ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪهی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻳﻚ رادار ردﮔﻴﺮ ﺗﻚ ﭘﺎﻟﺲ

دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشن,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ “MSc” ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق ﻣﺨﺎﺑﺮات با ﻋﻨﻮان ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪهی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻳﻚ رادار ردﮔﻴﺮ ﺗﻚ ﭘﺎﻟﺲ,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪهی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻳﻚ رادار ردﮔﻴﺮ ﺗﻚ ﭘﺎﻟﺲ

دانلود فایل

ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪهی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻳﻚ رادار ردﮔﻴﺮ ﺗﻚ ﭘﺎﻟﺲ دانلود ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ “M.Sc” ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق – ﻣﺨﺎﺑﺮات با ﻋﻨﻮان : ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪهی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻳﻚ رادار ردﮔﻴﺮ ﺗﻚ ﭘﺎﻟﺲ در 85 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc ﭼﻜﻴﺪه: رادارﻫﺎی ردﮔﻴﺮ در ﺳﻨﺎرﻳﻮی دﻓﺎﻋﻲ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻫﻮاﻳﻲ ﻧﻘﺸﻲ ﻛﻠﻴﺪی ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ. روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮای ردﮔﻴﺮی اﻫﺪاف ﻣﻬﺎﺟﻢ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ روش ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ1 ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دﻗﺖ ﺑﺎﻻ، اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻫﺪف ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪی ﻳﻚ ﭘﺎﻟﺲ واﺣﺪ و ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد دﻳﮕﺮ، ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﮔﻴﺮﻧﺪهﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری از ﻣﻴﺎن ﺳﻴﮕﻨﺎل درﻳﺎﻓﺘﻲ آﻧﺘﻦ و ﭘﺮدازش ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ، آﺷﻜﺎرﺳﺎزی را اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻨﺪ، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺰاﻳﺎی ﺧﺎص ﻣﺪارﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺮ آﻧﺎﻟﻮگ، ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻗﺖ و ﭘﺎﻳﺪاری ﺑﺎﻻ، ﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در اﺛﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮی و ﺣﺠﻢ و وزن ﻛﻤﺘﺮ و …، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪهﻫﺎی آﻧﺎﻟﻮگ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﭘﺮوژه، ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﻚ ﮔﻴﺮﻧﺪهی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺮای ﻳﻚ رادار ردﮔﻴﺮ ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ ﻛﻪ از ﺳﻴﮕﻨﺎل IF ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ردﮔﻴﺮی را اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲﺷﻮد. ﻣﻘﺪﻣﻪ: اﻫﻤﻴﺖ رادار ردﮔﻴﺮ در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی دﻓﺎﻋﻲ و ﻧﻴﺰ در ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻓﺮاوان ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻲ اﻣﺮوزه ﺑﺮ ﻛﺴﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ. رادارﻫﺎی ردﮔﻴﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ دﻗﻴﻖ ﻣﻜﺎن ﻫﺪف، اﻣﻜﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻂ ﺳﻴﺮ ﻫﺪف، ﺳﺮﻋﺖ آن و ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻜﺎن ﺑﻌﺪی آن را ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. از ﻣﻴﺎن روﺷﻬﺎی ردﮔﻴﺮی راداری، روش ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ وﻳﮋه ﻛﻪ در ﻣﺘﻦ اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﺤﺚ ﺷﺪهاﻧﺪ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ دﻗﺖ ﺑﺎﻻی ردﮔﻴﺮی، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ روﺷﻬﺎی دﻳﮕﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﻪی ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی ردﮔﻴﺮی راداری ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ رادارﻫﺎ در زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﺎت آﻧﺎﻟﻮگ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪهاﻧﺪ. ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻦآوری ﻣﺪارﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺧﺼﻮﺻﺎً ورود ﻣﺒﺪل ﻫﺎی آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻪ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺳﺮﻳﻊ و دﻗﻴﻖ و ﻧﻴﺰ ﭘﺮدازﺷﮕﺮﻫﺎی ﺳﻴﮕﻨﺎل دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﻼدرﻧﮓ1 و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺌﻮری ﭘﺮدازش دﻳﺠﻴﺘﺎل، روﻳﻜﺮد ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﻪ وﻳﮋه ﭘﺮدازﺷﮕﺮﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل روزاﻓﺰون ﺷﺪه اﺳﺖ. دﻟﻴﻞ ﻋﻤﺪهی اﻳﻦ اﻣﺮ، دﻗﺖ، ﭘﺎﻳﺪاری، اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮی و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺸﺮدهی ﻣﺪارﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪارﻫﺎی آﻧﺎﻟﻮگ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ، ﻳﻚ رادار ردﮔﻴﺮ ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی واﻗﻌﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻳﻚ ﮔﻴﺮﻧﺪهی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری از ﺳﻴﮕﻨﺎل درﻳﺎﻓﺘﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﭘﺮدازش ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ، ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در ﻓﺼﻞ اول، ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی راداری ﺑﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻃﺮز ﻛﺎر ﻳﻚ رادار ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻓﺼﻞ دوم، اﻧﻮاع روﺷﻬﺎی ردﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه و ﻃﺮز ﻛﺎر ﻫﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺐ آن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم، روش ردﮔﻴﺮی ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه و ﮔﻴﺮﻧﺪهی آن و اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮدازﺷﮕﺮﻫﺎی آن ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻳﻚ روش ﺑﺮای ﭘﺮدازش ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم روش ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﻚ ﮔﻴﺮﻧﺪهی دﻳﺠﻴﺘﺎل و ﺑﻠﻮكﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ﻣﺒﺪل آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻪ دﻳﺠﻴﺘﺎل، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه، ﻓﻴﻠﺘﺮ و AGC، ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﺳﻴﮕﻨﺎل IF، ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺖ، ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺒﺪل اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. در ﺿﻤﻦ روش ﭘﺮدازش ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ردﮔﻴﺮی ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش ﻓﺮاوان و در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳﺎد و ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮدهای اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ، اﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎً دارای ﻧﻘﺎﻳﺺ و ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ و ﻣﻲﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺪم اول از ﻳﻚ راه ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻮد. ﺑﻪ اﻣﻴﺪ ﮔﺎم ﻫﺎی آﻳﻨﺪه و آﻳﻨﺪهای درﺧﺸﺎن ﺑﺮای ﻛﺸﻮر اﺳﻼﻣﻲﻣﺎن. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ ﭼﻜﻴﺪه………………… …………………………………………………………………………….. 1 ﻣﻘﺪﻣﻪ…………………………………………………………………………………………………. 2 ﻓﺼﻞ اول: ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی رادار……………………………………………………………………… 3 -1-1 ﻣﻌﺮﻓﻲ………………………………………………………………….. ………………….. 4 -2-1 ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی رادار…………………………………………………………………………… 4 -3-1 ﻃﺮز ﻛﺎر رادار……………………………………………………………………………… 5 -4-1 ﻣﻌﺎدﻟﻪی رادار………………………………………………………………………………. 8 -5-1 ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻬﺎی رادار………………………… ……………………………………………….. 9 ﻓﺼﻞ دوم: رادار ردﮔﻴﺮ و اﻧﻮاع روﺷﻬﺎی ردﮔﻴﺮی………………………………………….. 10 -1-2 ﻣﻌﺮﻓﻲ……………………………………………………………………………………….. 11 -2-2 ﻟﻮﺑﻴﻨﮓ ﻣﺘﻮاﻟﻲ……………………………………………………………………………… 13 -3-2 اﺳﻜﻦ ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ……………………………………………………………………………….. 14 -4-2 روش ردﮔﻴﺮی ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ (ﻟﻮﺑﻴﻨﮓ ﻫﻤﺰﻣﺎن)…………………………………………….. 17 ﻓﺼﻞ ﺳﻮم: روش ردﮔﻴﺮی ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ…………………………………………………………….. 18 -1-3 ﻣﻌﺮﻓﻲ………………… ………………… ………………………….. …………………… 19 -2-3 اﺟﺰای ﻳﻚ رادار ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ………….. …………………………………………………… 19 -3-3 ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ………………………………………….. ………………………. 27 -1-3-3 ﻣﺰاﻳﺎ………………………………………………….. …….. …………………. 27 -2-3-3 ﻣﻌﺎﻳﺐ…………………………………………………. …….. …………………. 28 -4-3 ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ………………………………………………. ……………………. 28 -1-4-3 ﭘﺮدازﻧﺪهی دﻗﻴﻖ ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ………………………….. …….. ………………….. 29 -2-4-3 ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮﻧﺪه اﻧﺪازه ﺧﻄﻲ و ﻓﺎز ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎ. ………………………. 