقادی با شعار در بحث سیاست عمومی GMO در غنا

  ترجمه موجودات اصلاح شده ژنتیکی و دلیل رشد آن ؟ بررسی انتقادی با شعار در بحث سیاست عمومی GMO در غنا دانلود فایل نمونه ترجمه چکیده با استفاده از تجزیه و تحلیل سیاست روایی، ما شعارهای خصمانه سازندگان، در تلاش…

 • چارچوب نظری ارتقاء زندگی عشایر

  چارچوب نظری ارتقاء زندگی عشایر دانلود فایل چارچوب نظری ارتقاء زندگی عشایر  فهرست  توانمندیهای محیطی و نقش آن در توسعه پایدار مناطق عشایری سازمانهای اجرایی و نقش آنها در توسعه جامعة عشایری گرایشها، نیازها و خواسته های عشایر كوچنده و…

 • مقاله کزاز علل و پیشگیری

  مقاله کزاز علل و پیشگیری دانلود فایل مقاله کزاز علل و پیشگیری قسمتهایی از متن: بیماری کزاز کزاز بیماری است عفونی مشترک بین انسان و دامها که معمولاً بصورت تک تک و پراکنده دیده می شود . بعلت آلوده بودن…

 • مقاله حقایق در مورد گسب

  مقاله حقایق در مورد گسب دانلود فایل مقاله حقایق در مورد گسب در سال 1984 هیئت استانداردهای سود دولت (گسب ) بر طبق شالوده سود مالی(فاف) تشكیل شد تا استاندارد های آن گزارش های آمادگی ظاهری مالی این را هدایت…

 • پاورپوینت قوانین کارگری در مورد حقوق و دستمزد وپاداش

  پاورپوینت قوانین کارگری در مورد حقوق و دستمزد وپاداش دانلود فایل پاورپوینت قوانین کارگری در مورد حقوق و دستمزد وپاداش ( 40 اسلاید ) روشهای ثبت هزینه دستمزد ایام مرخصی دستمزد تعطیلات رسمی پاداش حسابداری مربوط به هزینه های حقوق…

 • مقاله فیبرنوری در شبكه ارتباطات زیرساخت

  مقاله فیبرنوری در شبكه ارتباطات زیرساخت دانلود فایل مقاله فیبرنوری در شبكه ارتباطات زیرساخت مقدمه:    سرعت تحولات و پیدایش فناوری های نوین ، تنوع خدمات پیشرفته و تقاضای فزاینده برای این خدمات ، لزوم استفاده بهینه از منابع مالی و…

 • پایان نامه زن ونقش او در توسعه روستایی

  پایان نامه زن ونقش او در توسعه روستایی دانلود فایل [4]

 • سمینار برق مطالعه و بررسی روکش های مختلف جهت یابی رادیویی

  سمینار برق مطالعه و بررسی روکش های مختلف جهت یابی رادیویی دانلود فایل سمینار برق مطالعه و بررسی روکش های مختلف جهت یابی رادیویی این سمینار جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق-مخابرات طراحی و تدوین گردیده است…

 • پایان نامه ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی و وجود روابط ریاضی مابین معیارها و زیر معیارها

  پایان نامه ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی و وجود روابط ریاضی مابین معیارها و زیر معیارها دانلود فایل پایان نامه ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی و وجود روابط ریاضی مابین معیارها و…

 • مدولاسیون QAM

  مدولاسیون QAM دانلود فایل مدولاسیون QAM در این پژوهش به بررسی مدولاسیون QAM می پردازیم. به بررسی ابعاد مختلفی از مدولاسیون QAM خواهیم پرداخت.در ابتدا به تعریف مختصری از مدولاسیون و در ادامه مدولاسیون QAM را به طور کامل مورد…

 • مبانی نظری پایان نامه درباره خودکارآمدی تحصیلی

  مبانی نظری پایان نامه درباره خودکارآمدی تحصیلی دانلود فایل مبانی نظری پایان نامه درباره خودکارآمدی تحصیلی در 24 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • كارآموزی اصول طراحی جیگ و فیکسچرها

