پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها ( بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی

( بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی، شیراتا),پیش بینی,پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها ( بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی,تکنیک تحلیل پوششی داده ها,در بازار سرمایه ایران,وقوع بحران مالی

دانلود فایل

پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها ( بررسی مقایسه ای با مدلهای اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی، شیراتا) چكیده: 1 مقدمه: 2 فصل اول: كلیات تحقیق 1-1 مقدمه 4 2-1 بیان مسئله 5 3-1 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق. 6 4-1 اهداف تحقیق. 8 1-4-1 اهداف اصلی. 8 2-4-1 اهداف فرعی(ویژه). 8 5-1 چارچوب نظری تحقیق. 9 6-1 مدل تحقیق و شیوه ی اندازه گیری متغییر ها 13 1-6-1 الگوی مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها 15 2-6-1 الگوی اسپرین گیت: 16 3-6-1 الگوی آلتمن. 16 4-6-1 الگوی اهلسون. 16 5-6-1 الگوی زیمسکی. 16 6-6-1 الگوی شیراتا 17 7-6-1 الگوی اسپرینگیت با استفاده از امتیاز کارایی. 17 8-6-1مدل مبتنی بر الگوی  آلتمن با امتیاز کارایی. 17 9-6-1 مدل اهلسون با امتیاز کارایی. 17 10-6-1مدل زیمسکی با امتیاز کارایی. 17 11-6-1 مدل شیراتا با امتیاز کارایی. 17 7-1 فرضیات تحقیق: 17 8-1 متغیرهای عملیاتی تحقیق. 19 9-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 19 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2 مقدمه 24 2-2 تعاریف ورشکستگی. 25 1-2-2پریشانی مالی. 25 2-2-2 قابلیت نقدشوندگی ضعیف(درماندگی): 26 3-2-2 نکول: 26 4-2-2 ورشکستگی. 27 3-2مراحل درماندگی مالی. 27 4-2-هزینه های ورشکستگی. 28 5-2 تاثیرهزینه های ورشکستگی بر ساختار سرمایه 30 6-2 دلایل ورشکستگی. 32 1-6-2 دلایل برون سازمانی. 32 2-6-2 دلایل درون سازمانی. 33 7-2  ابزارهای شناسایی عوامل ورشکستگی. 37 1-7-2  تحلیل روند: 37 2-7-2  تحلیل عملیات حسابداری. 37 3-7-2  تحلیل مدیریت.. 39 8-2 انواع شکست.. 40 9-2 بررسی قانون ورشکستگی در ایران. 40 10-2بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها 41 11-2 قوانین ورشکستگی و عجز از پرداخت دیون در دنیای امروز. 42 12-2  تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان. 42 13-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران. 43 14-2 تعریف بورس اوراق بهادار. 45 15-2  مروری بر انواع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. 46 1-15-2 شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر. 46 2-15-2 شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت.. 47 3-15-2 صندوق های سرمایه گذاری غیرفعال. 47 4-15-2 شرکت مادر. 48 5-15-2 شرکت های فعالیت تنوعی. 48 16-2 مفهوم پیش بینی. 49 17-2 مفهوم تصمیم گیری. 49 18-2 پیش بینی مقدمه ای بر تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات مالی. 51 19-2فرض تداوم فعالیت.. 51 1-19-2استانداردهای حسابداری مربوط به فرض تداوم فعالیت.. 53 2-19-2 برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت.. 54 20-2 تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، نسبت های مالی و کاربرد آنها 55 21-2 ارزیابی تداوم فعالیت با کمک نسبتهای مالی و مدلهای پیش بینی ورشکستگی. 56 22-2 تحلیل پوششی داده ها 57 23-2 انواع مدلهای تحلیلی پوششی داده ها 58 1-23-2 مدل CCR.. 58 2-23-2 مدل BCC.. 59 24-2 مدلها و روشهای پیش بینی وقوع درماندگی مالی و ورشکستگی. 60 1-24-2 مدل بیور. 60 2-24-2 مدل آلتمن. 