30 و -3-4-3 ﭘﺮدازش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی I و 30……………………………….. …… Q -4-4-3 ﭘﺮدازش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎز و اﻧﺪازه ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎی s و 31…….. …. d -5-4-3 ﭘﺮدازش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮب ﻧﻘﻄﻪای ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 32…………………….. AGC -6-4-3 ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮﻧﺪه 33…………………………………… …………… s  jd -5-3 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ……………………………………………………………… 36 -6-3 ردﮔﻴﺮی ﺑﺮد………………………………………………………………………………… 37 ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم: ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪه دﻳﺠﻴﺘﺎل………………………………………………………….. 41 -1-4 ﻣﻌﺮﻓﻲ……………………………………………………… ……………………………… 42 -2-4 ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری…………………………………………………………………………. 46 -3-4 ﻃﺮح ﻛﻠﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪه دﻳﺠﻴﺘﺎل………………………………………………………………… 48 -4-4 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺒﺪل آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻪ دﻳﺠﻴﺘﺎل……………………………………………………… 49 -1-4-4 ﻧﺤﻮه ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻪ دﻳﺠﻴﺘﺎل………………………………………………….. 49 -2-4-4 اﺛﺮات دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻛﺮدن ﺳﻴﮕﻨﺎل………………………………………………….. 51 -3-4-4 ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺖ ﺧﺮوﺟﻲ 54……………………………………………………….. A/D -4-4-4 ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری……………………………………………………………. 55 -5-4 ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری……………………………………………………………………………….. 57 -1-5-4 ﻃﻴﻒ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﮔﺴﺴﺘﻪ…………………………………………………………….. 57 -2-5-4 ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری از ﺳﻴﮕﻨﺎل 58……….. ………………………………………… IF -6-4 آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری و ﺑﻠﻮﻛﻬﺎی ﻗﺒﻞ از 60…………………… A/D -1-6-4 ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه…………. ……………………………………………….. …………. 60 62……….. ………………………………………………………………….. AGC -2-6-4 -3-6-4 ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺿﺪ آﻟﻴﺎس…………………………………………………………………… 65 -7-4 آﺷﻜﺎرﺳﺎز. ………………………………………………………………………………….. 69 -8-4 ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی ﭘﺎﻳﻴﻦﮔﺬر دﻳﺠﻴﺘﺎل………………………….. …… …………………………… 75 ز -9-4 ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺮدازﺷﻬﺎی ﺑﺨﺶ زاوﻳﻪ و ﺑﺮد……….. ………………………………………. 80 ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻊ…………………………………………………………………………………….. 82 ﭼﻜﻴﺪه اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ…………………………………………………………………………………….. 84 ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻜﻞ -1-1  اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺑﺮد در رادار……………………………………………………………. 5 ﺷﻜﻞ -2-1 ﭘﺎﻟﺴﻬﺎی رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ در رادار…………………………………………………… 6 ﺷﻜﻞ -3-1 دﻳﺎﮔﺮام ﺑﻠﻮﻛﻲ رادار…………………………………………………………………… 6 ﺷﻜﻞ -4-1 ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ 8………………………………………………………………………….. PPI ﺷﻜﻞ -1-2 ﻣﺴﻴﺮﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻛﺘﺴﺎب ﻫﺪف………………………………. 12 ﺷﻜﻞ -2-2 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺳﺎده ﺷﺪه رادار ردﮔﻴﺮ……………………………………………… 12 ﺷﻜﻞ -3-2 ﺗﻜﻨﻴﻚ ردﮔﻴﺮی ﻟﻮﺑﻴﻨﮓ ﻣﺘﻮاﻟﻲ………………………………………………………. 13 ﺷﻜﻞ -4-2 ردﮔﻴﺮی اﺳﻜﻦ ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ………………………………………………………………… 14 ﺷﻜﻞ -5-2 اﻛﻮی درﻳﺎﻓﺘﻲ از ﻫﺪف در رادار اﺳﻜﻦ ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ………………………………….. 15 ﺷﻜﻞ -6-2 دﻳﺎﮔﺮام ﺑﻠﻮﻛﻲ ﻳﻚ رادار اﺳﻜﻦ ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ…………………………………………….. 16 ﺷﻜﻞ -1-3 دﻳﺎﮔﺮام ﻛﻠﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد رادار ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ………………………………………………… 20 ﺷﻜﻞ -2-3 ﻧﻤﺎی ﻓﻴﺪﻫﺎی رادار ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داﻣﻨﻪ…………………………………………. 21 ﺷﻜﻞ -3-3 ﻓﻴﺪ ﻳﻚ رادار ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ…………………………………………………………………. 21 ﺷﻜﻞ -4-3 ﺣﺎﻟﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎﻓﺖ اﻧﺮژی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺪف……………. .          22 ﺷﻜﻞ -5-3 ﻧﺤﻮه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎی ∑، el  و 23……………………………………………….. az ﺷﻜﻞ -6-3 ﺑﻴﻢ آﻧﺘﻦ رادار ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ……………………………………………………………….. 23 ﺷﻜﻞ -7-3 ﻧﻤﺎد آﻧﺘﻦ رادار ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ………………………………………………………………. 24 ﺷﻜﻞ -8-3 ﻧﻤﻮدار وﻟﺘﺎژ ﺧﻄﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ زاوﻳﻪ اﻧﺤﺮاف……………………………………….. 