کار اموزی در كارخانه بافندگی تابان

کار اموزی در كارخانه بافندگی تابان,کاراموزی در كارخانه بافندگی تابان

دانلود فایل

کاراموزی در كارخانه بافندگی تابان  فهرست عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه فهرست…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 فصل اول تاریخچه كلی كارخانه ………………………………………………………………………………………………………………. 11 مشخصات كلی و موقعیت كارخانه………………………………………………………………………………………….. 11 فصل دوم تشكیلات سازمانی كارخانه……………………………………………………………………………………………………….. 13 فصل سوم مواد اولیه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 محصولات……………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 فصل چهارم تأسیسات……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 بخار و آب………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 دیگ بخار …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 منبع دیگازور………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 منبع زمینی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 منبع هوایی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 چهار منبع استوانه ای در داخل سالن ………………………………………………………………………………….. 18 سالن دیگازور و تهویه………………………………………………………………………………………………………………… 18 تصفیه آب………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 منابع سوخت و مصرفی……………………………………………………………………………………………………………… 19 تخلیه و رسوب گیری دیگ بخار…………………………………………………………………………………………….. 19 برق………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 فصل پنجم كنترل كیفیت ……………………………………………………………………………………………………………………………… 21 فصل ششم گردش مواد اولیه تا محصول…………………………………………………………………………………………………….. 23 انبار مواد اولیه………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 رنگرزی …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 حلاجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 كاردینگ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 رینگ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 بوبین پیچی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 چله پیچی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 بافندگی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 تكمیل…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 خیاطی……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 فصل هفتم انبار………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 پرس و عدل بندی كردن…………………………………………………………………………………………………………… 26 الیاف اكریلیك………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 الیاف ارلون…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 الیاف اكریلان ………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 خواص فیزیكی و شیمیایی الیاف اكریلیك…………………………………………………………………………….. 29 فصل هشتم ماشین آلات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 فصل نهم رنگرزی …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33 كاربرد مواد مورد استفاده در سالن رنگرزِی………………………………………………………………………….. .34 فصل دهم باز كردن و تمیز كردن الیاف (حلاجی كردن)……………………………………………………………………… 35 اهداف حلاجی………………………………………………………………………………………………………………………………. 35 روش حلاجی در كارخانه تابان………………………………………………………………………………………………… 36 طرز كار ماشین باز كننده ولف…………………………………………………………………………………………………. 37 آب و روغن زدن الیاف ………………………………………………………………………………………………………………. 39 اهداف آب و روغن زدن به الیاف …………………………………………………………………………………………….. 39 روشهای آب و روغن زدن به الیاف ………………………………………………………………………………………… 40 فصل یازدهم كاردینگ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 41 طرز كار ماشین كاردینگ………………………………………………………………………………………………………….. 41 قسمت های اصلی ماشین كارد………………………………………………………………………………………………… 46 دستگاه تغذیه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 46 كارد مقدماتی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 48 كارد میانی (بریكو دوم)……………………………………………………………………………………………………………… 48 كارد نهایی (كاردر)……………………………………………………………………………………………………………………… 49 كندانسور………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49 عملیات كارد…………………………………………………………………………………………………………………………………. 