61 3-24-2 مدل دی کین. 64 4-24-2  مدل اسپرینگیت.. 64 5-24-2  مدل اوهلسون. 64 6-24-2 مدل زمیسکی. 65 7-24-2 مدل فالمر. 65 8-24-2 مدل CA-Score. 66 9-24-2مدل گرایس.. 67 10-24- 2مدل زاوگرن. 67 11-24-2 مدل SAF. 69 12-24-2 مدل Thai DA.. 69 13-24-2 مدلهای پیش بینی هوش مصنوعی. 70 14-24-2 درخت های تصمیم 72 15-24-2 الگوریتم ژنتیک (GA) 73 16-24-2 تئوری مجموعه فازی. 74 17-24-2 تحلیل پوششی داده ها 74 18-24-2 استدلال مبتنی بر مورد 75 19-24-2 مجموعه ناهموار. 76 20-24-2 روش ماشین بردار پشتیبان. 76 25-2 پیشینه تحقیق: 77 1-25-2 تحقیقات داخلی. 77 2-25-2 تحقیقات خارجی. 83 فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق 1-3 مقدمه 92 2-3 روش تحقیق. 92 3-3 جامعه مطالعاتی. 93 1-3-3 معیار تعیین درماندگی مالی. 93 2-3-3 انتخاب شرکت های درمانده 94 3-3-3 انتخاب شرکت های سالم 94 4-3 حدود مطالعاتی. 94 1-4-3 قلمرو موضوعی. 95 2-4-3 قلمرو مکانی. 95 3-4-3 قلمرو زمانی. 95 5-3 روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 95 6-3 روش تجزیه وتحلیل داده ها 96 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 1-4 مقدمه‏ 101 2-4 تحلیل توصیفی متغیر های  تحقیق. 101 3-4 تجزیه و تحلیل استنباطی فرضیات پژوهشی. 102 2-3-4 تجزیه تحلیل و آزمون فرضیه 2: 106 3-3-4   تجزیه تحلیل و آزمون     فرضیه 3: 110 4-3-4 تجزیه تحلیل و آزمون  فرضیه 4: 114 5-3-4 تجزیه تحلیل و آزمون فرضیه 5: 118 6-3-4 تجزیه تحلیل و آزمون فرضیه 6: 121 7-3-4 تجزیه تحلیل و آزمون فرضیه 7: 125 8-3-4 تجزیه تحلیل و آزمون فرضیه 8 : 130 9-3-4 تجزیه تحلیل و آزمون فرضیه 9: 133 10-3-4 تجزیه تحلیل و آزمون فرضیه 10: 137 11-3-4 تجزیه تحلیل و آزمون فرضیه 11 : 140 12-3-4 تجزیه تحلیل و آزمون فرضیه 12: 143 13-3-4 تجزیه تحلیل و آزمون فرضیه 13: 144 14-3-4 تجزیه تحلیل و آزمون فرضیه 14: 145 15-3-4 تجزیه تحلیل و آزمون فرضیه 15: 146 16-3-4 تجزیه تحلیل و آزمون فرضیه 16: 148 17-3-4 تجزیه تحلیل و آزمون فرضیه 17: 149 18-3-4 فرضیه تجزیه تحلیل و آزمون 18: 150 19-3-4 تجزیه تحلیل و آزمون فرضیه 19 : 152 20-3-4 تجزیه تحلیل و آزمون فرضیه 20: 153 21-3-4 تجزیه تحلیل و آزمون فرضیه 21: 155 فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 1-5 مقدمه 160 2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 160 1-2-5 فرضیه اول: 160 2-2-5 فرضیه دوم 161 3-2-5 فرضیه سوم 161 4-2-5 فرضیه چهارم 162 5-2-5 فرضیه پنجم 163 6-2-5 فرضیه ششم 163 7-2-5 فرضیه هفتم 164 8-2-5 فرضیه هشتم 164 9-2-5 فرضیه نهم 165 10-2-5 فرضیه دهم 166 11-2-5 فرضیه یازدهم 166 12-2-5 فرضیه دوازدهم 167 13-2-5 فرضیه سیزدهم 167 14-2-5 فرضیه چهاردهم 168 15-2-5 فرضیه  پانزدهم 168 16-2-5 فرضیه شانزدهم 168 17-2-5 فرضیه هفدهم 169 18-2-5 فرضیه هیجد هم 169 19-2-5 فرضیه نوزدهم 170 20-2-5 فرضیه بیستم 170 21-2-5  فرضیه بیست یکم 171 3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 171 4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 172 5-5 پیشنهادهایی جهت تحقیقات آتی. 172 6-5 محدودیت های تحقیق. 173 پیوست ها منابع و ماخذ 197 منابع فارسی: 198 منابع لاتین: 203 جدول (1-1): تحقیقات مرتبط با طراحی الگوهای پیش بینی درماندگی مالی و ورشکستگی. 10 جدول (2-2 ): دلایل ورشکستگی (رهنمای رودپشتی و دیگران ،1385،ص 454)2. 36 جدول 2-2  نسبت ها و اهمیت نسبت آنها در الگوی والاس.. 71 جدول (1-4) : مجموعه حالات مورد انتظار بررسی الگوهای بحران مالی. 103 جدول (2-4) : معرفی کدینگ متغیر وابسته 103 جدول (3-4): آماره های توصیفی در خصوص متغیر کارایی. 