24 ﺷﻜﻞ -9-3 ﻧﻤﻮدار ﻋﻤﻠﻜﺮد رادار ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ………………………………………………………. 26 ﺷﻜﻞ -10-3 ﭘﺮدازﻧﺪه ﺳﺮراﺳﺖ………………………………………………………………….. 30 ﺷﻜﻞ -11-3 ﭘﺮدازﻧﺪه I و 31…………………………………………………………………….. Q ﺷﻜﻞ -12-3 ﺗﻘﻮﻳﺖﻛﻨﻨﺪه ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ 31………………………………………………………….. IF ﺷﻜﻞ -13-3 ﭘﺮدازش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺪازه و ﻓﺎز ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ…………………………………… 32 ط ﺷﻜﻞ -14-3 ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮﻧﺪه ﺿﺮبﻛﻨﻨﺪه ﻧﻘﻄﻪای و 33…………………………….. AGC ﺷﻜﻞ -15-3 ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮﻧﺪه 34……………………………………………………….. s  jd ﺷﻜﻞ -16-3 اﺧﺘﻼف ﻓﺎز s و 34…………………………………………………………………. d ﺷﻜﻞ -17-3 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﭘﺮدازﻧﺪه دﻗﻴﻖ و ﭘﺮدازﻧﺪه 35……………………………… s  jd ﺷﻜﻞ -18-3 ﺳﻴﺴﺘﻢ ردﮔﻴﺮی ﺑﺮد…………………………………………………………………. 38 ﺷﻜﻞ -19-3 آﺷﻜﺎرﺳﺎزی ﺧﻄﺎی ردﮔﻴﺮی ﺑﺮد و ﮔﻴﺘﻬﺎی زود و دﻳﺮ……………………….. 39 ﺷﻜﻞ -20-3 ردﮔﻴﺮی ﺑﺮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻤﺎرﻧﺪه………………………………………………. 40 ﺷﻜﻞ -1-4 ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﻤﺪوس ﻣﻌﻤﻮل رادار……………………………………………………….. 46 ﺷﻜﻞ -2-4 ﻃﻴﻒ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﻣﻴﺎنﮔﺬر……………………………………………………………….. 47 ﺷﻜﻞ -3-4 ﻃﺮح ﻛﻠﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪه……………………………………………………………………… 49 ﺷﻜﻞ -4-4 ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ 50……………………………………………………………. A/D ﺷﻜﻞ -5-4 ﻧﻤﻮدار ورودی و ﺧﺮوﺟﻲ ﻳﻚ 50……………………………………………….. A/D ﺷﻜﻞ -6-4 ﺧﻄﺎی ﺟﺒﺮانﺳﺎزی…………………………………………………………………… 52 ﺷﻜﻞ -7-4 ﺧﻄﺎی ﺑﻬﺮه……………………………………………………………………………. 52 ﺷﻜﻞ -8-4 ﺧﻄﺎی ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ ﺑﻮدن……………………………………………………………….. 53 ﺷﻜﻞ -9-4 ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﻳﻊ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻮﻳﺰ ﭼﻨﺪیﻛﺮدن……………………………………………….. 53 ﺷﻜﻞ -10-4 ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻃﻴﻔﻲ ﺗﻮان ﻧﻮﻳﺰ ﭼﻨﺪیﻛﺮدن……………………………………………… 55 ﺷﻜﻞ -11-4 ﺗﻮان ﻧﻮﻳﺰ ﭼﻨﺪیﻛﺮدن در دو ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری……………………………. 56 ﺷﻜﻞ -12-4 ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری…………………………………………………………………………. 57 ﺷﻜﻞ -13-4 ﻃﻴﻒ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﺷﺪه………………………………………………….. 58 ﺷﻜﻞ -14-4 ﻃﻴﻒ ﺳﻴﮕﻨﺎل آﻧﺎﻟﻮگ 58………………………………………………………….. IF ﺷﻜﻞ -15-4 ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری از ﺳﻴﮕﻨﺎل 59………………………………………………………. IF ﺷﻜﻞ -16-4 ﻳﻚ زﻧﺠﻴﺮه ﺗﻘﻮﻳﺖﻛﻨﻨﺪه………………………………………………………………. 61 ﺷﻜﻞ -17-4 ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮﺧﻮرد درﺟﻪ 61……………………………………………………………… 3 ﺷﻜﻞ -18-4 ﭘﺎﺳﺦ ﭘﻠﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی ﭼﺒﻲﺷﻒ، ﺑﺎﺗﺮورث و ﺑﺴﻞ………………………………….. 67 ﺷﻜﻞ -19-4 ﻃﻴﻒ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﻣﻴﺎنﮔﺬر ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﺷﺪه……………………………………….. 69 ﺷﻜﻞ -20-4 آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﻫﻤﺪوس دﻳﺠﻴﺘﺎل………………………………………………………… 69 ﺷﻜﻞ -21-4 آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﻫﻤﺪوس رادار………………………………………………………….. 70 ﺷﻜﻞ -22-4 آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﻫﻤﺪوس دﻳﺠﻴﺘﺎل………………………………………………………… 71 ﺷﻜﻞ -23-4 ﺗﺒﺪﻳﻞ دوﺧﻄﻲ……………………………………………………………………….. 73 ﺷﻜﻞ -24-4 ﻃﻴﻒ ﺧﺮوﺟﻲ ﺿﺮبﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ………………………………………………………. 75 ﺷﻜﻞ -25-4 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی……………………………………………………………… 76 ﺷﻜﻞ -26-4 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ 77…………………………………………………………….. CIC ﺷﻜﻞ -27-4 اﻧﺘﮕﺮالﮔﻴﺮ و ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺎﻧﻪای در ﻓﻴﻠﺘﺮ 77…………………………………….. CIC ﺷﻜﻞ -28-4 ﺳﺮی ﻛﺮدن ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی 78………………………………………………………. CIC ﺷﻜﻞ -29-4 ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ CIC ﺑﻪ ازای N=3، R=4 و 79…………………. M=4 ﺷﻜﻞ -30-4 ﺟﺪاﺳﺎزی ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی I و Q ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ…………………………………….. 79 ﺷﻜﻞ -31-4 ﻃﺮح ﻛﻠﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪه در ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺟﻬﺎت ﺳﻤﺖ و ارﺗﻔﺎع……………………… 80 ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺪوﻟﻬﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪول -1-3 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﺗﻚﭘﺎﻟﺲ…………….. ……………………………………….. 37 ﺟﺪول -1-4 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ………………………………….. .           66