50 پوشش كارد………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50 تنظیم فواصل بین قسمتهای كارد…………..51 نكات مهم در مورد تنظیم فاصله بین قسمتها………………………………………………………………………. 52 عیوب كلی در ماشین كارد………………………………………………………………………………………………………… 53 نتایج كلی در مورد عیوب ماشین های كارد………………………………………………………………………….. 53 فصل دوازدهم رینگ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 55 اهداف استفاده از ماشین رینگ………………………………………………………………………………………………… 55 طرز كار ماشین رینگ………………………………………………………………………………………………………………… 55 قسمتهای اصلی تشكیل دهنده ماشین های رینگ……………………………………………………………… 56 تاب نخ…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63 فصل سیزدهم بوبین پیچی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 64 اهداف بوبین پیچی………………………………………………………………………………………………………………………. 64 انواع ماشین های بوبین پیچی…………………………………………………………………………………………………… 66 غلطك محرك بوبین……………………………………………………………………………………………………………………. 68 به كار انداختن و متوقف كردن ماشین…………………………………………………………………………………… 68 كنترل بسته نخ و تنظیم آن………………………………………………………………………………………………………. 70 قرار دادن نخ روی بسته……………………………………………………………………………………………………………… 70 دلایل به كارگیری وسایل توقف دستگاه………………………………………………………………………………… 70 وضعیت ماسوره ریسندگی روی ماشین بوبین پیچی………………………………………………………….. 71 فصل چهاردهم چله پیچی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 72 قفسه یك ردیفه: (single End)…………………………………………………………………………………………… 75 قسمت جلو ماشین (Head stock)…………………………………………………………………………………….. 75 قسمت توقف الكتریكی (stop motion)……………………………………………………………………………. 76 شانه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 77 كشش وارده به نخ در چله پیچی……………………………………………………………………………………………. 77 چله پیچی بخشی(SECTIONAL WARPING)………..79 كیفیت كار چله پیچی ………………………………………………………………………………………………………………. 82 فصل پانزدهم نخ كشی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 86 ماشین گره زنی……………………………………………………………………………………………………………………………. 87 روشهای نخ كشی (چله كشی)………………………………………………………………………………………………… 88 فصل شانزدهم بافندگی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 89 كناره گیر پارچه…………………………………………………………………………………………………………………………… 91 ورد ماشین بافندگی…………………………………………………………………………………………………………………….. 92 میل میلك……………………………………………………………………………………………………………………………………… 92 لامل و دنده شانه ای…………………………………………………………………………………………………………………… 93 غلطك نخ تار (اسنو)……………………………………………………………………………………………………………………. 94 پل نخ تار………………………………………………………………………………………………………………………………………… 95 پل پارچه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 95 غلطك پیچیدن پارچه………………………………………………………………………………………………………………… 96 عملیات مختلف در ماشین بافندگی…………………………………………………………………………………………. 96 ماشین ژاكارد………………………………………………………………………………………………………………………………… 98 اصول كار ژاكارد…………………………………………………………………………………………………………………………… 98 مراحل مختلف آماده كردن یك ماشین ژاكارد……………………………………………………………………. 100 فصل هفدهم تکمیل…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 105 خارزنی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 105 تراش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 107 عیوب ترا ش………………………………………………………………………………………………………………………………….. 108 طرح فانتزی وجلا دادن به پرز…………………………………………………………………………………………………. 108 بخار دادن………………………………………………………………………………………………………………………………………. 109 خیاطی……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 110 منابع………………………………111 مقدمه: انسان از زمان های بسیار دور ، علاوه بر اینكه با شكار حیوانات می توانست مواد غذایی خود را تأمین كند ، از پوست آنها نیز به عنوان وسیله مناسبی برای گرم نگه داشتن بدن خود استفاده می كرد.