104 جدول (5-4): آزمون معنی دار بودن مدل های رگرسیونی مدل اسپرین گیت.. 107 جدول (6-4): نتایج آماره های نیکویی برازش مدل اسپرین گیت.. 107 جدول (7-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده مدل اسپرین گیت.. 108 جدول (8-4): نتایج بررسی ضرایب رگرسیونی مدل اسپرین گیت.. 109 جدول (9-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده مدل اسپرین گیت طی دو سال مورد بررسی  : 110 جدول (10-4): آزمون معنی دار بودن مدل های رگرسیونی مدل آلتمن. 111 جدول (11-4): نتایج آماره های نیکویی برازش مدل آلتمن. 111 جدول (12-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده مدل آلتمن. 112 جدول (13-4): نتایج بررسی ضرایب رگرسیونی مدل آلتمن. 113 جدول (14-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده مدل آلتمن طی دو سال مورد بحث.. 114 جدول (15-4): آزمون معنی دار بودن مدل های رگرسیونی مدل اهلسون. 114 جدول (16-4): نتایج آماره های نیکویی برازش مدل اهلسون. 115 جدول (17-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده مدل اهلسون. 115 جدول (18-4): نتایج بررسی ضرایب رگرسیونی مدل اهلسون. 116 جدول (19-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده مدل اهلسون  طی دو سال مورد بحث.. 117 جدول (20-4): آزمون معنی دار بودن مدل های رگرسیونی زیمسکی. 118 جدول (21-4): نتایج آماره های نیکویی برازش مدل زیمسکی. 119 جدول (22-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده مدل زیمسکی. 119 جدول (23-4): نتایج بررسی ضرایب رگرسیونی مدل زیمسکی. 120 جدول (24-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده مدل زیمسكی طی دو سال مورد بحث.. 121 جدول (25-4): آزمون معنی دار بودن مدل های رگرسیونی مدل شیراتا 121 جدول (26-4): نتایج آماره های نیکویی برازش مدل شیراتا 122 جدول (27-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده مدل شیراتا 122 جدول (28-4): نتایج بررسی ضرایب رگرسیونی مدل شیراتا 124 جدول (29-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده مدل شیراتا طی دو سال مورد بحث.. 125 جدول (30-4): آزمون معنی دار بودن مدل های رگرسیونی مدل اسپرین گیت  با امتیاز كارایی. 126 جدول (31-4): نتایج آماره های نیکویی برازش مدل مدل اسپرین گیت  با امتیاز كارایی. 126 جدول (32-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده مدل اسپرین گیت  با امتیاز كارایی. 127 جدول (33-4): نتایج بررسی ضرایب رگرسیونی مدل مدل اسپرین گیت  با امتیاز كارایی. 128 جدول (35-4): آزمون معنی دار بودن مدل های رگرسیونی مدل آلتمن   با امتیاز كارایی. 130 جدول (36-4): نتایج آماره های نیکویی برازش مدل آلتمن   با امتیاز كارایی. 130 جدول (37-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده مدل آلتمن   با امتیاز كارایی. 131 جدول (38-4): نتایج بررسی ضرایب رگرسیونی مدل آلتمن   با امتیاز كارایی. 132 جدول (39-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده مدل آلتمن با كارایی طی دو سال مورد بحث   133 جدول (40-4): آزمون معنی دار بودن مدل های رگرسیونی اهلسون   با امتیاز كارایی. 134 جدول (41-4): نتایج آماره های نیکویی برازش مدل اهلسون   با امتیاز كارایی. 134 جدول (42-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده مدل اهلسون   با امتیاز كارایی. 135 جدول (43-4): نتایج بررسی ضرایب رگرسیونی مدل اهلسون   با امتیاز كارایی. 135 جدول (44-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده مدل اهلسون با امتیاز كارایی طی دو سال مورد بحث   136 جدول (45-4): آزمون معنی دار بودن مدل های رگرسیونی زیمسکی   با امتیاز كارایی. 