  كارآموزی اصول طراحی جیگ و فیکسچرها دانلود فایل كارآموزی اصول طراحی جیگ و فیکسچرها درقالب شش فصل بهمراه فهرست و مراجع

 • مقاله اسطوره ای در یونان به نام تروا

  مقاله اسطوره ای در یونان به نام تروا,مقاله تروا یونان دانلود فایل مقاله اسطوره ای در یونان به نام تروا بخشهایی از متن: تروا اسطوره ای در یونان در صبح روز عید کریسمس سال 1829 میلادی ، در دهکده ای…

 • پایان نامه بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای

  پایان نامه بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای دانلود فایل [1]

 • پروژه با موضوع مهاربند یا بادبند در سازه های فلزی

  پروژه با موضوع مهاربند یا بادبند در سازه های فلزی دانلود فایل پروژه با موضوع مهاربند یا بادبند در سازه های فلزی  گزیده ای از مطالب : مهاربند مهار بند یا بادبند یک عضو سخت کننده سازه در برابر نیروهای…

 • پایان نامه مطالعه ارتباط بین بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

  پایان نامه مطالعه ارتباط بین بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی دانلود فایل پایان نامه مطالعه ارتباط بین بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات  با توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی چکیده: در…

 • مقاله شبکه شهری

  پایان نامه مقاله شبکه شهری,پروژه مقاله شبکه شهری,تحقیق مقاله شبکه شهری,مقاله شبکه شهری دانلود فایل

 • مقاله بازیگری و سبکها

  مقاله بازیگری و سبکها دانلود فایل [2]

 • پاورپوینت معماری كامپیوتر

  پاورپوینت معماری كامپیوتر,پروژه طراحی کامپیوترها,دانلود مقاله معماری كامپیوتر دانلود فایل نگاهی به سیر صعودی معماری كامپیوتر برخی از اسلایدهای فایل: نگاهی به سیر صعودی معماری كامپیوتر 1950 تا دهه 1960 : معماری كامپیوترهای محاسباتی  1970 تا اواسط دهه 1980 :…

 • پرسشنامه باورهای وسواسی OBQ 44OCCWG. (2003).

  پرسشنامه باورهای وسواسی OBQ 44OCCWG. (2003). دانلود فایل

 • تاریخچه اعتیاد در ایران

  تاریخچه اعتیاد در ایران,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله تاریخچه اعتیاد در ایران,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود مقاله تاریخچه اعتیاد در ایران بصورت فایل ورد قابل…

 • دانلود مقاله گنبد سلطانیه

  دانلود مقاله گنبد سلطانیه دانلود فایل دانلود مقاله گنبد سلطانیه بخشهایی از متن: گنبد سلطانیه ایجاد گنبد:  گنبد عظیم‌ و باشكوه‌ سلطانیه‌ در زمان‌ سلطان‌ محمد خدابنده‌ بین‌ سالهای‌ 713-703 هجری‌ قمری‌ بنیان‌ نهاده‌ شد .   ظاهراً هنگامی‌ كه‌ اولجایتو…

 • تفاوت حقوق جزا با مقررات انتظامی

  پژوهش تفاوت حقوق جزا با مقررات انتظامی,تفاوت حقوق جزا با مقررات انتظامی,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود جزوه آموزشی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات…

 • گزارش کارآموزی رشته مهندسی مواد و ریخته گری، در شرکت ذوب فلز زندیه

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی رشته مهندسی مواد و ریخته گری، در شرکت ذوب فلز زندیه,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,گزارش کارآموزی رشته مهندسی مواد…

 • پاورپوینت بازی های بومی و محلی كودكانه 19 اسلاید

  پاورپوینت بازی های بومی و محلی كودكانه 19 اسلاید دانلود فایل پاورپوینت بازی های بومی و محلی كودكانه  19 اسلاید نام بازی: جای منه زودتر نشستم مهارت های حركتی: جابه جایی-استواری مفاهیم حركتی:مفهوم فضایی(شخصی)تلاش(سرعت)رابطه بااشیاء شكل قرار گیری: به صورت…