در یك زمان از طول تاریخ انسان دریافت كه رویش مویین پوست حیوانات و رشته های نازك و بلند برخی از گیاهان آمادگی دارند كه به وسیله تابیده شدن به دور خود ، رشته های بلند تری را تشكیل دهند كه موسوم به نخ است و سپس پی برد كه از به هم بافتن این نخ به صورت تار و پود ، محصولی می تواند به دست آورد كه برای پوشانیدن بدن انسان بسیار مناسب است و آن را پارچه نامید. بعد ها متوجه شد كه می تواند این پارچه را با مواد رنگ دار طبیعی رنگین كند و به آن زیبایی و ظرافت بخشد. بدین ترتیب بود كه الیاف طبیعی نظیر پنبه و پشم و ابریشم و دیگر الیاف هر یك به نحوی شناخته شدند و انسان نیازمند ، جهت استفاده از آن ها روش های عملی و فنی لازم را هم ابداع كرده و هم زمان با كاوشهای و یافته های دیگری كه در سایر زمینه های زندگی و برای رفع سایر نیازمندیها به عمل آورد ، رفته رفته تكنیكها و روشهای مكانیكی ساده و اولیه را كشف كرد و وسایلی ساخت كه بتواند از این منابع طبیعی موجود حداكثر استفاده را ببرد. ریسندگی و بافندگی ، جزو اولین صنایعی هستند كه انسان پی به آن برد. ابتدا با استفاده از یك دوك چوبی ساده ، توانست تعداد بیشماری الیاف را به دور هم بتابد و نخ تولید كند. و ماشین های ساده بافندگی كه قاب چوبی ساده ای بودند توانست نخ را به پارچه تبدیل كند. بالاخره در قرن هیجدهم با ظهور انقلاب صنعتی در انگلستان ، نیروی بخار بتدریج جای نیروی دست را  گرفت و تحولات بعدی بویژه در قرن نوزدهم نیز سبب توسعه روز افزون این صنعت شد . در این بین كشور ایران و الخصوص استان یزد در این صنعت قدمت دیرینه ای دارد.استان یزد با وجود چندین كارخانه نساجی یكی ازقطب های مهم تولید این منسوجات در كشور به شمار می رود. یكی از كارخانجاتی كه در تولید یكی از انواع محصولات نساجی اشتغال دارد كارخانه تابان یزد می باشد که در زمینه تولید پتو فعالیت دارد . اینجانب قصد دارم هر چند كوتاه و خلاصه اما مفید مختصری از فعالیت های انجام شده در زمینه خط تولید این كارخانه را به صورت گزارش كار آموزی ارائه دهم. امیدوارم كه این گزارش بتواندراه كارمناسب درزمینه بهبودكیفیت این كارخانه ارائه دهد. فصل اول تاریخچه كلی كارخانه : كارخانه بافندگی تابان در سال 1353 هجری شمسی تأسیس شد سهام كارخانه ابتدا به صورت شخصی و خصوصی بود ولی در طی زمان به علت مشكلاتی كه دامن گیر اكثر كارخانجات نساجی و به طور كلی منابع نساجی كشور شد . مقداری از سهام كارخانه واگذار شد . سهام واگذار شده اكثرا توسط سازمان های دولتی خریده شد . به همین جهت در حال حاضر 51% از سهام كل كارخانه توسط بنیاد شهید صدوق خریداری شده و بقیه سهام كه حدودا 49 % می باشد شخصی است. یكی از افتخاراتی كه سالیان سال است كارخانه بافندگی تابان یزد به آن می بالد این است كه ، كارخانه بافندگی تابان اولین كارخانه ای می باشد كه در سطح ایران پتو اكریلیكی را تولید كرده است . قابل توجه است كه محصولات این كارخانه دارای نشانه استاندارد ایران می باشد . مشخصات كلی و موقعیت كارخانه: كارخانه تابان یزد در زمینی به مساحت 10000 متر مربع بنا گردیده كه از لحاظ جغرافیایی در سمت جنوب شهر یزد و در 4 كیلومتری جاده كرمان جنب سازمان صدا و سیما ی مركز یزد واقع شده است . فاصله كارخانه تا مركز شهر حدود 12-10 كیلومتر می باشد . شماره تلفن های كه می توان با این شركت در ارتباط بود 8-8220901-0351 و شماره فاكس این شركت 8220907 (0351 )می باشد.                                  یكی دیگر از راههای ارتباط مشتریان با این كارخانه از طریق آدرس پستی آنها می باشد. كارخانه بافندگی تابان : یزد – صندوق پستی 366/89195 منابع تهیه مواد اولیه این كارخانه در داخل و خارج كشور می باشد . منبع تهیه مواد اولیه خارجی از كشور ژاپن می باشد كه محصول صادر شده از این كشور به منظور استفاده در این كارخانه « الیاف اكریلیك و نل» می باشد . ولی منبع تهیه مواد اولیه داخل كشور شركت پلی اكریلیك اصفهان می باشد كه  محصولات این شركت اصفهان به بیشتر نقاط ایران فرستاده تا در صنایع نساجی در كارخانجات مورد استفاده قرار گیرد . محصولات كارخانه در شهرهای كشور به خصوص تبریز ، تهران برای فروش فرستاده می شود ، اما بازار فروش خارجی كشور افغانشتان می باشد كه لازم به ذكر است محصولات كارخانه به همین كشور صادر می شود. فصل دوم تشكیلات سازمانی كارخانه : تعداد كاركنان