137 جدول (46-4): نتایج آماره های نیکویی برازش مدل زیمسکی   با امتیاز كارایی. 138 جدول (47-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده زیمسکی   با امتیاز كارایی. 138 جدول (48-4): نتایج بررسی ضرایب رگرسیونی مدل زیمسکی   با امتیاز كارایی. 139 جدول (49-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده مدل زیمسكی با امتیاز كارایی طی دو سال مورد بررسی. 140 جدول (50-4): آزمون معنی دار بودن مدل های رگرسیونی شیراتا با امتیاز كارایی. 140 جدول (51-4): نتایج آماره های نیکویی برازش مدل شیراتا با امتیاز كارایی. 141 جدول (52-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده مدل شیراتا با امتیاز كارایی. 141 جدول (53-4): نتایج بررسی ضرایب رگرسیونی مدل شیراتا با امتیاز کارایی. 142 جدول (54-4): درصد تطابق مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده مدل شیراتا برای دو سال مورد بحث.. 143 جدول (55-4): میانگین رتبه مشاهدات در دو مدل تحلیل  پوششی داده ها و مدل اسپرین گیت.. 144 جدول (56-4): نتایج بررسی مقایسه ای دو مدل تحلیل  پوششی داده ها و مدل اسپرین گیت با استفاده از آزمون من ویتنی. 144 جدول (57-4): میانگین رتبه مشاهدات در دو مدل تحلیل  پوششی داده ها و مدل آلتمن. 145 جدول (58-4): نتایج بررسی مقایسه ای دو مدلتحلیل  پوششی داده ها و مدل اسپرین گیت با استفاده از آزمون من ویتنی  145 جدول (59-4): میانگین رتبه مشاهدات در دو مدل تحلیل  پوششی داده ها و مدل اهلسون. 146 جدول (60-4): نتایج بررسی مقایسه ای دو مدلتحلیل  پوششی داده ها و مدل اسپرین گیت با استفاده از آزمون من ویتنی  146 جدول (61-4): میانگین رتبه مشاهدات در دو مدل تحلیل  پوششی داده ها و مدل زیمسکی. 147 جدول (62-4): نتایج بررسی مقایسه ای دو مدل پوششی داده ها و مدل زیمسکی  با استفاده از آزمون من ویتنی  147 جدول (63-4): میانگین رتبه مشاهدات در دو مدل پوششی داده ها و مدل شیراتا 148 جدول (64-4): نتایج بررسی مقایسه ای دو مدل پوششی داده ها و مدل شیراتا  با استفاده از آزمون من ویتنی  148 جدول (65-4): بررسی مقایسه ای آماره های نیکویی برازش در دو مدل اسپرین گیت  و مدل اسپرین گیت  با امتیاز كارایی. 149 جدول (66-4): میانگین رتبه مشاهدات در دو مدل اسپرین گیت  و مدل اسپرین گیت  با امتیاز كارایی. 150 جدول (67-4): نتایج بررسی مقایسه ای دو مدل اسپرین گیت  و مدل اسپرین گیت  با امتیاز كارایی با استفاده از آزمون من ویتنی. 150 جدول (68-4): بررسی مقایسه ای آماره های نیکویی برازش در دو مدل آلتمن و آلتمن با امتیاز كارایی. 151 جدول (69-4): میانگین رتبه مشاهدات در دو مدل آلتمن و آلتمن با امتیاز كارایی. 151 جدول (70-4): نتایج بررسی مقایسه ای دو مدل آلتمن و آلتمن با امتیاز كارایی با استفاده از آزمون من ویتنی  152 جدول (71-4): بررسی مقایسه ای آماره های نیکویی برازش در دو مدل اهلسون و اهلسون با امتیاز كارایی  152 جدول (72-4): میانگین رتبه مشاهدات در دو مدل اهلسون و اهلسون با امتیاز كارایی. 153 جدول (73-4): نتایج بررسی مقایسه ای دو مدل اهلسون و اهلسون با امتیاز كارایی   با استفاده از آزمون من ویتنی  153 جدول (74-4): بررسی مقایسه ای آماره های نیکویی برازش در دو مدل زیمسکی و زیمسکی با امتیاز كارایی  154 جدول (75-4): میانگین رتبه مشاهدات در دو مدل زیمسکی و زیمسکی با امتیاز كارایی. 154 جدول (76-4): نتایج بررسی مقایسه ای دو مدل زیمسکی و زیمسکی با امتیاز كارایی  با استفاده از آزمون من ویتنی  154 جدول (77-4): بررسی مقایسه ای آماره های نیکویی برازش در دو مدل شیراتا و شیراتا با امتیاز کارایی  155 جدول (78-4): میانگین رتبه مشاهدات در دو مدل شیراتا و شیراتا با امتیاز کارایی. 