 • پایان نامه بررسی تاثیر کیفیت رابطه برند بر نیات رفتاری مشتری پس از قصور از خدمت

  پایان نامه بررسی تاثیر کیفیت رابطه برند بر نیات رفتاری مشتری پس از قصور از خدمت دانلود فایل پایان نامه بررسی تاثیر کیفیت رابطه برند بر نیات رفتاری مشتری پس از قصور از خدمت چکیده حتی بهترین ارائه کنندگان خدمت…

 • پایان نامه بررسی اثر آموزش برنامه‌ی فراشناخت پانورا و فیلیپو بر بهبود ‏عملکرد حل مساله و دانش و مهارت فراشناخت ‏دانش‌آموزان

  اثر آموزش برنامه‌ی فراشناخت پانورا و فیلیپو بر بهبود ‏عملکرد حل مساله و دانش و مهارت فراشناخت ‏دانش‌آموزان,برنامه‌ی فراشناخت پانورا,برنامه‌ی فراشناخت پانورا و فیلیپو,بهبود ‏عملکرد حل مساله,پایان نامه بررسی اثر آموزش برنامه‌ی فراشناخت پانورا و فیلیپو بر بهبود ‏عملکرد حل…

 • سرطان خون (لوسمی) چیست

  سرطان خون (لوسمی) چیست دانلود فایل سرطان خون (لوسمی) چیست سبب شناسی سرطان زایی لوسمی  الگوی غربال گری لوسمی  الگوی درمان لوسمی  جراحی  سرطان خون (لوسمی) چیست؟ خون از مایع لزجی به نام پلاسما و یاخته های شناور آن که…