كارخانه در تمام قسمت ها100 نفر است كه از این تعدادی رسمی و مابقی جزء كاركنان قراردادی می باشند. تعداد شیفتهای كاری در كارخانه تابان در هر 24 ساعت 2 مرتبه می باشد كه در دو شیفت صبح و بعد از ظهر می باشد. تعداد افرادی كه در هر شیفت كار می كنند در شیفت صبح تقریبا 95-90 نفر و در شیفت عصر تقریبا20 نفر می باشند . هر سالن یك سرپرست دارد كه معمولا تحصیل كرده می باشد و از نظر علمی و عملی تجربه بالایی دارد . هر سالن یك سر شیفت دارد كه به نوعی مكانیك سالن آن محسوب می شود و دارای سابقه كاری بالایی نسبت به دیگر كاركنان كارخانه دارد . هر دستگاه در پایان هر هفته توسط كارگران تمیز و اگر نیاز به تعمیر داشته باشد باز بینی و تعمیر می شود . فصل سوم مواد اولیه : مقدار مواد اولیه ای كه این كارخانه نیاز دارد 100 تن در هر ماه می باشد كه این مواد دارای مشخصات زیر است : لیاف تولیدی ازشركت پلی اكریل اصفهان از نوع D,M می باشد.الیاف نوع M دارای مشخصات به خصوصی می باشد كه با این مشخصات از لحاظ كیفی روی پتوهای تولیدی تأثیرات نامطلوبی به جای می گذارد.این الیاف دارای درهم رفتگی زیاد، خاصیت نمدی شدن بیش از اندازه ، نداشتن انعطاف پذیری بیش از اندازه ودر نتیجه باعث بوجود آمدن وضعیتی نامطلوب در شكل ظاهری پتو می گردد. پتوهای تولیدی از نوع الیاف M دارای زیر دستی بسیار نامناسب می باشد . از لحاظ شكل ظاهری پتو به صورت تو خالی و خار نخورده به نظر می رسد و حتی در صورت كشیدن دست در جهت خلاف خواب پرز الیاف در همان جهت باقی مانده و هیچگونه لطافت خاصی كه لازمه آن پفكی بوده و انعطاف پرز بودن الیاف می باشد در پتو مشاهده نمی گرددالیاف نوعD(خشك ریسی)تولیدی توسط شركت پلی اكریل اصفهان دارای خواص قابل قبولی جهت تولید پتوی میك اكریلیكی می باشد. از مزایای این الیاف داشتن ظاهری حجیم است كه علت آن خاصیت انعطاف پذیری مناسب ، نادر هم رفتگی الیاف و خاصیت باز شدن بهتر الیاف از یكدیگر می باشد . خاصیت خار خوردگی این الیاف در پتو خوب بوده و پتو خاصیت نرمی و لطافت خوبی دارد. در صورت فشردگی این الیاف با دست دوباره به حجم اولیه خود بر می گردد.از معایب این نوع الیاف این است كه الیاف نوع D عدل به عدل گاهی مواقع فرق می كند. با وجود اینكه بر حسب عدل نوع D می باشد ولی گاهی خاصیت آنها الیاف نوع M است كه حتی توسط كارگر ساده رنگ ریزی نیز قابل تشخیص نمی باشد . وجود الیاف برش نخورده و طناب مانند در عدلها یكی دیگر از معضلات می باشد كه كارخانه با آن مواجه است و مشكلات عدیده ای رابرای كارخانه بوجود آورده است.اما باید به این نكته توجه داشت كه تنها الیاف 5Dta در تولید پود پتو كافی نمی باشد چرا كه الیاف 3Dta به صورت مخلوط در نخ و پود لطافت و نرمی قابل ملاحظه و داشتن زیر دستی مناسب در پتو ایجاد می كند و به گفته عامیانه باعث تو پر شدن پتو می گردد و  حتی در ریسندگی باعث یكنواخت شدن نخ تولیدی می باشد .الیاف نمره3 لطافت ، نرمی ، زیبایی و انعطاف پذیری خاصی را سبب می شود. و عدم وجود الیاف نمره 3 باعث كمتر شدن خواص ذكر شده می گردد. محصولات : محصولات تولیدی كارخانه شامل پتو و  روفرشی است كه محصول عمده پتو می باشد . كه حدود 1200 تخته در روز تولیدی كارخانه است . ایجاد تنوع و تغییر در محصولات تولیدی بستگی به نیاز و نظر مشتری و نیاز بازار است و هیچ عامل دیگری نقش در تغییرات آن ندارد . بازار فروش داخلی این كارخانه شامل شهرهای تبریز ، شیراز ، تهران ، اصفهان ، می باشد . و بازار فروش خارجی كشور افغانستان می باشد كه لازم به ذكر است كه اكثر محصولات كارخانه به همین كشور صادر می شود. فصل چهارم تأسیسات بخار و آب: كار اصلی این قسمت تأمین كننده بخار و آب تصفیه شده و مورد نیاز قسمتهای مثل رنگرزی ،تكمیل ، كلفت ریسی و… می باشد . این قسمت دارای دو دیگ بخار بزرگ ، یك دیگازور ، دو منبع زمینی ، دو منبع هوایی و چهار منبع هوایی و … می باشد . دیگ بخار : دیگ های بخار كه تأمین كننده بخار می باشند شامل دو عدد می باشند كه یكی از آنها دائم روشن بوده و در حال كار كردن ایت و یكی همیشه در حال خاموش و ذخیره است . عوامل اصلی برای روشن بودن دیگ بخار و كار كردن آن چهار چیز است : سوخت( گاز – نفت سیاه)، 2.