155 جدول (79-4): نتایج بررسی مقایسه ای دو مدل شیراتا و شیراتا با امتیاز کارایی با استفاده از آزمون من ویتنی  156 جدول (80-4)  خلاصه نتایج بررسی مقایسه ای آماره های نیکویی برازش در مدل های مورد بررسی. 157 جدول (81-4)  خلاصه نتایج  میانگین رتبه های مشاهدات در مدل تحلیلی پوششی داده هاو مدل های مورد بررسی  158 نمودار (1-2): تاثیر هزینه های ورشکستگی بر ساختار سرمایه 31 نمودار (1-3): رابطه بین احتمال و لوجیت 1. 99 نمودار (1-4):  نسبت موفقیت پیش بینی ورشکستگی در سال t-1. 105 نمودار (2-4):  نسبت موفقیت پیش بینی ورشکستگی در سال t-2. 106 شکل 1-2 : مراحل ورشکستگی (رهنمای رود پشتی و دیگران ،1385،ص 458). 28 شکل2-2:مرز کارایی در مدل  BCC-I 60 شکل 3-2: مرز کارایی در مدل  BCC-O.. 60 چكیده: با توجه به تأثیرات درماندگی مالی شرکت ها بر روی گروه های مختلف ذینفع، همواره ارائه الگوهای پیش بینی درماندگی مالی یکی از جذاب ترین حوزه ها در تحقیقات مالی بوده است. در الگوهای پیش بینی موجود، عمدتاً نسبت های مالی به عنوان متغیرهای پیش بینی به کار گرفته می شوند. در این پژوهش کارایی شرکت ها که با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها محاسبه شده است، به عنوان متغیر پیش بین مورد توجه قرار گرفته است. به این منظور ابتدا الگویی با استفاده از این متغیر طراحی و برای بررسی بهتر نتایج، مدل های اسپرین گیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی و شیراتا، مورد توجه قرار گرفته اند. سپس مدل های مذکور با امتیاز کارایی طراحی گردیده و نتایج حاصل با نتایج اولیه مقایسه گردید. در این راستا 21 فرضیه تدوین شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری شامل 52 شرکت درمانده مالی و 52 شرکت سالم طی سالهای 84 تا 88 می باشد که به منظور دسته بندی شرکتها به دو گروه مذکور، از پیش فرض ماده 141 قانون تجارت استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که الگوی طراحی شده مبتنی بر امتیاز کارایی قابلیت پیش بینی وقوع بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را تا دو سال قبل از وقوع آن دارد. همچنین نتایج به دست آمده بهبود پیش بینی شرکت های درمانده را با ورود امتیاز کارایی به مدلها تأیید می کند، اما این بهبود چندان چشم گیری نیست. مقدمه: با افزایش شرکت ها و مؤسسات بازرگانی و ایجاد پیچیدگی در روابط اقتصادی و تجاری، وظایف امور مالی به صورت چشم گیری تغییر یافته است. تأکید دولت ها بر رشد اقتصادی به افزایش و گسترش بیش از پیش شرکت ها و مؤسسات کمک و این وظایف را پیچیده تر نموده است. ازسوی دیگر پیشرفت تکنولوژی و تغییرات محیطی وسیع باعث شتاب فزاینده اقتصادی گشته و به دلیل رقابت روزافزون مؤسسات، دستیابی به سود محدود شده و میل به ورشکستگی افزایش یافته است. میزان وقوع بحران های مالی در جهان در سال های اخیر بیش از هر زمان است. در دو دهه ی اخیر ارقام و اعداد اقتصادی نشان دهنده ی افزایش بی سابقه ی میزان ورشکستگی هاست. وجود بحران های مالی در یک کشور شاخص اقتصادی مهمی است که توجه عموم را به خود جلب می کند. همچنین، هزینه های اقتصادی ورشکستگی نیز بسیار زیاد است. بنابراین، توانایی پیش بینی بحران مالی و جلوگیری از وقوع آن از اهمیت اساسی برخوردار است و از تخصیص نامناسب منابع کمیاب اقتصادی جلوگیری می کند. ارائه ی تعریفی دقیق از گروه های درگیر مسأله ورشکستگی بسیار مشکل است. اما می توان مدعی شد که مدیریت، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و بستانکاران و نهادهای قانونی، بیش از سایرین تحت تأثیر پدیده ی ورشکستگی قرار می گیرند.