 • ترجمه مقاله مدیریت پروژه بدست اورنده ارزشها ،قدرت در ارزش برنامه ریزی ها

  ترجمه مقاله مدیریت پروژه بدست اورنده ارزشها ،قدرت در ارزش برنامه ریزی ها دانلود فایل ترجمه مقاله مدیریت پروژه بدست اورنده ارزشها ،قدرت در ارزش برنامه ریزی ها چکیده: مدیریت پروژه با ارزش کسب شده (EVPM) یک ابزار موثر برای…

 • پایان نامه بررسی سلامت روانی سالمندان آسایشگاهی و غیر آسایشگاهی شهرستان ابهر

  پایان نامه بررسی سلامت روانی سالمندان آسایشگاهی و غیر آسایشگاهی شهرستان ابهر دانلود فایل پایان نامه بررسی سلامت روانی سالمندان آسایشگاهی و غیر آسایشگاهی شهرستان ابهر  چکیده :  درتحقیق حاضر سلامت روانی سالمندان آسایشگاهی و غیر آسایشگاهی شهرستان ابهر مقایسه…

 • تحقیق زندگینامه نیما یوشیج و آثار برجسته او

  تحقیق زندگینامه نیما یوشیج و آثار برجسته او دانلود فایل زندگی نامه 27 صفحه قصه ی رنگ پریده ، خون سرد 17 صفحه افسانه 21 صفحه ای شب 2 صفحه آهنگر 1 صفحه بهار 1 صفحه قایق 2 صفحه گل…

 • پایان نامه تحلیل رفتاری مغناطیسی ماشین القایی تحت ولتاژ هارمونیکی

  پایان نامه تحلیل رفتاری مغناطیسی ماشین القایی تحت ولتاژ هارمونیکی دانلود فایل پایان نامه تحلیل رفتاری مغناطیسی ماشین القایی تحت ولتاژ هارمونیکی چکیده:  به یک سیستم الکتریکی که قادر است سازگار با دیگر سیستم های الکتریکی انجام وظیفه کند و…

 • پاورپوینت نقش استعاره در شناخت سازمان

  پاورپوینت نقش استعاره در شناخت سازمان دانلود فایل پاورپوینت نقش استعاره در شناخت سازمان پاور پوینت آماده در رشته مدیریت (نقش استعاره در شناخت سازمان ( 12 صفحه))  عنوان درس: مدیریت عمومی 

 • کاراموزی در كارگاه ذوب فلزات

  کار اموزی در كارگاه ذوب فلزات,کاراموزی در كارگاه ذوب فلزات دانلود فایل كارگاه ذوب فلزات  فهرست مطالب عنوان                                                                                        صفحه مقدمه                                                                                        1 انواع روشهای قالبگیری در كارگاه                                                      2 مدل سازی                                                                                  5 انواع و اقسام غلتكها و رینگها                                                            8 كارگاههای خاص                                                                          10…

 • پایان نامه آشنایی با عملیات‏های اساسی رگرسیونی در Eviews

  پایان نامه آشنایی با عملیات‏های اساسی رگرسیونی در Eviews دانلود فایل پایان نامه آشنایی با عملیات‏های اساسی رگرسیونی در Eviews (ورود  داده‏ها, ترسیم سری‏های اقتصادی, چگونگی اجرای رگرسیون‏های حداقل مربعات معمولی OLS ) مقدمه بر الگوی رگرسیونی در این فصل…

 • زندگی نامه ویگوتسكی

  زندگی نامه ویگوتسكی دانلود فایل زندگی نامه ویگوتسكی  زندگی نامه ویگوتسكی : ویگوتسكی در پنجم نوامبر 1896 در شهر اورشا (ORSHA)در بخش  شمالی جمهوری بلوورس ، روسیه در یك خانواده متوسط یهودی پا به عرصه وجود نهاد پدرش، ویگودسكی (Vygodsky)…

 • خلق محیطی متعالی برای کار کردن

  خلق محیطی متعالی,خلق محیطی متعالی برای کار کردن,دانلود محیط آرام برای کار کردن,مقاله خلق محیطی متعالی دانلود فایل خلق محیطی متعالی برای کار کردن درس هایی از یکصد شرکت برتر مقدمه متاسفانه اغلب سازمان ها، از نظر جو یا فضای…