آب  3. هوا  4. برق كه این چند عامل باید به طور كافی و مناسب به دیگ بخار برسد. منبع دیگازور: كار اصلی منبع دیگ زود گرفتن اكسیژن آب است كه تأمین كننده آب دیگ بخار است. باید توجه داشت كه آب و بخار منبع دیگ زود همیشه باید به حد كافی باشد و اگر این طور نبود باید مشكل آن را بررسی كرد وآب و بخار آن را به حد كافی رساند. منبع زمینی : در این قسمت دو منبع زمینی وجود دارد كه یكی از آن ها مربوط به آب نمك و دیگری مربوط به آب دیگ بخار است . منبع آب نمك فقط برای تصفیه آب استفاده می شود . منبع هوایی: منبع های هوایی مربوط به آب رنگرزی می باشد كه یكی از آنها همیشه در مدار و دیگری در حال ذخیره است. چهار منبع استوانه ای در داخل سالن : یكی از این منبع های كه اولین منبع از سمت راست است و آب چاه از آن باید عبور كند تا به منبع های دیگر برسد مخصوص شستشو یا بر گرداندن آب است . منبع دومی و چهارمی مخصوص آب رنگرزی می باشد كه یكی از آنها همیشه در مدار و یكی در حال ذخیره است . ( تذكز : آب این دو منبع باید همیشه تصفیه باشد ، منبع سومی فقط مخصوص آب دیگ بخار است كه این هم باید همیشه تصفیه باشد كه تأمین كننده آب منبع زمینی است . سالن دیگازور و تهویه : در كنار منبع دیگازور یك منبع كوچكتری است كه مخصوص آب تهویه ها و خنك كننده ها است كه آب این قسمت هم باید تصفیه باشد . تصفیه آب : آبهای این قسمت دیگ بخار ، باید همیشه تصفیه باشد كه مسئول این قسمت باید 2 ساعت یك بار از این آبها نمونه بگیرد و اگر تصفیه نبود آن را توسط آب نمك تصفیه كند. برای نمونه گیری آب باید آن را با مواد تصفیه كننده آزمایش گرفت. منابع سوخت و مصرفی: سوخت مورد نیاز و اصلی این قسمت نفت سیاه ، گاز و گازوئیل برای شستشو است . در این قسمت دو منبع بزرگ 24 هزار و 34 هزار لیتری وجود دارد كه مخصوص نفت سیاه است . دو عدد كپسول بزرگ گاز و دو منبع كوچك گازوئیل وجود دارد. تخلیه و رسوب گیری دیگ بخار: برای سالم ماندن دیگ های بخار و جلوگیری از پوسیدگی موادی مایع و سیاه رنگ به نام «مواد تصفیه DM » به آنها تزریق كرده و رسوبهای داخل دیگ ته نشین شده و در ته دیگ مواد راخارج می كنیم. برق: برق ورودی كارخانه KV 20 برابر 20000 ولت می باشد . كارخانه دارای دو پست فشار قوی است كه دربر گیرنده دو ترانسفورماتور كاهنده می باشد . كارخانه از دوپست توزیع كه برق سالن های تولید را تأمین می كند استفاده می كند . یكی از پست های توزیع در سالن تكمیل واقع شده است كه برق سالن تكمیل و بافندگی و خیاطی و پرز كشی و چاه آب شركت را تأمین می كند. یك پست توزیع دیگر در سالن بافندگی قرار گرفته است كه برق سالن های كلفت ریسی ، حلاجی ، رنگرزی محوطه و ساختمان های اداری را تأمین می كند. شركت دارای موتور برق یا ژنراتور KVA 297 می باشد كه هنگام قطع برق شهر روشن می گردد و برق بعضی از ماشین ها و روشنایی سالن ها و روشنایی محوطه را تأمین می كند . فصل پنجم كنترل كیفیت: كنترل و بررسی فرآیند تولید كالا در خطوط ریسندگی ، بافندگی ،تكمیل و خیاطی را كنترل كیفیت می گویند . از وقتی كه مواد اولیه وارد سیستم گردش كار قرار گرفت تا زمان ورود كالا به انبار محصول در تمام مراحل تولید باید محصول از نظر كمی و كیفی مورد آزمایش قرار بگیرد . در قسمت رنگرزی خصوصیات روغن ها ، نرم كن ها كه به الیاف زده می شود رنگهای به كار برده شده و آب مصرفی مورد آزمایش قرار می گیرد . در قسمت ریسندگی نمره نخ ، مقدار تاب ، مقدرا استحكام و كشیدن نخ مورد آزمایش قرار می گیرد . در قسمت بافندگی عیوبی كه بر پتو وارد می شود را پیدا و آن را رفع و حل كرده است . در قسمت خیاطی كنترل نهایی صورت می گیرد كه پتو را به صورت معیوب و درجه یك تقسیم می كنند وپتو را از لحاظ طول و ابعاد مورد بررسی قرار می دهند . واحد كنترل كیفیت كارخانه بافندگی تابان برای اینكه عیوب قابل مشاهده را به هر قسمت تذكر دهند عیوب را كه مشاهده كرد به روی برگه ای نوشته و آن را به واحد مربوطه می دهد تا اقدامات مورد نظر صورت گیرد. وسایل و دستگاههای كه در این واحد مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از : 1-   استحكام سنج: میزان استحكام نخ را مورد محاسبه قرار می دهد . 2-   دستگاه نمره سنج: برای اندازه گیری نخ تولیدی مورد استفاده قرار می گیرد . 3-   تاب سنج: میزان تاب نخ را مورد سنجش قرار می دهد . 4-   تخته سیاه : یكنواختی ظاهر نخ را مورد اندازه گیری قرار می دهد. 5-   گرد برد : وزن پتو و متر در گرم پتو مورد بررسی و سنجش قرار می گیرد. 6-    نمونه گیر : برای به دست آوردن نمونه رنگ مناسب برای الیاف مورد استفاده قرار می گیرد .