 • پایان نامه بررسی تاثیر انعطاف پذیری قیمت بر رفتار خرید مشتریان آنلاین

  پایان نامه بررسی تاثیر انعطاف پذیری قیمت بر رفتار خرید مشتریان آنلاین دانلود فایل پایان نامه بررسی تاثیر انعطاف پذیری قیمت بر رفتار خرید مشتریان آنلاین چکیده این پژوهش به « بررسی تاثیر انعطاف پذیری قیمت بر رفتار خرید مشتریان…

 • گزارش کاراموزی مهندسی صنایع و سیستم ها

  دانلود گزارش کارآموزی مهندسی صنایع و سیستم ها,سیستم,صنایع,کاراموزی مهندسی صنایع و سیستم ها,کارورزی مهندسی صنایع و سیستم ها,گزارش کاراموزی مهندسی صنایع و سیستم ها,مهندس دانلود فایل 1

 • تحقیق معماری اسكله های دریایی و اهمیت آنها

  تحقیق معماری اسكله های دریایی و اهمیت آنها دانلود فایل تحقیق معماری اسكله های دریایی و اهمیت آنها مقدمه هدف اصلی از احداث بنا در ایجاد ارتباط موثر و ایمن بین ترابری دریائی و حمل و نقل زمینی است. در…

 • پایان نامه مکانیک سیالات روغن کاری

  پایان نامه مکانیک سیالات روغن کاری دانلود فایل مناسب ترین زمان تعویض روغن موتور

 • تحقیق ارائه روشی در گزینش سیستم آبیاری مناسب

  ارائه روشی در گزینش سیستم آبیاری مناسب,بررسی ارائه روشی در گزینش سیستم آبیاری مناسب,پایان نامه ارائه روشی در گزینش سیستم آبیاری مناسب,پروژه ارائه روشی در گزینش سیستم آبیاری مناسب,تحقیق ارائه روشی در گزینش سیستم آبیاری مناسب,دانلود ارائه روشی در گزینش…

 • مقالةآشنایی با دیدگاه مولوی در ارتباط با تعلیم و تربیت

  مقالةآشنایی با دیدگاه مولوی در ارتباط با تعلیم و تربیت دانلود فایل مقالةآشنایی با دیدگاه مولوی در ارتباط با تعلیم و تربیت فهرست: خلاصه شرح حال مولانا مهرورزی در تعلیم وتربیت از دیدگاه مولوی مثنوی كتابی تربیتی بررسی دیدگاه مولوی…

 • پاورپوینت حسابداری مالیات بر ارزش افزوده

  پاورپوینت حسابداری مالیات بر ارزش افزوده دانلود فایل پاورپوینت حسابداری مالیات بر ارزش افزوده پاورپوینت حسابداری مالیات بر ارزش افزوده ( این پاوررپوینت در 214 اسلاید اماده ارائه و مطالعه می باشد) پاورپوینت کامل بررسی و تحلیل حسابداری مالیات بر…

 • پاورپوینت زعفران 11 اسلاید

  پاورپوینت زعفران,پاورپوینت زعفران 11 اسلاید,دانلود پاورپوینت زعفران,دانلود رایگان پاورپوینت زعفران,زعفران,مقاله زعفران دانلود فایل پاورپوینت زعفران 11 اسلاید مقدمه Øالف ) تاریخچه مصارف زعفران : زعفران خودروی ، با نام گویش کهن « کرکمیس » و اسم قدیمی « کرکمینه »…

 • پروژه کارآفرینی تولید رادیاتورهای فولادی شوفاژ

  پروژه کارآفرینی تولید رادیاتورهای فولادی شوفاژ,پروژه کارافرینی تولید رادیاتورهای فولادی شوفاژ,توجیه اقتصادی تولید رادیاتورهای فولادی شوفاژ,تولید,دانلود پروژه تولید رادیاتورهای فولادی شوفاژ,دانلود کارآفرینی تولید رادیاتورهای فولادی شوفاژ,رادیاتور,شوفاژ,طرح توجیه فنی تولید رادیاتورهای فولادی شوفاژ,طرح توجیهی تولید رادیاتورهای فولادی شوفاژ,فولاد,کارآفرینی تولید رادیاتورهای فولادی…

 • پروژه راه

  پروژه راه دانلود فایل پروژه راه مقدمه راهسازی از دیرباز ، برای اهداف مختلف از قبیل توسعه صنعتی ، کشاورزی ، اقتصادی ، نظامی ، امنیتی و ... امری اجتنابناپذیربرای بشر بوده است .راه بعنواننواریبرای عبور وسائلنقلیه چرخدار بایدیکسریخصوصیاتفنی را…

 • مقاله بازار یابی شبکه ای و بررسی اثرات مخرب آن بر اقتصاد کشور

  مقاله بازار یابی شبکه ای و بررسی اثرات مخرب آن بر اقتصاد کشور دانلود فایل مقاله بازاریابی شبکه ای و بررسی اثرات مخرب آن بر اقتصاد کشور عنوان صفحه مقدمه 2 بازار یابی برای هیچ ( نقدی بر گلدکوئیست )…

 • پوکی استخوان

  پوکی استخوان دانلود فایل پوکی استخوان  شیوه درمان پوكی استخوان، Osteoporosis، چیست فاكتورهای ریسك این بیماری را بشناسیم روشهای جلوگیری از پوکی استخوان برای خانم ها پیشنهادات اخیر انجمن غذایی بین المللی فعالیت بدنی افزایش تراکم ماهیچه ای پوکی استخوان…

 • پرسشنامه خلاقیت عابدی ( 1372 )