 • تحقیق نظرات ازدواج خویشاوندی

  ازدواج خویشاوندی,تحقیق نظرات ازدواج خویشاوندی,مقاله ازدواج خویشاوندی دانلود فایل  فهرست: فصل اول بخش اول: تعریف ازدواج خویشاوندی............... 2 ازدواج فامیلی........................ 3 زوجیت در قلمرو روابط خویشاوندی....... 5 بخش دوم: یافته های نوین پژوهشی در ارتباط با ازدواج خویشاوندی   16 نكات…

 • پروژه اجزاء مختلف ماشین

  پروژه اجزاء مختلف ماشین دانلود فایل پروژه اجزاء مختلف ماشین تاریخچه خودرو موتور باطری سیلندرخودرو پیستون شاسی میل لنگ انواع جوشکاری سوپاپ کمک فنر منابع چکیده: خودرو ریشه لغوی خودرو یک کلمه فارسی است و به وسایلی اتلاق می‌گردد که…

 • امنیت شبكه های كامپیوتری

  امنیت شبكه های كامپیوتری دانلود فایل امنیت شبكه های كامپیوتری دو تا سه دهه قبل شبکه های کامپیوتر ی معمولا در دو محیط وجود خارجی داشت : محیط های نظامی که طبق آئین نامه های حفاظتی ویژه به صورت فیزیکی…

 • اثر امید به زندگی بر رشد اقتصادی ایران

  اثر امید به زندگی بر رشد اقتصادی ایران,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله اثر امید به زندگی بر رشد اقتصادی ایران,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود مقاله…

 • مقاله روانشناسی علل اضطراب از دیدگاه رفتارگرایان

  مقاله روانشناسی علل اضطراب از دیدگاه رفتارگرایان دانلود فایل مقاله روانشناسی علل اضطراب از دیدگاه رفتارگرایان فهرست: تاریخچه رفتار درمانی پیدایش رفتارگرایی : روان‌شناسی پاولوف، واتسون و اسکینر مفاهیم بنیادی نظریه رفتار درمانی مفهوم اضطراب و بیماری روانی هدف و انتظار…

 • پایان نامه بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران

  پایان نامه بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران دانلود فایل [4]

 • بررسی رابطه هوش هیجانی و افسردگی در دانشجویان روانشناسی و پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی

  افسردگی در دانشجویان روانشناسی و پرستاری,بررسی رابطه هوش هیجانی و افسردگی,بررسی رابطه هوش هیجانی و افسردگی در دانشجویان روانشناسی و پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی,پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی دانلود فایل [2]

 • پژوهشی پیرامون موسیقی و رقص

  پروژه پیرامون موسیقی و رقص,پژوهشی پیرامون موسیقی و رقص,تحقیق پیرامون موسیقی و رقص,دانلود پایان نامه پیرامون موسیقی و رقص,مقاله پیرامون موسیقی و رقص دانلود فایل پژوهشی پیرامون موسیقی و رقص در 18 صفحه ورد قابل ویرایش  موسیقی و رقص از…

 • گزارش آزمایشگاه هیدرولیک

  دانلود گزارش آزمایشگاه هیدرولیک,دانلود گزارش کار آزمایشگاه هیدرولیک,گزارش آزمایش پرش هیدرولیکی,گزارش آزمایشگاه هیدرولیک,گزارش آزمایشگاه هیدرولیک عمران,گزارش کار آزمایش پرش هیدرولیکی,گزارش کار آزمایشگاه هیدرولیک دانلود فایل گزارش کار آزمایشگاه درس هیدرولیک ؛ کاملترین گزارش آزمایشگاه هیدرولیک رشته مهندسی عمران و فنی مهندسی است که…

 • پایان نامه تاثیر مکان زهکش بال دست بر پایداری شیب بالا دست سد خاکی در حالت تخلیه سریع مخزن

  پایان نامه تاثیر مکان زهکش بال دست بر پایداری شیب بالا دست سد خاکی در حالت تخلیه سریع مخزن دانلود فایل پایان نامه تاثیر مکان زهکش بال دست بر پایداری شیب بالا دست سد خاکی در حالت تخلیه سریع مخزن…

 • آموزش فرآیندنویسی و تدوین شاخص های فرآیندی و ارزیابی عملکرد

  Flowchart,آموزش فرآیندنویسی و تدوین شاخص های فرآیندی و ارزیابی عملکرد,الگوریتم,تعریف شاخص,ثبت فرایند,شاخص های بهبود فرایند,شناسنامه فرایند,فرایند,فلوچارت,مدیریت فرایند,نقشه فرایند,نگرش فرایندی,نمودار جریان دانلود فایل آموزش فرآیندنویسی و تدوین شاخص های فرآیندی و ارزیابی عملکرد فایل اصلی جزوه آموزشی    :  PPT حجم فایل…