 • نگرش هنرمندان قرون هفتم تا دهم هجری وتاثیر اندیشه های آنان درتصویر انسان و طبیعت در نقاشیهای مینیاتور

  تصویر انسان و طبیعت,دهم هجری,قرون هفتم,مینیاتور,نقاشی,نقاشیهای مینیاتور,نگارگری,نگارگری ایرانی,نگرش هنرمندان,نگرش هنرمندان قرون هفتم تا دهم هجری وتاثیر اندیشه های آنان درتصویر انسان و طبیعت در نقاشیهای مینیاتور دانلود فایل شروع نقاشی ایران را می توان در نقاشیهای دیواری ادوار پیش ازتاریخ…

 • پاورپوینت مهندسی امنیت

  پاورپوینت مهندسی امنیت,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت مهندسی امنیت (Security Engineering),دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,طراحی برای امنیت,قابلیت بقای سیستم,کسب درآمد اینترنتی,لایه های امنیتی سیستم,مفاهیم امنیت,مهندسی امنیت دانلود فایل دانلود پاورپوینت مهندسی امنیت…

 • پاورپوینت استاندارد اتاق خواب

  پاورپوینت استاندارد اتاق خواب دانلود فایل پاورپوینت استاندارد اتاق خواب دسته: معماری فرمت فایل: pptx حجم فایل: 206 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 37 ● استاندارد اتاق خواب ● پاور پوینت استاندارداتاق خواب استاندارد اتاق خواب طرح معماری پاورپوینتی آماده برای ارائه…

 • سمینار برق بررسی فیلترهای SAW در فرکانسهای بالای GHZ

  سمینار برق بررسی فیلترهای SAW در فرکانسهای بالای GHZ دانلود فایل سمینار برق بررسی فیلترهای SAW در فرکانسهای بالای GHZ چکیده  از دهه 60 میلادی مطالعات بر روی ادوات امواج صوتی سطحی به ویژه فیلترهای آن آغاز شده بود در…

 • مقاله چاپ افست خشك

  پایان نامه چاپ افست خشك,پروژه چاپ افست خشك,تحقیق چاپ افست خشك,چاپ افست خشك,مقاله چاپ افست خشك دانلود فایل مقاله چاپ افست خشك قسمتی از متن: مقدمه افست در چاپخانه‌ها به عنوان سیستمی همراه آب شناخته می‌شود. ظرف آب، محلول آب،…

 • پاورپوینت نقش سرمایه انسانی در بهره وری سازمانی

  پاورپوینت نقش سرمایه انسانی در بهره وری سازمانی دانلود فایل پاورپوینت نقش سرمایه انسانی در بهره وری سازمانی —مقدمه —  درباره عملکرد و وظایف مدیریت انسانی و اهمیت این واحد در سازمان در چند سال اخیر در کشور متون بسیاری…

 • پروژه کارآفرینی کارخانه ی ملامین نی ریز

  پروژه کارآفرینی کارخانه ی ملامین نی ریز,پروژه کارافرینی کارخانه ی ملامین نی ریز,توجیه اقتصادی کارخانه ی ملامین نی ریز,دانلود پروژه کارخانه ی ملامین نی ریز,دانلود کارآفرینی کارخانه ی ملامین نی ریز,طرح توجیه فنی کارخانه ی ملامین نی ریز,طرح توجیهی کارخانه…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش نظریه دلبستگی در روانشناسی

  فصل دوم پایان نامه,مبانی نظری و پیشینه پژوهش نظریه دلبستگی در روانشناسی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش نظریه دلبستگی در روانشناسی در 40 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه…

 • پایان نامه بررسی کارایی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

  پایان نامه بررسی کارایی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان دانلود فایل پایان نامه بررسی کارایی سازمان تامین اجتماعی  استان گیلان چکیده امروزه تمامی مدیران در همه سازمانها خواستار استفاده بهینه از امکانات و ظرفیتهای موجود در بخشهای مختلف می باشند.…

 • مبانی نظری و پیشینه توانمندسازی کارکنان

  پیشینه توانمندسازی کارکنان,چارچوب نظری توانمندسازی کارکنان,فصل دوم پایان نامه توانمندسازی کارکنان,مبانی نظری توانمندسازی کارکنان,مبانی نظری و پیشینه توانمندسازی کارکنان دانلود فایل در 28 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی…

 • پایان نامه وضعیت مدیریت آموزشی در منطفه و میزان انطباق برنامه درسی اجرا شده با آن

  پایان نامه وضعیت مدیریت آموزشی,پایان نامه وضعیت مدیریت آموزشی در منطفه و میزان انطباق برنامه درسی اجرا شده با آن,مدیریت آموزشی,میزان انطباق برنامه درسی اجرا شده با آن دانلود فایل پایان نامه وضعیت مدیریت آموزشی در منطفه و میزان انطباق…

 • اطعمه و اشربه معمول و مرسوم مردم در عصر عباسیان از ابتدا تا سال 656 ه‍.ق.

  اطعمه و اشربه معمول و مرسوم مردم در عصر عباسیان از ابتدا تا سال 656 ه‍.ق.,پایان‌ نامه كارشناسی ارشد اطعمه و اشربه معمول و مرسوم مردم در عصر عباسیان از ابتدا تا سال 656 ه‍ق,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان…

 • گزارش كارآموزی مجتمع پتروشیمی اراك

  اراك,پتروشیمی,دانلود گزارش کارآموزی مجتمع پتروشیمی اراك,کاراموزی مجتمع پتروشیمی اراك,کارورزی مجتمع پتروشیمی اراك,گزارش كارآموزی مجتمع پتروشیمی اراك,گزارش کاراموزی مجتمع پتروشیمی اراك,مجتمع دانلود فایل گزارش كارآموزی مجتمع پتروشیمی اراك در 35 صفحه ورد قابل ویرایش تاریخچه و انگیزه احداث  مجتمع پتروشیمی اراك…