  پرسشنامه خلاقیت عابدی ( 1372 ) دانلود فایل پرسشنامه خلاقیت عابدی ( 1372 ) منبع ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389 عابدی ، جمال ( 1372 ) خلاقیت و شیوه…

 • پروژه کارآفرینی کارخانه تولید دستگاه آبمیوه گیری

  پروژه کارآفرینی کارخانه تولید دستگاه آبمیوه گیری,پروژه کارافرینی کارخانه تولید دستگاه آبمیوه گیری,توجیه اقتصادی کارخانه تولید دستگاه آبمیوه گیری,دانلود پروژه کارخانه تولید دستگاه آبمیوه گیری,دانلود کارآفرینی کارخانه تولید دستگاه آبمیوه گیری,طرح توجیه فنی کارخانه تولید دستگاه آبمیوه گیری,طرح توجیهی کارخانه…

 • دانلود پاورپوینت انگیزش و رفتار (فصل پنجم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان)

  انگیزه,جایگاه انگیزه ها و هدفها,دانلود پاورپوینت ارئه کلاسی فصل پنجم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان با عنوان انگیزش و رفتار,دانلود پاورپوینت انگیزش و رفتار (فصل پنجم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان),دانلود پاورپوینت انگیزش و رفتار(فصل پنجم…

 • مقاله طلاق و تاثیر آن بر فرزندان

  مقاله طلاق و تاثیر آن بر فرزندان دانلود فایل مقاله طلاق و تاثیر آن بر فرزندان مقاله طلاق و تاثیر آن بر فرزندان مقدمه : درسالهای اخیرطلاق به یك روند و معضل مهم اجتماعی تبدیل شده است و متاسفانه روزبه…

 • دانلود پاورپوینت مفاهیم سود، نگهداشت سرمایه و تئوری های ارزش ویژه

  اندازه گیری سود,اهداف گزا,تعاریف سود و سرمایه از دیدگاههای مختلف,تعریف سرمایه و سود در واحد انتفاعی,تعریف سود از منظرهای گوناگون,دانلود پاورپوینت مفاهیم سود، نگهداشت سرمایه و تئوری های ارزش ویژه,سود حسابداری,مفاهیم سرمایه,مفاهیم سود,مفاهیم سود مبتنی بر حفظ ثروت,مفاهیم نگهداشت سرمایه,نقاط…

 • بررسی مسائل ومشکلات مدیران گروههای آموزشی

  بررسی مسائل ومشکلات مدیران گروههای آموزشی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه ارزشیابی بررسی مسائل ومشکلات مدیران گروههای آموزشی,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پروژه ارزشیابی بررسی مسائل…

 • پایان نامه اقتصاد زعفران

  اقتصاد زعفران,بررسی اقتصاد زعفران,پایان نامه اقتصاد زعفران,پروژه اقتصاد زعفران,تحقیق اقتصاد زعفران,درباره اقتصاد زعفران,مقاله اقتصاد زعفران دانلود فایل پایان نامه اقتصاد زعفران مقدمه زعفران یكی از گیاهان استثنایی است كه در عین نیاز به آب كم، از بازده اقتصادی بسیار بالایی…

 • مبانی نظری سبک های شناختی

  مبانی نظری سبک های شناختی دانلود فایل مبانی نظری سبک های شناختی در 38 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به…

 • پاورپوینت بتن خود متراکم

  پاورپوینت بتن خود متراکم دانلود فایل پاورپوینت بتن خود متراکم بتن خود متراکماین پاورپوینت در 31 اسلاید می باشد. فهرست مطالب اسلایدها : مقدمه مصالح مصرفی در بتن سبک خود متراکم  مواد افزودنی  مشخصات و ساخت بتن سبک خود متراکم …

 • پروژه حسابداری اداره اماکن

  پایان نامه حسابداری اداره اماکن,پروژه حسابداری اداره اماکن,حسابداری اداره اماکن,دانلود حسابداری اداره اماکن دانلود فایل پروژه حسابداری اداره اماکن قسمتی از متن: دولت وحسابداری : بطوری که گفته شد از گذشته دور ، نیاز حکومتها به اطلاعات مالی بویژه نگاهداری…

 • مقاله موضوعات خنك سازی سكو و راس ,انتخاب یك سیستم خنك سازی توربین گازی

  انتخاب یك سیستم خنك سازی توربین گازی,مقاله موضوعات خنك سازی سكو و راس,مقاله موضوعات خنك سازی سكو و راس انتخاب یك سیستم خنك سازی توربین گازی دانلود فایل مقاله موضوعات خنك سازی سكو و راس ,انتخاب یك سیستم خنك سازی…