 • پایان نامه بررسی رابطه بین افسردگی و بهره وری شغلی کارکنان ایزوگام بام گستر دلیجان

  پایان نامه بررسی رابطه بین افسردگی و بهره وری شغلی کارکنان ایزوگام بام گستر دلیجان دانلود فایل پایان نامه بررسی رابطه بین افسردگی و بهره وری شغلی کارکنان ایزوگام بام گستر دلیجان مقدمه در سالهای اخیر توجه به بهداشت روان…

 • تحقیق بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

  انگیزش پیشرفت تحصیلی,بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدارس بوکان,تحقیق بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان,جو عاطفی خانواده ها دانلود فایل چکیده  هدف این تحقیق بررسی رابطه جو عاطفی…

 • مقاله فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی

  مقاله فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی دانلود فایل مقاله فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی یادگیری چكیده: امروزه آموزش مهارتهای پایه از مرز خواندن، نوشتن و حساب كردن و استدلال كردن فراتر رفته و آموزش مهارتهای فناوری…

 • پروژه مالی رشته حسابداری

  پروژه مالی رشته حسابداری دانلود فایل پروژه مالی رشته حسابداری هدف ازتهیه این پروژه معرفی مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از روش های جدید تعیین مالیات وتوضیحات درباره مفاهیم و اهداف تعیین مالیات براساس ارزش افزوده و همچنین…

 • طرح تو جیهی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی به مساحت 4000 هکتار

  خدمات مکانیزاسیون کشاورزی,طرح تو جیهی,طرح تو جیهی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی به مساحت 3500 هکتار,مساحت 4000 هکتار دانلود فایل طرح تو جیهی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی به مساحت 4000 هکتار دستگاه صادر کننده مجوز وزارت جهاد کشاورزی ظرفیت اسمی تولیدات 4000 هکتار…

 • اشنایی با شركت سهامی كشت و صنعت و دامپروری مغان

  اشنایی با شركت سهامی كشت و صنعت و دامپروری مغان دانلود فایل اشنایی باشركت سهامی كشت و صنعت و دامپروری مغان  شركت كشت و صنعت فعالیت خود را در مقیاس 48400 هكتار از اراضی دشت مغان با عنوان كردن بهره…

 • پنجره های کشویی

  پنجره,پنجره های کشویی دانلود فایل پنجره های کشویی

 • پایان نامه بررسی سودآوری استراتژی های شتاب و معكوس، با استفاده از اثر تقدم - تاخر و تحمل ریسك مقطعی، بر اساس حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران

  پایان نامه بررسی سودآوری استراتژی های شتاب و معكوس، با استفاده از اثر تقدم - تاخر و تحمل ریسك مقطعی، بر اساس حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران دانلود فایل بررسی سودآوری استراتژی های شتاب و معكوس،  با استفاده…

 • مقاله بررسی تاثیر روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  مقاله بررسی تاثیر روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود فایل مقاله بررسی تاثیر روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران…

 • پروژه کارآفرینی جمع آوری شیر(به ظرفیت 8500 کیلوگرم در روز)

  پروژه کارآفرینی جمع آوری شیر(به ظرفیت 8500 کیلوگرم در روز),پروژه کارافرینی جمع آوری شیر(به ظرفیت 8500 کیلوگرم در روز),توجی,دانلود پروژه جمع آوری شیر(به ظرفیت 8500 کیلوگرم در روز),دانلود کارآفرینی جمع آوری شیر(به ظرفیت 8500 کیلوگرم در روز),طرح توجیه فنی جمع…

 • گزارش كارآموزی واحد رایانه سیستم آموزش و پرورش

  آموزش و پرورش,دانلود گزارش کارآموزی واحد رایانه سیستم آموزش و پرورش,سیستم,کاراموزی واحد رایانه سیستم آموزش و پرورش,کارورزی واحد رایانه سیستم آموزش و پرورش,گزارش كارآموزی واحد رایانه سیستم آموزش و پرورش,گزارش کاراموزی واحد رایانه سیستم آموزش و پرورش,واحد رایانه دانلود فایل…

 • پایان نامه بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی 35 ساله منطقه یازده تهران

  پایان نامه بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی 35 ساله منطقه یازده تهران دانلود فایل پایان نامه بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی 35 ساله منطقه یازده تهران چكیده هدف از تحقیق…