 • مقاله بررسی معماری خانه ها از اوایل ساخت تا به امروز

  مقاله بررسی معماری خانه ها از اوایل ساخت تا به امروز دانلود فایل مقاله بررسی معماری خانه ها از اوایل ساخت تا به امروز بخشهایی از متن: خانه های کلونیالی، سبک تازه ای از معماری خانه های کلونیالی در بسیاری…

 • مقاله ترجمه شده مدیریت فنی (Research)(پژوهش در عملیات OR)

  Engineering Management,ENGR801,Operations Research In Engineering Management,پژوهش در عملیات,پژوهش در عملیات (OR),تحقیق در عملیات (OR),مدیریت فنی,مقاله ترجمه شده,مقاله ترجمه شده مدیریت فنی (Research)(پژوهش در عملیات OR) دانلود فایل Operations Research In Engineering Management October 15, 2005 By David Nguyen & Paul…

 • مبانی آکوستیک

  پاورپوینت آماده مبانی آکوستیک,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت آماده مبانی آکوستیک,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مبانی آکوستیک دانلود فایل  پاورپوینت آماده مبانی آکوستیک •اكوستیك مطالعه  علمى امواج…

 • پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع بررسی تاثیر سیستمهای انفورماتیک درعملکرد شرکت تعمیرات به همراه فهرست منابع و مواخذ

  پروپوزال نگهداری و تعمیرات,پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق,تحقیق و پژوهش نگهداری و تعمیرات,دانلود پروپوزال ارشد مدیریت,دانلود پروپوزال فوق لیسانس مدیریت,دانلود پروپوزال مدیریت,دانلود پروپوزال نگهداری و تعمیرات,روش تحقیق نگهداری و تعمیرات,منابع و مواخذ نگهداری و تعمیرات,نگهداری و…

 • مقاله آیا بین فنگ شویی و آئین زرتشت ارتباطی وجود دارد؟

  مقاله آیا بین فنگ شویی و آئین زرتشت ارتباطی وجود دارد؟ دانلود فایل [6]

 • تحقیق جدیدترین آسیب های اجتماعی در ایران

  تحقیق جدیدترین آسیب های اجتماعی در ایران دانلود فایل تحقیق جدیدترین آسیب های اجتماعی در ایران چکیده: افزایش معتادان آسیبی جدید بر اساس آخرین ارزیابی‌ها، مواد مخدر در سال 83 بالغ بر 99472 میلیارد ریال شامل هزینه‌های خرید و مصرف…

 • گزارش كارآموزی رنگ ‌سازی-مهندسی شیمی

  دانلود گزارش کارآموزی رنگ ‌سازی مهندسی شیمی,رنگ ‌سازی,شیمی,کاراموزی رنگ ‌سازی مهندسی شیمی,کارورزی رنگ ‌سازی مهندسی شیمی,گزارش كارآموزی رنگ ‌سازی-مهندسی شیمی,گزارش کاراموزی رنگ ‌سازی مهندسی شیمی,مهندس دانلود فایل گزارش كارآموزی رنگ ‌سازی مهندسی شیمی در 70 صفحه ورد قابل ویرایش ­عنوان…

 • گزارش كارآموزی اتوماسیون صنعتی (PLC)

  اتوماسیون صنعتی (PLC),گزارش كارآموزی اتوماسیون صنعتی (PLC) دانلود فایل گزارش كارآموزی  اتوماسیون صنعتی (PLC) مقدمه: هر سیستم كنترلی را به سه بخش اصلی می‌توان تقسیم كرد: ورودی، بخش پردازشگر و خروجی. سیگنالهای ورودی توسط مبدل‌ها كه كمیت‌های فیزیكی را به…

 • اشنایی با علم شیمی

  اشنایی با علم شیمی,اشنایی باعلم شیمی دانلود فایل علم شیمی شاخه‌ای از علوم تجربی است که از یک سو درباره شناخت خواص ، ساختار و ارتباط بین خواص و ساختار مواد و قوانین مربوط به آنها بحث می‌کند. از سوی…

 • سمینار برق کاربرد تکنیک نرو-فازی در شناسایی خطا با استفاده از روش ترکیب داده ها

  سمینار برق کاربرد تکنیک نرو-فازی در شناسایی خطا با استفاده از روش ترکیب داده ها,سمینار برق کاربرد تکنیک نروفازی در شناسایی خطا با استفاده از روش ترکیب داده ها دانلود فایل سمینار برق کاربرد تکنیک نرو-فازی در شناسایی خطا با…

 • تحقیق سبك معماری در مجموعه سرای گلشن و تیمچه پوستی

  تحقیق سبك معماری در مجموعه سرای گلشن و تیمچه پوستی دانلود فایل تحقیق سبك معماری در مجموعه سرای گلشن و تیمچه پوستی بخشهایی از متن: مصرفی واژه ها: قبل از اینكه به مصرفی و بررسی بناهای مورد بحث بپردازیم، لازم…