 • پایان نامه بررسی دستگاه گوارش، تنفس، خون و مایعات بدن، دفع ادرار

  بررسی دستگاه گوارش,پایان نامه بررسی دستگاه گوارش، تنفس، خون و مایعات بدن، دفع ادرار,پروژه بررسی دستگاه گوارش، تنفس، خون و مایعات بدن، دفع ادرار,تحقیق بررسی دستگاه گوارش، تنفس، خون و مایعات بدن، دفع ادرار,تنفس,دانلود پایان نامه بررسی دستگاه گوارش، تنفس،…

 • پاسخ های کاملاً تشریحی سوالات کارشناسی ارشد تئوری های مدیریت مجموعه مدیریت سال 93 همراه با ذکر منبع و صفحه مربوط به طرح سوال

  پاسخ های کاملاً تشریحی سوالات کارشناسی ارشد تئوری های مدیریت مجموعه مدیریت سال 93 همراه با ذکر منبع و صفحه مربوط به طرح سوال,دانلود اندروید,دانلود پاورپوی,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود گزارش…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش برند و برندینگ

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش برند و برندینگ دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش برند و برندینگ در 102 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه…

 • پایان نامه اثرات درمان نوروسایكولوژی در كارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی

  اثرات درمان نوروسایكولوژی در كارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی,پایان نامه اثرات درمان نوروسایكولوژی در كارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی,درمان نوروسایكولوژی در كارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی,كارآمدی خواندن دانش‌آم,وسایكولوژی در كارآمدی خواندن…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی تولید شیرآلات

  طرح توجیهی و کارآفرینی تولید شیرآلات دانلود فایل 3-1-2) مشخصات فنی محصول :

 • تحقیق موزه ایران باستان

  تحقیق موزه ایران باستان دانلود فایل تحقیق موزه ایران باستان فهرست تاریخچه............................... 1 سردرباغ ملی .......................... معرفی بنا............................. 3 شناسایی فنی و روش ساخت درها........... 7 آسیب شناسی............................ 10 طرح مرمت.............................. 14 گزارش تصویری عملیات................... 17 موزه ایران باستان..................... 25…

 • مقاله کامل آشنایی با سخت افزار

  CPU,HARD,MOTHER BOARD,Ram,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مقاله کامل آشنایی با سخت افزار دانلود فایل کامپیوترهای شخصی  اغلب مردم زمانیکه با واژه " تکنولوژی "…

 • مقاله بررسی مشکلات قیمت گذاری در صنعت پرس سازی سفارشی

  دانلود مقاله بررسی مشکلات قیمت گذاری در صنعت پرس سازی سفارشی,مقاله بررسی مشکلات قیمت گذاری در صنعت پرس سازی سفارشی دانلود فایل مقاله بررسی مشکلات قیمت گذاری در صنعت پرس سازی سفارشی چکیده تحقیقی که گزارش نهائی آن در صفحات…

 • مقاله بررسی جهانی شدن و تجارت جهانی در سه كشور بحرین، روسیه و هند

  پروژه بررسی جهانی شدن و تجارت جهانی در سه كشور بحرین، روسیه و هند,تحقیق بررسی جهانی شدن و تجارت جهانی در سه كشور بحرین، روسیه و هند,دانلود تحقیق بررسی جهانی شدن و تجارت جهانی در سه كشور بحرین، روسیه و…

 • دانلود پاورپوینت تصمیم گیری و کامپیوتر

  انواع تصمیم گیریهای بازرگانی,انواع تصمیمات از نظر ساختارمندی,پیشرفتهای فناوری کامپیوتر,تصمیمات تاکتیکی,تصمیمات راهبردی,تصمیمات فنی یا عملیاتی,تفاوت بین اطلاعات رسمی و غیر رسمی,دانلود پاورپوینت تصمیم گیری و کامپیوتر,طبقه بندی سیستمهای اطلاعات رسمی,فرایند تصمیم گیری,مدیریت منابع اطلاعاتی,مراحل مختلف در فرآیند تصمیم گیری,نقش کامپیوترهای…

 • پایان نامه حسابداری دولتی

  پایان نامه حسابداری دولتی دانلود فایل پایان نامه حسابداری دولتی  حسابداری به انحناء گوناگون تعریف شده است. كامل ترین تعریف فن حسابداری به شرح زیر است: حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیت های مالی یك…

 • مجموعه چهارم مقالات مدیریت مالی -سود

  اقلام تعهدی اختیاری ، پیش بینی مدیریت سود ،,خطای پیش بینی سود ،کیفیت سود (اطلاعات) ،,رقابت در بازار محصول ، شاخص هرفیندال ،,ریسک و بازده سهام ، ارزش شر,عدم تقارن اطلاعاتی ، هزینة حقوق صاحبان سهام ،,مجموعه چهارم مقالات مدیریت…