 • پایان نامه بررسی علل و عوامل غیر بودن شدن بهورزان خانه بهداشت

  پایان نامه بررسی علل و عوامل غیر بودن,پایان نامه بررسی علل و عوامل غیر بودن شدن بهورزان خانه بهداشت,علل و عوامل غیر بودن شدن,غیر بودن شدن بهورزان خانه بهداشت دانلود فایل پایان نامه بررسی علل و عوامل غیر بودن شدن…

 • تحقیق كاهش تلفات در خطوط فشار ضعیف

  تحقیق كاهش تلفات در خطوط فشار ضعیف,تلفات خطوط فشار ضعیف,راهکارهای مناسب جهت کاهش تلفات,ک کیلو وات تلفات چقدر از ظرفیت اسمی نیروگاه را هدر می دهد دانلود فایل تحقیق كاهش تلفات در خطوط فشار ضعیف                                               فصل اول مقدمه: بخشی…

 • تحقیق کارآفرینی(BP) ترشیجات،خیارشور،مربا

  تحقیق کارآفرینی(BP) ترشیجات،خیارشور،مربا دانلود فایل تحقیق کارآفرینی(BP) ترشیجات،خیارشور،مربا

 • گزارش کاراموزی آزمایشگاه الكتریكی

  آزمایشگاه,الكتریكی,دانلود گزارش کارآموزی آزمایشگاه الكترونیك 1,کاراموزی آزمایشگاه الكتریكی,کارورزی آزمایشگاه الكتریكی,گزارش کاراموزی آزمایشگاه الكتریكی دانلود فایل گزارش کاراموزی آزمایشگاه الكتریكی در 13 صفحه ورد قابل ویرایش گزارش کار:آزمایشگاه مدار های الکتریکی استاد:جناب آقای ترکی ساعت کلاس:14 تا 16 آزمایش شماره :1…

 • بررسی گیاه شوید به صورت لاتین

  بررسی گیاه شوید به صورت لاتین,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل Dill, Anethum graveolens, is an herbaceous annual in the family Apiaceae grown for…

 • مقاله کزاز علل و پیشگیری

  مقاله کزاز علل و پیشگیری دانلود فایل مقاله کزاز علل و پیشگیری قسمتهایی از متن: بیماری کزاز کزاز بیماری است عفونی مشترک بین انسان و دامها که معمولاً بصورت تک تک و پراکنده دیده می شود . بعلت آلوده بودن…

 • تحقیق سیستم مکان یابی جهانی GPS

  تحقیق سیستم مکان یابی جهانی GPS دانلود فایل تحقیق سیستم مکان یابی جهانی GPS Gps چیست؟ سیستم مكان یابی جهانی ( Global Positioning System ) یك سیستم هدایت ناوبری ماهواره ای اســت شـامل شبكه ای از 24 ماهواره درگردش كه…

 • کارآفرینی شركت سیمان سازی

  شركت سیمان سازی,کارآفرینی,کارآفرینی شركت سیمان سازی دانلود فایل کارآفرینی شركت سیمان سازی مقدمه: امروزه با پیشرفت جوامع ورشد روز افزون اقتصادی جوامع كه نتیجه آن نیاز به محصولات جدید كه این مورد خود دلیل مهمی برای تاسیس و راه اندازی…

 • تحلیل تیر خمیدهFGM

  تحلیل تیر خمیدهFGM دانلود فایل تحلیل تیر خمیدهFGM در فصل اول این پروژه به آشنایی با مواد FGM پرداخته ایم سپس در فصل دوم با استفاده از روش اجزاء محدود، فرمول بندی جهت تحلیل غیرخطی هندسی تیرهای خمیده ارائه شده…

 • کار اموزی در داروسازی جابر ابن حیان

  کار اموزی در داروسازی جابر ابن حیان دانلود فایل کار اموزی در داروسازی جابر ابن حیان  آزمایشگاه‌های كنترل و تحقیقات پروژه‌های طرح و توسعه ـ مشاركت و سرمایه‌گذاری: صادرات تست Assay (مقدار مادة موثر) تست Content: تست Dissolution فشار زیاد…

 • دانلود پاورپوینت مفهوم تئوری عاملیت و تئوری ذی نفعان

  اثر تئوری کارگزاری,تئوری ذی نفعان سازمان,تاریخچه تئ,توصیه هایی برای تحقیقات کارگزاری,جمع بندی,دانلود پاورپوینت مفهوم تئوری عاملیت و تئوری ذی نفعان,رویکردهای نظریه کارفرما کارگزاری,شاخه های تئوری عاملیت,مفهوم تئوری کارگزاری,مقایسه مفروضات نظریه کارگزاری با چند نظریه سازمانی دیگر,نتایج تحقیقات تئوری عاملیت (کارگزاری),هدف…